அபிதான சிந்தாமணி

சிவமூர்த்தி 688 சிவமூர்த்தி தவர். 91. வாதவூரடிகளுக்குக் குருமூர்த்தி 108. விருகாகான் எவர் சிரத்தில் தன் யாய் எழுந்தருளி உபதேசித்து, நரிபரி சையை வைக்கினும் அவர் எரிய வாம் யாக்கி, பரிநரியாச்கி, மண்சுமந்து, பாண் பெற்று அதைச் சோதிக்கத் தம்மிடம் டியனா லடியுண்டு சராசரமெல்லாந் தமது திரும்பியவனைத் தீக்கண்ணால் எரிக்காது திருமேனியென்று காட்டி அவருக்குச் நாடகமாக மறைந்து விஷ்ணுமூர்த்தியை சிவாநந்தவாழ்வளித்தவர். யேவிக் கொலை செய்வித்தவர். 100. அருசசுநன் பாசுபதம் வேண்டித் 109 விஷ்ணுமூர்த்தியின் மச்சாவதா தவஞ்செய்கையில் அவனைக் கொல்ல வந்த ரத்தில் மணிகொண்டு சென்று அதன் ஒலி மூகாசுரன் என்னும் பன்றியுருக்கொண்ட யால் கடலிலிருந்த மச்சாவதார மூர்த் அசுரனைக் சொல்ல வேடுருக்கொண்டு தியை மயங்கிவரச் செய்து கொக்குருக் எழுந்தாளி அருச்சுநனுடன் லீலையாகப் கொண்ட தமது மூக்கால் மீனைப்பிடித்து போரிட்டு அவனாலடியுண்டு சராசாமெல் விழிமணிகொண்டு விரலாழிக்கணிந்து மச் லாந் தமது திருமேனியென்று அறிவித் சாரி எனத் திருநாமம் அடைந்தவர். 110. விஷ்ணுமூர்த்தி கூர்மாவதாரத் '101. திருவிரிஞ்சையில் வேதியச் சிறு தில் செருக்குற அக்காலையில் தோன்றி வர்பொருட்டுத் திருமேனி வளைந்து காட்டி முதுகோட்டைப் பேர்த்து மார்பு அணியா அவ்வளை வாற் சராசரங்கள் வளையக் காட்டி கக்கொண்டு கூர்மசம்மாரமூர்த்தி யெனப் அருளியவர். பெயரடைந்தவர். 102. சூரியனை உன்னொளியால் உல '111 நாசிங்க மூர்த்தியாய் இரண்யனைக் கம் விளங்குகின் றதென்று நாரதர் புகழ கொன்று இரத்தபானத்தால் வெறிகொ அதனால் செருக்குற்ற அவனைத் தமது ண்டு மற்றவரையும் பயமுறுத்திய காலத் நெற்றிக்கண் ஒளியால் , கர்வபங்கப்படுத்தி துச் சிம்புள் என்னும் எண்காற் பறவை யவர். யுருக்கொண்டு சென்று நரசிங்கமூர்த்தி 103. காமவேட்கை கொண்ட வேதியன் யின் தோலை உரித்து உடுத்துச் சாபமூர் ஒருவன் தாசிக்குத்தாப் பொருளில்லாது த்தியெனத் திருநாமமடைந்தவர். வருந்தத் தமது பதக்கத்தைத் தந்து தாசி 112. பூமியைச் சுருட்டிப் பாதாளத்தில் யிடஞ் சேர்ப்பித்தவர். சென்ற இரணியாக்ஷன் பொருட்டு வராக '_104. ஒரு வேதியச் சிறுவர்பொருட் வுருக்கொண்டு அவனைக்கொன்று தம்மினு டுத் தந்தை தாயார் உபாத்தியாயர் இலாது மிக்பாரில்லையெனச் செருக்குற்ற காலத் மயங்க அவ்விடம் விருத்த வேதியராய் தில் அவ்வராகத்தின் கொம்பையொடித்து எழுந்தருளி அப்பிள்ளைக்கு வேதங் கற் அணிந்து அநுக்கிரகித்து வராகசம்மார பித்து ஒரு பார்ப்பினி அன்னமிட அன்ன மூர்த்திப் பெயரடைந்தவர். மெல்லாம உண்டு பற்றாது மற்றும் பாக 113. வாமனாவதாரத்தில் விஷ்ணுமூர்த் மாகா தவைகளையும் உண்டு மறைந்தவர். தியின் முதுகெலும்பாகிய கங்காளத்தை - 105. விஷ்ணு பிரமனை விழுங்கிய கற் வீணா தண்டமாக்கிக் கங்காளத் திருநாமம் பத்துப் பிரமனுக்கு அந்தர்யாமியாய்த் தரி அடைந்தவர். | சனந் தந்து அநுக்கிரகித்தவர். 