அபிதான சிந்தாமணி

மதிரகேது 689 சத்திரசேகன் 2. ஒரு மலை, இதில் வால்மீக முனிவர் வருத்தனம், அக்கரச்சுதகம், நாகபர் தம் ஆச்சிரமம் இருந்தது. இராமமூர்த்தி முதலிய, ஆரண்யவாசத்தில் சில நாள் இங்கு வசித் சித்திரக்கா - நான்கு கடினவெல்லாம் பத் தனர். இப்போது பண்டில் கண்ட் எனப் தாகவும், மூன்று கூடினவெல்லாம் பதி படும். இது சிருங்கிபோபுரத்திற்குத் தென் 'னைந்தாகவும் பிறவாற்றானும் வழுவாது மேற்கிலுள்ளது. பாடுவது. (யாப்பு - வி.) 3. பிராயாகை க்ஷேத்திரத்திற்குச் சமீ சித்திரசாருகன் - துரியோதனனுக்குத் தம்பி. பத்திலுள்ள பர்வதம். இங்கு மந்தாகினி திருதராட்டின் குமான். நதி பெருகுகிறது. (A hill in Bundel சித்ரசிகண்டிகள் - இவர்கள் விசித்ரமான khand.) மயிற்றோகை யுடையவர்கள். இவர்கள் 4. ஒரு வித்தியாதா நகரம். (சூளாமணி) எழுமுனிவர்கள், பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தை சித்திரகேது - 1. பாரதலீரருள் ஒருவன், மேருமலையிலிருந்து செய்தவர் மரீசி, அருபதன் குமான். அத்ரி, அங்கிரஸ், புலத்தியர், புலகர், 2. வசிட்டருக்கு ஊர்சையிடம் உதித்த கிரது, வசிட்டர். குமான். | சித்திரசேநன் - 1. சராசந்தனுக்கு மந்திரி. 3. தேவபாகனுக்கு முசையிடம் பிறந்த சூதில் வல்லவன். குமார் 2. இந்திரலோகத்திலுள்ள ஒரு தூது - 4. சூரசேனதேசத்து அரசனாகிய வித்யா வன். அருச்சுநன் நிவாதகவ சருடன் தான். இவனுக்குக் கோடி பெண்கள் தேவி ' போரிடச் சென்ற காலத்துத் தூ தாக இருக் யர். இவன் முதற்றேவி கிருதத்துதி. தவன். | இவளிடத்து ஒருபுத்திரன் பிறந்தனன். 3. தேவசாவர்ணி மனுப்புத்திரன். இதனாற் பொறாமை கொண்ட மற்றத்தேவி 4. நரிஷ்யந்தன் குமான். யர், சிசுவிற்கு நஞ்சூட்டிக் கொன்றனர். 5. திருதராட்டிரன் குமரன் (14) ஆம் இதனாற் றுக்கமடைந்த அரசன் ஆங்கீரச நாட்போரில் வீமனால் இறந்தவன், நாரத ருஷிகள் உபதேசித்த ஞானத்தால் 6. ஷண்முகசேநாவீரருள் ஒருவன். குமரனுக்கும் தனக்கும் பற்றின்மை அறி 7. வபுத்திரத்தன் குமரன், இவன் கும் ந்து தவத்திற்குச் சென்றான். இவன் ஒரு ரன் வீமன். முறை சாம்பமூர்த்தியைக் கைலையில் தரி 8. கர்ணன் குமரன். சித்துத் தேவர்களும் தேவியருடன் கூடி 9. பாண்டுபுத்திரர் அரண்யவாசத்தில் இருக்கின்றனர் எனப் பரிகசித்து உமா நதிக்கரையில் சத்தியஸ்கந் தயாகஞ் செய் தேவியாரால் விருத்திரன் என்னும் அசுர கையில் துரியோ தனன் தங்கள் செல்வத் னாகச் சபிக்கப்பட்டனன். (பாகவதம்). தைப் பாண்டவர்களுக்குக் காட்டும்படி 5. சவ்வீரதேசத்து அரசன், இவன் புத் பாண்டவர்கட்கு எதிரில் கூடாரம் இட்டி திரனில்லாது வருந்தக் கார்க்கியமுனிவர் ருந்தனன். சித்திரசோன் என்னும் காந்தரு இவனைநோக்கி நீ சிவராத்திரி விர தமி வன் அவ்விடம் வந்து தன் தூதரை விடு ழந்ததால் இவ்விதமடைந்தனை ஆதலால் த்து அந்த இடத்தைவிட்டு நீங்க ஏவினன். புண்ணியத்தல யாத்திரை செய்யெனக் தூதர் சென்று இது எம் அரசனுக்கு கூற அவ்வகை செய்து புத்திரப்பேறடைந் விளையாட்டிடம் நீங்குக எனத் துரியோ தவன். தனன் மறுத்தனன். இதனால் சித்திரசே சித்திரக்கவி - மாலை மாற்று, சக்கரம், சுழி நன் துரியோ தனனுடன் யுத்தஞ்செய்து குளம், ஏகபாதம், எழுகூற்றிருக்கை , துரியோதனன் மனைவியரையும் துரியோ காதைக்காப்பு, சாந்துரைப்பாட்டு, தூசல் தனனையும் கட்டிச் சென்றனன். துரியோ கொளல், வாவனாற்றி, கூடசதுக்கம், தனன் மனைவியர் பரிதபிக்கக் கண்ட கோமூத்திரி, ஓரெழுத்தினத்தா லுயர்ந்த தருமர் பீமார்ச்சுன நகுல சகாதேவரை பாட்டு, பாதமயக்கு, பாவின் புணர்ப்பு, விடுத்துச் சித்திரசோன் கையினின்றும் ஒற்றுப்பெயர்த்தல், ஒரு பொருட்பாட்டு, விடுவித்தனர். சித்திரக்கா, விசித்திரக்கா, விகற்பநடை, 10. தெய்வீக அரசனுக்குச் சோன் கும வினாவுத்தாம், சருப்பதோபத்திரம், எழுத்து ரியாகிய பத்மாவதியிடம் பிறந்தவன்.
மதிரகேது 689 சத்திரசேகன் 2 . ஒரு மலை இதில் வால்மீக முனிவர் வருத்தனம் அக்கரச்சுதகம் நாகபர் தம் ஆச்சிரமம் இருந்தது . இராமமூர்த்தி முதலிய ஆரண்யவாசத்தில் சில நாள் இங்கு வசித் சித்திரக்கா - நான்கு கடினவெல்லாம் பத் தனர் . இப்போது பண்டில் கண்ட் எனப் தாகவும் மூன்று கூடினவெல்லாம் பதி படும் . இது சிருங்கிபோபுரத்திற்குத் தென் ' னைந்தாகவும் பிறவாற்றானும் வழுவாது மேற்கிலுள்ளது . பாடுவது . ( யாப்பு - வி . ) 3 . பிராயாகை க்ஷேத்திரத்திற்குச் சமீ சித்திரசாருகன் - துரியோதனனுக்குத் தம்பி . பத்திலுள்ள பர்வதம் . இங்கு மந்தாகினி திருதராட்டின் குமான் . நதி பெருகுகிறது . ( A hill in Bundel சித்ரசிகண்டிகள் - இவர்கள் விசித்ரமான khand . ) மயிற்றோகை யுடையவர்கள் . இவர்கள் 4 . ஒரு வித்தியாதா நகரம் . ( சூளாமணி ) எழுமுனிவர்கள் பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தை சித்திரகேது - 1 . பாரதலீரருள் ஒருவன் மேருமலையிலிருந்து செய்தவர் மரீசி அருபதன் குமான் . அத்ரி அங்கிரஸ் புலத்தியர் புலகர் 2 . வசிட்டருக்கு ஊர்சையிடம் உதித்த கிரது வசிட்டர் . குமான் . | சித்திரசேநன் - 1 . சராசந்தனுக்கு மந்திரி . 