அபிதான சிந்தாமணி

சித்ரரதன் 641 சித்திராங்கதன் 13. முனியென்பவளது குமாரன் சித்திரவன்மா - திருதராட்டிரன் குமான். காதம்பரியின் தந்தை, சித்திரவாகன் -1. பாண்டி காட்டி லிருந்த 14. ஒரு க்ஷத்திரியன், நர்மாதா நதி மணலூர்புரத்து அரசன். சித்திராங்கதைக் யில் மனைவியுடன் கிரீடித்திருந்தபொழுது குத் தந்தை இவனுக்கு மலையத்துவசன் ஜலத்தின் பொருட்டு வந்த இரேணுகை என்றும், வீரன் என்றும் வேறு பெயர்கள் யால் காணப்பட்டவன். உண்டு. 15, மார்த்திகாவதனைக் காண்க. சித்திரவாத - திருதராட்டிரன் குமான், சித்ராதன் - இவன் ஒருசாந் தருவன் அமரா சித்திரவிக்கிரமபாண்டியன் - சித்திரசேக வதிக்கருகிலுள்ள வனத்தில் வசித்திருந்த | பாண்டியனுக்குக் குமான். இவன் கும வன். இவன் வசித்தபடியால் அவ்வனத் என் இராசமார்த்தாண்டன். திற்குச் சைத்ரரதம் எனும் பெயர் உண் | சித்திரவிசித்திரன் - திருதராட்டிரனுக்குக் டாயிற்று. இவன்விமானத்தில் ஏறிக்கொ குமரன். ண்டு பூசஞ்சாரம் வருகையில் கைலாய சித்திரவிரதபாண்டியன் - சுகுணபாண்டிய மலையையடைய ஆங்குப்பாகம் பிரியா னுக்குக் குமான். இவன் குமரன் சித்திர அர்த்த நாரிபாகனாகிய சிவமூர்த்தியைக் பூடணன். கண்டு எல்லாரும் வணங்கும் பரமனிவ் சித்திரவீரன் - சகுனிக்குக் குமான். வாறு உமையோடு பிரியாதிருத்தல் பொரு சித்திரவீரியன் - சந்தனு குமான். இவனே ந்துமோ வென்று பரிகசிக்கக் கேட்ட விசித்திரவீரியன். பிராட்டி சினந்து தேவருஷிகளா லறியப் சித்திரவுத்தமன் - திருதராட்டிரன் குமான். படாத வுண்மைப்பொருளைப் பற்றிப்பரி த்திரன் -- 1. திருதராட்டிரன் குமரன். களித்ததால் நீ அசுர யோனியில் விருத் 2. யமனிடம் உள்ள கணக்கன். திராசுரனாகப் பிறக்க எனச் சபிக்கப்பட் 3. கனகவிசயர்க்குத் துணையான அர டனன். இவனது மற்றசரி தங்களை விருத் சன். திராசுரனைக்காண்க. 4. ஒரு காந்தருவன், தன்னிடம் வந்த சித்திராதை - அக்குரூரன் தேவி. நாரதமுனிவரை எதிர்கொண்டு உபசரிக் சித்திரரேகை - 1. குபோன் தேவி, காமையால் அவர் சாபமிட முதலையுருக் - 2. சித்திரலேகைக்கு ஒரு பெயர். கொண்டு ஒரு தடாகத்திலிருந்து சிலகா சித்திரலேகை-1. கபந்தன் பெண். பாணா 'லம் பொறுத்துத் தடாகத்தில் நீராடவந்த சான் பெண்ணாகிய உஷையின் உயிர்ப் மகோற்கடரை விழுங்கப் பிடித்து அவ பாங்கி, உஷை கனாக்கண்டு கனவில் கண்ட ராற் சாபம் நீங்கி நல்லுலகடைந்தவன். புருஷனைத் தோழிக்குத் தெரிவிக்க அவள் 5. ஒரு அரசன், இவனைப்பற்றி இரு அனிருத்தன் என்று அறிந்து அவன் க்குவேதத்திற் புகழ்ந்திருக்கிறது. உறங்குகையில் அவனைக் கட்டிலுடன் 6. கனகவிசயர்க்குத் துணையாயினவோ உஷையிடங் கொண்டுவந்து காட்டிய அதி ராசன். (சிலப்பதிகாரம்). மாயாவி.. சித்திராக்கன் - திருதராட்டிரன் குமான். 