அபிதான சிந்தாமணி

அநாரண்யன் 55/ அநுமதி அநாரண்யன்- அநரண்யனைக் காண்க. அநுக்கிலாதன் - திதிவம்சத்தவனான இர அநாவிலன் - புவனகிரிக்கரசன். அருச்சு ண்யகசிபின் குமரன். பிரகலா தன் தம்பி. னன் திக்குவிஜயத்திற்குச் சென்றகாலை - பாரி சூசமி. குமரர் பாஷ்கிலன், மகிஷன். யில் இவனிடத்தில் யுத்தஞ் செய்தனன். அநுக்கிரகா-நவசத்திகளில் ஒருத்தி. அநிட்டன் - நிரைமீட்சியில் அருச்சுதனால் | அநுக்கிராதன்- குரோதத்தால் நஷ்டமடை கொல்லப்பட்டவன். அந்த அரசன். அநீதன் - சண்முக சேநாவீரன். அநுசதிகன் - நூறு காலாட்களுக்குத் தலை அநித்தியசமை - அநித்யமான திருஷ்டாந்த வன். சதானீகனுக் குதவி செய்பவன். த்தின் சாதர்மியத்தினால் சர்வபதார்த்தமும் (சுக்கிரநீதி). அநித்தியமாம் என்று நிரூபித்தல். (தரு). அநுசாமந்தன் - அரசனால் நூறு கிராமங்க அநீந்திதையார் - திருக்கைலையில் பார்வதி | ளுக்கு அதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவன். பிராட்டியார் சந்நதியில் திருத்தொண்டு | (சுக்கிரநீதி). செய்து கொண்டிருந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவா அநுசுகன்- திருதராட்டிரன் குமரன். மிகளிடத்து ஆசைப்பட்ட அபசாரத்தால் அநுதாபகன் - தநுவின் குமரன். பூமியில் சங்கிலி நாய்ச்சியாராய் ஞாயிறு அநுதிதகாலம் - இராக்காலத்தைப் பதினாறு எனும் தலத்தில் ஞாயிறு கிழவர்க்குப் புத் பங்காக்குமிடத்துக் கிரகங்களும் நக்ஷத்தி திரியாய் அவதரித்துச் சுந்தரமூர்த்திகளைத் ரங்களும் பிறவுங் காணப்படுகின்ற கடைப் திருவொற்றியூரில் மணந்தவர். இவரது பாகம். (பராசரமா தவியம்). சரித்திரத்தைச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைக் அநுபசங்காரி - அந்வய திருட்டாந்தமும் காண்க. (பெரியபுராணம்) வியதிரேக திருட்டாந்தமும் இல்லாதது. அநீமீஷன்- கருட புத்திரன். அநுபதேவன்-1. யது வம்சத்தவனான அநிருத்தன்-1. நாரயணனக வியூகாவகா தேவகன் குமரன். ரத்தில் ஒன்று. 2. அக்குரூரன் இரண்டாம் புத்ரன். 2. (ய) கிருஷ்ணன் பேரன். பாணா அநுபமர் - அக்கிபிரபனைக் காண்க. சுரன் குமரியாகிய உஷையைச் சித்திர ரேகையாற் களவிற்புணர்ந்து வாணனால் அநுபமை - நிருதிதிக்கு யானை. சிறையிடப்பட்டுக் கிருஷ்ணனால் மீட்கப் அநுபம்- கார்த்தவீரியன் பட்டணம். மகாஷ்மதி. (Mhow in Malwa). பட்டவன். பிரத்யும் நன் குமரன். இவன் குமரன் வச்சிரசுவரூபன். அநுபலத்தி - இன்மையைத் தெரிவிக்கும் பிரமாணம். 3. காமன் குமரன். 4. அட்டவசுக்களில் ஒருவன். அநுபலப்திசமை- வாதி அநுபலப்தி வச நங்களால் சிலபதார்த்தங்களை அங்கீகரியா அநிலன்-1. கருட புத்திரன். 