அபிதான சிந்தாமணி

சத்தவாய மனி 638 சித்திரகூடம் - 2, பதினெண்மர் - 1. அகத்தியர், விடுதூது, உண்மைவிளக்கம், சங்கற்ப 2. போகர், 3. கோரக்கர், 4. கைலாசநாதர், ரோகரணம். 5. சட்டை முனி, 6. திருமூலர், 7. நந்தி, சித்தாந்தசிகாமணி - சிவப்பிரகாசர் செய்த 3. கூன் கண்ணர், 9. கொங்கணர், 10. வீரசைவ சித்தாந்த நூல். மச்சமுனி, 11. வாசமுனி, 12, கூர்மமுனி, சித்தார்த்தாதேவி- அபிநந்தனர்க்குத் தாய், 13. கமலமுனி, 14. இடைக்காடர், 15. சுயம்வான் தேவி புண்ணாக்கீசர், 16. சுந்தரானந்தர், 17. சித்தார்த்தமகாராசா-சைநர். வர்த்தமான சோமருஷி, 18. பிரமமுனி. இவர்களன் தீர்த்தங்கரருக்குத் தந்தை, தேவி பிரிய வித் தன்வந்திரி, புலஸ்தியர், புசுண்டர், காரணி, கருநார், இராமதேவர், தேரையர், கபிலர் சித்தி-1 விநாயகசத்தி. விநாயகரேவலால் முதயெரும் கூறுவர்.) 'கணனிடம் யுத்தத்திற்குச் சென்றவள் பாயழன - தாமசமனுவைக் காண்க. தருமதத்தனிடம் பிறந்தவள். சித்த சம் - ஒரு தீர்த்த ம். 2. பகன் தேவி. எததன் - இவன் ஒரு சிலம்பவித்தை வல்ல 3. (அ) அணுமா, மஹிமா, கரிமா, இல வன் பழ்நாடாகிய மதுரையில் இருந் குமா, பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத்வம், தவன். அவன் ஒரு ஆசிரியனிடம் சிலம் வசித்வம். ஆன்மாவைப்போலா தல் அணு பவித்தை கற்று அந்த ஆசிரியன் வருவாயி மா. மகத்துவமாதல் மகிமா. தன்னுடல் எனத் தன்வசமாக்கி ஆசிரியன் கிழத்தனம் கண்டிப்பின்றாய்க் கண்டிப்புள்ளவற்றை உருவ வல்லவனாதல் கரிமா. இலகுத்தமா அடைந்தது அறிந்து அவனைக் கொல்ல தலே லகுமா, வேண்டுவன அடைதலே வழிபார்த்தும், அவன் மனைவியைப் பல முறை தன்வா எண்ணி அவள் உடன் பிராப்தி. நிறையுளனாதலே பிரகாமியம். படாமையால் வலுவிற்கைப்பற்றத் துணிந் ஆட்சியுளனாதலே ஈசத்வம். எல்லாம் தன் கனன், கற்புடையளாகிய ஆசிரியன் வசமாக்க வல்லனாதலே வசித்வம். சித்திபாகி - கண்ண மனைவி, பயந்து வீட்டிற் புகுந்து சொக்க ன் குமரன். சிந்திபுரம் - சீதரராஜன் நகரம். (மணிமே.) லிங்கமூர்த்தியை எண்ணிக்கவலை அடைந் சித்திரகர் - பிரசனி குமார். திருந்தனள். சொக்கலிங்கமூர்த்தி ஆசிரிய னைப்போல் சித்தளிடம் சென்று சித்தா சித்திரகன் -1. திருதராட்டிரன் குமரன். ழெவனாகிய நானும் நீயும் பலமறிவோம் 2. விருஷ்ணிவம்சத்துப் பிறந்த யாத வன். நாளை வாவென இடங்குறித்து யுத்தத் சித்திரகாண்டன் - திருதராட்டிரன் குமான். அற்கு அழைத்தனர். சித்தன் உடன்பட்டு வந்து வாட்போரிட்டு மாய்ந்தனன். இத சித்திரகாரன் - சிற்ப விதிப்படி சித்திரம் எனக் கிழ ஆசிரியன் கேட்டுக் கடவுளைத் எழுதுவோன். மதித்து