அபிதான சிந்தாமணி

சசரன 636 சிதம்பரம் சிசான்-1 சோமன் என்னும் வசு குமரன். 3. தமகோவனுக்குச் சிதசிரசு இடம் 2. சாகல்யன் மாணாக்கனாகிய இருடி, பிறந்தவன். சிசுநந்தி - கலிங்கலைதேசத்து அரசன், பூத - 4. இடை எழுவள்ளல்களில் ஒருவன். சந்தனொடு பிறந்தவன். சிசுமா - ஒருமுனிவர். தருமர் இராசசூயத் சிசுநாகன் - மகததேசாதிபதி. தில் உக்கா தாவாக இருந்தவர். சிசுபாயனனூர் - உரோமஹர் கெணருக்கும் சிச்சிலி - சிசோதயர் - இரகுபதியைக் காண்க, சிச்சிலி - இது பலநிறமாக உள்ள பக்ஷி. சுகருக்கும் மாணாக்கர். இதற்கு அலகு நீண்டிருக்கும். இது எரி, சிசுபாலன் -1. சேதிநாட்டு அரசன். கிருஷ் ஆறு முதலிய நீர் நிலைகளில் உயரப் பறந்து ணனுக்கு அத்தைப்பிள்ளை. ருக்மணியின் மீன்கள் மேய்வதைக் கண்டு திடீரென விவாகத்தில் கிருஷ்ணனால் செயிக்கப் நீரில் குதித்து மீன்களைப் பிடித்துத் தின் பட்டவன். இவன் இரணியகசிபு அம்சம். பது இதனை மீன்குத்திப்பறவை என்பர். இவன் தாய் சாத்துவதி, தந்தை தம் சிஞ்சயன் - ஒரு அரசன், சுவர்ணடீ தந்தை கோஷன், இவன் பிறந்தகாலத்தில் அவ நாரத உபதேசத்தால் இறந்த பிள்ளையை னுக்குற்ற மூன்று கண்களாலும் நான்கு மீட்டவன். கரங்களாலும் தாய் கண்டு கலங்கினள். சிஞ்சுமாரம் - இது காலசக்கிரம். கடவு அசரீரி, எவனால் இவன் சாகப்போகி ளின் சர்வதேவமயமான உருவம். இது நானோ அவன் மடியில் இக்குழந்தையை முதலையின் உருப்போன்றது என்பர். வைக்கில் இவனுக்குள்ள அதிகக் கண்க இதனைத் துருவன், இந்திரன், வருணன், ளும், கைகளும் மறையும் என்றது. அவ் கச்யபன் முதலியோர் நாடோறும் வலம் வகையே கண்ணன் மடியிலிருந்த அக் வருவர். இதன் வாலில் பிரசாபதியும் அக் கண்ணும் கையும் மறையக்கண்டு தாய் கிரியும், வால் மூலத்தில் தாதாவி தாதா கண்ணனை நோக்கி என் குமான் செய்யும் 'வும், கடிதலத்தில் சத்த இருடிகளும் முன் நூறு குற்றங்களைப் பொறுத்தல் வேண் வாயில் அகத்தியரும், யமனும், முகத்தில் டும் என வரம் பெற்றனள், வசுதேவனது அங்காரகனும், குய்யத்தில் சனியும், பீசத் அச்வமேதக் குதிரையைக் கட்டினவன், தில் பிரகஸ்பதியும், பக்கத்தில் சூரியனும், புருவென்பவன் மனைவியைக் கொள்ளை நாபியில் சுக்கிரனும், நெஞ்சில் சந்திர கொண்டவன். கிருஷ்ணனது அம்மான் னும், தனங்களில் அஸ்வதி தேவர்களும், பாரியைத் தந்தவக்கிரனுக்காகச் சிறை பிராணாபானங்களில் புதனும், ரோமங்க பிடித்தவன். விசாலன் பெண்களைக் ளில் நக்ஷத்திரங்களும், சர்வாங்கங்களிலும் கவர்ந்தவன். இவன் கிருதயுகத்தில் இர சனி கேதுக்களும், வசிப்பர் என்பர். ணியகசிபாயிருந்து நரசிங்க உருக்கொண்ட