அபிதான சிந்தாமணி

கண்டி 634 | சிங்கமுகாசுரன் சிக்கிரன் - (சூ.) அக்கிநிவான் குமரன், சிக்கிலீகர் - சாணை பிடிப்பவர்கள் இவர் சிகண்டி - 1. அஷ்ட வித்யேசுவரரில் ஒரு கள் கிராமங்கள் பட்டணங்களில் திரிந்து வர். அரிவாள் மணைகத்தி முதலியவை சானை 2. அகத்தியர் மாணாக்கர்கள் பன்னிரு பிடிப்பவர்கள். வருள் ஒருவர். இவர் சாரகுமாரன் பொரு சிங்ககேது - 1. சண்டனைக் காண்க. ட்டு இசை நுணுக்கம் என்னும் இசைத்2. கனகபல்லவராசன் குமான் (குளா.) தமிழ் நூல் செய்தவர். சிங்கச்சுவனம் - ஆபரணங்கள் செய்தற் 3. இவள் இதற்கு முன் சன்மத்தில் குரிய உயர்ந்த ஒருவகைப்பொன். இஃது காசிராசன் புத்திரியாகவிருந்து வீஷ்ம -ஜராபதமென்னும் மலையிற் பிறப்பது னைக் கொல்லக் காளியிடம் வரம்பெற்று (பெ - சதை.) யாகசேனனிடம் பிறந்து தூலகர்ணனால் சிங்கசேநள் - பாஞ்சாலாாசன். ஆணாகிப் பீஷ்மரைக் கொன்றவள். சிங்கடி - சோட்புலியார் குமரி. சுந்தர 4. அந்தர்த்தானன். தேவி. மூர்த்திகளால் தமக்குப் பெண்ணாகப் சிகண்டினி - விகிதாசுவன் முதற்பாரி. பாடப்பட்டவள். சிகன் - கத்ருகுமரன், நாகன். சிங்கத்துவசன் --மாகிஷ்மதி அரசன். பாத் சிகாமந்திரதேவதை - சிந்துரவர்ணமாய், துவாசன் சாபத்தால் கழுதையாய்க் காவிரி பத்மாசனம், முக்கண், வாதம், அபயம், ஸ்நானஞ் செய்து நீங்கினவன், (காவிரித் சத்தி, சூலம், சர்வாபரணபூஷிதரா யிருப் தல புராணம்). பர். சிங்கப்லன் - கீசகனுக்கு ஒரு பெயர். சிகி - இருபத்து மூன்றாவது புத்தன். | சிங்கபாண்டியன் - இராசேந்திர பாண்டி சிகிச்சைகளின் வகை- மாத்திரை, உருக்கு யனுக்கு ஒரு பெயர். மாத்திரை, செந்தூரம், பஸ்மம், ரஸாய சிங்கபுரம் - கலிங்க நாட்டிலுள்ள ஒரு நக னம், பதங்கம், லேகியம், சூாணம், வடரம். இஃது அரிபுரமெனவும் வழங்கும். கம், எண்ணெய், முழுக்குத்தைலம், குடி இதற்பரசன் வசு. (சிலப்பதிகாரம்.) நீர், கஷாயம், வேது, ஒத்தடம், சுயமக்னி, சிங்கப்பிரான் ஒரு வேதியர். இவர் துருக் முதலிய. கரால், கோயிலாகிய ஸ்ரீரங்கத்திற்கு உண் சிகித்துவசன் - துவாபரயுகத்தில் மாளவ டான உபத்திரவத்தை நீக்கிக் கைங்கரியத் தேசம் ஆண்டவன். இவன் தேவி சூடாலை. தால் திருமணத் தூணம்பி எனப் பெயர் சிகிரர் - சாகல்லியர் மாணாக்கர். பெற்றவர். சிகிஷ்ணு சிங்கமுகாசுரன்- மாயை யென்னும் அரக்கி - புலகருக்குக் கதியிடம் உதித்த காசிபரைச் சிங்கவுருக்கொண்டு இரண் குமான். டாம் சாமத்திற் புணரப் பிறந்த சிங்கமுக சிதான் - ஆரியகன் புத்திரனாகிய சர்பம். முள்ள அசுரன். இவனுக்கு ஆயிரம் சிரம், சுமுகனுக்குப் பிதா. 