அபிதான சிந்தாமணி

சிவதன்மன் 655 சிவபூசை அங்சாசநிகபர்வம் சுவர்க்கதரசம், சிவஞானயோகம் முதலிய சிவபாத இருதயர் - திருஞானசம்பந்த சுவா வற்றை விளக்கும். இதனைத் தமிழில் | மிகளுக்குத் தந்தையார். தேவியார் பகவதி மொழிபெயர்த்தவர் மறைஞானசம்பந்த யார் திருஞான சம்பந்தரைக் காண்க. நாயனார். சிவபுரம் - ஸ்ரீ காஞ்சிபுரத்திற்கு ஒரு சிவதன்மன் - இவன் நனனெறி கடந்து புண் பெயர். சாபமேற்ற உமையம்மையார் சிவ ணியமிழந்ததால் பிரமராக்க தனாகிச் சந் பூசை செய்யுமிடத்துக் சம்பை வெள்ளம் தான தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடும் சுமதி யைப் பெருகிச் சிவமூர்த்தத்தை அழிக்கவா அத பிடிக்க அவன் அத் தீர்த்தத்தில் சிறிது னைக் கண்ட உமை சிவமூர்த்தியைத் எழு தெரித்சதனாலும் இசற்கு முன்பிறவியில் வச் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்ததால் இப் அபுத்திபூர்வகமாய் ருத்ராக்ஷ தானஞ் செய் பெயர் பெற்றது தமைடாலும் நல்லுருப்பெற்றுச் சிவபத சிவபுரத்திலுள்ள நதிகள் - வரதா, வரே மடைந்தவன், (புள்ளிருக்கு வேளூர்ப்ண்யை , வரேசை, வாவர்ணனி, வரார் புராணம்.) ஹை, வாரியத்ரை. வரை. சிவதூதி - இவள் சத்தியி னம்சாவதாரம். சிவபுாத்தினுள்ள குமார் - சாகன், விசா இவள் ருரு எனும் அசுரன் தேவர்களை | கன், நைாமி. வருத்த, தேவர்கள் சத்தியை வேண்ட, சிவபூசை இயல்பு -ச) சரியை, கிரியை, சத்தி தனது அம்சமாகிய இவளை அனுப்பி | யோகம், ஞானம், இவற்றுள், சரியை னள். இவள் ருருவை வதைத்துத் தேவர் யாவது - சிவாலயத்திற்கும், சிவனடிய 'களின் துன்பம் நீக்கினள் (பதும் -புரா.) வர்க்குந் தொண்டு செய்தல், கிரியையா சிவதேவசாரணர் - கோட்கூச்சவ்வைக்குத் வது - சிவபெருமானை அசத்தும் புறத் தந்தையார். இவரது சரிதையைக் கோட் தும் பூசித்தல், யோகமாவது - விடயம் கூச்சவ்வையைக் காண்க. களின் வழி மனதைச் செலுத்தாது நிறத் சிவதேவி - (சைநி.) நேமிநாதசுவாமிகளுக் தல். ஞானமாவது-ஞான நூல்களை யோதிச் குத் தாய், சிந்தித்துத் தெளிந்து நிட்டை கூடிச் சிவா சிவநன் - 1. மித்திரன் குமான், இவன் நந்தத் தழுந்தல், இவற்றின் பலன் குமான் சுதர்சனன். முறையே சாலோகம், சாமீபம், சாரூபம், 2. சுகோத்திரன் குமரன், இவன் கும சாயுச்சியங்களாம். ரன் கிருதி. | சிவபூஜையில் சிவாசனம் - ஆசனம் 5. சிவநாகமையர் - வசவர் மடத்திருந்த சிவ அருந்தாசனம், சிம்மாசனம், யோகாசனம், னடியவர். இவரை வசவர்பல்லக்கிலேற்றி பத்மாசனம், விமலாசனம் என்பனவாம். உபசரிக்கப் பிராமணர், சாதி சங்கரமாத அநந்தாசனம் மூன்று கோண முடையது. லைப்பற்றிக் குறைகூற வசவர் சிவனடி