அபிதான சிந்தாமணி

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 656 சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் மாண்டான். 8. வித்யுத் பாபன் - இவன் றுத் தமதூருக்குச் சென்று மூன்று புத்தி ஒரு அசுரன் சிவபூஜையால் திரிலோகங் பர்களையும் ஒரு புத்திரியையும் பெற்றனர். களை வெல்லும் வலியடைந்தான். 9. சத அவர்களுள் மூத்தவர் சிவப்பிரகாசசுவாமி முகன் - இவன் பலகோடி வாஷம் சிவ கள், இரண்டாமவர் வேலாயுதர், மூன் பூசை செய்து பூஜாபலத்தால் யோகசச்தி நாமவர் கருணைப் பிரகாசர், நான்காவது யும் சேகவன்மையும் பெற்றான். 10. பெண் ஞானாம்பை, இவர்களைப் பெற்றுச் பிரம்மதேவர் சிவபூஜை செய்து (1000) சிவலிங்கைக்கியமாயினர். சிவப்பிரகாசர் புத்திரர்களைப் பெற்றார். பா யாஞவல் ஆசாரியரிருக்கும் திருவண்ணாமலைக்கு க்யர் சிவபூஜையால் புகழை அடைந்தார். யாத்திரையாகச் சென்று திருமலைப் பிர 12. வியாசர் - சிவபூசையால் கீர்த்தியைப் தக்ஷிணம் வருகையில் சோணசைலமாலை பெற்றார். 13. வாலகில்யர் - சிவபூசை பாடி முடித்துத் தக்ஷணயாத்திரை செய்ய யால் கருடனைத் தலத்தாலுண்டாக்கினர். எண்ணித் துறைமங்கலத்தில் தங்கி அவ் 14. சிவ சோபத்தினால் ஜலம் வற்றிப்போக விடம் சிவபூசாகாலத்தில் வந்து வேண் தேவர்கள் சிவபிரானை நோக்கி ஸப்தகபா டிய அண்ணாமலை செட்டியார்க்கு அருள் லம் எனும் யாகம் செய்ய வேறு ஜலம் உண் புரிந்து சிந்து பூந்துறையில் தருமபுரவா தீ டாயிற்று. 15. அத்திரியின் பார்யைச் னம் மடாதிபராகிய வெள்ளியம்பலத் தம் சிவபூசையால் தத்தாத்ரேயர், சந்திரன், பிரானை யடுத்து இலக்கண நூல் கற்க துர்வாஸர் முதலிய புத்திரரைப் பெற்றாள். வேண்டத் தம்பிரான் இவரது இலக்கியச் 16. அத்திரியின் பத்தினியான அநசூயை தேர்ச்சி யறிய, கு என்று எடுத்து, ஊரு முந்நூறு வருஷகாலம் உலக்கைமீது படுத் டையான் என்று இடையில் வைத்து, கு, துத் தவமியற்றிக் கணவனில்லாமல் புத் என்று முடிக்க என்ன அப்படியே சுவாமி திரனையடைந்தாள். 17. விகர்ண மஹருஷி கள் "குடக்கோடு வானெயிறு சொண் சிவபூஜையால் இஷ்ட சித்தியை யடைந் 'டார்க்குக் கேழன், முடக்கோடு முன்ன தார். 18. சாகல்ய முனிவர் - 9000u| மணிவார்க்கு-வடக்கோடு, தேருடையான் சிவனை நோக்கித் தவஞ் செய்து கிரந்த தெவ்வுக்குத் தில்லை தோன் மேற்கொள் கர்த்தாவாகும் வரத்தையும் குலவர்த்தன ளல், ஊருடையான் என்னும் உலகு'' னான புத்திரனையும் பெற்றார். 19. கிருத எனப் பாடி முடித்தனர். இதனால் தம்பி யகத்தில் சிவனை நோக்கி 6000 வருஷம் ரான் களித்து அவர்க்கும் தம்பியர்க்கும் தவஞ்செய்து கிரந்தர்த்தாவாகவும் மூப் இலக்கண நூல் கற்பிக்கச் சுவாமிகள் தம பிறப்புக ளில்லாமையும் பெற்றார். 