'பட்டணம் ஆசுரம். தேவி விபுதை, கும சிக்கமாதையர் - ஒரு சிவனடியார். இவர் சன் அதிசூரன். இவன் தழற்கண்ணன், விதிப்படி சிவபூசைசெய்து யோகத் சுமாலி, தண்டி இவர்களுடனும்; கடைசி திருந்து தேகவியோகம் அடைய இவர் யில் வீரவாகுவுடனும் போராடி வில் முத மனைவியார் சிவபூசையிடத்தை வெட்டிக் விய இழந்து தன் தாய் கொடுத்த பாசத் குழிபறித்து அவரைச் சமாதி செய்விக்க தைவிட்டுத் தேவாதியரையும் வீரவாகு யத்தனிக்கையில் இவர் புத்திசர் வால வையும் கட்டிக் கடலில் இட்டுப் பாலசுப் விங்கையர், சிறுவர் ஆதலால் ஆசாரியரா பிரமணியருடன் போரிட வந்து பூதப் கிய மாதிராசையரிடஞ் சென்று தமது படைகள் அனைத்தையும் கோரரூபங் பிதா எழுந்திருக்க இல்லை என்றும், அதற் கொண்டு விழுங்கிக் குமரக்கடவுளால் பல காகத் தன் தாயார் செய்கிற காரியத்தை முறை வெட்டுண்ட சிரம் கிளைக்கக், குமா யுங் கூறினர். ஆசாரியர் வந்து கண்டு 'ரக்கடவுள் உங்கரிப்பால் கிளைத்தல் ஒழி சிவத்தியானஞ் செய்து ஒரு பாடலை யரு ந்து ஒரு சிரம் இரண்டு கரங்கள் பெற்று ளிச்செய்யச் சிக்கமாதையர் எழுந்து சிவ அடங்கிக் கடைசியில் வேலாயுதத்தால் பூசை செய்தனர். - உயிரிழந்தவன்.
கண்டி 634 | சிங்கமுகாசுரன் சிக்கிரன் - ( சூ . ) அக்கிநிவான் குமரன் சிக்கிலீகர் - சாணை பிடிப்பவர்கள் இவர் சிகண்டி - 1 . அஷ்ட வித்யேசுவரரில் ஒரு கள் கிராமங்கள் பட்டணங்களில் திரிந்து வர் . அரிவாள் மணைகத்தி முதலியவை சானை 2 . அகத்தியர் மாணாக்கர்கள் பன்னிரு பிடிப்பவர்கள் . வருள் ஒருவர் . இவர் சாரகுமாரன் பொரு சிங்ககேது - 1 . சண்டனைக் காண்க . ட்டு இசை நுணுக்கம் என்னும் இசைத்2 . கனகபல்லவராசன் குமான் ( குளா . ) தமிழ் நூல் செய்தவர் . சிங்கச்சுவனம் - ஆபரணங்கள் செய்தற் 3 . இவள் இதற்கு முன் சன்மத்தில் குரிய உயர்ந்த ஒருவகைப்பொன் . இஃது காசிராசன் புத்திரியாகவிருந்து வீஷ்ம - ஜராபதமென்னும் மலையிற் பிறப்பது னைக் கொல்லக் காளியிடம் வரம்பெற்று ( பெ - சதை . ) யாகசேனனிடம் பிறந்து தூலகர்ணனால் சிங்கசேநள் - பாஞ்சாலாாசன் . ஆணாகிப் பீஷ்மரைக் கொன்றவள் . சிங்கடி - சோட்புலியார் குமரி . சுந்தர 4 . அந்தர்த்தானன் . தேவி . மூர்த்திகளால் தமக்குப் பெண்ணாகப் சிகண்டினி - விகிதாசுவன் முதற்பாரி . பாடப்பட்டவள் . சிகன் - கத்ருகுமரன் நாகன் . சிங்கத்துவசன் - - மாகிஷ்மதி அரசன் . பாத் சிகாமந்திரதேவதை - சிந்துரவர்ணமாய் துவாசன் சாபத்தால் கழுதையாய்க் காவிரி