அபிதான சிந்தாமணி

அநுமதி எ அந்தகக்கவி வீரராகவ முதலியார் அநுமிதி-அநுமானத்திற்குக் காணத்தைச் பட்டுச் சுக்கிலத்தில் அடங்குமென்பன். செய்வது. பகுத்தறி தலாலுண்டாகும் இதுவே முத்தியுமாமெனவுங் கூறுவன், அறிவு. (தர்). . அநே நஸ்-1. ஆயுவின் குமரன். இவன் அநுலோமன் - உயர்குலத்தாணும் இழிகு குமான் சுத்தன். இவன் நகுஷனுக்கு லப் பெண்ணும் கூடிப் பிறந்தவன். சகோதரன். அநுல்கை - இரண்யகசிபின் புத்திரன். 2. காகுத்தன் குமரன். இவனுக்கு அரு அநுவர் - சமதக்கியின் குமார். தாய் சண்யன், சுயோதனன் என்றும் பெயர். ரேணுகை. 3. (சூ.) புரஞ்சயன் குமான். அநுவர்தியை - பிராதபு சரி. அப்சாசு. அந்தகராசித்தோஷாபவாதம் - உதயராசி அநுவாதம் - அங்கியப்பிரமாணத்தால் சித் க்கு உபசயத்தானத்திலே சந்திரன் சுபாங் தித்த அர்த்தத்தைக் கூறுவது. (தரு) கிசகனாய் நிற்பினும், அன்றி இடபகர்க்கட அநுவிந்தன் - அவந்திதேசத்து அரசன். துர் த்திலே நிற்பினும், அன்றிச் சுபாங்சகனாய் யோ தன பக்ஷத்தைச் சேர்ந்தவன். அர்ச்சு நின்ற சந்திரன் (ச)ம் இடமாதல் (50) ம் னனால் கொல்லப்பட்டவன். இடமாதல் நிற்பினுஞ் சொல்லப்பட்ட வங் '2. கேகயதேசத்து அரசன், தூர்யோ தகராசித்தோஷமில்லை. (விதானமாலை). தனபக்ஷ த்தைச் சேர்ந்தவன். சாத்தகி அந்தகர் - யது குல சாதிபேதம், கம்சன் யால் கொல்லப்பட்டவன். பகைவர். பிராமணசாபத்தால் ஒருவரை 3. தூர்யோ தன பக்ஷ த்தைச் சேர்ந்த யொருவர் அடித்துக்கொண்டிறந்தவர். வன், பீமனால் கொல்லப்பட்டவன். அந்தன் -- விப்பிரசித்தியெனுந் தானவனுக் குக் குமரன். 4. திருதராட்டிரன் குமரன். 2. அதலலோகத்தவன். அநுஜானை- இவள் ஒரு அப்சரஸ்திரி. 3. துருக்கியன் குமரன். அநுற்பத்திசமை- உற்பத்தியின் பாவத்தால் 4. திருதராட்டிரனுக்கு ஒரு பெயர். எதிர்த்து வருவது. அநீதகன்--1. இயமனிடமிருக்குந் தேவதை. அநுஹன் - பரத்வாசரைக் காண்க. '2. திருதராட்டிரனுக்கு ஒரு பெயர். அதுஹிராதன்- குரோதத்தால் நஷ்டமடை 3. யதுவம்சத்துச் சாத்வ தன் குமார் ந்த அரசன், 'களில் ஒருவன். இவனுக்குப் பஜமாகன், அதூரு- அருணன். தொடையிலான் என் குதான், கம்பளபர்ஷன், சுசி முதலியோர் பது பொருள். புத்திரர். அநேகபத்தர் - ஓர் இருடி, தேவி சுசாது. அந்தகக்கவி வீரராகவழதலியார் - இவர் இவர் பிள்ளைகளிடம் ஆசையால் பலபிள் செங்கல்பட்டு ஜில்லாப் பொன்விளைந்த ளைகளுக்கு வே தமுதலிய போதித்து வரு களத்தூரில் சைவவேளாளர் குலத்திற் கையில் ஒரு மாணாக்கன் உறங்கினன். வடுகநாத முதலியார் குமாரராய் அந்தகரா அவனைக்கண்டு முனிவர் அதட்டினர். கப் பிறந்து இயற்கையில் கவி