அபிதான சிந்தாமணி

சிபி 644 சிமந்தபஞ்சகம் சர்போல் மகோற்கடரைத் தழுவவந்து புறவு இட்ட தட்டுத் தாழ்ந்தேவர உடம் மகோற்கடராற் றழுவுண் டி றந்தவன், பில் வேறு மாமிசம் இல்லாமையால் அர 2. பிரமன் கொட்டாவிவிட அதினின் சன் தானே துலையில் ஏறத் தேவரிருவரும் றும் தோன்றிப் பிரமனால் எவரைத் தழு சளித்து அரசனுக்குத் தரிசனந்தந்து உட வினும் அவர் இறக்கும் வலிபெற்றுத் லிற் றசை வளரச்செய்து சுவர்க்கம் அளித் தந்தையாகிய பிரமனைத் தழுவச் சென்ற தனர். இவ்வா றன்றி யமனும், அக்கினி னன். அவர் அஞ்சிச் சிவமூர்த்தியிடம் யும், வல்லூறும் புறாவுமாக அடைந்தனர் அடைக்கலம்புக நீங்கித் தேவரை வருத் எனவும் சிலபுராணங் கூறும். தித் திரிகையில் பார்வதியார் வயிற்றில் '2. (பிர.) உசீநரன் குமான். இவன் வளரும் சிசு உன்னைக் கொல்லும் என குமார்விருஷ தர்ப்பன், சுவிரன், மத்திரன், அசரீரி சொல்லக் கேட்டுப் பார்வதியார் 'கேகயன். இவன் பூமியைப் பாய்போல் வயிற்றில் வளர்ந்த விநாயகமூர்த்தியின் சுருட்டின வீரன், தன் ரதத்தின் சப்தத் சிரத்தைக் காற்றுருக்கொண்டு சேதித்துச் தால் பூமி நடுங்கும்படி செய்தான். காட் சிரத்தை நருமதையில் இட்டனன். அது டிலிருந்த தன் பசுக்களை யெல்லாம் தான கணேச குண்டமாயிற்று. அக்குண்டத்தி மாக ஈந்தான். இவன் தன் குமரன் உயி லிருந்து ஒரு நதியுண்டாய் அது சோணை ரைப் பிராம்மணனுக்குக் கொடுத்துச் சுவர் நதி ஆயிற்று. பின்பு விநாயகர் திருவவ க்கமடைந்தான். தரிக்கச் சிந்துரன் யுத்தத்திற்கு வந்தனன். சிபௌகன் - இலம்போ தகன் குமான், விநாயகர் சிந்துரனைக் கசக்கித் திலசமாக் கொண்டனர், சிப்பிகள் - இவை, ஒருவகைப் பூச்சிகளின் சிபி - 1. (சூ.) உசீநான் குமான் எனவும், 'மேலோடுகளாம். அவற்றை நத்தைகள் சாக்ஷசமனுவிற்கு நட்வலையிடம் உதித்த என்றும் கிளிஞ்சற் பூச்சிகளென்றும் கூறு வன் என்றுங் கூறுவர். இரண்டு முறை வர். இவை கடலிலும் நன்னீரிலும் வசிக் யாய்ப் பிறப்புக்கூறி யிருத்தலால் இவன் கும். இவற்றில் ஒரே ஒடுள்ளன நத்தை சூரியவம்சம், சந்திரவம்சம் என்று துணி யினமெனவும், இரண்டோடுள்ளன சிப்பி யக்கூடவில்லை. ஆயினும் கவிச் சக்கர இனமெனவும் கூறுவர். இச் சிப்பிகள் வர்த்தியாகிய கம்பர் இராமாயணத்தில் சிறியன கடுகளவு முதல் 4 அடி அளவு “புறவொன்றின் பொருட்டாகத் தலை பெரியனவுமுண்டு. இச் சிப்பிகள் காலாங் புக்க பெருந்தகை தன் புகழிற்பூத்த அற தரத்தில் பூமியில் பதிந்து சுண்ணாம்பாக னொன்று. திருமனத்தான்? எனத் தசரத மாறுகின்றன. சிலவற்றின் ஓடுகளை நீற் னைப் புகழ்ந்து கூறியிருத்தலால் இவன் றிச் சுண்ணாம்பாக்குகிறார்கள். இவ்வகை சூரியகுலத்து அரசனேயாம். இவன் உசீ யில் நாவாய்க் கிளிஞ்சலென ஒருவகை நான் குமான் எனின் சந்திரகுலத்து அர அவை கடலின் அடிப்பாகத் திருப்பது