அபிதான சிந்தாமணி

சியவனர் 846 சிரஞ்சயன் யும் பிறந்தனர். ஒளரவனுக்கு ருசிகனும், உங்கள் பணியால் சளிப்புற்றேன் இனி ருசிகனுக்குச் சமதக்கினியும், சமதக்கி சமதக்னியிடம் பிறக்கும் குமானால் உலக னிக்குப் பாசிராமனும் பிறந்தனர். மற் மழியும் எனக் கூறினவன். இவன் பிருகு றொரு குமானாகிய பிரமதிக்கு குரு என் வம்சத்தவன். (பார - அநுசா.) பானும், ருருக்குச் சநகனும் பிறந்தனர். சியாமகன் - 1. சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் இவர் பிரமன் குமான் அல்லர். சத்துருக் உதித்த குமரன். னனுக்கு மதுவின் செய்தி கூறியவர். 2. இருசிகன் குமான், விதர்ப்பனுக்கு 2. மித்திராயுவின் குமார். தந்தை . . 2. சுகோத்திரன் குமார். 3. வசுதேவன் தம்பி. சியவனர் - 1. இவர் இந்திரனை நோக்கி நீ சியாமரச்மி- ஒரு இருடி, கபிலர் மாணாக்கர். அச்வதி தேவர்களுடன் சோமபானஞ் செய்கவென, இந்திரன் அச்வநிதேவர்கள் சியாமம்-1. யமுனை நதிக்கரைக்கண் உள்ள இழிந்தவர்கள் அவர்களுடன் பானஞ் ஒரு அரசவிருக்ஷம். செய்யமாட்டேன் என, சியவனர் அவ் - 2. யமமார்க்கக்தைத் தடுக்கும் நாய், வகை செய்யாவிடின் துன்புறுவாயென இதற்குப் பலியிடல் வேண்டும். இதன் வும் மறுத்தனன், ருஷி ஒரு யாகஞ் துணை சபளம். செய்து உன்னை யுண்பிப்பேன் என்று | சியாமளை - யமனுக்குத் தேவி, ஒரு யாகஞ் செய்தனர். அதில் மதனன் சியூமாச்மீ - ஒரு ருஷி. பசுவைக் கொல் எனும் அசான் ஆகாயம் மேல்வாயும், பூமி லாமல் யாகஞ் செய்யவேண்டுமென்று கபி கீழ்வாயுமாக தோன்றினான். இந்திரன் லர் வாதிட்டகாலத்தில் பசுவின் வயிற்றி முதலியோர் அவன் வாயில் பட்டனர். னிற் புகுந்து அவரிடம் வாதிட்டவர். தேவர்கள் இந்திரனுடன் ஆலோசித்து (பார - சாந்) அச்வரி தேவர்களுடன் சோமபானஞ் | சியேனி - அருணன் தேவி. குமார் சம் செய்து கோபத்தி னீங்கினர். இதில் பாதி, சடாயு. மதனனை முனிவர் மதுவினும், சூதாட்டத் சியேஷ்டை -1. பிரமன் புத்திரி, வருணன் தினும், ஸ்திரீகளிடத்தினும் பிரித்து விட் தேவி, குமான் அதர்மன். இவள் பாற் டனர். இதனால் மனிதர் கெடுகின்றனர். - கடலில் பிறந்தவள் எனவுங் கூறுவர். பின் சியவனர் தேவர்கள் மதனன் வாயிற் இவளே மூதேவியாம். பட்டபோது ருஷி சுவர்க்கத்தைக் கபர்க 2. ஜலத்திற்கு அதாரமாய் ஸ்திதியாதா ளால் கவர்ந்தனர். தேவர்கள் கபர்களைச் -ரூபையான சத்தி. இதற்குத் தேவர் சுவர்க்கத்தைக் கேட்க அவர்கள் கொடா சியேஷ்டர் அல்லது பவர். ததினால் பிராமணர்களைச் சரணமடைந்த சியோதிஷமந்தன் - சுவாயம்பு மதுவின் னர். பிராமணர்கள் யாகாக்கினியால் கபர்) குமான். களை யழித்துத் தேவர்களுக்குச்சுவர்க்கத் சிரகாரி- கௌதம