சிங்காசனம் (4) கோணம், யோகாசனம் யவர் பெருமைகளை அவர்க்குக் கூறி அடக் (4) கோணம், பத்மாசனம் வட்டமானது, கினர். இவர் தமது தேகத்தைக் கிள்ளிப் விமலாசனம் (6) கோண முடையது. பால் சொரிந்தவர். (சைவபூஷணம்.) சிவநேசர் - திருமயிலையில் வைசியர் குலத் சிவபூசை (அநுசாசநிகபர்வம்)-1 பத தில் பிறந்தவர். இவர் குமரியார் பூம் ரிகாச்ரமத்தில் சித்தியடைந்தோர் சிவ பாவையம்மை, திருஞான சம்பந்தரைக் பூசைசெய்து நலமடைந்தார். 2. சிலர் காண்க. 12 சிவாராதனையால் புத்ரவரம் பெற் சிவதேயகுப்தர் - பட்டணத்து அடிகளுக் றார். 3. தண்டிமஹ ருஷியால் வெநாமம் குத் தகதை. பிரம்மதேவருக்கு உபநேசிக்கப்பட்டது, சிவபதாகை - (அ) அவை பிரசாந்தபதா 4. ஜாம்பவதி புத்சேச்சையால் குமானை கை, சிசிரபதாகை. பர்ஜாதியபதாகை, வேண்டிப் பெற்றாள். 5. ஹிரண்யகசிபு ஜயந்தபதாகை, பூசஞ்சீவபதாகை, அமிர்த இவன் பத்துக்கோடி வருஷம் தவஞ் பதாகை, நா தபதாகை, ஸ்ரீபதாயபதாகை. செய்து சிவபூஜையால் தேவர்களை அடக் இப்பதாகாதேவதைகள் சிவந்த நிறம், கும் வலி பெற்றான். 6. தமன் - ஹிரண்ய இரண்டு கண்கள், கூப்பிய இரண்டு காங் கசியின் புத்ரன் சிவபூசையால் இந்திரனை கள் சர்வாபரணங்களா லலங்கரிப்பட்ட யடக்கி ஆண்டான். 7. மந்தாரன் (க்ர வர்களாயிருப்பர். ஹன்) சிவபூசையால் இந்திரனை வென்
சிவதன்மன் 655 சிவபூசை அங்சாசநிகபர்வம் சுவர்க்கதரசம் சிவஞானயோகம் முதலிய சிவபாத இருதயர் - திருஞானசம்பந்த சுவா வற்றை விளக்கும் . இதனைத் தமிழில் | மிகளுக்குத் தந்தையார் . தேவியார் பகவதி மொழிபெயர்த்தவர் மறைஞானசம்பந்த யார் திருஞான சம்பந்தரைக் காண்க . நாயனார் . சிவபுரம் - ஸ்ரீ காஞ்சிபுரத்திற்கு ஒரு சிவதன்மன் - இவன் நனனெறி கடந்து புண் பெயர் . சாபமேற்ற உமையம்மையார் சிவ ணியமிழந்ததால் பிரமராக்க தனாகிச் சந் பூசை செய்யுமிடத்துக் சம்பை வெள்ளம் தான தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடும் சுமதி யைப் பெருகிச் சிவமூர்த்தத்தை அழிக்கவா அத பிடிக்க அவன் அத் தீர்த்தத்தில் சிறிது னைக் கண்ட உமை சிவமூர்த்தியைத் எழு தெரித்சதனாலும் இசற்கு முன்பிறவியில் வச் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்ததால் இப் அபுத்திபூர்வகமாய் ருத்ராக்ஷ தானஞ் செய் பெயர் பெற்றது தமைடாலும் நல்லுருப்பெற்றுச் சிவபத சிவபுரத்திலுள்ள நதிகள் - வரதா வரே மடைந்தவன் ( புள்ளிருக்கு வேளூர்ப்ண்யை வரேசை வாவர்ணனி வரார் புராணம் . ) ஹை வாரியத்ரை . வரை . சிவதூதி - இவள் சத்தியி னம்சாவதாரம் . சிவபுாத்தினுள்ள குமார் - சாகன் விசா இவள் ருரு எனும் அசுரன் தேவர்களை | கன் நைாமி . வருத்த