அபிதான சிந்தாமணி

சாவர்ணை - 831 - சாளக்ராமம் தேவி அரசனைநோக்கி நீ உன் இராச்சி திற்சென்ற யமனைத் தன் பதிவிரதாபலத் யத்தைப் பெற்றுப் பிறகு சூரிய புத்திர தால் நிறுத்தித் தானும் அதிவிரைவாய்ச் னாய் மனுவாக என வரம் தந்து மறை. சென்று தன் கணவன் உயிர்ப்பிச்சை னள். அதனால் மனுவானவன். கேட்க, யமன் பார்த்து இவள் நமது நக சாவர்ணை - சூரியன் தேவியரில் ஒருத்தி. ரத்திற்கு வருவளேல் நாகத்தில் இருப் சாவஸ்தி - சாவஸ் தன் ஆண்டநகர், போர் அனைவரும் நரகத்திலிருந்து நீங்கு சாவாமதம் - இவர்கள் சூர்ய சந்திரர்களை வர் என்று எண்ணி அவள் வேண்டிய யும், பிசாசுகளையும் ஆராதிப்பா, சிருட்டி படி புருஷளை யுயிர்ப்பித்துத் தாப்பெற்று கர்த்தாவே றென்றும் கூறுவர். சுகம் அடைந்தவள். சாவஸ்தன் - (சூ) யுவநாசுவனுக்குக் குமரன். 4 வேத்ருக்கில் ஒன்று. சாவாலன் - சத்தியகாமனுக்குத் தந்தை, சாவித்திரி விரதம் - ஆனிமாதத்தில் பூரணை சாவித்திரி-1. பிரமன் தேவியரில் ஒருத்தி, யில் சுமங்கலிகளால் வைதவ்வியம் நீங்கும் இவளைப் பிரமன் புணர்ந்து நான்குவேதங் படி அனுஷ்டிக்கும் விரதம். களையும், மற்றைச் சாத்திரங்கள், பரதம், சாவித்திரன் -1. ஒருவசு தேவாசுரயுத்தத் சதுர்யுகங்களையும் பெறுவித்தான். இவள் தில் சுமாலியைக் கொன்றவன், தக்ஷயா நூறு திவ்யவருஷம் கருத்தாங்கி யிருந்த கத்தில் வீரபத்திரரால் சிகையும் உதடும் னள். (பிரமகைவர்த்த புராணம்). அறுக்கப்பெற்றவன். (பூவாளூர்ப் - பு.) 2. ஒருகாலத்து நாரதர் காண ஒரு 2 தீர்த்தயாத்திரை சென்று விரிஞ்சி தடாகத்தில் தோன்றித் தன்னிடம் புருஷ புரத்தில் கைலை மான்மியம் பிரசங்கங் வருவமாக வேதங்களைத் தோற்றுவித் ' கேட்டுக் கைலை அடைந்தவன். தனள். (பார-சாக்.) சாளகராமம் -1. ஒரு நதி. இது இமய 3. பஞ்சகன்னியரில் ஒருத்தி. அஸ்வ மலைக்கு அருகிலிருக்கிறது. இதில் சிவ பதி அரசனுக்கும் மாளவி என்பவளுக்கும் விஷ்ணு உருக்கள் அமைந்த சாளக்கிரா பிறந்து தியுமத்சோன் குமாரனாகிய சத்திய மங்கள் பிறக்கின்றன. இது கண்டகி வந்தனை மணந்தவள். இவள் தன் மணத் நதியாயிருக்கலாம். கண்டகியைக் காண்க. திற்கு முன்பே சத்தியவந்தன் குணத்தா 2. ஒருவிஷ்ணு ஸ்தலம். லும், அழகாலும், மற்றவைகளாலும் மிகுந் 3. இதன் பிறப்பைத் துலசியைக் தவன் என்று எண்ணி அவனை மணக்க காண்க. இது, கண்டகி நதியில் துலசி