அபிதான சிந்தாமணி

சிவனைம் முகம் 666 சிவாஜி கொண்டு விழுந்தபடியால் இவர்க்கு இப் கிருஷ்ணை யென்கிற நான்கு நாக்குகளும், பெயர் இடப்பட்டதி. இடப் பக்கத்தில் சுப்பை , அதிரக்தை , சிவனைம்ழகம் - ஈசாகம், தத்புருஷம், அகோ பஹுருபை என்கிறவைகளும் கூறப்பட் ரம், வாமதேவம், சத்யோசாதம், டிருக்கின்றன. (ஸ்ரீ காமிகம்). சிவாகமம் - ஆகமம் காண்க சிவாசாரிய பஞ்சழத்திரை - விபூதி, ருத் சிவாகமசம்பந்தம் - (சு) வகை, சதாசிவ ராக்ஷம், உபவீதம், உத்தரீயம், தலைச்சீலை. ருக்கும் அநந்தேசுரருக்கும், பாசம்பந்தம், சிவாத்துவிதிமதம் - பதி அநாதி எனவும், அநந்தேசுரர்க்கும் ஸ்ரீகண்டருக்கும், மகத் அவன் தானே பெறுவானும், ஈவானும், சம்பந்தம், ஸ்ரீ கண்டருக்கும் தேவர்களுக் எனவும், தன்னை யன்றி அவன் வேறல் கும், அந்தராளசம்பந்தம். தேவேந்திரற்ல ன் எனவங் கூறும். (தத்துவநிஜாது.) கும் ருஷிகளுக்கும் திவ்ய சம்பந்தம். ரிஷி சிவாநந்தழனிவர் - இவர் ஸ்ரீசைலத்துத் களுக்கும் மனிதர்களுக்கும், திவ்யா திவ்ய தவஞ்செய்து கொண்டிருந்த முனிவர். சம்பந்தம். மனிதர்களுக்கும் மனிதர்களுக் இவரது நகங்களும் உரோமங்களும் பரு கும் அதிவ்யசம்பந்தம். (சைவபூஷணம்) வதம் முழுதும் பரவியிருக்கக் கண்ட காந் சிவாக்கிய சோழமகாராஜா - ஒரு சோழன். தருவர் இவரைக் காடியோ என் றனர். ஸ்ரீ அரதத்தாசாரிய சுவாமிகளிடம் விச் அருகிருந்த சீடர் காந்தருவரைக் கரடிக வாசம்வைத்து அடிமை பூண்டவன். ளாக எனச் சபித்துத் தெலுங்கச் சோமை சிவாக்ரயோகியர் - இவர் நிசமாகம சைவ யரால் விமோசனம் அடையக் கூறினர். பரிபாலக சதாசிவயோகீந்திரர் மாணாக்கர், சிவானந்தலகிரி - சங்கராசாரியர் இயற்றிய இவர் தஞ்சாவூரில் சரபோஜி மகாராசா ஒரு சிவமகிமை கூறிய நூல் அரசாண்டிருந்தபோது அவ்வரசன் வே சிவாலய முனிவர் - தேவாரம் அடங்கன் ண்டுகோளால் வைஷ்ணவாசாரியருடன் |_ முறையை அகத்தியர் திரட்டிக் கொடுக் வாதிடுகையில் வைஷ்ணவர் தாம் தோற் கப் பெற்றவர். பது அறிந்து யோகிகள் இருந்த குடிசை சிவாஜி - பொம்பாய் ராஜதானியின் மலைப் யில் தீ யிட்டனர். குடிசை யெரிந்தும் பிரதேசத்திலுள்ள ஒவ்வொரு மலைகளி' யோகியர் தேக சலனமில்லாது இருங் னுச்சிகளிலும் மலைக்கோட்டைக ளிருந் தனர். இதனையறிந்த அரசன் வைஷ்ண தன, அக் கோட்டைகள் ஒவ்வொன்றும் வரைப் பிடித்துத் தண்டித்து யோகியரை ஒவ்வொரு சிற்றரசனுக் குரியது. அவர் யுபசரித்து அடிமை பூண்டனன். இவர் கள் அம்மலையடிப் பிரதேசங்களிலுள்ள செய்த நூல்கள் ஸ்ரீ சிவஞானபோத பாஷி நாடுகளை யாண்டு வந்தனர். இவ்வரசர் யம், சித்தாந்த தீபிகை, சிவஞான சித்தி கள் சுணத்திலிருந்த மகம்மதிய அரச யார் மணிப்பிரவாள வியாக்யானம், வேதாந் னுக்கு கீழ்ப்படிந் தாண்டு வந்தனர். த தீபிகை, தத்வ தரிசனம், பாஞ்சராத்திர