2. அட்டவசுக்களில் ஒருவன், இவன் திருக்கையில் பிரதிவாதி அநுபலப்தி வச தேவி சிவை. புத்திரன் மனோஜவன். நங்களால் வாதி அங்கீகரித்துள்ள சில 3. மாலியின் மகன். பதார்த்தங்களின் அபவாதத்தைச் சாதிப் அநீகன்-1. யதுவம்சத்தவனான வசுதேவ பது. (தரு). னுக்குத் தம்பி. | அநுபாயி- பீமனால் கொல்லப்பட்ட திருத 2. யதுவம்சத்தவனான அநகன் குமரன். சாஷ்டிர புத்திரன். அது - 1. (ச.) யயாதிச்குச் சன்மிஷ்டை அநுபாவுகன் -(ச.) சாதியின் குமரன். யிடம் பிறந்த குமான். இவன் குமரன் இவன் குமரன் ரோ தனன். சபாநரன். | அநுப்பர் - திருநெல்வேலி, மதுரை, கோ 2. புருவசன் குமரன். இவன் குமார் யம்புத்தூர் முதலிய இடங்களில் வசிக்கும் கன்னட உழவர் சாதி. (தர்ஸ்ட ன்). புருவோத்ரன், அங்கிசு 3. விலோ மாகுமரன். இவன கமரன் அநுமதி-1. ஆங்கிரஸ இருடிக்குச் சிரத்தை துந்துபி . யிடம் உதித்த குமரி. அநுகீதை - பாரதம் அசுவமேதயாகத்திற் 2. தாதா எனும் ஆதித்தனுக்குத் தேவி. கூறப்பட்ட வேதாந்த நூல், குமரன் பூர்ணமாசன். அநுகை- காசிபர் மனைவி. தக்ஷன் பெண். 3. வைசுவதேவ பலி கொள்ளும் இவள் குமரர் சித்தர். தேவதை.
அநாரண்யன் 55 / அநுமதி அநாரண்யன் - அநரண்யனைக் காண்க . அநுக்கிலாதன் - திதிவம்சத்தவனான இர அநாவிலன் - புவனகிரிக்கரசன் . அருச்சு ண்யகசிபின் குமரன் . பிரகலா தன் தம்பி . னன் திக்குவிஜயத்திற்குச் சென்றகாலை - பாரி சூசமி . குமரர் பாஷ்கிலன் மகிஷன் . யில் இவனிடத்தில் யுத்தஞ் செய்தனன் . அநுக்கிரகா - நவசத்திகளில் ஒருத்தி . அநிட்டன் - நிரைமீட்சியில் அருச்சுதனால் | அநுக்கிராதன் - குரோதத்தால் நஷ்டமடை கொல்லப்பட்டவன் . அந்த அரசன் . அநீதன் - சண்முக சேநாவீரன் . அநுசதிகன் - நூறு காலாட்களுக்குத் தலை அநித்தியசமை - அநித்யமான திருஷ்டாந்த வன் . சதானீகனுக் குதவி செய்பவன் . த்தின் சாதர்மியத்தினால் சர்வபதார்த்தமும் ( சுக்கிரநீதி ) . அநித்தியமாம் என்று நிரூபித்தல் . ( தரு ) . அநுசாமந்தன் - அரசனால் நூறு கிராமங்க அநீந்திதையார் - திருக்கைலையில் பார்வதி | ளுக்கு அதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவன் . பிராட்டியார் சந்நதியில் திருத்தொண்டு | ( சுக்கிரநீதி ) . செய்து கொண்டிருந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவா அநுசுகன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . மிகளிடத்து ஆசைப்பட்ட அபசாரத்தால் அநுதாபகன் - தநுவின் குமரன் . பூமியில் சங்கிலி நாய்ச்சியாராய் ஞாயிறு