வல்லராய்க் இதைக்கேட்ட இவரது தேவியின் கருப் கற்பினையுடைய மனைவியை மணந்து ஒரு பத்திருந்த கரு, இராப்பகல் நித்திரையி முறை அயலூருக்குச் சென்று திரும்பி லாது ஓதினால் தூக்கம் வாராதோவென்ன வருகையில் வீட்டு எவ்லாளிகள் தலைவிக்கு முனிவர் கோபித்து என்னை மறுத்துக் முதலியார் வரவை அறிவித்தனர். தலைவி கூறியபடியால் நீ பூமியில் விழும்போது விளையாட்டாக முதலியார் யானைக்கன்றும் எட்டுக்கோணலாக எனச் சபித்து மனைவி வளநாடும் பொற்பந்தமும் பெற்று வரு யின் பிரசவத்துக்காக மருந்து சேகரிக்க கின்றனரோ என் றனள். அதனைப் மிதிலை சென்று அங்கிருந்த வந்திகர்செய்த பிறராலறிந்த முதலியார் தேசயாத்திரை வாதத்திற்கு விடைதர அறியாது கடலில் செய்யவெண்ணிக் கட்டமுது பெற்றுக் கடுந்தவமியற்றச் சென்றவர். கொண்டு ஓரிடத்திலிறங்கிக் கைகா நேகேசுவாவாதிமதம் - இவன், தேர், லலம்பிவா வைத்துச் செல்லுகையில் வீடு மண்டப முதலிய, அநேகர் கூடிச் அதை நாய் தூக்கிச்சென்றது. அதனால் செய்வதுபோல உலகம் அநேக ஈசுரர்கள் பசிகொண்டு 'சீராடையற்ற வயிரவன் காரியப்படுத்த உண்டாகி அக்கடவுளர் வாகனஞ் சேரவந்து, பாராளும் நான்மு தமது தொழிலைநிறுத்த ஆன்மாக்கள் லயப் கன் வாகனந் தன்னை முன்பற்றிக் கௌவி, சேறை அடைய மனைவன் கவின்
அநுமதி அந்தகக்கவி வீரராகவ முதலியார் அநுமிதி - அநுமானத்திற்குக் காணத்தைச் பட்டுச் சுக்கிலத்தில் அடங்குமென்பன் . செய்வது . பகுத்தறி தலாலுண்டாகும் இதுவே முத்தியுமாமெனவுங் கூறுவன் அறிவு . ( தர் ) . . அநே நஸ் - 1 . ஆயுவின் குமரன் . இவன் அநுலோமன் - உயர்குலத்தாணும் இழிகு குமான் சுத்தன் . இவன் நகுஷனுக்கு லப் பெண்ணும் கூடிப் பிறந்தவன் . சகோதரன் . அநுல்கை - இரண்யகசிபின் புத்திரன் . 2 . காகுத்தன் குமரன் . இவனுக்கு அரு அநுவர் - சமதக்கியின் குமார் . தாய் சண்யன் சுயோதனன் என்றும் பெயர் . ரேணுகை . 3 . ( சூ . ) புரஞ்சயன் குமான் . அநுவர்தியை - பிராதபு சரி . அப்சாசு . அந்தகராசித்தோஷாபவாதம் - உதயராசி அநுவாதம் - அங்கியப்பிரமாணத்தால் சித் க்கு உபசயத்தானத்திலே சந்திரன் சுபாங் தித்த அர்த்தத்தைக் கூறுவது . ( தரு ) கிசகனாய் நிற்பினும் அன்றி இடபகர்க்கட அநுவிந்தன் - அவந்திதேசத்து அரசன் . துர் த்திலே நிற்பினும் அன்றிச் சுபாங்சகனாய் யோ தன பக்ஷத்தைச் சேர்ந்தவன் . அர்ச்சு நின்ற சந்திரன் ( ) ம் இடமாதல் ( 50 ) ம் னனால் கொல்லப்பட்டவன் . இடமாதல் நிற்பினுஞ் சொல்லப்பட்ட வங் ' 2 . கேகயதேசத்து அரசன் தூர்யோ தகராசித்தோஷமில்லை . ( விதானமாலை ) . தனபக்ஷ த்தைச் சேர்ந்தவன் . சாத்தகி அந்தகர் - யது குல சாதிபேதம் கம்சன் யால் கொல்லப்பட்டவன் . பகைவர் . பிராமணசாபத்தால் ஒருவரை 3 . தூர்யோ தன பக்ஷ த்தைச் சேர்ந்த யொருவர் அடித்துக்கொண்டிறந்தவர் . வன் பீமனால் கொல்லப்பட்டவன் . அந்தன் - - விப்பிரசித்தியெனுந் தானவனுக் குக் குமரன் . 