சனாயிருத்தல் வேண்டும். இப்பெயர்கொ தாம் எண்ணிய இடம் போகவேண்டின் ண்ட ஒருவன் சந்திரகுலத்தில் இருக்கின் தசைப் பாப்புள்ள தோலடிப் பாதத்தை றனன். இவன் வனத்தி லிருக்கையில் மேல் நீட்டி விரித்துக்கொண்டு கப்பலைப் தேவர் இவனது தவத்தைச் சோதிக்க போல் வேகமாய்ச் செல்லுகின்றன. இந்திரன் வேடனாகவும், அக்திதேவன் சிப்பிவகை - நீர்ப்பீச்சி நீந்தும் சிப்பி. இது, புறாவாகவும், உருவடைந்து அரசன் காண ஐரோப்பிய கடல் வாசி. இது வரிக்கி வேடன், புறாவைத் துறத்தி அரசனுக்கு ளிஞ்சல் இனத்தது இதனை ஆர்கோனட் நேராகவாப்புர அரசனிடம் அபயமடைந் (Argonaut) என்பர். இது (3) முதல் (6) தது. அரசன் வேடனை நோக்கி வேறு அங்குல அளவுள்ளது. இது உருண்டை இறைச்சி தருகிறேன். இதை ஒழிக என வடிவாய் ஒரு நீர்ப்பீச்சும் தூம்பைப் பெற் வேடன் உடன்படாது இதனைத் தராது றிருக்கிறது. இது நீரில் வேகமாய்ச் செல் மறுக்கின் அப்புறாவின் நிறையுள்ள உன் லுகையில் தூம்பின் வழியாய் நீரைப் பீச் னுடம்பின் இறைச்சி தருக என, அரசன் சிக்கொண்டு அதிவேகமாய்ச் செல்கிறது. மகிழ்ந்து அந்தப்படி ஒரு துலையிட்டு அதில் | சிமந்தபஞ்சகம் - பாசிராமர் இராசவம்சத் புறாவை நிறுத்தித் தன்னுடலின் இறைச்சி தைக் கருவழித்த காலத்து ஏற்படுத்திய முழுதும் அறுத்தட்டனன். இருந்தோறும் இடம். இதில் ஐந்து மடுக்களிருக்கின் றன. புகழ்ந்து அஇறைச்சி, மறையும்,
சிபி 644 சிமந்தபஞ்சகம் சர்போல் மகோற்கடரைத் தழுவவந்து புறவு இட்ட தட்டுத் தாழ்ந்தேவர உடம் மகோற்கடராற் றழுவுண் டி றந்தவன் பில் வேறு மாமிசம் இல்லாமையால் அர 2 . பிரமன் கொட்டாவிவிட அதினின் சன் தானே துலையில் ஏறத் தேவரிருவரும் றும் தோன்றிப் பிரமனால் எவரைத் தழு சளித்து அரசனுக்குத் தரிசனந்தந்து உட வினும் அவர் இறக்கும் வலிபெற்றுத் லிற் றசை வளரச்செய்து சுவர்க்கம் அளித் தந்தையாகிய பிரமனைத் தழுவச் சென்ற தனர் . இவ்வா றன்றி யமனும் அக்கினி னன் . அவர் அஞ்சிச் சிவமூர்த்தியிடம் யும் வல்லூறும் புறாவுமாக அடைந்தனர் அடைக்கலம்புக நீங்கித் தேவரை வருத் எனவும் சிலபுராணங் கூறும் . தித் திரிகையில் பார்வதியார் வயிற்றில் ' 2 . ( பிர . ) உசீநரன் குமான் . இவன் வளரும் சிசு உன்னைக் கொல்லும் என குமார்விருஷ தர்ப்பன் சுவிரன் மத்திரன் அசரீரி சொல்லக் கேட்டுப் பார்வதியார் ' கேகயன் . இவன் பூமியைப் பாய்போல் வயிற்றில் வளர்ந்த விநாயகமூர்த்தியின் சுருட்டின வீரன் தன் ரதத்தின் சப்தத் சிரத்தைக் காற்றுருக்கொண்டு சேதித்துச் தால் பூமி நடுங்கும்படி செய்தான் . காட் சிரத்தை நருமதையில் இட்டனன் . அது டிலிருந்த தன் பசுக்களை யெல்லாம் தான கணேச குண்டமாயிற்று . அக்குண்டத்தி மாக ஈந்தான் . இவன் தன் குமரன் உயி லிருந்து ஒரு நதியுண்டாய் அது சோணை ரைப் பிராம்மணனுக்குக் கொடுத்துச் சுவர் நதி