அபிதான சிந்தாமணி

சிவன் எண்குண முதலியன 685 சிவவாக்கியர் வஜ்ரத்தினால் ஒங்கினான் அவன் வஜ்ரா லும் சிவபூசை செய்து தாம் பூசித்தகாலம் யுதம் பிடித்த கையுடன் தம்பித்துப்போ சிவராத்திரியாக எனச் சிவமூர்த்தியை னான். இந்தக் குழந்தையைப் பிரமா முத வரம் வேண்டிப் பெற்ற நாள் எனவும், லானோர் துதித்தனர். இவர் கிருஷ்ண சச்தி விளையாட்டாகச் சிவமூர்த்தியின் திரி னிடத்தில் துர்வாஸராகச் சென்று பல நேத்திரங்களை மூட உலகங்கள் இருண் விதம் சோதித்தார். (பார - அநுசா.) டன அக் காலத்துச் சிவமூர்த்தியைத் தே 3. திருண புருஷனைக் காண்க. வர் வணங்கின காலம் எனவும், பாற்கட சிவன் என்தன முதலிய -1. பவமின்மை , லில் தோன்றிய விஷமுண்ட சிவமூர்த் இறவின்மை, பற்றின்மை, பெயரின்மை, தியை விஷம் பீடிக்காமல் தேவர் இசா உவமையின்மை, வினையின்மை, குறை முழுதும் பூசித்த காலம் எனவும், ஒரு சற் விலறிவுடைமை, கோத்திரமின்மை, ஐம் பத்தில் அண்டங்கள் எல்லாம் இருள் முகம் ஈசானம், தற்புருடம், அகோரம், ' உருத்திரர் அந்த இருள் நீங்கச் சிவத்தைப் வாமதேவம், சத்யோசாதம், இருப்பு - 1 பூசித்த காலம் எனவும் பல புரா கைலை, தரிப்பது கங்கை, முடிப்பது -| | கூறும். கொன்றை, உடுப்பது தோல், பதங்கள் - சிவலிங்கசோழன் - இவன் தேவி பத்ம சாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்யங்கள். 'வல்லி. இவன் நூற்றொரு சிவாலயங் வாசனம் - இடபம், ஆயுதம் - சூலம். களைச் சீரணோத்தாரணஞ் செய்த வீரசோ தேவி - உமை. முனைப் பெற்றவன். அந்த வீரசோழன் சிவாகஸ்யம் - இது சிவபூசாவிதி. அக் திருவாரூரில் சிவதரிசனஞ் செய்யும் பொ கில் காரியம் சிவகணாதிபர்நிலை முதலிய ரூட்டுத் தேர்மீது செல்ல அத்தேர் வேகத் வைகளைக் கூறும் நூல். தால் பசுவின் கன்று நசுங்கத் தாய்ப்பசு சிவராத்திரி - கால நிர்ணயம், மாசிமீ கிரு இவன் தந்தையிடஞ் சென்று முறையிட் ஷ்ணபக்ஷம், சதுர்த்தசி இரவு பதினான்கு டது. பிதா தன் குமானைத் தேர்க்காலில் நாழிகை, லிங்கோற்பவ்காலம், இதுவே இட்டு அப்பசுவின் கன்றின் உயிர்க்குப் மகாசிவராத்திரி புண்யகாலம் கிருஷ்ண பிரதியாக நசுக்கக் கட்டளை யிட்டவன் பக்ஷம் திரயோதசி (BO) நாழிகைக்குச் - இவனைத் தேரூர்ந்த சோழன் என்பர். சதுர்த்தசி வியாபிப்பது உத்தமம், திர சிவலிங்கநியாசம் - தண்டபங்கிநியாஸம், யோ தசியில்லாமல் சதுர்த்தசி வியாபிப்பது முண்டபங்கிரியாஸம், ஸ்ரீகண்டநியாஸம், அதமம். ஒருகாலம் அன்றையிராகரிக்கு - ஆகமங்யாஸம், கலாநியாஸம், மாத்ருகா அமாவாசை பிரவேசிப்பது பரியாய சிவ நியாஸம் முதலிய ராத்ரி, இந்த மகாசிவராத்திரி தினத்தில் சிவல்- கௌதாரியினத்திற் சேர்ந்தது. இப் நேரிடும் திரயோதசி பரமசிவத்திற்குத் பக்ஷி கபில நிறமுள்ளது. தான்யம் பூச்சி தேகமாகவும், சதுர்த்தசி தேகியாகவும் | கள் முதலியவற்றைத் தின்று