114. விஷ்ணுமூர்த்தி தேவாசுர யுத்தத் - 106. மேகவாகநகற்பத்தில் மேகவுருக் தில் அசுரரை வென்று செருக்கடைந்த கொண்ட விஷ்ணுமூர்த்தியால் தாங்கப் போது அவர்க்கு முன் யக்ஷனாகத் தோன் பெற்றவர். அக்கற்பத்திற்கு மேகவாகன றித் துரும்பைக் கிள்ளியிட்டுத் தூக்கக் கற்பமெனப் பெயர். கட்டளையிட்டுக் கர்வபங்கம் செய்தவர். 107. திருமால் தாமரைகொண்டு தம் '115. தேவர் சிவ, விஷ்ணுக்கள் பல மைப் பூசிக்கையில் அம்மலரில் ஒன்று மறியக்கொடுத்த வில்லினை யுங்கரித்தலால் குறையத் தமது கண்ணைப்பிடுங்கி அர்ச் முாத்தெறிந்தவர். சித்ததனால் களிப்படைந்து தாமரைக் 116. விஷ்ணுமூர்த்திக்குத் தில்லையில் கண்ணனெனத் திருநாமமும் இஷ்டசித் நடன தரிசனந் தந்தவர். தியும் சக்காப்பேறும் அளித்தவர். இது -17. பரசிராமாவதாரல்கொண்ட விஷ் திருவீழிமிழலையென்னுந் தலத்தில் பிரத் ணுமூர்த்தி பாசுவேண்ட அநுக்கிரகித் தியவும். தவர்.
சிவமூர்த்தி 688 சிவமூர்த்தி தவர் . 91 . வாதவூரடிகளுக்குக் குருமூர்த்தி 108 . விருகாகான் எவர் சிரத்தில் தன் யாய் எழுந்தருளி உபதேசித்து நரிபரி சையை வைக்கினும் அவர் எரிய வாம் யாக்கி பரிநரியாச்கி மண்சுமந்து பாண் பெற்று அதைச் சோதிக்கத் தம்மிடம் டியனா லடியுண்டு சராசரமெல்லாந் தமது திரும்பியவனைத் தீக்கண்ணால் எரிக்காது திருமேனியென்று காட்டி அவருக்குச் நாடகமாக மறைந்து விஷ்ணுமூர்த்தியை சிவாநந்தவாழ்வளித்தவர் . யேவிக் கொலை செய்வித்தவர் . 100 . அருசசுநன் பாசுபதம் வேண்டித் 109 விஷ்ணுமூர்த்தியின் மச்சாவதா தவஞ்செய்கையில் அவனைக் கொல்ல வந்த ரத்தில் மணிகொண்டு சென்று அதன் ஒலி மூகாசுரன் என்னும் பன்றியுருக்கொண்ட யால் கடலிலிருந்த மச்சாவதார மூர்த் அசுரனைக் சொல்ல வேடுருக்கொண்டு தியை மயங்கிவரச் செய்து கொக்குருக் எழுந்தாளி அருச்சுநனுடன் லீலையாகப் கொண்ட தமது மூக்கால் மீனைப்பிடித்து போரிட்டு அவனாலடியுண்டு சராசாமெல் விழிமணிகொண்டு விரலாழிக்கணிந்து மச் லாந் தமது திருமேனியென்று அறிவித் சாரி எனத் திருநாமம் அடைந்தவர் . 110 . விஷ்ணுமூர்த்தி கூர்மாவதாரத் ' 101 . திருவிரிஞ்சையில் வேதியச் சிறு தில் செருக்குற அக்காலையில் தோன்றி வர்பொருட்டுத் திருமேனி வளைந்து காட்டி முதுகோட்டைப் பேர்த்து மார்பு அணியா அவ்வளை வாற் சராசரங்கள் வளையக் காட்டி கக்கொண்டு கூர்மசம்மாரமூர்த்தி யெனப் அருளியவர் . பெயரடைந்தவர் . 