அபிதான சிந்தாமணி

சிங்கம் 635 சிங்கோதரபவன சிங்கம் - இது மிருகராஜன், இதனை வேறு னன். இவன் தம்பியர் வேதவன்மன், திருகங்கள் வெல்லா , இது, (ச, டூ) அடி சுமதி. கோயிற்புராணம்.) பயாமும் (அ , க) அடிகள் நீளமும் உள் சிங்கவன்மன் - 1. ஒரு அரசன், இவன் ளது. வால் (ச) அடி நீளம், சுபிலவர்ணம், வேட்டைக்குச் சென்று ஒரு சரடியைத் முன்பின் கால்கள் வலுத்துக்கூரிய நகங் துரத்திச் செல்ல அது பிருகு முனிவரை கள் கொண்டு பூனையைப்போல் கோபங் அடைக்கலம் அடைந்தது. அரசனை முனி கொள்கையில் நீட்டவும் மற்றக் காலங் வர் அதைக் கொல்லாது விடுக்கவெனக் களில் மறைக்கவும் கூடியவை. முகத்தி க றவும் அரசன் கொன்றமையால் முனி லுள்ள மீசையின் மயிர்களால் தனக்கு வாரல் புலியாகச் சபிக்கப்பட்டுத் தீர்த்த நேரிடும் தடைகளையுணர்ந்து விலகும். ஸ்நானத்தால் குணமடைந்தவன். ஆண் சிங்கத்திற்குப் பிடரியில் அடர்ந்து 2. காந்தியின் குமான் நீண்டமயிர் உண்டு. இதற்கு இரவில் சிங்களம் -1. இலங்கையென்னும் தீவு, நன்முகக் கண்தெரியும். இது இசையின் இது பூர்வம் குபேரனுக்குத் தம் தந்தைய பொருட்டுச் செய்யும் கர்ச்சனையைக் சால் கொடுக்கப்பட்டுப் பின் இராவண கேட்ட பிராணிகள் பயந்தோட அவை னால் கொள்ளப்பட்டுப் பின் தமிழ்நாட்டா களை வேட்டையாடிக் கொல்லும், இது சர், மகததேசத்தவர்களால் ஆளப்பட்ட யானையையும் எதிர்க்கும் ஆற்றல் உள் பூர்வ இலங்கையில் ஒரு சிறு கூறு. மற் ளது, பெண் சிங்கத்திற்குப் பிடரி மயி றவை கடல் கொள்ளப்பட்டன. ரில்லை. இது வருஷத்தில் (கூ, ச) குட்டி - 2. சிங்களதேசத்தவரால் பேசப்பட்ட கள் போடும். இது பசியால் வருந்திய பாஷை, இது சமஸ்கிருத கலப்புள்ளது. போது பிராணிகளைக் கொல்லுமேயொழிய சங்களமதம் - இவர்கள், முன்பு கடவுள் மற்றக் காலங்களில் கொல்லாது. அற்ப ஒருவன் உண்டு அவனுக்கு அநேக சகா பிராணிகள் தன்னை யெதிர்த்தால் அவை யர்களுளர் என்று, முதற் கடவுளரையும் களைப் பொருட்படுத்தாத கம்பீரமுள்ளது. துணைக் கடவுளரையும் ஆசாதித்துக்கொ இதுநன்றி மறவாமிருகம், இதுவட இந் ண்டுவந்தனர். பின்னும் ஜாகா என்னும் சியா, ஆப்ரிகா, அரேபியா, பாரசீகம், பிசாசதேவதையையும் ஆராதித்துக்கொண் பதலிய தேசங்களினடர்ந்த காடுகளில் 'டிருக்கின் றனர். மற்றுஞ் சிலர் நவக்கிர உண்டு. செத்த பிராணியைத் தின்னாது, கங்களை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு குதிரையின் முதுகை ஒரு அறையில் னர். தற்காலம் பெரும்பாலோர் புத்த ஒடிக்கும். ஒரு பாய்ச்ச லில் (கரு) அடிகள் 'மதத்தை அனுசரித்து வருகின்றனர். பும், இதன் தலை உடம்பிற் கேற்ற தாக சஙகள்-1, பண்முக சேனாவரன். இலக்க இராமல் பருத்தது. நாக்கு அறம்போல் வீரரில் தலைவன், அநலியைக் கொன்ற