ஜீவிப்பது. அன்றிச் சத்தியாகவும் சிவமாகவும் கூறப் சிவவாக்கியர் - இவர் வேதியர் குலத்திற் பட்டிருக்கிறது. சிவராதரி முதற் சாம | பிறந்து காசி யாத்திரை சென்று இல்ல முதல் நான்கு சாமங்களிலும் ஆத்மார்த்த, றத்திற் ஆசை கொண்டு ஒரு ஞானியாகிய பரார்த்த பூசைகள் நடத்த வேண்டியது. சக்கிலி, காசும் பேய்ச்சரைக்காயும் கொடுக் தானஞ்செய்ய வேண்டியது, இதை அலு கப்பெற்று அவனுனக்கு எந்தப் பெண் ஷ்டித்தோர் நான்கு யுகங்களினும் முறை மணலையும் இச்சுரைக்காயையும் சமைத்து யே விநாயகர், கந்தமூர்த்தி, பிரமவிஷ் இடுகின்றாளோ அவளே மனைவி யென ணுக்களாம். பலன் இம்மையில், சற்சன அவ்வாறு செய்த ஒரு குறப் பெண்ணை தானாதி சௌபாக்ய சம்பத்தும், மறுமை மணந்து இல்லறத்திருந்து மூங்கில் வெட் யில் சுவர்க்காதி போகமுமாம். இதிகாமி டுகையில் அது பொன் பொழிய நீத்து யம். நிஷ்காமிகள் இகத்தில் புத்தியும், பரத் ஒரு கீரையைப் பிடுங்குகையில் தன்னிலை தில் முத்தியும் அடைவர். (மகாசிவராத் நிற்கக் கொங்கணரால் திருந்தியவர். இவ திரி) பிரமவிஷ்ணுக்கள் பொருட்டுச் சிவ ரைத் திருமழிசை ஆழ்வாரென்பர். இவர் மூர்த்தி இலிங்கோற்பவமாய் எழுதருளிய தமிழில் தம் பெயரால் சிவவாக்கியம் என போது தேவர்கள் பூசித்தகாலம் எனவும், 'நூல் செய்தவர். இவர் வந்து பூமியில் ஒரு பிரமகற்பத்தில் சக்தி நாற்சாமத்திய பிறக்கையில் "சிவ" என்று சொல்லிக் - 84
சிவன் எண்குண முதலியன 685 சிவவாக்கியர் வஜ்ரத்தினால் ஒங்கினான் அவன் வஜ்ரா லும் சிவபூசை செய்து தாம் பூசித்தகாலம் யுதம் பிடித்த கையுடன் தம்பித்துப்போ சிவராத்திரியாக எனச் சிவமூர்த்தியை னான் . இந்தக் குழந்தையைப் பிரமா முத வரம் வேண்டிப் பெற்ற நாள் எனவும் லானோர் துதித்தனர் . இவர் கிருஷ்ண சச்தி விளையாட்டாகச் சிவமூர்த்தியின் திரி னிடத்தில் துர்வாஸராகச் சென்று பல நேத்திரங்களை மூட உலகங்கள் இருண் விதம் சோதித்தார் . ( பார - அநுசா . ) டன அக் காலத்துச் சிவமூர்த்தியைத் தே 3 . திருண புருஷனைக் காண்க . வர் வணங்கின காலம் எனவும் பாற்கட சிவன் என்தன முதலிய - 1 . பவமின்மை லில் தோன்றிய விஷமுண்ட சிவமூர்த் இறவின்மை பற்றின்மை பெயரின்மை தியை விஷம் பீடிக்காமல் தேவர் இசா உவமையின்மை வினையின்மை குறை முழுதும் பூசித்த காலம் எனவும் ஒரு சற் விலறிவுடைமை கோத்திரமின்மை ஐம் பத்தில் அண்டங்கள் எல்லாம் இருள் முகம் ஈசானம் தற்புருடம் அகோரம் ' உருத்திரர் அந்த இருள் நீங்கச் சிவத்தைப் வாமதேவம் சத்யோசாதம் இருப்பு - 1 பூசித்த காலம் எனவும் பல புரா கைலை தரிப்பது கங்கை முடிப்பது - | | கூறும் . கொன்றை உடுப்பது தோல் பதங்கள் - சிவலிங்கசோழன் - இவன் தேவி பத்ம சாலோக சாமீப சாரூப சாயுச்யங்கள் . ' வல்லி . இவன் நூற்றொரு