வணங்கினன். சித்திரகீர்த்தி - திருதராட்டிரன் குமரன். சித்திரகுத்தன் - 1. சிரவணரால் ஆத்மாக் சத்தாச்சிரமம் - நைமிசத்து அருகிலுள்ள கள் செய்யும் புண்ணிய பாவங்களை யுணர் வனம். இது விச்வாமித்திரர் ஆச்சிரமம். ந்து யமனுக்கு அறிக்கையிடுவோன். இவ இதல் வாமனாவதாரத்திற்கு முன் விஷ்ணு னிருக்கும் பட்டணம் (20) காதவழி விஸ் தவம்புரிந்தனர். ஆதலின் இதில் தவம் தாரமுள்ளது. முதலியசெய்யின் சர்வசித்திகள் உண்டாம் 2. விட்கம்பம் என்னும் குசபுரத்து வணி இது, நாடகையிருந்த வனத்திற்குச் சற்று கன் குமரன். இவன் களவில் பசுக்களைத் தாபத்திலுள்ளது. திருடிக்கொண்டு வருகையில் வழியில் சித்தாந்த கெளமதி -- பாணினி முனிவர் பசுவொன்று நடவாமற்போக அதைவிட்டு செய்த வட ஏலிலக்கண விரியுரை. நீங்கினன். அப்பசு கோவிலுக்கு உபயோ கடந்த சாத்திரம் - (கச) திருவுந்தியார், கப்பட்டதனால் புண்ணியம் அடைந்தவன். இருகளிற்றுப் படியார், சிவஞானபோதம், சித்திரகூடம் - 1. சிதம்பரத்திற்கு ஒரு சிவஞான சித்தியார், இருபாவிருபது, பெயர். இது வைஷ்ணவர் இட்டிருக்கிற உன் நெறிவிளக்கம், சிவப்பிரகாசம், பெயர். இதிலுள்ள பெருமாள் எழுந்தரு ரும் பயன், வினாவெண்டா, போற் ளியிருக்கும் திருப்பதியை இப்பெயரிட்டு - வெண்பா, கொடிக்கவி, நெஞ்சு அழைப்பர். தனி இடம் திட்டு சி
சத்தவாய மனி 638 சித்திரகூடம் - 2 பதினெண்மர் - 1 . அகத்தியர் விடுதூது உண்மைவிளக்கம் சங்கற்ப 2 . போகர் 3 . கோரக்கர் 4 . கைலாசநாதர் ரோகரணம் . 5 . சட்டை முனி 6 . திருமூலர் 7 . நந்தி சித்தாந்தசிகாமணி - சிவப்பிரகாசர் செய்த 3 . கூன் கண்ணர் 9 . கொங்கணர் 10 . வீரசைவ சித்தாந்த நூல் . மச்சமுனி 11 . வாசமுனி 12 கூர்மமுனி சித்தார்த்தாதேவி - அபிநந்தனர்க்குத் தாய் 13 . கமலமுனி 14 . இடைக்காடர் 15 . சுயம்வான் தேவி புண்ணாக்கீசர் 16 . சுந்தரானந்தர் 17 . சித்தார்த்தமகாராசா - சைநர் . வர்த்தமான சோமருஷி 18 . பிரமமுனி . இவர்களன் தீர்த்தங்கரருக்குத் தந்தை தேவி பிரிய வித் தன்வந்திரி புலஸ்தியர் புசுண்டர் காரணி கருநார் இராமதேவர் தேரையர் கபிலர் சித்தி - 1 விநாயகசத்தி . விநாயகரேவலால் முதயெரும் கூறுவர் . ) ' கணனிடம் யுத்தத்திற்குச் சென்றவள் பாயழன - தாமசமனுவைக் காண்க . தருமதத்தனிடம் பிறந்தவள் . சித்த சம் - ஒரு தீர்த்த ம் . 