சிவாஜியாலிவாகள் ஒருமித்தனர். இவன் மதசபேடிகை, சைவபரிபாஷைமுதலியன. தந்தை ஷஹாஜி பான்ஸ்லே பீஜபூர் அரச சிவாக்கினிசீவருபம் - 1. வெண்மையான னிடம் வேலை செய்து வந்தான். தந்தை பத்மாசனத் திருப்பவராய், நான்கு முகம், யிவனைப் பூனாவில் உறவினரிடம் வளரு நான் குகைகள், பிரம்மஸ்வரூபம், ஜடை, மாறு விட்டான். இவனுக்குக் கல்வியில் சுருக்கு, கமண்டலம், தண்டம், ஜபமாலை, வெறுப்பும், அஸ்திரசஸ்திர வித்தைகளில் கைந் துனியில் தாமரையுடையவராய், செந் விருப்பும் இருந்தது. இவன் முற்காலத்து நிறத்தராய், முக்கண், பத்துக்கைகளிலும் இந்து வீரர்களின் புகழ்களைக் கூறிய பாட்டு சிவனைப்போல் ஆயு தமுடையவரா யிருப் களை ஜிஜாபாய் எனுந் தாய்கூறத் தெரிந்து பர். (அகோரபத்ததி.) கொண்டான். அவர்களது பெரும்புகழைத் 2. ஒருசரீரம், நான்கு கொம்பு, இரண்டு தானுமடைய ஆவல்கொண்டான். இவன் தலைகள், இரண்டு முகங்கள், ஆறு கண்கள் தன்னையொத்த சிறுவர்களைத் தன்னுடன் இரண்டு மூக்குகள், ஏழுநாக்குகள், ஜடை 'சேர்த்துக்கொண்டு அவர்களுக்குத் தலை யஞ்ஞோப வீதம், முஞ்சி, மூன்று பதம் மைபூண்டு பல சமநிலப் பிரதேசங்களைக் களுடன் கூடினவராய் எழு கரங்களுடன் கொள்ளை கொள்வான். இவன் தன் சேநா. ருஷபாரூடரா யிருப்பர். இவர்க்கு வலப் பலத்தால் முதலில் புரந்தரமலைக் கோட் பக்கத்தில் ஹிரண்யை , கனகை, ரக்தை , டையைக் கைப்பற்றினான், வாவா இவன்
சிவனைம் முகம் 666 சிவாஜி கொண்டு விழுந்தபடியால் இவர்க்கு இப் கிருஷ்ணை யென்கிற நான்கு நாக்குகளும் பெயர் இடப்பட்டதி . இடப் பக்கத்தில் சுப்பை அதிரக்தை சிவனைம்ழகம் - ஈசாகம் தத்புருஷம் அகோ பஹுருபை என்கிறவைகளும் கூறப்பட் ரம் வாமதேவம் சத்யோசாதம் டிருக்கின்றன . ( ஸ்ரீ காமிகம் ) . சிவாகமம் - ஆகமம் காண்க சிவாசாரிய பஞ்சழத்திரை - விபூதி ருத் சிவாகமசம்பந்தம் - ( சு ) வகை சதாசிவ ராக்ஷம் உபவீதம் உத்தரீயம் தலைச்சீலை . ருக்கும் அநந்தேசுரருக்கும் பாசம்பந்தம் சிவாத்துவிதிமதம் - பதி அநாதி எனவும் அநந்தேசுரர்க்கும் ஸ்ரீகண்டருக்கும் மகத் அவன் தானே பெறுவானும் ஈவானும் சம்பந்தம் ஸ்ரீ கண்டருக்கும் தேவர்களுக் எனவும் தன்னை யன்றி அவன் வேறல் கும் அந்தராளசம்பந்தம் . தேவேந்திரற்ல ன் எனவங் கூறும் . ( தத்துவநிஜாது . ) கும் ருஷிகளுக்கும் திவ்ய சம்பந்தம் . ரிஷி சிவாநந்தழனிவர் - இவர் ஸ்ரீசைலத்துத் களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் திவ்யா திவ்ய தவஞ்செய்து கொண்டிருந்த முனிவர் . சம்பந்தம் . மனிதர்களுக்கும் மனிதர்களுக் இவரது நகங்களும் உரோமங்களும் பரு கும் அதிவ்யசம்பந்தம் . ( சைவபூஷணம் ) வதம் முழுதும் பரவியிருக்கக் கண்ட காந் சிவாக்கிய சோழமகாராஜா - ஒரு சோழன் . தருவர் இவரைக் காடியோ என் றனர் . ஸ்ரீ அரதத்தாசாரிய