பத்மாசனம் முக்கண் வாதம் அபயம் ஸ்நானஞ் செய்து நீங்கினவன் ( காவிரித் சத்தி சூலம் சர்வாபரணபூஷிதரா யிருப் தல புராணம் ) . பர் . சிங்கப்லன் - கீசகனுக்கு ஒரு பெயர் . சிகி - இருபத்து மூன்றாவது புத்தன் . | சிங்கபாண்டியன் - இராசேந்திர பாண்டி சிகிச்சைகளின் வகை - மாத்திரை உருக்கு யனுக்கு ஒரு பெயர் . மாத்திரை செந்தூரம் பஸ்மம் ரஸாய சிங்கபுரம் - கலிங்க நாட்டிலுள்ள ஒரு நக னம் பதங்கம் லேகியம் சூாணம் வடரம் . இஃது அரிபுரமெனவும் வழங்கும் . கம் எண்ணெய் முழுக்குத்தைலம் குடி இதற்பரசன் வசு . ( சிலப்பதிகாரம் . ) நீர் கஷாயம் வேது ஒத்தடம் சுயமக்னி சிங்கப்பிரான் ஒரு வேதியர் . இவர் துருக் முதலிய . கரால் கோயிலாகிய ஸ்ரீரங்கத்திற்கு உண் சிகித்துவசன் - துவாபரயுகத்தில் மாளவ டான உபத்திரவத்தை நீக்கிக் கைங்கரியத் தேசம் ஆண்டவன் . இவன் தேவி சூடாலை . தால் திருமணத் தூணம்பி எனப் பெயர் சிகிரர் - சாகல்லியர் மாணாக்கர் . பெற்றவர் . சிகிஷ்ணு சிங்கமுகாசுரன் - மாயை யென்னும் அரக்கி - புலகருக்குக் கதியிடம் உதித்த காசிபரைச் சிங்கவுருக்கொண்டு இரண் குமான் . டாம் சாமத்திற் புணரப் பிறந்த சிங்கமுக சிதான் - ஆரியகன் புத்திரனாகிய சர்பம் . முள்ள அசுரன் . இவனுக்கு ஆயிரம் சிரம் சுமுகனுக்குப் பிதா . ' பட்டணம் ஆசுரம் . தேவி விபுதை கும சிக்கமாதையர் - ஒரு சிவனடியார் . இவர் சன் அதிசூரன் . இவன் தழற்கண்ணன் விதிப்படி சிவபூசைசெய்து யோகத் சுமாலி தண்டி இவர்களுடனும் ; கடைசி திருந்து தேகவியோகம் அடைய இவர் யில் வீரவாகுவுடனும் போராடி வில் முத மனைவியார் சிவபூசையிடத்தை வெட்டிக் விய இழந்து தன் தாய் கொடுத்த பாசத் குழிபறித்து அவரைச் சமாதி செய்விக்க தைவிட்டுத் தேவாதியரையும் வீரவாகு யத்தனிக்கையில் இவர் புத்திசர் வால வையும் கட்டிக் கடலில் இட்டுப் பாலசுப் விங்கையர் சிறுவர் ஆதலால் ஆசாரியரா பிரமணியருடன் போரிட வந்து பூதப் கிய மாதிராசையரிடஞ் சென்று தமது படைகள் அனைத்தையும் கோரரூபங் பிதா எழுந்திருக்க இல்லை என்றும் அதற் கொண்டு விழுங்கிக் குமரக்கடவுளால் பல காகத் தன் தாயார் செய்கிற காரியத்தை முறை வெட்டுண்ட சிரம் கிளைக்கக் குமா யுங் கூறினர் . ஆசாரியர் வந்து கண்டு ' ரக்கடவுள் உங்கரிப்பால் கிளைத்தல் ஒழி சிவத்தியானஞ் செய்து ஒரு பாடலை யரு ந்து ஒரு சிரம் இரண்டு கரங்கள் பெற்று ளிச்செய்யச் சிக்கமாதையர் எழுந்து சிவ அடங்கிக் கடைசியில் வேலாயுதத்தால் பூசை செய்தனர் . - உயிரிழந்தவன் .