புத்ரர்களில் ஒருவர் நெடு தை யளித்தனர். (பார - அநுசா.) ங்காலம் காரியத்தை ஆலோசித்துச் செய் '2. ஒரு ருஷி. இவர்கு சிகவம்சத்தைக் பவர். பிதா இவரது தாயாகிய அகலியைக் கெடுப்பதாகக் குசிகனிடஞ் சென்று அவ கொலை செய்யும் படி யேவிய காலத்துத் னிடம் நான் உறங்கப்போகிறேன் என் தாம் பிதாவினால் தாயைக் கொலைசெய்ய னைக் கால்பிடித்தல் முதலிய வுபசாரங் எவிய செய்கை தர்மத்தின்படி தவறுடைத் களால் நான் எழுந்துணையு முபசரிக்க தாகும் பிதாவின் கட்டளையை மறுத்தலும் வென்று தூங்கியெழுந்து, மீண்டும் தம்ப தவமுகும் இத் தரும சங்கடத்திற்கென் திகளாகிய குசிகனும் தேவியு முபசரிக்க செய்வதென இரங்குகையில் கௌதமர் நெடுங்காலந் தூங்கியெழுந்து இருவரையும் மனைவியைக் கொலை செய்வதைப் பற்றித் தேரிழுக்கக் கூறி அவ்வாறு இழுக்கையில் துக்கித்துக் குமரரைக் கேட்டுக் கொல்லா சவுக்கா லிருவரையு மடித்து ஒட்டியும் மை தெளிந்து தம்மை அவர் சிரகாரியாக அவர்களிருவரும் மனந் தளராதது கண்டு 'வென வாழ்த்தப் பெற்றவர். (பார-சார்.) சளித்து அவ்வாறு தாம் செய்தவை தெய்வ சிரசு - திதிபுத்திரனாகிய அசுரன், லோகத்தில் நடந்த ரகசியம், அதைக் சிரஞ்சயன் -1, உத்தமன் எனும் மநுபுத் கொண்டு உங்களைத் துன்பப்படுத்தினேன். திரன்.
சியவனர் 846 சிரஞ்சயன் யும் பிறந்தனர் . ஒளரவனுக்கு ருசிகனும் உங்கள் பணியால் சளிப்புற்றேன் இனி ருசிகனுக்குச் சமதக்கினியும் சமதக்கி சமதக்னியிடம் பிறக்கும் குமானால் உலக னிக்குப் பாசிராமனும் பிறந்தனர் . மற் மழியும் எனக் கூறினவன் . இவன் பிருகு றொரு குமானாகிய பிரமதிக்கு குரு என் வம்சத்தவன் . ( பார - அநுசா . ) பானும் ருருக்குச் சநகனும் பிறந்தனர் . சியாமகன் - 1 . சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் இவர் பிரமன் குமான் அல்லர் . சத்துருக் உதித்த குமரன் . னனுக்கு மதுவின் செய்தி கூறியவர் . 2 . இருசிகன் குமான் விதர்ப்பனுக்கு 2 . மித்திராயுவின் குமார் . தந்தை . . 2 . சுகோத்திரன் குமார் . 3 . வசுதேவன் தம்பி . சியவனர் - 1 . இவர் இந்திரனை நோக்கி நீ சியாமரச்மி - ஒரு இருடி கபிலர் மாணாக்கர் . அச்வதி தேவர்களுடன் சோமபானஞ் செய்கவென இந்திரன் அச்வநிதேவர்கள் சியாமம் - 1 . யமுனை நதிக்கரைக்கண் உள்ள இழிந்தவர்கள் அவர்களுடன் பானஞ் ஒரு அரசவிருக்ஷம் . செய்யமாட்டேன் என சியவனர் அவ் - 2 . யமமார்க்கக்தைத் தடுக்கும் நாய் வகை செய்யாவிடின் துன்புறுவாயென இதற்குப் பலியிடல் வேண்டும் . இதன் வும் மறுத்தனன் ருஷி ஒரு யாகஞ் துணை சபளம் . செய்து உன்னை யுண்பிப்பேன் என்று | சியாமளை - யமனுக்குத் தேவி