அபிதான சிந்தாமணி

சிவப்பிரியன் 858 சிவமூர்த்தி பலப்பிள்ளை பாடிய வெண்பா, ''ஒரு) அருங்கசுகபிருது, தக்ஷிணாமூர்த்தி, லிங் கையிலே யன்ன மொருகையிலே சொன் கோற்பவர். னம், வருகையிலே சம்மான வார்த்தை | சிவழர்த்தி - 1. இவர் சாந்தராய்' தமக்கு பெருகுபுகழ்ச், சீமானா மெங்கள் சிவப்பிர மேல் நாயகமில்ல தவராதலால் சர்வகர்த் காசத்திருவக், கோமானுக்குள்ள குணம்." தாவாயும், மகாப்பிரளயத்தில் சத்திரூப க்ஷ துரையவர்களுக்குப் பொன்னம்பலப் மாய் லயித்திருக்கும் நாசமிலியாயும், ஞான பிள்ளை விடுத்த கவி, "இலவே யனைய சத்தியால் சகலத்தையு மறியும் சர்வஞ்ஞரா விதழ் மடமாதரோ டின்புறுதல், குலவே யும், ஸ்வப்பிரகாசராகியும், அசலராகியும், லாசர்க் கியல்பல்லவே யிக்குவலயத்தில், அமேயராகியும், ஸ்வபாவசித்தராகியும், பலபேர் புசித்துக் கழித்தே யெறிந்திடும் ஒப்பிலியாகியும், ஸுzமராகியும், ஸ்தூல பாண்டஞ்சுத்தி, யலவே தென் சேறைச் ரூபியாதியும், ஞானக்கிரியாசத்தி சரீரியா சிவப்பிரகாச வகளங்கனே." ஷ துரை யும், நிஷ்களராயுமிருப்பவர். இவர் சுவேச் யவர்களிடம் வந்து ஒரு புலவர் கீழ்வரும் சையால் ஆன்மாக்கள் சநநக்கரைகண்டு புலவர் தெரியும் என்பது வரையிலும் தம்மை யடையும் வண்ணம் அவர் அவர் கூறப், பிரபு அவர் கழுத்தைப் பிடித்துக் தியானிக்கும்வகை அவ்வவ்வுருக்கொண்டு கொண்டு இதுவரையில் என்னிடம் வந்து சகளராய் அவரவர்க் கருளினர். அவற் வசை கூறினவர் இல்லை குறைக்கவியும் றுள் சிலவருமாறு. நசையாகப் பாடுக எனக் கூறியது. 'படி 2. சிவேதலோகிதம், இரத்தம், பீதம், வாங்கப் படும்பாடு பரமசிவனறிவனவன் நீலம், விச்வரூபகற்பங்களில் பிரமனுக்குக் பங்கில் வாழும், வடிவாளு மறிவளவண் காயத்திரி, சரஸ்வதி முதலியவரை அருளி மக்களுக்குத் தெரியுமிந்த வருத்தந்தீர்ப் முனிவர்க் கருள் புரிந்தவர். பாய், முடிவேந்த ரடி தாழ்ந்து முறை 3. பிரம விஷ்ணுக்கள், படைப்புத் முறையே திரையளக்கு முகுந்தாமேலாந், தொழில் முதலிய வடையச் சத்தியிடம் துடிவேந்தா ரதிகாந்தா துரைத்திருவா பிறக்கச்செய்து சிருஷ்டி யருளியவர். தரைக்கொருவா சுகிர்தவானே." 4. சிலாதருக்குப் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் புத் சிவப்பிரியன் - தாருகனைக் காண்க. திரப்பேறருளி நந்திக்கு இறவாமை யரு சிவமதி - இவள் தருசகன் தாய், உதயை ளியவர். யோடையின் சகோதரி, அவள் மகளா 5. இந்திரன் முன் யக்ஷனாகித் தோன் கிய பதுமாபதியை அபிமானித்து வளர்த் றிச் சாத்தியெல்லாங் கொண்டு மறைந்த தவள். (பெருங்கதை.) "வர். (காஞ்சிபுராணம்) 6. பிரமதேவனை முகத்தினும், இந்திர சிவமலை - கொங்குநாட்டிலுள்ள குமாரக் னைத் தோளினும், எனையோரை மற்றைய