அபிதான சிந்தாமணி

சீவசம்போதனை 618 சுகமுனி 2. இவன் ஏமாங்கத நாட்டில் இராசமா கூறும் நிமித்திகன், நல்ல லக்ஷணமுள்ள புரத்தில் அரசாண்ட சச்சந்தன் தன் குதினா. மனைவி விசையையுடன் இருந்ததை யறி சீவர்த்தமானசுவாமிகள் - வர்த்தமான தீர்த் ந்த கட்டியங்காரன், சச்சந்தன்மீது படை தகரைக் காண்க. யெடுத்துத் தோல்வியடையச் செய்த சீவலமாரபாண்டியன் - பாண்டியவம்சத்த னன். சச்சந்தன் தன் தோல்வியும் மர | வன். சங்கரநாராயணர் சோயிற் புராணம் ணத்தையும் அறிந்த கர்ப்பிணியாகிய சச் | பாடியவன். சந்தன் மனைவி, பகைவன்கைக்கு அகப் சீவலன் -1. இருதுபர்ணன் குதிரைக்கா படாமல் மயிற்பொறிமேல் ஏறி ஆகாய ரன். வழியிற்சென்று ஒரு சுடுகாட்டில் இறங் 2. ஒரு இருடி, இவன் புத்திரன் பிர கினள். அவ்விடம் சீவகன் பிறந்தனன். வாகன் கந்துக்கடன் என்னும் வணிகன் இறந்த சீனம் - ஆசியாகண்டத்துள்ள ஒரு தேசம், தன் குழந்தையைப் புதைக்க அந்தச் சடுக் Ohina. காட்டில் வந்து அவ்விடம் தனித்திருக் சீசன் - விஷ்ணுவின் அவதாரமாகிய புத்த கும் குழந்தையைக் கண்டு எடுத்து வந்து மூர்த்தியைப் பெற்றவன். கீகடதேசத் மனைவியிடம் கொடுத்து வளர்த்து வந்த தரசன். னன். இவன் வளர்ந்து சாகசச்செயல் செய்து வருகையில் இவனது சாகசச்செ யல் அறிந்த கட்டியங்காரன் கொல்ல யத் தனிக்கையில் தப்பிக்கோவிந்தையை மண சுகச்சாயை -சிஷ்டியின் மனைவி. ந்து வேறு நாடு சென்று காந்தருவதத்தை, சுகண்டன் - அசுவக்கிரீவன் தம்பி. குணமாலை, பதுமை, கேமசரி, கனகமாலை, சுகதருஷி - வைபாடி கமத நிர்மாணகன். விமலை, சுரமஞ்சரி, இலக்கணை முதலிய சுகதன் - புத்தன். (மணிமேகலை.) வரையும் மணந்து தன் தந்தையைக்கொ சுகநாகன் - நந்திவர்த்தனன் குமரன். இவன் ன்ற கட்டியங்காரனைக் கொன்று சற்புத் குமான் காகபர்ணன். இவன் வமிசத்திற் திரரைப்பெற்று நாட்டைக்காத்து அறம் பிறந்த பத்து அரசர்கள் கலியில் (ஙசு0) கேட்டு முத்தி அடைந்தவன். இவன் 'வருஷம் ஆளப்போகிறார்கள். புத்திரர் சச்சந்தன், சுதஞ்சணன், தாணி, சுகநாசன் - தாராபீடனது அமைசசன். கந்துக்கடன், விசயன், தத்தன், பரதன், | வைசம்பாயனனது தந்தை, கோவிந்தன், (சீவகசிந்தா.) சுகண்டன் - அச்சுவக்கிரீவன் தம்பி. (சூளா.) சீவசம்போதனை - இது சைநமத சித்தாந்த சுகந்தகிருது - சோ மகன் குமான். நூல் மக ததேசாதிபதி கேட்கக் கௌதம | சுநந்தனன் - ஒரு சாரணன். (சூளா.) கணாதிபரால் கூறப்பட்டது. இதனைத் சுகழனி-1, வியாசர் குமார். வியாசர் புத் 'தேவேந்திரமாமுனிவர் கூறினர். திரப்பேறு