3 . தேவபாகனுக்கு முசையிடம் பிறந்த சூதில் வல்லவன் . குமார் 2 . இந்திரலோகத்திலுள்ள ஒரு தூது - 4 . சூரசேனதேசத்து அரசனாகிய வித்யா வன் . அருச்சுநன் நிவாதகவ சருடன் தான் . இவனுக்குக் கோடி பெண்கள் தேவி ' போரிடச் சென்ற காலத்துத் தூ தாக இருக் யர் . இவன் முதற்றேவி கிருதத்துதி . தவன் . | இவளிடத்து ஒருபுத்திரன் பிறந்தனன் . 3 . தேவசாவர்ணி மனுப்புத்திரன் . இதனாற் பொறாமை கொண்ட மற்றத்தேவி 4 . நரிஷ்யந்தன் குமான் . யர் சிசுவிற்கு நஞ்சூட்டிக் கொன்றனர் . 5 . திருதராட்டிரன் குமரன் ( 14 ) ஆம் இதனாற் றுக்கமடைந்த அரசன் ஆங்கீரச நாட்போரில் வீமனால் இறந்தவன் நாரத ருஷிகள் உபதேசித்த ஞானத்தால் 6 . ஷண்முகசேநாவீரருள் ஒருவன் . குமரனுக்கும் தனக்கும் பற்றின்மை அறி 7 . வபுத்திரத்தன் குமரன் இவன் கும் ந்து தவத்திற்குச் சென்றான் . இவன் ஒரு ரன் வீமன் . முறை சாம்பமூர்த்தியைக் கைலையில் தரி 8 . கர்ணன் குமரன் . சித்துத் தேவர்களும் தேவியருடன் கூடி 9 . பாண்டுபுத்திரர் அரண்யவாசத்தில் இருக்கின்றனர் எனப் பரிகசித்து உமா நதிக்கரையில் சத்தியஸ்கந் தயாகஞ் செய் தேவியாரால் விருத்திரன் என்னும் அசுர கையில் துரியோ தனன் தங்கள் செல்வத் னாகச் சபிக்கப்பட்டனன் . ( பாகவதம் ) . தைப் பாண்டவர்களுக்குக் காட்டும்படி 5 . சவ்வீரதேசத்து அரசன் இவன் புத் பாண்டவர்கட்கு எதிரில் கூடாரம் இட்டி திரனில்லாது வருந்தக் கார்க்கியமுனிவர் ருந்தனன் . சித்திரசோன் என்னும் காந்தரு இவனைநோக்கி நீ சிவராத்திரி விர தமி வன் அவ்விடம் வந்து தன் தூதரை விடு ழந்ததால் இவ்விதமடைந்தனை ஆதலால் த்து அந்த இடத்தைவிட்டு நீங்க ஏவினன் . புண்ணியத்தல யாத்திரை செய்யெனக் தூதர் சென்று இது எம் அரசனுக்கு கூற அவ்வகை செய்து புத்திரப்பேறடைந் விளையாட்டிடம் நீங்குக எனத் துரியோ தவன் . தனன் மறுத்தனன் . இதனால் சித்திரசே சித்திரக்கவி - மாலை மாற்று சக்கரம் சுழி நன் துரியோ தனனுடன் யுத்தஞ்செய்து குளம் ஏகபாதம் எழுகூற்றிருக்கை துரியோதனன் மனைவியரையும் துரியோ காதைக்காப்பு சாந்துரைப்பாட்டு தூசல் தனனையும் கட்டிச் சென்றனன் . துரியோ கொளல் வாவனாற்றி கூடசதுக்கம் தனன் மனைவியர் பரிதபிக்கக் கண்ட கோமூத்திரி ஓரெழுத்தினத்தா லுயர்ந்த தருமர் பீமார்ச்சுன நகுல சகாதேவரை பாட்டு பாதமயக்கு பாவின் புணர்ப்பு விடுத்துச் சித்திரசோன் கையினின்றும் ஒற்றுப்பெயர்த்தல் ஒரு பொருட்பாட்டு விடுவித்தனர் . சித்திரக்கா விசித்திரக்கா விகற்பநடை 10 . தெய்வீக அரசனுக்குச் சோன் கும வினாவுத்தாம் சருப்பதோபத்திரம் எழுத்து ரியாகிய பத்மாவதியிடம் பிறந்தவன் .