அபிதான சிந்தாமணி

சிவமூர்த்தி 864 சிவன் 118. பலாாமர் தம்மைப் பூசைசெய்ய 129. பராசரமுனிவர் வேண்டுகோளுக் இஷ்டசித்தி யளித்தவர் கிரங்கி வக்ராசுரனதியரை வரைக்கச் சத் 119. இசாமாவ தாரத்தில் சிவபூசை தியிடம் சண்டகாதினி முதலிய துர்க்கை செய்த விஷ்ணுமூர்த்திக்குப் பிரமகத்தி களைச் சிரட்டிப்பித்தவர். போக்கியவர். 30. தேவார வருத்திய மருத்தனை 120. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் உபமன்னி யுக்கிரவடிவுடன் சொலை செய்தவர். யரிடம் சிவ தீக்ஷை பெர்டிச் சிவபூசை 131 கோலோ-த்திருந்த பசுக்கள் செய்த் விஷ்ணுமூர்த்திக்குப் புத்திரப்பே ஓயாமல் பாலினை யொழி க்கிப் பயன்படக் றளித் தவர். கருதுகையில் அவற்றை யுற்றுப்பார்த் 121. விசுவசோனைச் சூலத்தார் குத்தி தெரித்தவர். யவன் கர்வபங்கப்பட்டு வேண்ட அநுக்கிர 132. ஒரு சமயத்தில் விஷ்ணுவை ஆதி கஞ் செய்தவர். | சேடறை பிணித்து நூறு யோசனை தூரத் 122. மார்க்கண்டர் பொருட்டால் தில் விழும்படி யெறிந்தனர். (சிவமகா யமனை உதைத்து அநுக்கிரஹித்தவர். புராணம்) 123. பிரம விஷ்ணுக்களைத் தம்மிடத் 133. சநகர் முதலியோர், பொருட்டுக் துச் சிருட்டித்து ஏகபாத்திரி மூர் கதியாக குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளி வேதப் நின்ற வர். பொருளுணர்த்தித் தக்ஷிணமூர்த்தித் திரு 124 பஞ்சபூதம், சூர்யன், சந்திரன், நாமம் பெற்றவர். ஆன்மா முதலிய எண்குண மூர்த்தியாய் 134. திருஞான சம்பந்தர், அப்பர், சுந் நின்றவர். தார், பட்டினத்தடிகள் மற்றுமுள்ள 125. ஒரு காலத்தில் விஷ்ணுமூர்த்தி நாயன்மார் முதலியவர்களுக்கும் ஆங்காங் பாதானமடைந்து அங்கிருந்த அப்ஜாஸ் குத் தரிசனந்தந்து பல திருவிளையாடல் திரீகளுடன் கூடிப் பல புத்திரர்களைப் களைக் காட்டி அநுக்கிரகித்த சரித்திரங் பெற்றுத் தம் தொழிலை மறந்திருக்கையில் களை யெழுதவும் கூறவும் முடியா. பின் பிரமாதி தேவர்களால் வேண்டப்பட்ட னும் இவர் திருத்தொண்டர் புராணத்துட் சிவமூர்த்தி இடடவுருவுடன் பாதாள கூறிய அடியார் பலர்க்கும் பல ல தலங் மடைந்து விஷ்ணு மூர்த்தியின் புத்திர களில் அடியவர்கள் எவ்வகை தியானித் புடன் போர்புரிகையில் விஷ்ணுமூர்த்தி தனரோ அவ்வகையெல்லாந் தரிசனந் யுத்தத்திற்குவர அவரைப் பணிவித்து தந்து அவர்க்கு அருளிய திருவிளையாடல் வைகுண்டமடையச் செய்தனர். இதனைக் சளையும் எழுதப்புரின் என் சிறிய புத்தகம் தேவர் கேட்டு அப்பெண்களைக் கூடப் அடங்காது. பிலனும் யுகங்கடோறும் பாதாளம் செல்லத் தொடங்குகையில் சிவ சேதனராகிய தேவர் நாகரேயன்றி யிவ மூர்த்தி