ஒரு யாகஞ் செய்தனர் . அதில் மதனன் சியூமாச்மீ - ஒரு ருஷி . பசுவைக் கொல் எனும் அசான் ஆகாயம் மேல்வாயும் பூமி லாமல் யாகஞ் செய்யவேண்டுமென்று கபி கீழ்வாயுமாக தோன்றினான் . இந்திரன் லர் வாதிட்டகாலத்தில் பசுவின் வயிற்றி முதலியோர் அவன் வாயில் பட்டனர் . னிற் புகுந்து அவரிடம் வாதிட்டவர் . தேவர்கள் இந்திரனுடன் ஆலோசித்து ( பார - சாந் ) அச்வரி தேவர்களுடன் சோமபானஞ் | சியேனி - அருணன் தேவி . குமார் சம் செய்து கோபத்தி னீங்கினர் . இதில் பாதி சடாயு . மதனனை முனிவர் மதுவினும் சூதாட்டத் சியேஷ்டை - 1 . பிரமன் புத்திரி வருணன் தினும் ஸ்திரீகளிடத்தினும் பிரித்து விட் தேவி குமான் அதர்மன் . இவள் பாற் டனர் . இதனால் மனிதர் கெடுகின்றனர் . - கடலில் பிறந்தவள் எனவுங் கூறுவர் . பின் சியவனர் தேவர்கள் மதனன் வாயிற் இவளே மூதேவியாம் . பட்டபோது ருஷி சுவர்க்கத்தைக் கபர்க 2 . ஜலத்திற்கு அதாரமாய் ஸ்திதியாதா ளால் கவர்ந்தனர் . தேவர்கள் கபர்களைச் - ரூபையான சத்தி . இதற்குத் தேவர் சுவர்க்கத்தைக் கேட்க அவர்கள் கொடா சியேஷ்டர் அல்லது பவர் . ததினால் பிராமணர்களைச் சரணமடைந்த சியோதிஷமந்தன் - சுவாயம்பு மதுவின் னர் . பிராமணர்கள் யாகாக்கினியால் கபர் ) குமான் . களை யழித்துத் தேவர்களுக்குச்சுவர்க்கத் சிரகாரி - கௌதம புத்ரர்களில் ஒருவர் நெடு தை யளித்தனர் . ( பார - அநுசா . ) ங்காலம் காரியத்தை ஆலோசித்துச் செய் ' 2 . ஒரு ருஷி . இவர்கு சிகவம்சத்தைக் பவர் . பிதா இவரது தாயாகிய அகலியைக் கெடுப்பதாகக் குசிகனிடஞ் சென்று அவ கொலை செய்யும் படி யேவிய காலத்துத் னிடம் நான் உறங்கப்போகிறேன் என் தாம் பிதாவினால் தாயைக் கொலைசெய்ய னைக் கால்பிடித்தல் முதலிய வுபசாரங் எவிய செய்கை தர்மத்தின்படி தவறுடைத் களால் நான் எழுந்துணையு முபசரிக்க தாகும் பிதாவின் கட்டளையை மறுத்தலும் வென்று தூங்கியெழுந்து மீண்டும் தம்ப தவமுகும் இத் தரும சங்கடத்திற்கென் திகளாகிய குசிகனும் தேவியு முபசரிக்க செய்வதென இரங்குகையில் கௌதமர் நெடுங்காலந் தூங்கியெழுந்து இருவரையும் மனைவியைக் கொலை செய்வதைப் பற்றித் தேரிழுக்கக் கூறி அவ்வாறு இழுக்கையில் துக்கித்துக் குமரரைக் கேட்டுக் கொல்லா சவுக்கா லிருவரையு மடித்து ஒட்டியும் மை தெளிந்து தம்மை அவர் சிரகாரியாக அவர்களிருவரும் மனந் தளராதது கண்டு ' வென வாழ்த்தப் பெற்றவர் . ( பார - சார் . ) சளித்து அவ்வாறு தாம் செய்தவை தெய்வ சிரசு - திதிபுத்திரனாகிய அசுரன் லோகத்தில் நடந்த ரகசியம் அதைக் சிரஞ்சயன் - 1 உத்தமன் எனும் மநுபுத் கொண்டு உங்களைத் துன்பப்படுத்தினேன் . திரன் .