2. கும்பாண்டன் குமரி, தன் வன்மை சித்திராங்கதன் - 1. ஒரு காந்தருவன், சந் யால் பார்வதியார் கோலங்கொண்டு சிவ தனு புத்திரனாகிய சித்திராங்க தனைத் தன் பெருமானிடஞ் சென்று பின்பு நிஜவுரு பெயர் கொண்டிருக்கிறான் எனக் கொன் வங்கொண்டவள். (சிவமகாபுராணம்) நவன். | சித்திரவருமன் - சீமந்தினியைக் காண்க. 2. பாண்டி மாட்டாசன். சித்தராங் சித்திரவர்மபாண்டியன் - சித்திரத்துவச கதைக்குத் தந்தை. பாண்டியனுக்குக் குமான், இவன் கும 3. சந்தனுக்குப் பரிமளகந்தியிடம் என் சித்திரசேநன். உதித்த குமரன். இவன் சித்திராங்க தன் சித்திரவன்மன்--1. பாரத வீரருள் ஒருவன். என்னும் கந்தருவனால் கொலை யுண்டவன். விரூபாக்ஷனம்சம். 4. திருதராட்டிரன் குமாரில் ஒருவன். 2. திருவாரூரில் ஆடகேசுரலிங்கம் 5. ஒரு காந்தருவன் கங்கைக்கரையில் தாபித்துப் பூசித்த முனிவன். பூங்காவனம் செய்துகொண்டு அதிலிருந்த தித்திரவன்மதான் - திருதராட்டிரன் கும வன், பாண்டவர் திரௌபதையின் சுயம் ரன். வாத்திற்குச் செல்லுகையில் அவன் - 81 |
சித்ரரதன் 641 சித்திராங்கதன் 13 . முனியென்பவளது குமாரன் சித்திரவன்மா - திருதராட்டிரன் குமான் . காதம்பரியின் தந்தை சித்திரவாகன் - 1 . பாண்டி காட்டி லிருந்த 14 . ஒரு க்ஷத்திரியன் நர்மாதா நதி மணலூர்புரத்து அரசன் . சித்திராங்கதைக் யில் மனைவியுடன் கிரீடித்திருந்தபொழுது குத் தந்தை இவனுக்கு மலையத்துவசன் ஜலத்தின் பொருட்டு வந்த இரேணுகை என்றும் வீரன் என்றும் வேறு பெயர்கள் யால் காணப்பட்டவன் . உண்டு . 15 மார்த்திகாவதனைக் காண்க . சித்திரவாத - திருதராட்டிரன் குமான் சித்ராதன் - இவன் ஒருசாந் தருவன் அமரா சித்திரவிக்கிரமபாண்டியன் - சித்திரசேக வதிக்கருகிலுள்ள வனத்தில் வசித்திருந்த | பாண்டியனுக்குக் குமான் . இவன் கும வன் . இவன் வசித்தபடியால் அவ்வனத் என் இராசமார்த்தாண்டன் . திற்குச் சைத்ரரதம் எனும் பெயர் உண் | சித்திரவிசித்திரன் - திருதராட்டிரனுக்குக் டாயிற்று . இவன்விமானத்தில் ஏறிக்கொ குமரன் . ண்டு பூசஞ்சாரம் வருகையில் கைலாய சித்திரவிரதபாண்டியன் - சுகுணபாண்டிய மலையையடைய ஆங்குப்பாகம் பிரியா னுக்குக் குமான் . இவன் குமரன் சித்திர அர்த்த நாரிபாகனாகிய சிவமூர்த்தியைக் பூடணன் . கண்டு எல்லாரும் வணங்கும் பரமனிவ் சித்திரவீரன் - சகுனிக்குக் குமான் . வாறு உமையோடு பிரியாதிருத்தல் பொரு