ஆண்டுச் செல்லும் தேவர் உயிரோ ரைக் குதிரை, சிலந்தி, கழுகு, உடும்பு, ழிக எனக் கோபித்தவர். (சிவமகா-புரா.) குரங்கு, நரி, ஈ, எறும்பு, செல், தேன் - 126. விஷ்ணுமூர்த்தியைப் பலமுறை வண்டு, ஞெண்டு, யானை, சிங்கம், மயில், சத்தியாகபெற்று அரிஹா புத்ரரைப் அன்னம். புறா, ஆந்தை, பன்றி, ஆமை, பெற்றவர். முயல், இந்திரகோபப்பூச்சி, கிளி, அன் 127. பாணாசுரன் சிவ பூசை செய்து றில், பாம்பு, தேள், எலி முதலிய பூசித்து பல வரங்கள் பெற்று என்னுடன் யுத்தஞ் முத்தி பெற்ற சரிதைகள் பலவுள. செய்து வெல்பவ ருண்டோவென, சில '135 இவர் ஒரு கற்பத்தில் தம்மையே நாளைக்குப் பிறகு கண்ணனால் வெல்லப் த்யானித்திருந்த காலத்துத் தம தேகத் படுவாய் என்று அவன் வேண்டுகோட்படி துண்டான ஆனந்த பிந்துக்களே சிவலில் அவனிடமிருந்து கண்ணனுடன் பாண கங்களாயின. (சிவரஹஸ்யம்.) னுக்கு யுத்தம் நேருகையில் தாம் பயந்த சிவன் -1. நாராயணர் இவரது கழுத்தைக் வர்போல் நடித்து வாணன் வலியடங்கச் | கட்டிக் கொண்டதல் கறுத்த கழுத்துடை செய்தவர். யரானார். (பார - சார்.) ' 128. தமதசைவு வுலகினசை வெனத் - 2. ஐங்குடுமியுள்ள குழந்தையாக உமை தோற்றுவிக்கச் சப்ததாண்டவ மூர்த்த யின் மடியிலிருக்க, உமை யிவன் யாரெ மானவர். ன்று கேட்க அருகிலிருந்த இந்திரன்
சிவமூர்த்தி 864 சிவன் 118 . பலாாமர் தம்மைப் பூசைசெய்ய 129 . பராசரமுனிவர் வேண்டுகோளுக் இஷ்டசித்தி யளித்தவர் கிரங்கி வக்ராசுரனதியரை வரைக்கச் சத் 119 . இசாமாவ தாரத்தில் சிவபூசை தியிடம் சண்டகாதினி முதலிய துர்க்கை செய்த விஷ்ணுமூர்த்திக்குப் பிரமகத்தி களைச் சிரட்டிப்பித்தவர் . போக்கியவர் . 30 . தேவார வருத்திய மருத்தனை 120 . கிருஷ்ணாவதாரத்தில் உபமன்னி யுக்கிரவடிவுடன் சொலை செய்தவர் . யரிடம் சிவ தீக்ஷை பெர்டிச் சிவபூசை 131 கோலோ - த்திருந்த பசுக்கள் செய்த் விஷ்ணுமூர்த்திக்குப் புத்திரப்பே ஓயாமல் பாலினை யொழி க்கிப் பயன்படக் றளித் தவர் . கருதுகையில் அவற்றை யுற்றுப்பார்த் 121 . விசுவசோனைச் சூலத்தார் குத்தி தெரித்தவர் . யவன் கர்வபங்கப்பட்டு வேண்ட அநுக்கிர 132 . ஒரு சமயத்தில் விஷ்ணுவை ஆதி கஞ் செய்தவர் . | சேடறை பிணித்து நூறு யோசனை தூரத் 122 . மார்க்கண்டர் பொருட்டால் தில் விழும்படி யெறிந்தனர் . ( சிவமகா யமனை உதைத்து அநுக்கிரஹித்தவர் . புராணம் ) 123 . பிரம விஷ்ணுக்களைத் தம்மிடத் 133 . சநகர் முதலியோர் பொருட்டுக் துச் சிருட்டித்து ஏகபாத்திரி மூர் கதியாக குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளி வேதப் நின்ற வர் . பொருளுணர்த்தித் தக்ஷிணமூர்த்தித் திரு 