சஞ்சுமாரன்-1. ஒரு அரசன், துருவனுக்கு விஷ்ணு மூர்த்தியால் கொல்லப்பட்டுத் திரேதாயுகத்தில் இராவணனாய் இராம 2. தோஷன் என்னும் வசுவிற்குச் சா மூர்த்தியால் கொல்லப்பட்டு இப்பிறப் வரியிடம் உதித்த விஷ்ணுவின் அம்ச பில் பாண்டவரது இராசசூயயாகத்தில் விசேஷம். இருஷ்ண மூர்த்தியுடன் வலுவில் வாதிட் சட்டுணு - கைடவனைக் கொலைசெய்விக்க டுக் கிருஷ்ணனாற் கொல்லப்பட்டவன். விஷ்ணுமூர்த்தியால் சிருட்டிக்கப்பட்டவன். இவன் பூர்வம் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலிருந்த சிதசத்ரு - ஒரு க்ஷத்திரியன் அவிட்சித்தின் துவாரபாலகன். துருவாசரால் இவ்வகை புத்திரன், யாகச் சபிக்கப்பட்டனன். இவர்களை | சதசிரசு (சிரதசவா) தமகோனை மண இலஷ்மிதேவி, வேறு சில முனிவர்கள், ந்தவள், இவள் குமரன் சிசுபாலன், இவன் இவ்வகைச் சபித்தனர் எனச் சிவபுராணம் தாய் சாத்துவதி. | கூறும். சதத்துவசன் - அசன் குமரன், குனிக்குத் 2. சௌவீரதேசம் போகும் யாதவன் தந்தை. பார்யையை யபகரித்தவன். இவன் கரூசிதப்பிரபன் - அவிர்த் தானனுக்கு அவிர்த் சனிமித்தம் மாறுவேஷம் தாங்கி நல்லம் | தானியிடத்து உதித்த குமரன். மான் குமரியாகிய வைசாவினியை யப சிதம்பரம் - இது சோணாட்டிலுள்ள சிவத் கரித்தவன். தலங்களில் முதன்மை பெற்றது. இது மாமன். |
சசரன 636 சிதம்பரம் சிசான் - 1 சோமன் என்னும் வசு குமரன் . 3 . தமகோவனுக்குச் சிதசிரசு இடம் 2 . சாகல்யன் மாணாக்கனாகிய இருடி பிறந்தவன் . சிசுநந்தி - கலிங்கலைதேசத்து அரசன் பூத - 4 . இடை எழுவள்ளல்களில் ஒருவன் . சந்தனொடு பிறந்தவன் . சிசுமா - ஒருமுனிவர் . தருமர் இராசசூயத் சிசுநாகன் - மகததேசாதிபதி . தில் உக்கா தாவாக இருந்தவர் . சிசுபாயனனூர் - உரோமஹர் கெணருக்கும் சிச்சிலி - சிசோதயர் - இரகுபதியைக் காண்க சிச்சிலி - இது பலநிறமாக உள்ள பக்ஷி . சுகருக்கும் மாணாக்கர் . இதற்கு அலகு நீண்டிருக்கும் . இது எரி சிசுபாலன் - 1 . சேதிநாட்டு அரசன் . கிருஷ் ஆறு முதலிய நீர் நிலைகளில் உயரப் பறந்து ணனுக்கு அத்தைப்பிள்ளை . ருக்மணியின் மீன்கள் மேய்வதைக் கண்டு திடீரென விவாகத்தில் கிருஷ்ணனால் செயிக்கப் நீரில் குதித்து மீன்களைப் பிடித்துத் தின் பட்டவன் . இவன் இரணியகசிபு அம்சம் . பது இதனை மீன்குத்திப்பறவை என்பர் . இவன் தாய் சாத்துவதி தந்தை தம் சிஞ்சயன் - ஒரு அரசன் சுவர்ணடீ தந்தை கோஷன் இவன் பிறந்தகாலத்தில் அவ நாரத உபதேசத்தால் இறந்த பிள்ளையை னுக்குற்ற மூன்று கண்களாலும் நான்கு மீட்டவன் . கரங்களாலும் தாய் கண்டு கலங்கினள் . சிஞ்சுமாரம் - இது காலசக்கிரம் . கடவு அசரீரி