வேண்டிச் சிவபிரானை நோக்கி சீவடன் - ஒரு சந்நியாசி, இவன் முதலில் யாகாதிகாரியஞ் செய்யத் தனித்து அர நித்திரை செய்து பிராமணணய்ப் பின் அர ணியைப் பிடித்துக் கடைகையில் இரு சனாய்ப் பின் தெய்வப்பெண்ணாய், அவள் தாசி என்னும் அப்சரசு தோன்றி யவரைக் மானாய் அது பூங்கொடியாய் அது வண் காமத்தில் மூழ்குவித்துத் தான் சுகம் என் டாய் அது யானையாய் அது அன்னமாய் னும் கிளியுருக்கொண்டு இருக்கையில் மாறினவன். (ஞானவாசிட்டம்). வியாச வீரியம் அணியில் விழுந்தது. சீவதேகம் - (ங) தூலம், குக்குமம், கார அதனால் சுகர் பிறந்தனர். சுகரூபியாகிய ணம். இவளால் பிறந்தவராதலால் சுகர் எனப் சீவநதிகள் - எப்போதும் இடையறாமல் பட்டனர். இவர் பிறக்கையிற்றானே மகா ஓடும் நதிகளுக்கு ஜீவநதிகள் என்று ஞானியாய் இருக்கையில் நாரதர் இவர்க்கு பெயர். (பூகோளம்.) ஞானங்கற அதனால் இவர், தந்தையை சீவாத்தினங்கள் ஏழு - அவை அரசலக்ஷண விட்டு நீங்க வியாசர் பின் தொடர்ந்து முள்ள யானை, எல்லாம் செய்ய வல்ல “சுகசுக" என் நழைத்தமையால் மரங்கள் சிற்பி, கற்புடைய பெண், வல்லசேனா) முதலிய ஓய் என்று விடை தந்தன. இவர் பதி, பண்டாரம் காப்போன், உற்பாதம் தவம்நோக்கிச்செல்லுகையில் பின்செடர்
சீவசம்போதனை 618 சுகமுனி 2 . இவன் ஏமாங்கத நாட்டில் இராசமா கூறும் நிமித்திகன் நல்ல லக்ஷணமுள்ள புரத்தில் அரசாண்ட சச்சந்தன் தன் குதினா . மனைவி விசையையுடன் இருந்ததை யறி சீவர்த்தமானசுவாமிகள் - வர்த்தமான தீர்த் ந்த கட்டியங்காரன் சச்சந்தன்மீது படை தகரைக் காண்க . யெடுத்துத் தோல்வியடையச் செய்த சீவலமாரபாண்டியன் - பாண்டியவம்சத்த னன் . சச்சந்தன் தன் தோல்வியும் மர | வன் . சங்கரநாராயணர் சோயிற் புராணம் ணத்தையும் அறிந்த கர்ப்பிணியாகிய சச் | பாடியவன் . சந்தன் மனைவி பகைவன்கைக்கு அகப் சீவலன் - 1 . இருதுபர்ணன் குதிரைக்கா படாமல் மயிற்பொறிமேல் ஏறி ஆகாய ரன் . வழியிற்சென்று ஒரு சுடுகாட்டில் இறங் 2 . ஒரு இருடி இவன் புத்திரன் பிர கினள் . அவ்விடம் சீவகன் பிறந்தனன் . வாகன் கந்துக்கடன் என்னும் வணிகன் இறந்த சீனம் - ஆசியாகண்டத்துள்ள ஒரு தேசம் தன் குழந்தையைப் புதைக்க அந்தச் சடுக் Ohina . காட்டில் வந்து அவ்விடம் தனித்திருக் சீசன் - விஷ்ணுவின் அவதாரமாகிய புத்த கும் குழந்தையைக் கண்டு எடுத்து வந்து மூர்த்தியைப் பெற்றவன் . கீகடதேசத் மனைவியிடம் கொடுத்து வளர்த்து வந்த தரசன் . னன் . இவன் வளர்ந்து சாகசச்செயல் செய்து வருகையில் இவனது சாகசச்செ யல் அறிந்த கட்டியங்காரன் கொல்ல யத் தனிக்கையில் தப்பிக்கோவிந்தையை மண சுகச்சாயை - சிஷ்டியின் மனைவி . ந்து வேறு நாடு சென்று காந்தருவதத்தை சுகண்டன் - அசுவக்கிரீவன் தம்பி . குணமாலை பதுமை கேமசரி கனகமாலை சுகதருஷி - வைபாடி கமத நிர்மாணகன் . விமலை சுரமஞ்சரி இலக்கணை முதலிய சுகதன் - புத்தன் . ( மணிமேகலை . ) வரையும் மணந்து தன் தந்தையைக்கொ சுகநாகன் - நந்திவர்த்தனன் குமரன் . இவன் ன்ற கட்டியங்காரனைக் கொன்று சற்புத் குமான் காகபர்ணன் . இவன் வமிசத்திற் திரரைப்பெற்று நாட்டைக்காத்து அறம் பிறந்த பத்து அரசர்கள் கலியில் ( ஙசு0 ) கேட்டு முத்தி அடைந்தவன் . இவன் ' வருஷம் ஆளப்போகிறார்கள் . புத்திரர் சச்சந்தன் சுதஞ்சணன் தாணி சுகநாசன் - தாராபீடனது அமைசசன் . கந்துக்கடன் விசயன் தத்தன் பரதன் | வைசம்பாயனனது தந்தை கோவிந்தன் ( சீவகசிந்தா . ) சுகண்டன் - அச்சுவக்கிரீவன் தம்பி . ( சூளா . ) சீவசம்போதனை - இது சைநமத சித்தாந்த சுகந்தகிருது - சோ மகன் குமான் . நூல் மக ததேசாதிபதி கேட்கக் கௌதம | சுநந்தனன் - ஒரு சாரணன் . ( சூளா . ) கணாதிபரால் கூறப்பட்டது . இதனைத் சுகழனி - 1 வியாசர் குமார் . வியாசர் புத் ' தேவேந்திரமாமுனிவர் கூறினர் . திரப்பேறு வேண்டிச் சிவபிரானை நோக்கி சீவடன் - ஒரு சந்நியாசி இவன் முதலில் யாகாதிகாரியஞ் செய்யத் தனித்து அர நித்திரை செய்து பிராமணணய்ப் பின் அர ணியைப் பிடித்துக் கடைகையில் இரு சனாய்ப் பின் தெய்வப்பெண்ணாய் அவள் தாசி என்னும் அப்சரசு தோன்றி யவரைக் மானாய் அது பூங்கொடியாய் அது வண் காமத்தில் மூழ்குவித்துத் தான் சுகம் என் டாய் அது யானையாய் அது அன்னமாய் னும் கிளியுருக்கொண்டு இருக்கையில் மாறினவன் . ( ஞானவாசிட்டம் ) . வியாச வீரியம் அணியில் விழுந்தது . சீவதேகம் - ( ) தூலம் குக்குமம் கார அதனால் சுகர் பிறந்தனர் . சுகரூபியாகிய ணம் . இவளால் பிறந்தவராதலால் சுகர் எனப் சீவநதிகள் - எப்போதும் இடையறாமல் பட்டனர் . இவர் பிறக்கையிற்றானே மகா ஓடும் நதிகளுக்கு ஜீவநதிகள் என்று ஞானியாய் இருக்கையில் நாரதர் இவர்க்கு பெயர் . ( பூகோளம் . ) ஞானங்கற அதனால் இவர் தந்தையை சீவாத்தினங்கள் ஏழு - அவை அரசலக்ஷண விட்டு நீங்க வியாசர் பின் தொடர்ந்து முள்ள யானை எல்லாம் செய்ய வல்ல சுகசுக என் நழைத்தமையால் மரங்கள் சிற்பி கற்புடைய பெண் வல்லசேனா ) முதலிய ஓய் என்று விடை தந்தன . இவர் பதி பண்டாரம் காப்போன் உற்பாதம் தவம்நோக்கிச்செல்லுகையில் பின்செடர்