அபிதான சிந்தாமணி

சித்திராங்கதை - - 642 ) சிநேந்திரபத்தா சோலையைத் தாண்டிச் சென்றனர். அத கல், சருக்கரைப்பொங்கல், மிளகோரை, னால் காந்தருவன் யுத்தத்திற்குவர அவ புளியோரை, கடுகோரை, எள்ளோரை னைப் பாண்டவர் அக்கியஸ்திரத்தால் வருத் உழுந்தோரை, ததியோ தனம், வெல்கி திக்காந்தருவப்புரவி பெற்றனர். பாத், பலவகைக் காய்கள் சேர்ந்த சோறு, 5. இவன் எவிச்செவி யாசனுடைய கிச்சடி, பழரசம் சேர்ந்த அன்ன முதலிய, தம்பி. தருசகனுக்குப் பகைவன். மகத | சித்திரைம பிறப்பு - சித்திரை மாதப்பிற நாட்டில் நடந்த போரில் பிடித்து உதயண ப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமையாகில் அற்பமழை, னால் சிறையில் வைக்கப்பட்டுச் சிலநாள் திங்களாகில் - வெள்ளங்காணும், செவ். சென்றபின் தருசகனால் விடுவிக்கப்பட் கலகமுண்டு, புத - காற்றதிகம், வியா - டோன். சுபமுண்டு, வெள்-பெருமழை, சரி-மழை 7. தசார்ணவதேசத் தரசன், அச்வமே யில்லை, பின்னும், சஷ்டி, அஷ்டமி, உ.வா, தக் குதிரைக்குப் பின் சென்ற அருச்சுகனை இருத்தை ஆகா, மூன்று உத்திரங்கள் யெதிர்த்த வன். (பார - அச்வ. அஸ்தம், திருவோணம், அவிட்டம், ரேவதி, சித்திராங்கதை - பாண்டிநாட்டு அரசனாகிய மிருகசிரம், மூலம், உத்தமம். சோதி, சித்திராங்கதன் (சித்திரவாகன்) குமரி, சித்திரை, ரோகணி, சதயம், புனர்ப்பூசம், இவள் குமரன் பப்புருவாகன். இவள் பூசம், மகம், அசுவரி, அனுடம், இவை தனுர்வித்தையில் வல்லவளாய்ப் பெண்ண மத்திமம். மற்றவை ஆகா. ரசு புரிந்திருக்கையில் தீர்த்தயாத்திரை சித்திரோபலை - இருக்ஷபர்வதத்தில் பிரவ பொருட்டு வந்த அருச்சுநன் இவளை மணந் கிக்கும் ஒருநதி. தனன். இவளே அல்லி அரசி. | சித்துநபன் - சோமகாந்தனைக் காண்க. சித்திராங்கனை -1. விப்பிரவாகுவின் குமரி, த்தபசத்தி - சுத்த ரஜசுக்குப் பெயர். 2. சௌமியனைக் காண்க (நானா.) சித்திராங்கி - 1. இராஜராஜ நரேந்திரன் சித்தை - அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி. காமினி. இவள் கொடியவள் ஆகையால் சிந்சேனாசாரியார் - விஜயாலய சோழன் வழக்கத்தில் சித்திராங்கி என்பர். காமலீ காலத்தில் மாகராட்டிா மன்னனாயிருந்த லையில் இவளை வென்றவர் இல்லை, அமோ கவருஷனுடைய நண்பு பெற்று மகா 2. சாரங்கதானைக் காண்க, புராணத்தின் முதற்பாகமாகிய ஆதிபுரா சித்திராசுவன் - திருதராட்டிரன் குமரன், ணத்தையியற்றிய சைநகவிஞர். சித்திராதன் - 1. குரோதகீர்த்தி குமான். சிதி-1. சாத்தகியின் பாட்டன், 2. கேகயன் குமான், தாய் சயந்தி, பாரி! '2. விரே தன் புத்திரனாகிய சூரன் ஊர்ணை, குமான் சம்பிராட். குமரன். '3. உகதன் குமான், இவன் குமரன் 3. யாதவவம்சத்து அகமித்திரன் கும சீதரன். என். 4. பிரியவிரதன் போன், மேதாதியின் 4. யுதாசித்தின் குமரன். 5. கார்ககன் தந்தை . சித்திராதேவி - குபோன் பாரியை. 6. சநாதனன் என்னும் வேதியனுக்குக் சித்திராத்த கீஷன் - குரோத கீர்த்தியின் குமான். குமான். ' 7. அநுமித்திரன் குமான் (விருஷ்ணி சித்திராபதி - மா தவிக்கு நற்றாய். மணிமே வம்சத்தவன.) இவன் குமரன் சத்தியகன். கலையை உதயகுமாரனுடன் கூட்ட முயன் இவன் குமரன் யுயு தானன், (அல்லது) றவள். (மணிமேகலை) சாத்தகி சோமதத்தனால் கொல்லப்பட் சித்திராயுதன் -1. திருதராட்டிரன் புத்தி டான். ரன். சிநிவாலி - ஆங்கீரசருஷிக்குச் சிரத்தையி '/ 2. சிங்கபுரத்து அரசன், அருச்சுகனால் டம் உதித்த குமரி. தாதா எனும் ஆதித் கொல்லப்பட்டவன். தன் தேவி, குமரன் தரிசம். 3. ஒரு காந்தருவன். சிநேந்திரர்-(சைநர்) சிநேந்திரமாலை செய்த சித்திரான்னவகை - இவை அன்னத்தில் தமிழாசிரியர். வாய்க்கினிய பொருள்களைப் புணர்த்திச் சிநேந்திரபத்தர் - இவர் கட்டிவைத்த சிநா செய்வன. பாற்பொங்கல், பருப்புப்பொங் லயத்திருந்த மாணிக்க தீபத்தைத் திருடர் குமரன்.
சித்திராங்கதை - - 642 ) சிநேந்திரபத்தா சோலையைத் தாண்டிச் சென்றனர் . அத கல் சருக்கரைப்பொங்கல் மிளகோரை னால் காந்தருவன் யுத்தத்திற்குவர அவ புளியோரை கடுகோரை எள்ளோரை னைப் பாண்டவர் அக்கியஸ்திரத்தால் வருத் உழுந்தோரை ததியோ தனம் வெல்கி திக்காந்தருவப்புரவி பெற்றனர் . பாத் பலவகைக் காய்கள் சேர்ந்த சோறு 5 . இவன் எவிச்செவி யாசனுடைய கிச்சடி பழரசம் சேர்ந்த அன்ன முதலிய தம்பி . தருசகனுக்குப் பகைவன் . மகத | சித்திரைம பிறப்பு - சித்திரை மாதப்பிற நாட்டில் நடந்த போரில் பிடித்து உதயண ப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமையாகில் அற்பமழை னால் சிறையில் வைக்கப்பட்டுச் சிலநாள் திங்களாகில் - வெள்ளங்காணும் செவ் . சென்றபின் தருசகனால் விடுவிக்கப்பட் கலகமுண்டு புத - காற்றதிகம் வியா - டோன் . சுபமுண்டு வெள் - பெருமழை சரி - மழை 7 . தசார்ணவதேசத் தரசன் அச்வமே யில்லை பின்னும் சஷ்டி அஷ்டமி . வா தக் குதிரைக்குப் பின் சென்ற அருச்சுகனை இருத்தை ஆகா மூன்று உத்திரங்கள் யெதிர்த்த வன் . ( பார - அச்வ . அஸ்தம் திருவோணம் அவிட்டம் ரேவதி சித்திராங்கதை - பாண்டிநாட்டு அரசனாகிய மிருகசிரம் மூலம் உத்தமம் . சோதி சித்திராங்கதன் ( சித்திரவாகன் ) குமரி சித்திரை