சித்திரவீரியன் - சந்தனு குமான் . இவனே ந்துமோ வென்று பரிகசிக்கக் கேட்ட விசித்திரவீரியன் . பிராட்டி சினந்து தேவருஷிகளா லறியப் சித்திரவுத்தமன் - திருதராட்டிரன் குமான் . படாத வுண்மைப்பொருளைப் பற்றிப்பரி த்திரன் - - 1 . திருதராட்டிரன் குமரன் . களித்ததால் நீ அசுர யோனியில் விருத் 2 . யமனிடம் உள்ள கணக்கன் . திராசுரனாகப் பிறக்க எனச் சபிக்கப்பட் 3 . கனகவிசயர்க்குத் துணையான அர டனன் . இவனது மற்றசரி தங்களை விருத் சன் . திராசுரனைக்காண்க . 4 . ஒரு காந்தருவன் தன்னிடம் வந்த சித்திராதை - அக்குரூரன் தேவி . நாரதமுனிவரை எதிர்கொண்டு உபசரிக் சித்திரரேகை - 1 . குபோன் தேவி காமையால் அவர் சாபமிட முதலையுருக் - 2 . சித்திரலேகைக்கு ஒரு பெயர் . கொண்டு ஒரு தடாகத்திலிருந்து சிலகா சித்திரலேகை - 1 . கபந்தன் பெண் . பாணா ' லம் பொறுத்துத் தடாகத்தில் நீராடவந்த சான் பெண்ணாகிய உஷையின் உயிர்ப் மகோற்கடரை விழுங்கப் பிடித்து அவ பாங்கி உஷை கனாக்கண்டு கனவில் கண்ட ராற் சாபம் நீங்கி நல்லுலகடைந்தவன் . புருஷனைத் தோழிக்குத் தெரிவிக்க அவள் 5 . ஒரு அரசன் இவனைப்பற்றி இரு அனிருத்தன் என்று அறிந்து அவன் க்குவேதத்திற் புகழ்ந்திருக்கிறது . உறங்குகையில் அவனைக் கட்டிலுடன் 6 . கனகவிசயர்க்குத் துணையாயினவோ உஷையிடங் கொண்டுவந்து காட்டிய அதி ராசன் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . மாயாவி . . சித்திராக்கன் - திருதராட்டிரன் குமான் . 2 . கும்பாண்டன் குமரி தன் வன்மை சித்திராங்கதன் - 1 . ஒரு காந்தருவன் சந் யால் பார்வதியார் கோலங்கொண்டு சிவ தனு புத்திரனாகிய சித்திராங்க தனைத் தன் பெருமானிடஞ் சென்று பின்பு நிஜவுரு பெயர் கொண்டிருக்கிறான் எனக் கொன் வங்கொண்டவள் . ( சிவமகாபுராணம் ) நவன் . | சித்திரவருமன் - சீமந்தினியைக் காண்க . 2 . பாண்டி மாட்டாசன் . சித்தராங் சித்திரவர்மபாண்டியன் - சித்திரத்துவச கதைக்குத் தந்தை . பாண்டியனுக்குக் குமான் இவன் கும 3 . சந்தனுக்குப் பரிமளகந்தியிடம் என் சித்திரசேநன் . உதித்த குமரன் . இவன் சித்திராங்க தன் சித்திரவன்மன் - - 1 . பாரத வீரருள் ஒருவன் . என்னும் கந்தருவனால் கொலை யுண்டவன் . விரூபாக்ஷனம்சம் . 4 . திருதராட்டிரன் குமாரில் ஒருவன் . 2 . திருவாரூரில் ஆடகேசுரலிங்கம் 5 . ஒரு காந்தருவன் கங்கைக்கரையில் தாபித்துப் பூசித்த முனிவன் . பூங்காவனம் செய்துகொண்டு அதிலிருந்த தித்திரவன்மதான் - திருதராட்டிரன் கும வன் பாண்டவர் திரௌபதையின் சுயம் ரன் . வாத்திற்குச் செல்லுகையில் அவன் - 81 |