4 . திருதராட்டிரன் குமரன் . 2 . அதலலோகத்தவன் . அநுஜானை - இவள் ஒரு அப்சரஸ்திரி . 3 . துருக்கியன் குமரன் . அநுற்பத்திசமை - உற்பத்தியின் பாவத்தால் 4 . திருதராட்டிரனுக்கு ஒரு பெயர் . எதிர்த்து வருவது . அநீதகன் - - 1 . இயமனிடமிருக்குந் தேவதை . அநுஹன் - பரத்வாசரைக் காண்க . ' 2 . திருதராட்டிரனுக்கு ஒரு பெயர் . அதுஹிராதன் - குரோதத்தால் நஷ்டமடை 3 . யதுவம்சத்துச் சாத்வ தன் குமார் ந்த அரசன் ' களில் ஒருவன் . இவனுக்குப் பஜமாகன் அதூரு - அருணன் . தொடையிலான் என் குதான் கம்பளபர்ஷன் சுசி முதலியோர் பது பொருள் . புத்திரர் . அநேகபத்தர் - ஓர் இருடி தேவி சுசாது . அந்தகக்கவி வீரராகவழதலியார் - இவர் இவர் பிள்ளைகளிடம் ஆசையால் பலபிள் செங்கல்பட்டு ஜில்லாப் பொன்விளைந்த ளைகளுக்கு வே தமுதலிய போதித்து வரு களத்தூரில் சைவவேளாளர் குலத்திற் கையில் ஒரு மாணாக்கன் உறங்கினன் . வடுகநாத முதலியார் குமாரராய் அந்தகரா அவனைக்கண்டு முனிவர் அதட்டினர் . கப் பிறந்து இயற்கையில் கவி வல்லராய்க் இதைக்கேட்ட இவரது தேவியின் கருப் கற்பினையுடைய மனைவியை மணந்து ஒரு பத்திருந்த கரு இராப்பகல் நித்திரையி முறை அயலூருக்குச் சென்று திரும்பி லாது ஓதினால் தூக்கம் வாராதோவென்ன வருகையில் வீட்டு எவ்லாளிகள் தலைவிக்கு முனிவர் கோபித்து என்னை மறுத்துக் முதலியார் வரவை அறிவித்தனர் . தலைவி கூறியபடியால் நீ பூமியில் விழும்போது விளையாட்டாக முதலியார் யானைக்கன்றும் எட்டுக்கோணலாக எனச் சபித்து மனைவி வளநாடும் பொற்பந்தமும் பெற்று வரு யின் பிரசவத்துக்காக மருந்து சேகரிக்க கின்றனரோ என் றனள் . அதனைப் மிதிலை சென்று அங்கிருந்த வந்திகர்செய்த பிறராலறிந்த முதலியார் தேசயாத்திரை வாதத்திற்கு விடைதர அறியாது கடலில் செய்யவெண்ணிக் கட்டமுது பெற்றுக் கடுந்தவமியற்றச் சென்றவர் . கொண்டு ஓரிடத்திலிறங்கிக் கைகா நேகேசுவாவாதிமதம் - இவன் தேர் லலம்பிவா வைத்துச் செல்லுகையில் வீடு மண்டப முதலிய அநேகர் கூடிச் அதை நாய் தூக்கிச்சென்றது . அதனால் செய்வதுபோல உலகம் அநேக ஈசுரர்கள் பசிகொண்டு ' சீராடையற்ற வயிரவன் காரியப்படுத்த உண்டாகி அக்கடவுளர் வாகனஞ் சேரவந்து பாராளும் நான்மு தமது தொழிலைநிறுத்த ஆன்மாக்கள் லயப் கன் வாகனந் தன்னை முன்பற்றிக் கௌவி சேறை அடைய மனைவன் கவின்