கடவுள் வெற்பு. உறுப்புக்களினும் படைத்தவர். சிவழனிவர் - கொங்கு நாட்டில் வள்ளிமலை ' 7. நிகும்பன் என்னும் அசுரன் தேவ யில் தவஞ் செய்து கொண்டு இருந்து ரைவருத்த அவனைக் கொன்றவர். பெண்மான் ஒன்றைக் கண்டு அவ்விடம் 8. பிரமதேவனுக்குச் சிருட்டியின் கந்தமூர்த்தியை எண்ணித் தவம்புரிந்து பொருட்டுப் பஞ்சாக்ஷரோபதேசஞ் செய் இருந்த வள்ளிநாய்ச்சியாரைப் பெண்ணாக தவர். மான் வயிற்றிற் பெற்றவர். இவர் கண்ணு 9. பிரதிவியில் சர்வராயும், அப்பில் பவ 'வர் சாபத்தால் இருடியாகப் பிறந்த விஷ் மாயும், தீயில் உருத்திரராயும், காற்றில் ணுமூர்த்தி. இந்தமான் இலக்ஷ்மிதேவி. உக்கிரராயும், ஆகாயத்தில் வீமராயும், சூர் சிவழர்த்தங்களாவள -(உடு) சந்திரசேக யமண்டலத்து மாதேவராயும், சந்திரமண் சர், உமாமகேசர், ருஷபாரூடர், சபாபதி, டலத்து ஈசானராயும், ஆன்மாவில் பசுபதி கலியாணசுந்தரர், பிக்ஷாடனர், காமாரி, யாயும் அமர்பவர். அந்தகாரி, திரிபுராரி, சலந்தராரி, விதித் 10. சத்தியை யைந்து முகத்துடன் வம்சர், வீரபத்திரர், நாசிங்கரிபாதனர், தமது முகத்திற் சிருட்டித்தவர். அர்த்த நாரீசுரர், கிராதர், கங்காளர், சண் 11. உபமன்யுவிற்குத் தந்தையாராகிய டேசா நுக்கிரகர், சக்கிரபாதர், கசமு வியாக்கிரபா தமுனிவர் வேண்டுகோளின் காநுக்கிரகர், ஏகபாதர், சோமாஸ்கந்தர், படி பாற்கட லளித்தவர்.
சிவப்பிரியன் 858 சிவமூர்த்தி பலப்பிள்ளை பாடிய வெண்பா ' ' ஒரு ) அருங்கசுகபிருது தக்ஷிணாமூர்த்தி லிங் கையிலே யன்ன மொருகையிலே சொன் கோற்பவர் . னம் வருகையிலே சம்மான வார்த்தை | சிவழர்த்தி - 1 . இவர் சாந்தராய் ' தமக்கு பெருகுபுகழ்ச் சீமானா மெங்கள் சிவப்பிர மேல் நாயகமில்ல தவராதலால் சர்வகர்த் காசத்திருவக் கோமானுக்குள்ள குணம் . தாவாயும் மகாப்பிரளயத்தில் சத்திரூப க்ஷ துரையவர்களுக்குப் பொன்னம்பலப் மாய் லயித்திருக்கும் நாசமிலியாயும் ஞான பிள்ளை விடுத்த கவி இலவே யனைய சத்தியால் சகலத்தையு மறியும் சர்வஞ்ஞரா விதழ் மடமாதரோ டின்புறுதல் குலவே யும் ஸ்வப்பிரகாசராகியும் அசலராகியும் லாசர்க் கியல்பல்லவே யிக்குவலயத்தில் அமேயராகியும் ஸ்வபாவசித்தராகியும் பலபேர் புசித்துக் கழித்தே யெறிந்திடும் ஒப்பிலியாகியும் ஸுzமராகியும் ஸ்தூல பாண்டஞ்சுத்தி யலவே தென் சேறைச் ரூபியாதியும் ஞானக்கிரியாசத்தி சரீரியா சிவப்பிரகாச வகளங்கனே . துரை யும் நிஷ்களராயுமிருப்பவர் . இவர் சுவேச் யவர்களிடம் வந்து ஒரு புலவர் கீழ்வரும் சையால் ஆன்மாக்கள் சநநக்கரைகண்டு புலவர் தெரியும் என்பது வரையிலும் தம்மை யடையும் வண்ணம் அவர் அவர் கூறப் பிரபு அவர் கழுத்தைப் பிடித்துக் தியானிக்கும்வகை அவ்வவ்வுருக்கொண்டு கொண்டு