20. க்கு ரெட்டியார் கொடுத்த (BO0) பொன் இந்திரன் காசியில் சிவபூசை செய்து னைக் குருதக்ஷிணையாகத் தந்தனர். தம்பி பெரும் பேறுகளை யடைந்தான். ரான் வேண்டாது நமக்கு விரோதமாய்த் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் -1. இவர் காஞ்சீ திருச்செந்தூரிலிருந்து நம்மைத் தூஷிப் புரம் குமாரசுவாமி தேசிகர் குமார். குமார பவனை வென்று வருக என அவ்வகை சுவாமி தேசிகர், கார்த்திகைக்குத் திரு புடன் பட்டுச் சென்று அவனைக்கண்டு வண்ணாமலை யாத்திரைபோக வழியில் ஒரு வாதிட்டு நிரோட்டக யமகம்பாடி அவனை நந்தனவனத்தில் பகலில் இறங்கி மீண்டு அடிமை கொண்டு தமது ஆசிரியரிடம் சாயங்காலம் திருவண்ணாமலை போய்ச் சேர் விட்டு விடைகொண்டு துறைமங்கலம் வங் ந்து ஈசானிய தீர்த்தத்தில் அநுட்டானஞ் துவெங்கைக்கோவை வெங்கைக்கலம்ப செய்து கொண்டு பூசைப் பெட்டகத்தைக் கம், வெங்கையுலா, வெங்கை யலங்காரம், காணாமல் வருந்திப் பகல் தாம் இறங்கி இயற்றிச் சிதம்பரஞ் சென்று திருமடம் யிருந்த இடத்தைப் பார்த்துவர ஆள் விடுத் ஒன்று கட்டுவித்து அங்கிருந்து நீங்கி துத் தாம் உபவாசத்துடன் துயிலுகையில் விருத்தாசலம் சென்று பழ மலையந்தாதி, சிவமூர்த்தி அன்பனே நீ அங்கம் வேறு பிக்ஷாடன நவமணிமாலை, கொச்சகக்கலிப் லி கெம்வேராய் இருந்தது பற்றி இவ்வகை பா, பெரியநாயகி கலித்துறைபாடி முடித் நேர்ந்தது. பூசைப் பெட்டகம் உதயத்தில் தனர். தாம் ஒருநாள் மணிமுத்தாநதிக்கு வந்து சேரும், நீ குருதேவரிடம் வீரசைவ அருகிருந்த தோட்டத்தின் வழி வருகை தீக்ஷை பெறுக என்று மறைந்தனர். அவ் யில் மாம்பழம் ஒன்று விழுந்திருக்க அது வகை குருதேவரிடம் தாரண தீக்ஷை பெற் சிவவேதனத்திற்கு ஆகுமென எடுத்த
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 656 சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் மாண்டான் . 8 . வித்யுத் பாபன் - இவன் றுத் தமதூருக்குச் சென்று மூன்று புத்தி ஒரு அசுரன் சிவபூஜையால் திரிலோகங் பர்களையும் ஒரு புத்திரியையும் பெற்றனர் . களை வெல்லும் வலியடைந்தான் . 9 . சத அவர்களுள் மூத்தவர் சிவப்பிரகாசசுவாமி முகன் - இவன் பலகோடி வாஷம் சிவ கள் இரண்டாமவர் வேலாயுதர் மூன் பூசை செய்து பூஜாபலத்தால் யோகசச்தி நாமவர் கருணைப் பிரகாசர் நான்காவது யும் சேகவன்மையும் பெற்றான் . 10 . பெண் ஞானாம்பை இவர்களைப் பெற்றுச் பிரம்மதேவர் சிவபூஜை செய்து ( 1000 ) சிவலிங்கைக்கியமாயினர் . சிவப்பிரகாசர் புத்திரர்களைப் பெற்றார் . பா யாஞவல் ஆசாரியரிருக்கும் திருவண்ணாமலைக்கு க்யர் சிவபூஜையால் புகழை அடைந்தார் . யாத்திரையாகச் சென்று திருமலைப் பிர 12 . வியாசர் - சிவபூசையால் கீர்த்தியைப் தக்ஷிணம் வருகையில் சோணசைலமாலை பெற்றார் . 13 . வாலகில்யர் - சிவபூசை பாடி முடித்துத் தக்ஷணயாத்திரை செய்ய யால் கருடனைத் தலத்தாலுண்டாக்கினர் . எண்ணித் துறைமங்கலத்தில் தங்கி அவ் 14 . சிவ சோபத்தினால் ஜலம் வற்றிப்போக விடம் சிவபூசாகாலத்தில் வந்து வேண் தேவர்கள் சிவபிரானை நோக்கி ஸப்தகபா டிய அண்ணாமலை செட்டியார்க்கு அருள் லம் எனும் யாகம் செய்ய வேறு ஜலம் உண் புரிந்து சிந்து பூந்துறையில் தருமபுரவா தீ டாயிற்று . 