அநுதிதகாலம் - இராக்காலத்தைப் பதினாறு எனும் தலத்தில் ஞாயிறு கிழவர்க்குப் புத் பங்காக்குமிடத்துக் கிரகங்களும் நக்ஷத்தி திரியாய் அவதரித்துச் சுந்தரமூர்த்திகளைத் ரங்களும் பிறவுங் காணப்படுகின்ற கடைப் திருவொற்றியூரில் மணந்தவர் . இவரது பாகம் . ( பராசரமா தவியம் ) . சரித்திரத்தைச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைக் அநுபசங்காரி - அந்வய திருட்டாந்தமும் காண்க . ( பெரியபுராணம் ) வியதிரேக திருட்டாந்தமும் இல்லாதது . அநீமீஷன் - கருட புத்திரன் . அநுபதேவன் - 1 . யது வம்சத்தவனான அநிருத்தன் - 1 . நாரயணனக வியூகாவகா தேவகன் குமரன் . ரத்தில் ஒன்று . 2 . அக்குரூரன் இரண்டாம் புத்ரன் . 2 . ( ) கிருஷ்ணன் பேரன் . பாணா அநுபமர் - அக்கிபிரபனைக் காண்க . சுரன் குமரியாகிய உஷையைச் சித்திர ரேகையாற் களவிற்புணர்ந்து வாணனால் அநுபமை - நிருதிதிக்கு யானை . சிறையிடப்பட்டுக் கிருஷ்ணனால் மீட்கப் அநுபம் - கார்த்தவீரியன் பட்டணம் . மகாஷ்மதி . ( Mhow in Malwa ) . பட்டவன் . பிரத்யும் நன் குமரன் . இவன் குமரன் வச்சிரசுவரூபன் . அநுபலத்தி - இன்மையைத் தெரிவிக்கும் பிரமாணம் . 3 . காமன் குமரன் . 4 . அட்டவசுக்களில் ஒருவன் . அநுபலப்திசமை - வாதி அநுபலப்தி வச நங்களால் சிலபதார்த்தங்களை அங்கீகரியா அநிலன் - 1 . கருட புத்திரன் . 2 . அட்டவசுக்களில் ஒருவன் இவன் திருக்கையில் பிரதிவாதி அநுபலப்தி வச தேவி சிவை . புத்திரன் மனோஜவன் . நங்களால் வாதி அங்கீகரித்துள்ள சில 3 . மாலியின் மகன் . பதார்த்தங்களின் அபவாதத்தைச் சாதிப் அநீகன் - 1 . யதுவம்சத்தவனான வசுதேவ பது . ( தரு ) . னுக்குத் தம்பி . | அநுபாயி - பீமனால் கொல்லப்பட்ட திருத 2 . யதுவம்சத்தவனான அநகன் குமரன் . சாஷ்டிர புத்திரன் . அது - 1 . ( . ) யயாதிச்குச் சன்மிஷ்டை அநுபாவுகன் - ( . ) சாதியின் குமரன் . யிடம் பிறந்த குமான் . இவன் குமரன் இவன் குமரன் ரோ தனன் . சபாநரன் . | அநுப்பர் - திருநெல்வேலி மதுரை கோ 2 . புருவசன் குமரன் . இவன் குமார் யம்புத்தூர் முதலிய இடங்களில் வசிக்கும் கன்னட உழவர் சாதி . ( தர்ஸ்ட ன் ) . புருவோத்ரன் அங்கிசு 3 . விலோ மாகுமரன் . இவன கமரன் அநுமதி - 1 . ஆங்கிரஸ இருடிக்குச் சிரத்தை துந்துபி . யிடம் உதித்த குமரி . அநுகீதை - பாரதம் அசுவமேதயாகத்திற் 2 . தாதா எனும் ஆதித்தனுக்குத் தேவி . கூறப்பட்ட வேதாந்த நூல் குமரன் பூர்ணமாசன் . அநுகை - காசிபர் மனைவி . தக்ஷன் பெண் . 3 . வைசுவதேவ பலி கொள்ளும் இவள் குமரர் சித்தர் . தேவதை .