102 . சூரியனை உன்னொளியால் உல ' 111 நாசிங்க மூர்த்தியாய் இரண்யனைக் கம் விளங்குகின் றதென்று நாரதர் புகழ கொன்று இரத்தபானத்தால் வெறிகொ அதனால் செருக்குற்ற அவனைத் தமது ண்டு மற்றவரையும் பயமுறுத்திய காலத் நெற்றிக்கண் ஒளியால் கர்வபங்கப்படுத்தி துச் சிம்புள் என்னும் எண்காற் பறவை யவர் . யுருக்கொண்டு சென்று நரசிங்கமூர்த்தி 103 . காமவேட்கை கொண்ட வேதியன் யின் தோலை உரித்து உடுத்துச் சாபமூர் ஒருவன் தாசிக்குத்தாப் பொருளில்லாது த்தியெனத் திருநாமமடைந்தவர் . வருந்தத் தமது பதக்கத்தைத் தந்து தாசி 112 . பூமியைச் சுருட்டிப் பாதாளத்தில் யிடஞ் சேர்ப்பித்தவர் . சென்ற இரணியாக்ஷன் பொருட்டு வராக ' _ 104 . ஒரு வேதியச் சிறுவர்பொருட் வுருக்கொண்டு அவனைக்கொன்று தம்மினு டுத் தந்தை தாயார் உபாத்தியாயர் இலாது மிக்பாரில்லையெனச் செருக்குற்ற காலத் மயங்க அவ்விடம் விருத்த வேதியராய் தில் அவ்வராகத்தின் கொம்பையொடித்து எழுந்தருளி அப்பிள்ளைக்கு வேதங் கற் அணிந்து அநுக்கிரகித்து வராகசம்மார பித்து ஒரு பார்ப்பினி அன்னமிட அன்ன மூர்த்திப் பெயரடைந்தவர் . மெல்லாம உண்டு பற்றாது மற்றும் பாக 113 . வாமனாவதாரத்தில் விஷ்ணுமூர்த் மாகா தவைகளையும் உண்டு மறைந்தவர் . தியின் முதுகெலும்பாகிய கங்காளத்தை - 105 . விஷ்ணு பிரமனை விழுங்கிய கற் வீணா தண்டமாக்கிக் கங்காளத் திருநாமம் பத்துப் பிரமனுக்கு அந்தர்யாமியாய்த் தரி அடைந்தவர் . | சனந் தந்து அநுக்கிரகித்தவர் . 114 . விஷ்ணுமூர்த்தி தேவாசுர யுத்தத் - 106 . மேகவாகநகற்பத்தில் மேகவுருக் தில் அசுரரை வென்று செருக்கடைந்த கொண்ட விஷ்ணுமூர்த்தியால் தாங்கப் போது அவர்க்கு முன் யக்ஷனாகத் தோன் பெற்றவர் . அக்கற்பத்திற்கு மேகவாகன றித் துரும்பைக் கிள்ளியிட்டுத் தூக்கக் கற்பமெனப் பெயர் . கட்டளையிட்டுக் கர்வபங்கம் செய்தவர் . 107 . திருமால் தாமரைகொண்டு தம் ' 115 . தேவர் சிவ விஷ்ணுக்கள் பல மைப் பூசிக்கையில் அம்மலரில் ஒன்று மறியக்கொடுத்த வில்லினை யுங்கரித்தலால் குறையத் தமது கண்ணைப்பிடுங்கி அர்ச் முாத்தெறிந்தவர் . சித்ததனால் களிப்படைந்து தாமரைக் 116 . விஷ்ணுமூர்த்திக்குத் தில்லையில் கண்ணனெனத் திருநாமமும் இஷ்டசித் நடன தரிசனந் தந்தவர் . தியும் சக்காப்பேறும் அளித்தவர் . இது - 17 . பரசிராமாவதாரல்கொண்ட விஷ் திருவீழிமிழலையென்னுந் தலத்தில் பிரத் ணுமூர்த்தி பாசுவேண்ட அநுக்கிரகித் தியவும் . தவர் .