சொரசொரத்தது. இடை சிறுத்தும், மார்பு வன், சண்டனை யுதைத்துக் கொன்று அகன்றுமிருக்கும். முன் கால்களில் (ரு) வியாக்கிரமுகனுடன் போரிட்டுத் தசமுக விரல்களும், பின் கால்களில் (ஈ) விரல் னைக் கொன்றவன். களும் உண்டு. உள்ளங்காலிலுள்ள தரை - 2 கன கவிசயர்க்குத் துணையான அர யால் சத்தமின்றிப் பிராணிகளைப் பிடிக் சன். (சிலப்பதிகாரம்.) கும். நெருப்புக்கு அஞ்சும், புலி, சிறு 3. சிந்து சேகனைக் காண்க. ததை, பூனை, புனுகு பூனை, இந்த இனத் சங்காசனம் - சிங்கத்தினுருவாக, அரச தைச் சேர்ந்தவை. னிருக்கச் செய்த பீடம், சிங்கவருமன் - சூரியவம்சத்து அரசனொரு திஙக்கை- (சிம்மிகை) தக்ஷன் பெண், காசி வனுக்குச் சிங்கநிறமுள்ள குமான் பிறக்க | பர் பாரி, குமரன் இராகு. விப்பிரசித்தின் அவனுக்குச் சிங்கவருமன் எனப் பெயரிட்) பாரி எனவுங் கூறுவர். டனர். இவன் தில்லையில் (சிதம்பரம்) சிங்கையாரியசக்ரவர்த்தி - மதுரையிலிரு வியாக்கிரபாத இருடி அநுக்கிரகத்தால் ந்துபோய்ச் சிங்களமாண்ட பாண்டிநாட் சிவகங்கையில் மூழ்கி உடம்பு பொன்னி டாசன், இவன் சந்ததியில் ஒருவன் செக றம் அடைந்து இரணியவன்மன் எனப் ராஜசேகான் என்போன், தக்ஷண கைச பெயர் அடைந்து அரசாண்டு தில்லையில் புராணம் பாடினன். சிவதிருப்பணி செய்து முத்தி அடைந்த சங்கோதாபவன் - புருவன்மனைக் காலாச
சிங்கம் 635 சிங்கோதரபவன சிங்கம் - இது மிருகராஜன் இதனை வேறு னன் . இவன் தம்பியர் வேதவன்மன் திருகங்கள் வெல்லா இது ( டூ ) அடி சுமதி . கோயிற்புராணம் . ) பயாமும் ( ) அடிகள் நீளமும் உள் சிங்கவன்மன் - 1 . ஒரு அரசன் இவன் ளது . வால் ( ) அடி நீளம் சுபிலவர்ணம் வேட்டைக்குச் சென்று ஒரு சரடியைத் முன்பின் கால்கள் வலுத்துக்கூரிய நகங் துரத்திச் செல்ல அது பிருகு முனிவரை கள் கொண்டு பூனையைப்போல் கோபங் அடைக்கலம் அடைந்தது . அரசனை முனி கொள்கையில் நீட்டவும் மற்றக் காலங் வர் அதைக் கொல்லாது விடுக்கவெனக் களில் மறைக்கவும் கூடியவை . முகத்தி றவும் அரசன் கொன்றமையால் முனி லுள்ள மீசையின் மயிர்களால் தனக்கு வாரல் புலியாகச் சபிக்கப்பட்டுத் தீர்த்த நேரிடும் தடைகளையுணர்ந்து விலகும் . ஸ்நானத்தால் குணமடைந்தவன் . ஆண் சிங்கத்திற்குப் பிடரியில் அடர்ந்து 2 . காந்தியின் குமான் நீண்டமயிர் உண்டு . இதற்கு இரவில் சிங்களம் - 1 . இலங்கையென்னும் தீவு நன்முகக் கண்தெரியும் . இது இசையின் இது பூர்வம் குபேரனுக்குத் தம் தந்தைய பொருட்டுச் செய்யும் கர்ச்சனையைக் சால் கொடுக்கப்பட்டுப் பின் இராவண கேட்ட பிராணிகள் பயந்தோட அவை னால் கொள்ளப்பட்டுப் பின் தமிழ்நாட்டா களை வேட்டையாடிக் கொல்லும் இது சர் மகததேசத்தவர்களால் ஆளப்பட்ட யானையையும் எதிர்க்கும் ஆற்றல் உள் பூர்வ இலங்கையில் ஒரு சிறு கூறு . மற் ளது பெண் சிங்கத்திற்குப் பிடரி மயி றவை கடல் கொள்ளப்பட்டன . ரில்லை . இது வருஷத்தில் ( கூ ) குட்டி - 2 . சிங்களதேசத்தவரால் பேசப்பட்ட கள் போடும் . இது பசியால் வருந்திய பாஷை இது சமஸ்கிருத கலப்புள்ளது . போது பிராணிகளைக் கொல்லுமேயொழிய சங்களமதம் - இவர்கள் முன்பு கடவுள் மற்றக் காலங்களில் கொல்லாது . அற்ப ஒருவன் உண்டு அவனுக்கு அநேக சகா பிராணிகள் தன்னை யெதிர்த்தால் அவை யர்களுளர் என்று முதற் கடவுளரையும் களைப் பொருட்படுத்தாத கம்பீரமுள்ளது . துணைக் கடவுளரையும் ஆசாதித்துக்கொ இதுநன்றி மறவாமிருகம் இதுவட இந் ண்டுவந்தனர் . பின்னும் ஜாகா என்னும் சியா ஆப்ரிகா அரேபியா பாரசீகம் பிசாசதேவதையையும் ஆராதித்துக்கொண் பதலிய தேசங்களினடர்ந்த காடுகளில் ' டிருக்கின் றனர் . மற்றுஞ் சிலர் நவக்கிர உண்டு . செத்த பிராணியைத் தின்னாது கங்களை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு குதிரையின் முதுகை ஒரு அறையில் னர் . தற்காலம் பெரும்பாலோர் புத்த ஒடிக்கும் . ஒரு பாய்ச்ச லில் ( கரு ) அடிகள் ' மதத்தை அனுசரித்து வருகின்றனர் . பும் இதன் தலை உடம்பிற் கேற்ற தாக சஙகள் - 1 பண்முக சேனாவரன் . இலக்க இராமல் பருத்தது . நாக்கு அறம்போல் வீரரில் தலைவன் அநலியைக் கொன்ற சொரசொரத்தது . இடை சிறுத்தும் மார்பு வன் சண்டனை யுதைத்துக் கொன்று அகன்றுமிருக்கும் . முன் கால்களில் ( ரு ) வியாக்கிரமுகனுடன் போரிட்டுத் தசமுக விரல்களும் பின் கால்களில் ( ) விரல் னைக் கொன்றவன் . களும் உண்டு . உள்ளங்காலிலுள்ள தரை - 2 கன கவிசயர்க்குத் துணையான அர யால் சத்தமின்றிப் பிராணிகளைப் பிடிக் சன் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) கும் . நெருப்புக்கு அஞ்சும் புலி சிறு 3 . சிந்து சேகனைக் காண்க . ததை பூனை புனுகு பூனை இந்த இனத் சங்காசனம் - சிங்கத்தினுருவாக அரச தைச் சேர்ந்தவை . னிருக்கச் செய்த பீடம் சிங்கவருமன் - சூரியவம்சத்து அரசனொரு திஙக்கை - ( சிம்மிகை ) தக்ஷன் பெண் காசி வனுக்குச் சிங்கநிறமுள்ள குமான் பிறக்க | பர் பாரி குமரன் இராகு . விப்பிரசித்தின் அவனுக்குச் சிங்கவருமன் எனப் பெயரிட் ) பாரி எனவுங் கூறுவர் . டனர் . இவன் தில்லையில் ( சிதம்பரம் ) சிங்கையாரியசக்ரவர்த்தி - மதுரையிலிரு வியாக்கிரபாத இருடி அநுக்கிரகத்தால் ந்துபோய்ச் சிங்களமாண்ட பாண்டிநாட் சிவகங்கையில் மூழ்கி உடம்பு பொன்னி டாசன் இவன் சந்ததியில் ஒருவன் செக றம் அடைந்து இரணியவன்மன் எனப் ராஜசேகான் என்போன் தக்ஷண கைச பெயர் அடைந்து அரசாண்டு தில்லையில் புராணம் பாடினன் . சிவதிருப்பணி செய்து முத்தி அடைந்த சங்கோதாபவன் - புருவன்மனைக் காலாச