ஆயிற்று . பின்பு விநாயகர் திருவவ க்கமடைந்தான் . தரிக்கச் சிந்துரன் யுத்தத்திற்கு வந்தனன் . சிபௌகன் - இலம்போ தகன் குமான் விநாயகர் சிந்துரனைக் கசக்கித் திலசமாக் கொண்டனர் சிப்பிகள் - இவை ஒருவகைப் பூச்சிகளின் சிபி - 1 . ( சூ . ) உசீநான் குமான் எனவும் ' மேலோடுகளாம் . அவற்றை நத்தைகள் சாக்ஷசமனுவிற்கு நட்வலையிடம் உதித்த என்றும் கிளிஞ்சற் பூச்சிகளென்றும் கூறு வன் என்றுங் கூறுவர் . இரண்டு முறை வர் . இவை கடலிலும் நன்னீரிலும் வசிக் யாய்ப் பிறப்புக்கூறி யிருத்தலால் இவன் கும் . இவற்றில் ஒரே ஒடுள்ளன நத்தை சூரியவம்சம் சந்திரவம்சம் என்று துணி யினமெனவும் இரண்டோடுள்ளன சிப்பி யக்கூடவில்லை . ஆயினும் கவிச் சக்கர இனமெனவும் கூறுவர் . இச் சிப்பிகள் வர்த்தியாகிய கம்பர் இராமாயணத்தில் சிறியன கடுகளவு முதல் 4 அடி அளவு புறவொன்றின் பொருட்டாகத் தலை பெரியனவுமுண்டு . இச் சிப்பிகள் காலாங் புக்க பெருந்தகை தன் புகழிற்பூத்த அற தரத்தில் பூமியில் பதிந்து சுண்ணாம்பாக னொன்று . திருமனத்தான் ? எனத் தசரத மாறுகின்றன . சிலவற்றின் ஓடுகளை நீற் னைப் புகழ்ந்து கூறியிருத்தலால் இவன் றிச் சுண்ணாம்பாக்குகிறார்கள் . இவ்வகை சூரியகுலத்து அரசனேயாம் . இவன் உசீ யில் நாவாய்க் கிளிஞ்சலென ஒருவகை நான் குமான் எனின் சந்திரகுலத்து அர அவை கடலின் அடிப்பாகத் திருப்பது சனாயிருத்தல் வேண்டும் . இப்பெயர்கொ தாம் எண்ணிய இடம் போகவேண்டின் ண்ட ஒருவன் சந்திரகுலத்தில் இருக்கின் தசைப் பாப்புள்ள தோலடிப் பாதத்தை றனன் . இவன் வனத்தி லிருக்கையில் மேல் நீட்டி விரித்துக்கொண்டு கப்பலைப் தேவர் இவனது தவத்தைச் சோதிக்க போல் வேகமாய்ச் செல்லுகின்றன . இந்திரன் வேடனாகவும் அக்திதேவன் சிப்பிவகை - நீர்ப்பீச்சி நீந்தும் சிப்பி . இது புறாவாகவும் உருவடைந்து அரசன் காண ஐரோப்பிய கடல் வாசி . இது வரிக்கி வேடன் புறாவைத் துறத்தி அரசனுக்கு ளிஞ்சல் இனத்தது இதனை ஆர்கோனட் நேராகவாப்புர அரசனிடம் அபயமடைந் ( Argonaut ) என்பர் . இது ( 3 ) முதல் ( 6 ) தது . அரசன் வேடனை நோக்கி வேறு அங்குல அளவுள்ளது . இது உருண்டை இறைச்சி தருகிறேன் . இதை ஒழிக என வடிவாய் ஒரு நீர்ப்பீச்சும் தூம்பைப் பெற் வேடன் உடன்படாது இதனைத் தராது றிருக்கிறது . இது நீரில் வேகமாய்ச் செல் மறுக்கின் அப்புறாவின் நிறையுள்ள உன் லுகையில் தூம்பின் வழியாய் நீரைப் பீச் னுடம்பின் இறைச்சி தருக என அரசன் சிக்கொண்டு அதிவேகமாய்ச் செல்கிறது . மகிழ்ந்து அந்தப்படி ஒரு துலையிட்டு அதில் | சிமந்தபஞ்சகம் - பாசிராமர் இராசவம்சத் புறாவை நிறுத்தித் தன்னுடலின் இறைச்சி தைக் கருவழித்த காலத்து ஏற்படுத்திய முழுதும் அறுத்தட்டனன் . இருந்தோறும் இடம் . இதில் ஐந்து மடுக்களிருக்கின் றன . புகழ்ந்து அஇறைச்சி மறையும்