எவனால் இவன் சாகப்போகி ளின் சர்வதேவமயமான உருவம் . இது நானோ அவன் மடியில் இக்குழந்தையை முதலையின் உருப்போன்றது என்பர் . வைக்கில் இவனுக்குள்ள அதிகக் கண்க இதனைத் துருவன் இந்திரன் வருணன் ளும் கைகளும் மறையும் என்றது . அவ் கச்யபன் முதலியோர் நாடோறும் வலம் வகையே கண்ணன் மடியிலிருந்த அக் வருவர் . இதன் வாலில் பிரசாபதியும் அக் கண்ணும் கையும் மறையக்கண்டு தாய் கிரியும் வால் மூலத்தில் தாதாவி தாதா கண்ணனை நோக்கி என் குமான் செய்யும் ' வும் கடிதலத்தில் சத்த இருடிகளும் முன் நூறு குற்றங்களைப் பொறுத்தல் வேண் வாயில் அகத்தியரும் யமனும் முகத்தில் டும் என வரம் பெற்றனள் வசுதேவனது அங்காரகனும் குய்யத்தில் சனியும் பீசத் அச்வமேதக் குதிரையைக் கட்டினவன் தில் பிரகஸ்பதியும் பக்கத்தில் சூரியனும் புருவென்பவன் மனைவியைக் கொள்ளை நாபியில் சுக்கிரனும் நெஞ்சில் சந்திர கொண்டவன் . கிருஷ்ணனது அம்மான் னும் தனங்களில் அஸ்வதி தேவர்களும் பாரியைத் தந்தவக்கிரனுக்காகச் சிறை பிராணாபானங்களில் புதனும் ரோமங்க பிடித்தவன் . விசாலன் பெண்களைக் ளில் நக்ஷத்திரங்களும் சர்வாங்கங்களிலும் கவர்ந்தவன் . இவன் கிருதயுகத்தில் இர சனி கேதுக்களும் வசிப்பர் என்பர் . ணியகசிபாயிருந்து நரசிங்க உருக்கொண்ட சஞ்சுமாரன் - 1 . ஒரு அரசன் துருவனுக்கு விஷ்ணு மூர்த்தியால் கொல்லப்பட்டுத் திரேதாயுகத்தில் இராவணனாய் இராம 2 . தோஷன் என்னும் வசுவிற்குச் சா மூர்த்தியால் கொல்லப்பட்டு இப்பிறப் வரியிடம் உதித்த விஷ்ணுவின் அம்ச பில் பாண்டவரது இராசசூயயாகத்தில் விசேஷம் . இருஷ்ண மூர்த்தியுடன் வலுவில் வாதிட் சட்டுணு - கைடவனைக் கொலைசெய்விக்க டுக் கிருஷ்ணனாற் கொல்லப்பட்டவன் . விஷ்ணுமூர்த்தியால் சிருட்டிக்கப்பட்டவன் . இவன் பூர்வம் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலிருந்த சிதசத்ரு - ஒரு க்ஷத்திரியன் அவிட்சித்தின் துவாரபாலகன் . துருவாசரால் இவ்வகை புத்திரன் யாகச் சபிக்கப்பட்டனன் . இவர்களை | சதசிரசு ( சிரதசவா ) தமகோனை மண இலஷ்மிதேவி வேறு சில முனிவர்கள் ந்தவள் இவள் குமரன் சிசுபாலன் இவன் இவ்வகைச் சபித்தனர் எனச் சிவபுராணம் தாய் சாத்துவதி . | கூறும் . சதத்துவசன் - அசன் குமரன் குனிக்குத் 2 . சௌவீரதேசம் போகும் யாதவன் தந்தை . பார்யையை யபகரித்தவன் . இவன் கரூசிதப்பிரபன் - அவிர்த் தானனுக்கு அவிர்த் சனிமித்தம் மாறுவேஷம் தாங்கி நல்லம் | தானியிடத்து உதித்த குமரன் . மான் குமரியாகிய வைசாவினியை யப சிதம்பரம் - இது சோணாட்டிலுள்ள சிவத் கரித்தவன் . தலங்களில் முதன்மை பெற்றது . இது மாமன் . |