அபிதான சிந்தாமணி

நிரஞ்சீவியர் 647 சிரவணத்தவாதசி 2. இரணஞ்சயன் குமரன், சிரப்பதி - இலவன் ஆண்ட பட்டணம். 3. அரம்மியாசவன் குமரன். சிரமந்திரதெய்வம் - பொன்னிறமாய், பத் 4. ஏமராசுவன் குமான், இவன் கும மாசனராய், முக்கண், சதுர்ப்புஜம், சத்தி, என் சகதேவன், சூலம், வாதம், அபயம் உடையவராய்ச் 5. (பிரா.) காலகான் குமான், இவன் சர்வாபரண பூஷிதாா யிருப்பர். குமான் சநமேசயன். சிரம்பன் - பிரமன் கொட்டாவிவிட அதில் 6. சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிறந்த தோன்றியவன் இவன் பத்துச்சிரம் வாய்க் வன். தவன் இவன் சிந்துரன் எனப் பிரமனாற் சிரஞ்சீவியர் - (எ) அசுவத்தாமன், மாபலி, பெயரிடப்பட்டு அவனால் எல்லா வாமும் வியாசன், அநுமான், வீபீஷணன், கிரு பெற்று விநாயகரால் இறந்தவன், சிந்து பாசாரியன், பரசிராமன். னைக் காண்க. (பார்க்கவ புரா). சிரதகீர்த்தி - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் சிரம்பை - தூமாஷன் தேவி. இவள் தனது பிறந்த குமரி. இவள் திருஷ்டகேதுவை கணவனை மகோற்கடர் கொன்ற பழி மணந்தவள், தீர்க்கக் காசிப்புரோகிதன் சுற்றத்தவள் சிரதசவா - கானுக்கு மாரி ஷையிடம் பிற போல் உருக்கொண்டு விஷத்தைக் கல ந்த குமரி - ந்து பரிமளத்தைலமென்று மகோற்கடர் சிரதன் - 1. ஒன்பதாம் மன்வந்தரத்து மது, மீது பூசி அவ்விஷம் தனக்கே எறமாய்க் 2. (சூ.) சுபாஷணன் குமரன். | 3. (பிர.) தர்மநேத்திரன் குமரன், தவள். இவன் குமரன் திடசோன். சிரரோகம்-(தலையில் உண்டாகும் சோகம்) சிரததேவா - சூரனுக்கு மார்ஷையிடம் இது புகை, வெயில், பனி, நித்திய சை பிறந்த குமரி. இவள் விரததர்மாவை யோகம், அதிநித்திரை, நித்திரை பங்கம், மணந்தனள். ஜலத்தில் நனை தல், கீழ்க்காற்று, மிகுந்த சிரத்தாவதி - வருணன் இராஜதானி, ஜலபானம், ஓயாத அழுகை, மத்தியபா சிரத்துவசன் - (சூ) இரஸ்வரோமன் கும னம், உஷ்ணமான வாசனைகளை முகருதல், ரன். இவன் யக்யநிமித்தமாகப் பூமியை வெகுவார்த்தை, இவற்றால் முத்தோஷம் 'யுழு தகாலத்து அக்கலப்பை அடியில் சீதை களும் அதிகரித்து உண்டாவது. இது பிறக்க எடுத்தவன். (10) வகைப்படும். 1. சிரஸ்தாபரோகம், சிரத்துவான் - இவன் சத்திய திருதி கும 2. பித்த சிரஸ் தாபரோகம், 3. சிலேஷ்ம என். இவன் உருவசியைக் கண்டு கலித சிரஸ் தாபரோகம், 4. தரிதோஷ சிசஸ் மான வீரியத்தை நாணலில்விட அதினின் தாப சோகம், 5. ரத்த சிரஸ்தாப ரோகம், றும் கிருபனும் கிருபியும் பிறந்தனர். 