124 பஞ்சபூதம் சூர்யன் சந்திரன் நாமம் பெற்றவர் . ஆன்மா முதலிய எண்குண மூர்த்தியாய் 134 . திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுந் நின்றவர் . தார் பட்டினத்தடிகள் மற்றுமுள்ள 125 . ஒரு காலத்தில் விஷ்ணுமூர்த்தி நாயன்மார் முதலியவர்களுக்கும் ஆங்காங் பாதானமடைந்து அங்கிருந்த அப்ஜாஸ் குத் தரிசனந்தந்து பல திருவிளையாடல் திரீகளுடன் கூடிப் பல புத்திரர்களைப் களைக் காட்டி அநுக்கிரகித்த சரித்திரங் பெற்றுத் தம் தொழிலை மறந்திருக்கையில் களை யெழுதவும் கூறவும் முடியா . பின் பிரமாதி தேவர்களால் வேண்டப்பட்ட னும் இவர் திருத்தொண்டர் புராணத்துட் சிவமூர்த்தி இடடவுருவுடன் பாதாள கூறிய அடியார் பலர்க்கும் பல தலங் மடைந்து விஷ்ணு மூர்த்தியின் புத்திர களில் அடியவர்கள் எவ்வகை தியானித் புடன் போர்புரிகையில் விஷ்ணுமூர்த்தி தனரோ அவ்வகையெல்லாந் தரிசனந் யுத்தத்திற்குவர அவரைப் பணிவித்து தந்து அவர்க்கு அருளிய திருவிளையாடல் வைகுண்டமடையச் செய்தனர் . இதனைக் சளையும் எழுதப்புரின் என் சிறிய புத்தகம் தேவர் கேட்டு அப்பெண்களைக் கூடப் அடங்காது . பிலனும் யுகங்கடோறும் பாதாளம் செல்லத் தொடங்குகையில் சிவ சேதனராகிய தேவர் நாகரேயன்றி யிவ மூர்த்தி ஆண்டுச் செல்லும் தேவர் உயிரோ ரைக் குதிரை சிலந்தி கழுகு உடும்பு ழிக எனக் கோபித்தவர் . ( சிவமகா - புரா . ) குரங்கு நரி எறும்பு செல் தேன் - 126 . விஷ்ணுமூர்த்தியைப் பலமுறை வண்டு ஞெண்டு யானை சிங்கம் மயில் சத்தியாகபெற்று அரிஹா புத்ரரைப் அன்னம் . புறா ஆந்தை பன்றி ஆமை பெற்றவர் . முயல் இந்திரகோபப்பூச்சி கிளி அன் 127 . பாணாசுரன் சிவ பூசை செய்து றில் பாம்பு தேள் எலி முதலிய பூசித்து பல வரங்கள் பெற்று என்னுடன் யுத்தஞ் முத்தி பெற்ற சரிதைகள் பலவுள . செய்து வெல்பவ ருண்டோவென சில ' 135 இவர் ஒரு கற்பத்தில் தம்மையே நாளைக்குப் பிறகு கண்ணனால் வெல்லப் த்யானித்திருந்த காலத்துத் தம தேகத் படுவாய் என்று அவன் வேண்டுகோட்படி துண்டான ஆனந்த பிந்துக்களே சிவலில் அவனிடமிருந்து கண்ணனுடன் பாண கங்களாயின . ( சிவரஹஸ்யம் . ) னுக்கு யுத்தம் நேருகையில் தாம் பயந்த சிவன் - 1 . நாராயணர் இவரது கழுத்தைக் வர்போல் நடித்து வாணன் வலியடங்கச் | கட்டிக் கொண்டதல் கறுத்த கழுத்துடை செய்தவர் . யரானார் . ( பார - சார் . ) ' 128 . தமதசைவு வுலகினசை வெனத் - 2 . ஐங்குடுமியுள்ள குழந்தையாக உமை தோற்றுவிக்கச் சப்ததாண்டவ மூர்த்த யின் மடியிலிருக்க உமை யிவன் யாரெ மானவர் . ன்று கேட்க அருகிலிருந்த இந்திரன்