15 . அத்திரியின் பார்யைச் னம் மடாதிபராகிய வெள்ளியம்பலத் தம் சிவபூசையால் தத்தாத்ரேயர் சந்திரன் பிரானை யடுத்து இலக்கண நூல் கற்க துர்வாஸர் முதலிய புத்திரரைப் பெற்றாள் . வேண்டத் தம்பிரான் இவரது இலக்கியச் 16 . அத்திரியின் பத்தினியான அநசூயை தேர்ச்சி யறிய கு என்று எடுத்து ஊரு முந்நூறு வருஷகாலம் உலக்கைமீது படுத் டையான் என்று இடையில் வைத்து கு துத் தவமியற்றிக் கணவனில்லாமல் புத் என்று முடிக்க என்ன அப்படியே சுவாமி திரனையடைந்தாள் . 17 . விகர்ண மஹருஷி கள் குடக்கோடு வானெயிறு சொண் சிவபூஜையால் இஷ்ட சித்தியை யடைந் ' டார்க்குக் கேழன் முடக்கோடு முன்ன தார் . 18 . சாகல்ய முனிவர் - 9000u | மணிவார்க்கு - வடக்கோடு தேருடையான் சிவனை நோக்கித் தவஞ் செய்து கிரந்த தெவ்வுக்குத் தில்லை தோன் மேற்கொள் கர்த்தாவாகும் வரத்தையும் குலவர்த்தன ளல் ஊருடையான் என்னும் உலகு ' ' னான புத்திரனையும் பெற்றார் . 19 . கிருத எனப் பாடி முடித்தனர் . இதனால் தம்பி யகத்தில் சிவனை நோக்கி 6000 வருஷம் ரான் களித்து அவர்க்கும் தம்பியர்க்கும் தவஞ்செய்து கிரந்தர்த்தாவாகவும் மூப் இலக்கண நூல் கற்பிக்கச் சுவாமிகள் தம பிறப்புக ளில்லாமையும் பெற்றார் . 20 . க்கு ரெட்டியார் கொடுத்த ( BO0 ) பொன் இந்திரன் காசியில் சிவபூசை செய்து னைக் குருதக்ஷிணையாகத் தந்தனர் . தம்பி பெரும் பேறுகளை யடைந்தான் . ரான் வேண்டாது நமக்கு விரோதமாய்த் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் - 1 . இவர் காஞ்சீ திருச்செந்தூரிலிருந்து நம்மைத் தூஷிப் புரம் குமாரசுவாமி தேசிகர் குமார் . குமார பவனை வென்று வருக என அவ்வகை சுவாமி தேசிகர் கார்த்திகைக்குத் திரு புடன் பட்டுச் சென்று அவனைக்கண்டு வண்ணாமலை யாத்திரைபோக வழியில் ஒரு வாதிட்டு நிரோட்டக யமகம்பாடி அவனை நந்தனவனத்தில் பகலில் இறங்கி மீண்டு அடிமை கொண்டு தமது ஆசிரியரிடம் சாயங்காலம் திருவண்ணாமலை போய்ச் சேர் விட்டு விடைகொண்டு துறைமங்கலம் வங் ந்து ஈசானிய தீர்த்தத்தில் அநுட்டானஞ் துவெங்கைக்கோவை வெங்கைக்கலம்ப செய்து கொண்டு பூசைப் பெட்டகத்தைக் கம் வெங்கையுலா வெங்கை யலங்காரம் காணாமல் வருந்திப் பகல் தாம் இறங்கி இயற்றிச் சிதம்பரஞ் சென்று திருமடம் யிருந்த இடத்தைப் பார்த்துவர ஆள் விடுத் ஒன்று கட்டுவித்து அங்கிருந்து நீங்கி துத் தாம் உபவாசத்துடன் துயிலுகையில் விருத்தாசலம் சென்று பழ மலையந்தாதி சிவமூர்த்தி அன்பனே நீ அங்கம் வேறு பிக்ஷாடன நவமணிமாலை கொச்சகக்கலிப் லி கெம்வேராய் இருந்தது பற்றி இவ்வகை பா பெரியநாயகி கலித்துறைபாடி முடித் நேர்ந்தது . பூசைப் பெட்டகம் உதயத்தில் தனர் . தாம் ஒருநாள் மணிமுத்தாநதிக்கு வந்து சேரும் நீ குருதேவரிடம் வீரசைவ அருகிருந்த தோட்டத்தின் வழி வருகை தீக்ஷை பெறுக என்று மறைந்தனர் . அவ் யில் மாம்பழம் ஒன்று விழுந்திருக்க அது வகை குருதேவரிடம் தாரண தீக்ஷை பெற் சிவவேதனத்திற்கு ஆகுமென எடுத்த