6. அர்த்தபேத ரோசம், 7. கிருமிசிரோ சிரத்தை -1, தருமன் எனும் மனுவின் ரோகம், 8. சிரகம்பசோகம, 9 சங்கரோ தேவி. | கம், 10. சூரியாவர்த்த சோகம் ஆகச் சிர 2. தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த ரோகம், (ய)ம் முற்றியது. வள், யமன் தேவி. சிரவணர் - இவர்கள் பன்னிருவர். யமனு 3. வைவச்சு தன் பாரி, இவள் தனக்குப் க்கு ஆன்மாக்கள் செய்யும் புண்ணிய பாப பத்துக்குமார் பிறவாததற்கு முன் ஒரு ங்களை யறிக்கை செய்வோர், சைய்யமினி பெண் வேண்டி வசிட்டரால் ஓமஞ்செய் வாசிகள். யமன் பிரமனைப் பிராணிகள் வித்து இளையைப் பெற்றாள். செய்யும் புண்ணிய பாவங்களைத் தானறிய 4. கர்த்த மப் பிரசாபதியின் குமரி. ஆங் வேண்டப் பிரமன் தருப்பையை எடுத்து கீரசர் தேவி. இவள் புத்திரர் சிவாலி, எறிந்தனர். அதிலிருந்து பன்னிரண்டு குகு, ராகா, அநுமதி, உசகத்தியர், பிர பெயர் தோன்றி உலகத்தவர் செய்யும் கஸ்ப தி. | புண்ணியபாபங்களை அறிந்து, யமனுக்கு சிரபுரம்-சீர்காழி என்னும் சிவக்ஷேத்திரத் அறிவித்து வருபவர். திற்கு ஒரு பெயர். இராகு கேதுக்கள் சிரவணன் - முராசுரன் குமரன். கண்ண அமிர்தமதனத்தில் இழந்த சிரம்பெற ஈண் னுடன் சண்டையிட்டு மாய்ந்தவன், இத் தவஞ்செய்து தலைகள் அடைந்ததால் சிரவணத்துவாதசி - (திருவோணம்) சிர இப்பெயர் பெற்றது. வணக்கத்திரத்துடன் கூடிய துவாதசி.
நிரஞ்சீவியர் 647 சிரவணத்தவாதசி 2 . இரணஞ்சயன் குமரன் சிரப்பதி - இலவன் ஆண்ட பட்டணம் . 3 . அரம்மியாசவன் குமரன் . சிரமந்திரதெய்வம் - பொன்னிறமாய் பத் 4 . ஏமராசுவன் குமான் இவன் கும மாசனராய் முக்கண் சதுர்ப்புஜம் சத்தி என் சகதேவன் சூலம் வாதம் அபயம் உடையவராய்ச் 5 . ( பிரா . ) காலகான் குமான் இவன் சர்வாபரண பூஷிதாா யிருப்பர் . குமான் சநமேசயன் . சிரம்பன் - பிரமன் கொட்டாவிவிட அதில் 6 . சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிறந்த தோன்றியவன் இவன் பத்துச்சிரம் வாய்க் வன் . தவன் இவன் சிந்துரன் எனப் பிரமனாற் சிரஞ்சீவியர் - ( ) அசுவத்தாமன் மாபலி பெயரிடப்பட்டு அவனால் எல்லா வாமும் வியாசன் அநுமான் வீபீஷணன் கிரு பெற்று விநாயகரால் இறந்தவன் சிந்து பாசாரியன் பரசிராமன் . னைக் காண்க . ( பார்க்கவ புரா ) . சிரதகீர்த்தி - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் சிரம்பை - தூமாஷன் தேவி . இவள் தனது பிறந்த குமரி . இவள் திருஷ்டகேதுவை கணவனை மகோற்கடர் கொன்ற பழி மணந்தவள் தீர்க்கக் காசிப்புரோகிதன் சுற்றத்தவள் சிரதசவா - கானுக்கு மாரி ஷையிடம் பிற போல் உருக்கொண்டு விஷத்தைக் கல ந்த குமரி - ந்து பரிமளத்தைலமென்று மகோற்கடர் சிரதன் - 1 . ஒன்பதாம் மன்வந்தரத்து மது மீது பூசி அவ்விஷம் தனக்கே எறமாய்க் 2 . ( சூ . ) சுபாஷணன் குமரன் . | 3 . ( பிர . ) தர்மநேத்திரன் குமரன் தவள் . இவன் குமரன் திடசோன் . சிரரோகம் - ( தலையில் உண்டாகும் சோகம் ) சிரததேவா - சூரனுக்கு மார்ஷையிடம் இது புகை வெயில் பனி நித்திய சை பிறந்த குமரி . இவள் விரததர்மாவை யோகம் அதிநித்திரை நித்திரை பங்கம் மணந்தனள் . ஜலத்தில் நனை தல் கீழ்க்காற்று மிகுந்த சிரத்தாவதி - வருணன் இராஜதானி ஜலபானம் ஓயாத அழுகை மத்தியபா சிரத்துவசன் - ( சூ ) இரஸ்வரோமன் கும னம் உஷ்ணமான வாசனைகளை முகருதல் ரன் . இவன் யக்யநிமித்தமாகப் பூமியை வெகுவார்த்தை இவற்றால் முத்தோஷம் ' யுழு தகாலத்து அக்கலப்பை அடியில் சீதை களும் அதிகரித்து உண்டாவது . இது பிறக்க எடுத்தவன் . ( 10 ) வகைப்படும் . 1 . சிரஸ்தாபரோகம் சிரத்துவான் - இவன் சத்திய திருதி கும 2 . பித்த சிரஸ் தாபரோகம் 3 . சிலேஷ்ம என் . இவன் உருவசியைக் கண்டு கலித சிரஸ் தாபரோகம் 4 . தரிதோஷ சிசஸ் மான வீரியத்தை நாணலில்விட அதினின் தாப சோகம் 5 . ரத்த சிரஸ்தாப ரோகம் றும் கிருபனும் கிருபியும் பிறந்தனர் . 6 . அர்த்தபேத ரோசம் 7 . கிருமிசிரோ சிரத்தை - 1 தருமன் எனும் மனுவின் ரோகம் 8 . சிரகம்பசோகம 9 சங்கரோ தேவி . | கம் 10 . சூரியாவர்த்த சோகம் ஆகச் சிர 2 . தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த ரோகம் ( ) ம் முற்றியது . வள் யமன் தேவி . சிரவணர் - இவர்கள் பன்னிருவர் . யமனு 3 . வைவச்சு தன் பாரி இவள் தனக்குப் க்கு ஆன்மாக்கள் செய்யும் புண்ணிய பாப பத்துக்குமார் பிறவாததற்கு முன் ஒரு ங்களை யறிக்கை செய்வோர் சைய்யமினி பெண் வேண்டி வசிட்டரால் ஓமஞ்செய் வாசிகள் . யமன் பிரமனைப் பிராணிகள் வித்து இளையைப் பெற்றாள் . செய்யும் புண்ணிய பாவங்களைத் தானறிய 4 . கர்த்த மப் பிரசாபதியின் குமரி . ஆங் வேண்டப் பிரமன் தருப்பையை எடுத்து கீரசர் தேவி . இவள் புத்திரர் சிவாலி எறிந்தனர் . அதிலிருந்து பன்னிரண்டு குகு ராகா அநுமதி உசகத்தியர் பிர பெயர் தோன்றி உலகத்தவர் செய்யும் கஸ்ப தி . | புண்ணியபாபங்களை அறிந்து யமனுக்கு சிரபுரம் - சீர்காழி என்னும் சிவக்ஷேத்திரத் அறிவித்து வருபவர் . திற்கு ஒரு பெயர் . இராகு கேதுக்கள் சிரவணன் - முராசுரன் குமரன் . கண்ண அமிர்தமதனத்தில் இழந்த சிரம்பெற ஈண் னுடன் சண்டையிட்டு மாய்ந்தவன் இத் தவஞ்செய்து தலைகள் அடைந்ததால் சிரவணத்துவாதசி - ( திருவோணம் ) சிர இப்பெயர் பெற்றது . வணக்கத்திரத்துடன் கூடிய துவாதசி .