சிவாலயங் வாசனம் - இடபம் ஆயுதம் - சூலம் . களைச் சீரணோத்தாரணஞ் செய்த வீரசோ தேவி - உமை . முனைப் பெற்றவன் . அந்த வீரசோழன் சிவாகஸ்யம் - இது சிவபூசாவிதி . அக் திருவாரூரில் சிவதரிசனஞ் செய்யும் பொ கில் காரியம் சிவகணாதிபர்நிலை முதலிய ரூட்டுத் தேர்மீது செல்ல அத்தேர் வேகத் வைகளைக் கூறும் நூல் . தால் பசுவின் கன்று நசுங்கத் தாய்ப்பசு சிவராத்திரி - கால நிர்ணயம் மாசிமீ கிரு இவன் தந்தையிடஞ் சென்று முறையிட் ஷ்ணபக்ஷம் சதுர்த்தசி இரவு பதினான்கு டது . பிதா தன் குமானைத் தேர்க்காலில் நாழிகை லிங்கோற்பவ்காலம் இதுவே இட்டு அப்பசுவின் கன்றின் உயிர்க்குப் மகாசிவராத்திரி புண்யகாலம் கிருஷ்ண பிரதியாக நசுக்கக் கட்டளை யிட்டவன் பக்ஷம் திரயோதசி ( BO ) நாழிகைக்குச் - இவனைத் தேரூர்ந்த சோழன் என்பர் . சதுர்த்தசி வியாபிப்பது உத்தமம் திர சிவலிங்கநியாசம் - தண்டபங்கிநியாஸம் யோ தசியில்லாமல் சதுர்த்தசி வியாபிப்பது முண்டபங்கிரியாஸம் ஸ்ரீகண்டநியாஸம் அதமம் . ஒருகாலம் அன்றையிராகரிக்கு - ஆகமங்யாஸம் கலாநியாஸம் மாத்ருகா அமாவாசை பிரவேசிப்பது பரியாய சிவ நியாஸம் முதலிய ராத்ரி இந்த மகாசிவராத்திரி தினத்தில் சிவல் - கௌதாரியினத்திற் சேர்ந்தது . இப் நேரிடும் திரயோதசி பரமசிவத்திற்குத் பக்ஷி கபில நிறமுள்ளது . தான்யம் பூச்சி தேகமாகவும் சதுர்த்தசி தேகியாகவும் | கள் முதலியவற்றைத் தின்று ஜீவிப்பது . அன்றிச் சத்தியாகவும் சிவமாகவும் கூறப் சிவவாக்கியர் - இவர் வேதியர் குலத்திற் பட்டிருக்கிறது . சிவராதரி முதற் சாம | பிறந்து காசி யாத்திரை சென்று இல்ல முதல் நான்கு சாமங்களிலும் ஆத்மார்த்த றத்திற் ஆசை கொண்டு ஒரு ஞானியாகிய பரார்த்த பூசைகள் நடத்த வேண்டியது . சக்கிலி காசும் பேய்ச்சரைக்காயும் கொடுக் தானஞ்செய்ய வேண்டியது இதை அலு கப்பெற்று அவனுனக்கு எந்தப் பெண் ஷ்டித்தோர் நான்கு யுகங்களினும் முறை மணலையும் இச்சுரைக்காயையும் சமைத்து யே விநாயகர் கந்தமூர்த்தி பிரமவிஷ் இடுகின்றாளோ அவளே மனைவி யென ணுக்களாம் . பலன் இம்மையில் சற்சன அவ்வாறு செய்த ஒரு குறப் பெண்ணை தானாதி சௌபாக்ய சம்பத்தும் மறுமை மணந்து இல்லறத்திருந்து மூங்கில் வெட் யில் சுவர்க்காதி போகமுமாம் . இதிகாமி டுகையில் அது பொன் பொழிய நீத்து யம் . நிஷ்காமிகள் இகத்தில் புத்தியும் பரத் ஒரு கீரையைப் பிடுங்குகையில் தன்னிலை தில் முத்தியும் அடைவர் . ( மகாசிவராத் நிற்கக் கொங்கணரால் திருந்தியவர் . இவ திரி ) பிரமவிஷ்ணுக்கள் பொருட்டுச் சிவ ரைத் திருமழிசை ஆழ்வாரென்பர் . இவர் மூர்த்தி இலிங்கோற்பவமாய் எழுதருளிய தமிழில் தம் பெயரால் சிவவாக்கியம் என போது தேவர்கள் பூசித்தகாலம் எனவும் ' நூல் செய்தவர் . இவர் வந்து பூமியில் ஒரு பிரமகற்பத்தில் சக்தி நாற்சாமத்திய பிறக்கையில் சிவ என்று சொல்லிக் - 84