தேவர்கள் சத்தியை வேண்ட சிவபூசை இயல்பு - ) சரியை கிரியை சத்தி தனது அம்சமாகிய இவளை அனுப்பி | யோகம் ஞானம் இவற்றுள் சரியை னள் . இவள் ருருவை வதைத்துத் தேவர் யாவது - சிவாலயத்திற்கும் சிவனடிய ' களின் துன்பம் நீக்கினள் ( பதும் - புரா . ) வர்க்குந் தொண்டு செய்தல் கிரியையா சிவதேவசாரணர் - கோட்கூச்சவ்வைக்குத் வது - சிவபெருமானை அசத்தும் புறத் தந்தையார் . இவரது சரிதையைக் கோட் தும் பூசித்தல் யோகமாவது - விடயம் கூச்சவ்வையைக் காண்க . களின் வழி மனதைச் செலுத்தாது நிறத் சிவதேவி - ( சைநி . ) நேமிநாதசுவாமிகளுக் தல் . ஞானமாவது - ஞான நூல்களை யோதிச் குத் தாய் சிந்தித்துத் தெளிந்து நிட்டை கூடிச் சிவா சிவநன் - 1 . மித்திரன் குமான் இவன் நந்தத் தழுந்தல் இவற்றின் பலன் குமான் சுதர்சனன் . முறையே சாலோகம் சாமீபம் சாரூபம் 2 . சுகோத்திரன் குமரன் இவன் கும சாயுச்சியங்களாம் . ரன் கிருதி . | சிவபூஜையில் சிவாசனம் - ஆசனம் 5 . சிவநாகமையர் - வசவர் மடத்திருந்த சிவ அருந்தாசனம் சிம்மாசனம் யோகாசனம் னடியவர் . இவரை வசவர்பல்லக்கிலேற்றி பத்மாசனம் விமலாசனம் என்பனவாம் . உபசரிக்கப் பிராமணர் சாதி சங்கரமாத அநந்தாசனம் மூன்று கோண முடையது . லைப்பற்றிக் குறைகூற வசவர் சிவனடி சிங்காசனம் ( 4 ) கோணம் யோகாசனம் யவர் பெருமைகளை அவர்க்குக் கூறி அடக் ( 4 ) கோணம் பத்மாசனம் வட்டமானது கினர் . இவர் தமது தேகத்தைக் கிள்ளிப் விமலாசனம் ( 6 ) கோண முடையது . பால் சொரிந்தவர் . ( சைவபூஷணம் . ) சிவநேசர் - திருமயிலையில் வைசியர் குலத் சிவபூசை ( அநுசாசநிகபர்வம் ) - 1 பத தில் பிறந்தவர் . இவர் குமரியார் பூம் ரிகாச்ரமத்தில் சித்தியடைந்தோர் சிவ பாவையம்மை திருஞான சம்பந்தரைக் பூசைசெய்து நலமடைந்தார் . 2 . சிலர் காண்க . 12 சிவாராதனையால் புத்ரவரம் பெற் சிவதேயகுப்தர் - பட்டணத்து அடிகளுக் றார் . 3 . தண்டிமஹ ருஷியால் வெநாமம் குத் தகதை . பிரம்மதேவருக்கு உபநேசிக்கப்பட்டது சிவபதாகை - ( ) அவை பிரசாந்தபதா 4 . ஜாம்பவதி புத்சேச்சையால் குமானை கை சிசிரபதாகை . பர்ஜாதியபதாகை வேண்டிப் பெற்றாள் . 5 . ஹிரண்யகசிபு ஜயந்தபதாகை பூசஞ்சீவபதாகை அமிர்த இவன் பத்துக்கோடி வருஷம் தவஞ் பதாகை நா தபதாகை ஸ்ரீபதாயபதாகை . செய்து சிவபூஜையால் தேவர்களை அடக் இப்பதாகாதேவதைகள் சிவந்த நிறம் கும் வலி பெற்றான் . 6 . தமன் - ஹிரண்ய இரண்டு கண்கள் கூப்பிய இரண்டு காங் கசியின் புத்ரன் சிவபூசையால் இந்திரனை கள் சர்வாபரணங்களா லலங்கரிப்பட்ட யடக்கி ஆண்டான் . 7 . மந்தாரன் ( க்ர வர்களாயிருப்பர் . ஹன் ) சிவபூசையால் இந்திரனை வென்