இருக்கையில் தியுமத்சோன் பகைவரால் யென்னும் சங்கசூடன் தேவியால் சபிக் நாட்டையிழந்து காட்டையடைந்து முனி கப்பட்ட விஷ்ணு வின் உருக்கொண்டது. விருத்தி அடைந்திருந்தனன். சாவித்திரி இவற்றின் வேறுபாடுகளாவன : ஒருத் அக்குமான் காட்டில் இருக்கையிலும், அவ வாரத்தில் நான்கு சக்கரங்கொண்டு வரு னையே மணக்கத் துணிவுகொண்டு மணந்த மாலை பூண்டது லக்ஷ்மீநாராயண நாமங் னள். மணந்த மறு வருடத்தில் தன்னாய கொண்டது. அவ்வாறு வருமாலை a கன் மரணம் அடைவன் என்று நாரதரால் யது லக்ஷ்மீ சநார்த்தனம். இவ்வாறே அறிந்து கௌரிவிரதம் அநுட்டித்து வரு ரகுநாதம், ததிவாமனம், ஸ்ரீதரம், தாமோ கையில் புருஷனுக்கு மரணம் நெருங்கு தரம், ரணராமம், ராஜராஜேச்வரம், அருந் தல் அறிந்து எதிர்நோக்கி இருந்தனள். தம், மதுசூதனம், சுதர்சனம், கதாதரம், மாணம் நோத் தன் பதிவிரதா பலத்தால் ஹயக்ரீவம், நாவிம்மம், லக்ஷ்மீநாசிம்மம், யமனை எதிர்ந்து அவனிடம் தன் மாமன் வாசுதேவம், பிரத்யும்நம், சங்கர்ஷணம், முதலியவர்க்குக் கண்ணும் இராச்சியமும் அநிருத்தம் என்னும் பெயருள்ள இவை பெற வரம்பெற்றுப், பின்னும் யோசித்து களை வேறுபாட்டினால் கண்டறிக. எவ் அதி தூரம் சென்ற யமனை மறித்துத் விடத்தில் சாளக்ராம சிலையிருக்குமோ தன்யைகன் உயிர்கேட்கக் காலன் அது ஆண்டு ஹரிசாந்நித்யமாய் வசிப்பர். அவ் ஒழிந்த மற்றதுகேள் எனப் புத்திரர் இல் விடம் சகல தேவதைகளும் வசிப்பர். எல் லாத தன் தந்தைக்கு நூறு புத்திரர் பெற லாச் சம்பத்துகளும் உண்டாம். இவை வரம்பெற்றுப், பின்னும் சற்று நிதானித் களைக் குற்றங்களறிந்து நீக்கிக் குணமுள்ள துக் கணவன் இல்லா வாழ்க்கை வாழ்க் வைகளைப் பூசைக்குக் கொள்க. குற்ற கை யன்றென மதித்து யமபுரத்து அரு முள்ளவை தீமை பயக்கும். சாளக்கிரா
சாவர்ணை - 831 - சாளக்ராமம் தேவி அரசனைநோக்கி நீ உன் இராச்சி திற்சென்ற யமனைத் தன் பதிவிரதாபலத் யத்தைப் பெற்றுப் பிறகு சூரிய புத்திர தால் நிறுத்தித் தானும் அதிவிரைவாய்ச் னாய் மனுவாக என வரம் தந்து மறை . சென்று தன் கணவன் உயிர்ப்பிச்சை னள் . அதனால் மனுவானவன் . கேட்க யமன் பார்த்து இவள் நமது நக சாவர்ணை - சூரியன் தேவியரில் ஒருத்தி . ரத்திற்கு வருவளேல் நாகத்தில் இருப் சாவஸ்தி - சாவஸ் தன் ஆண்டநகர் போர் அனைவரும் நரகத்திலிருந்து நீங்கு சாவாமதம் - இவர்கள் சூர்ய சந்திரர்களை வர் என்று எண்ணி அவள் வேண்டிய யும் பிசாசுகளையும் ஆராதிப்பா சிருட்டி படி புருஷளை யுயிர்ப்பித்துத் தாப்பெற்று கர்த்தாவே றென்றும் கூறுவர் . சுகம் அடைந்தவள் . சாவஸ்தன் - ( சூ ) யுவநாசுவனுக்குக் குமரன் . 