சுவாமிகளிடம் விச் அருகிருந்த சீடர் காந்தருவரைக் கரடிக வாசம்வைத்து அடிமை பூண்டவன் . ளாக எனச் சபித்துத் தெலுங்கச் சோமை சிவாக்ரயோகியர் - இவர் நிசமாகம சைவ யரால் விமோசனம் அடையக் கூறினர் . பரிபாலக சதாசிவயோகீந்திரர் மாணாக்கர் சிவானந்தலகிரி - சங்கராசாரியர் இயற்றிய இவர் தஞ்சாவூரில் சரபோஜி மகாராசா ஒரு சிவமகிமை கூறிய நூல் அரசாண்டிருந்தபோது அவ்வரசன் வே சிவாலய முனிவர் - தேவாரம் அடங்கன் ண்டுகோளால் வைஷ்ணவாசாரியருடன் | _ முறையை அகத்தியர் திரட்டிக் கொடுக் வாதிடுகையில் வைஷ்ணவர் தாம் தோற் கப் பெற்றவர் . பது அறிந்து யோகிகள் இருந்த குடிசை சிவாஜி - பொம்பாய் ராஜதானியின் மலைப் யில் தீ யிட்டனர் . குடிசை யெரிந்தும் பிரதேசத்திலுள்ள ஒவ்வொரு மலைகளி ' யோகியர் தேக சலனமில்லாது இருங் னுச்சிகளிலும் மலைக்கோட்டைக ளிருந் தனர் . இதனையறிந்த அரசன் வைஷ்ண தன அக் கோட்டைகள் ஒவ்வொன்றும் வரைப் பிடித்துத் தண்டித்து யோகியரை ஒவ்வொரு சிற்றரசனுக் குரியது . அவர் யுபசரித்து அடிமை பூண்டனன் . இவர் கள் அம்மலையடிப் பிரதேசங்களிலுள்ள செய்த நூல்கள் ஸ்ரீ சிவஞானபோத பாஷி நாடுகளை யாண்டு வந்தனர் . இவ்வரசர் யம் சித்தாந்த தீபிகை சிவஞான சித்தி கள் சுணத்திலிருந்த மகம்மதிய அரச யார் மணிப்பிரவாள வியாக்யானம் வேதாந் னுக்கு கீழ்ப்படிந் தாண்டு வந்தனர் . தீபிகை தத்வ தரிசனம் பாஞ்சராத்திர சிவாஜியாலிவாகள் ஒருமித்தனர் . இவன் மதசபேடிகை சைவபரிபாஷைமுதலியன . தந்தை ஷஹாஜி பான்ஸ்லே பீஜபூர் அரச சிவாக்கினிசீவருபம் - 1 . வெண்மையான னிடம் வேலை செய்து வந்தான் . தந்தை பத்மாசனத் திருப்பவராய் நான்கு முகம் யிவனைப் பூனாவில் உறவினரிடம் வளரு நான் குகைகள் பிரம்மஸ்வரூபம் ஜடை மாறு விட்டான் . இவனுக்குக் கல்வியில் சுருக்கு கமண்டலம் தண்டம் ஜபமாலை வெறுப்பும் அஸ்திரசஸ்திர வித்தைகளில் கைந் துனியில் தாமரையுடையவராய் செந் விருப்பும் இருந்தது . இவன் முற்காலத்து நிறத்தராய் முக்கண் பத்துக்கைகளிலும் இந்து வீரர்களின் புகழ்களைக் கூறிய பாட்டு சிவனைப்போல் ஆயு தமுடையவரா யிருப் களை ஜிஜாபாய் எனுந் தாய்கூறத் தெரிந்து பர் . ( அகோரபத்ததி . ) கொண்டான் . அவர்களது பெரும்புகழைத் 2 . ஒருசரீரம் நான்கு கொம்பு இரண்டு தானுமடைய ஆவல்கொண்டான் . இவன் தலைகள் இரண்டு முகங்கள் ஆறு கண்கள் தன்னையொத்த சிறுவர்களைத் தன்னுடன் இரண்டு மூக்குகள் ஏழுநாக்குகள் ஜடை ' சேர்த்துக்கொண்டு அவர்களுக்குத் தலை யஞ்ஞோப வீதம் முஞ்சி மூன்று பதம் மைபூண்டு பல சமநிலப் பிரதேசங்களைக் களுடன் கூடினவராய் எழு கரங்களுடன் கொள்ளை கொள்வான் . இவன் தன் சேநா . ருஷபாரூடரா யிருப்பர் . இவர்க்கு வலப் பலத்தால் முதலில் புரந்தரமலைக் கோட் பக்கத்தில் ஹிரண்யை கனகை ரக்தை டையைக் கைப்பற்றினான் வாவா இவன்