ரோகணி சதயம் புனர்ப்பூசம் இவள் குமரன் பப்புருவாகன் . இவள் பூசம் மகம் அசுவரி அனுடம் இவை தனுர்வித்தையில் வல்லவளாய்ப் பெண்ண மத்திமம் . மற்றவை ஆகா . ரசு புரிந்திருக்கையில் தீர்த்தயாத்திரை சித்திரோபலை - இருக்ஷபர்வதத்தில் பிரவ பொருட்டு வந்த அருச்சுநன் இவளை மணந் கிக்கும் ஒருநதி . தனன் . இவளே அல்லி அரசி . | சித்துநபன் - சோமகாந்தனைக் காண்க . சித்திராங்கனை - 1 . விப்பிரவாகுவின் குமரி த்தபசத்தி - சுத்த ரஜசுக்குப் பெயர் . 2 . சௌமியனைக் காண்க ( நானா . ) சித்திராங்கி - 1 . இராஜராஜ நரேந்திரன் சித்தை - அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி . காமினி . இவள் கொடியவள் ஆகையால் சிந்சேனாசாரியார் - விஜயாலய சோழன் வழக்கத்தில் சித்திராங்கி என்பர் . காமலீ காலத்தில் மாகராட்டிா மன்னனாயிருந்த லையில் இவளை வென்றவர் இல்லை அமோ கவருஷனுடைய நண்பு பெற்று மகா 2 . சாரங்கதானைக் காண்க புராணத்தின் முதற்பாகமாகிய ஆதிபுரா சித்திராசுவன் - திருதராட்டிரன் குமரன் ணத்தையியற்றிய சைநகவிஞர் . சித்திராதன் - 1 . குரோதகீர்த்தி குமான் . சிதி - 1 . சாத்தகியின் பாட்டன் 2 . கேகயன் குமான் தாய் சயந்தி பாரி ! ' 2 . விரே தன் புத்திரனாகிய சூரன் ஊர்ணை குமான் சம்பிராட் . குமரன் . ' 3 . உகதன் குமான் இவன் குமரன் 3 . யாதவவம்சத்து அகமித்திரன் கும சீதரன் . என் . 4 . பிரியவிரதன் போன் மேதாதியின் 4 . யுதாசித்தின் குமரன் . 5 . கார்ககன் தந்தை . சித்திராதேவி - குபோன் பாரியை . 6 . சநாதனன் என்னும் வேதியனுக்குக் சித்திராத்த கீஷன் - குரோத கீர்த்தியின் குமான் . குமான் . ' 7 . அநுமித்திரன் குமான் ( விருஷ்ணி சித்திராபதி - மா தவிக்கு நற்றாய் . மணிமே வம்சத்தவன . ) இவன் குமரன் சத்தியகன் . கலையை உதயகுமாரனுடன் கூட்ட முயன் இவன் குமரன் யுயு தானன் ( அல்லது ) றவள் . ( மணிமேகலை ) சாத்தகி சோமதத்தனால் கொல்லப்பட் சித்திராயுதன் - 1 . திருதராட்டிரன் புத்தி டான் . ரன் . சிநிவாலி - ஆங்கீரசருஷிக்குச் சிரத்தையி ' / 2 . சிங்கபுரத்து அரசன் அருச்சுகனால் டம் உதித்த குமரி . தாதா எனும் ஆதித் கொல்லப்பட்டவன் . தன் தேவி குமரன் தரிசம் . 3 . ஒரு காந்தருவன் . சிநேந்திரர் - ( சைநர் ) சிநேந்திரமாலை செய்த சித்திரான்னவகை - இவை அன்னத்தில் தமிழாசிரியர் . வாய்க்கினிய பொருள்களைப் புணர்த்திச் சிநேந்திரபத்தர் - இவர் கட்டிவைத்த சிநா செய்வன . பாற்பொங்கல் பருப்புப்பொங் லயத்திருந்த மாணிக்க தீபத்தைத் திருடர் குமரன் .