2 . பகன் தேவி . எததன் - இவன் ஒரு சிலம்பவித்தை வல்ல 3 . ( ) அணுமா மஹிமா கரிமா இல வன் பழ்நாடாகிய மதுரையில் இருந் குமா பிராத்தி பிராகாமியம் ஈசத்வம் தவன் . அவன் ஒரு ஆசிரியனிடம் சிலம் வசித்வம் . ஆன்மாவைப்போலா தல் அணு பவித்தை கற்று அந்த ஆசிரியன் வருவாயி மா . மகத்துவமாதல் மகிமா . தன்னுடல் எனத் தன்வசமாக்கி ஆசிரியன் கிழத்தனம் கண்டிப்பின்றாய்க் கண்டிப்புள்ளவற்றை உருவ வல்லவனாதல் கரிமா . இலகுத்தமா அடைந்தது அறிந்து அவனைக் கொல்ல தலே லகுமா வேண்டுவன அடைதலே வழிபார்த்தும் அவன் மனைவியைப் பல முறை தன்வா எண்ணி அவள் உடன் பிராப்தி . நிறையுளனாதலே பிரகாமியம் . படாமையால் வலுவிற்கைப்பற்றத் துணிந் ஆட்சியுளனாதலே ஈசத்வம் . எல்லாம் தன் கனன் கற்புடையளாகிய ஆசிரியன் வசமாக்க வல்லனாதலே வசித்வம் . சித்திபாகி - கண்ண மனைவி பயந்து வீட்டிற் புகுந்து சொக்க ன் குமரன் . சிந்திபுரம் - சீதரராஜன் நகரம் . ( மணிமே . ) லிங்கமூர்த்தியை எண்ணிக்கவலை அடைந் சித்திரகர் - பிரசனி குமார் . திருந்தனள் . சொக்கலிங்கமூர்த்தி ஆசிரிய னைப்போல் சித்தளிடம் சென்று சித்தா சித்திரகன் - 1 . திருதராட்டிரன் குமரன் . ழெவனாகிய நானும் நீயும் பலமறிவோம் 2 . விருஷ்ணிவம்சத்துப் பிறந்த யாத வன் . நாளை வாவென இடங்குறித்து யுத்தத் சித்திரகாண்டன் - திருதராட்டிரன் குமான் . அற்கு அழைத்தனர் . சித்தன் உடன்பட்டு வந்து வாட்போரிட்டு மாய்ந்தனன் . இத சித்திரகாரன் - சிற்ப விதிப்படி சித்திரம் எனக் கிழ ஆசிரியன் கேட்டுக் கடவுளைத் எழுதுவோன் . மதித்து வணங்கினன் . சித்திரகீர்த்தி - திருதராட்டிரன் குமரன் . சித்திரகுத்தன் - 1 . சிரவணரால் ஆத்மாக் சத்தாச்சிரமம் - நைமிசத்து அருகிலுள்ள கள் செய்யும் புண்ணிய பாவங்களை யுணர் வனம் . இது விச்வாமித்திரர் ஆச்சிரமம் . ந்து யமனுக்கு அறிக்கையிடுவோன் . இவ இதல் வாமனாவதாரத்திற்கு முன் விஷ்ணு னிருக்கும் பட்டணம் ( 20 ) காதவழி விஸ் தவம்புரிந்தனர் . ஆதலின் இதில் தவம் தாரமுள்ளது . முதலியசெய்யின் சர்வசித்திகள் உண்டாம் 2 . விட்கம்பம் என்னும் குசபுரத்து வணி இது நாடகையிருந்த வனத்திற்குச் சற்று கன் குமரன் . இவன் களவில் பசுக்களைத் தாபத்திலுள்ளது . திருடிக்கொண்டு வருகையில் வழியில் சித்தாந்த கெளமதி - - பாணினி முனிவர் பசுவொன்று நடவாமற்போக அதைவிட்டு செய்த வட ஏலிலக்கண விரியுரை . நீங்கினன் . அப்பசு கோவிலுக்கு உபயோ கடந்த சாத்திரம் - ( கச ) திருவுந்தியார் கப்பட்டதனால் புண்ணியம் அடைந்தவன் . இருகளிற்றுப் படியார் சிவஞானபோதம் சித்திரகூடம் - 1 . சிதம்பரத்திற்கு ஒரு சிவஞான சித்தியார் இருபாவிருபது பெயர் . இது வைஷ்ணவர் இட்டிருக்கிற உன் நெறிவிளக்கம் சிவப்பிரகாசம் பெயர் . இதிலுள்ள பெருமாள் எழுந்தரு ரும் பயன் வினாவெண்டா போற் ளியிருக்கும் திருப்பதியை இப்பெயரிட்டு - வெண்பா கொடிக்கவி நெஞ்சு அழைப்பர் . தனி இடம் திட்டு சி