இதுவரையில் என்னிடம் வந்து சகளராய் அவரவர்க் கருளினர் . அவற் வசை கூறினவர் இல்லை குறைக்கவியும் றுள் சிலவருமாறு . நசையாகப் பாடுக எனக் கூறியது . ' படி 2 . சிவேதலோகிதம் இரத்தம் பீதம் வாங்கப் படும்பாடு பரமசிவனறிவனவன் நீலம் விச்வரூபகற்பங்களில் பிரமனுக்குக் பங்கில் வாழும் வடிவாளு மறிவளவண் காயத்திரி சரஸ்வதி முதலியவரை அருளி மக்களுக்குத் தெரியுமிந்த வருத்தந்தீர்ப் முனிவர்க் கருள் புரிந்தவர் . பாய் முடிவேந்த ரடி தாழ்ந்து முறை 3 . பிரம விஷ்ணுக்கள் படைப்புத் முறையே திரையளக்கு முகுந்தாமேலாந் தொழில் முதலிய வடையச் சத்தியிடம் துடிவேந்தா ரதிகாந்தா துரைத்திருவா பிறக்கச்செய்து சிருஷ்டி யருளியவர் . தரைக்கொருவா சுகிர்தவானே . 4 . சிலாதருக்குப் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் புத் சிவப்பிரியன் - தாருகனைக் காண்க . திரப்பேறருளி நந்திக்கு இறவாமை யரு சிவமதி - இவள் தருசகன் தாய் உதயை ளியவர் . யோடையின் சகோதரி அவள் மகளா 5 . இந்திரன் முன் யக்ஷனாகித் தோன் கிய பதுமாபதியை அபிமானித்து வளர்த் றிச் சாத்தியெல்லாங் கொண்டு மறைந்த தவள் . ( பெருங்கதை . ) வர் . ( காஞ்சிபுராணம் ) 6 . பிரமதேவனை முகத்தினும் இந்திர சிவமலை - கொங்குநாட்டிலுள்ள குமாரக் னைத் தோளினும் எனையோரை மற்றைய கடவுள் வெற்பு . உறுப்புக்களினும் படைத்தவர் . சிவழனிவர் - கொங்கு நாட்டில் வள்ளிமலை ' 7 . நிகும்பன் என்னும் அசுரன் தேவ யில் தவஞ் செய்து கொண்டு இருந்து ரைவருத்த அவனைக் கொன்றவர் . பெண்மான் ஒன்றைக் கண்டு அவ்விடம் 8 . பிரமதேவனுக்குச் சிருட்டியின் கந்தமூர்த்தியை எண்ணித் தவம்புரிந்து பொருட்டுப் பஞ்சாக்ஷரோபதேசஞ் செய் இருந்த வள்ளிநாய்ச்சியாரைப் பெண்ணாக தவர் . மான் வயிற்றிற் பெற்றவர் . இவர் கண்ணு 9 . பிரதிவியில் சர்வராயும் அப்பில் பவ ' வர் சாபத்தால் இருடியாகப் பிறந்த விஷ் மாயும் தீயில் உருத்திரராயும் காற்றில் ணுமூர்த்தி . இந்தமான் இலக்ஷ்மிதேவி . உக்கிரராயும் ஆகாயத்தில் வீமராயும் சூர் சிவழர்த்தங்களாவள - ( உடு ) சந்திரசேக யமண்டலத்து மாதேவராயும் சந்திரமண் சர் உமாமகேசர் ருஷபாரூடர் சபாபதி டலத்து ஈசானராயும் ஆன்மாவில் பசுபதி கலியாணசுந்தரர் பிக்ஷாடனர் காமாரி யாயும் அமர்பவர் . அந்தகாரி திரிபுராரி சலந்தராரி விதித் 10 . சத்தியை யைந்து முகத்துடன் வம்சர் வீரபத்திரர் நாசிங்கரிபாதனர் தமது முகத்திற் சிருட்டித்தவர் . அர்த்த நாரீசுரர் கிராதர் கங்காளர் சண் 11 . உபமன்யுவிற்குத் தந்தையாராகிய டேசா நுக்கிரகர் சக்கிரபாதர் கசமு வியாக்கிரபா தமுனிவர் வேண்டுகோளின் காநுக்கிரகர் ஏகபாதர் சோமாஸ்கந்தர் படி பாற்கட லளித்தவர் .