4 வேத்ருக்கில் ஒன்று . சாவாலன் - சத்தியகாமனுக்குத் தந்தை சாவித்திரி விரதம் - ஆனிமாதத்தில் பூரணை சாவித்திரி - 1 . பிரமன் தேவியரில் ஒருத்தி யில் சுமங்கலிகளால் வைதவ்வியம் நீங்கும் இவளைப் பிரமன் புணர்ந்து நான்குவேதங் படி அனுஷ்டிக்கும் விரதம் . களையும் மற்றைச் சாத்திரங்கள் பரதம் சாவித்திரன் - 1 . ஒருவசு தேவாசுரயுத்தத் சதுர்யுகங்களையும் பெறுவித்தான் . இவள் தில் சுமாலியைக் கொன்றவன் தக்ஷயா நூறு திவ்யவருஷம் கருத்தாங்கி யிருந்த கத்தில் வீரபத்திரரால் சிகையும் உதடும் னள் . ( பிரமகைவர்த்த புராணம் ) . அறுக்கப்பெற்றவன் . ( பூவாளூர்ப் - பு . ) 2 . ஒருகாலத்து நாரதர் காண ஒரு 2 தீர்த்தயாத்திரை சென்று விரிஞ்சி தடாகத்தில் தோன்றித் தன்னிடம் புருஷ புரத்தில் கைலை மான்மியம் பிரசங்கங் வருவமாக வேதங்களைத் தோற்றுவித் ' கேட்டுக் கைலை அடைந்தவன் . தனள் . ( பார - சாக் . ) சாளகராமம் - 1 . ஒரு நதி . இது இமய 3 . பஞ்சகன்னியரில் ஒருத்தி . அஸ்வ மலைக்கு அருகிலிருக்கிறது . இதில் சிவ பதி அரசனுக்கும் மாளவி என்பவளுக்கும் விஷ்ணு உருக்கள் அமைந்த சாளக்கிரா பிறந்து தியுமத்சோன் குமாரனாகிய சத்திய மங்கள் பிறக்கின்றன . இது கண்டகி வந்தனை மணந்தவள் . இவள் தன் மணத் நதியாயிருக்கலாம் . கண்டகியைக் காண்க . திற்கு முன்பே சத்தியவந்தன் குணத்தா 2 . ஒருவிஷ்ணு ஸ்தலம் . லும் அழகாலும் மற்றவைகளாலும் மிகுந் 3 . இதன் பிறப்பைத் துலசியைக் தவன் என்று எண்ணி அவனை மணக்க காண்க . இது கண்டகி நதியில் துலசி இருக்கையில் தியுமத்சோன் பகைவரால் யென்னும் சங்கசூடன் தேவியால் சபிக் நாட்டையிழந்து காட்டையடைந்து முனி கப்பட்ட விஷ்ணு வின் உருக்கொண்டது . விருத்தி அடைந்திருந்தனன் . சாவித்திரி இவற்றின் வேறுபாடுகளாவன : ஒருத் அக்குமான் காட்டில் இருக்கையிலும் அவ வாரத்தில் நான்கு சக்கரங்கொண்டு வரு னையே மணக்கத் துணிவுகொண்டு மணந்த மாலை பூண்டது லக்ஷ்மீநாராயண நாமங் னள் . மணந்த மறு வருடத்தில் தன்னாய கொண்டது . அவ்வாறு வருமாலை a கன் மரணம் அடைவன் என்று நாரதரால் யது லக்ஷ்மீ சநார்த்தனம் . இவ்வாறே அறிந்து கௌரிவிரதம் அநுட்டித்து வரு ரகுநாதம் ததிவாமனம் ஸ்ரீதரம் தாமோ கையில் புருஷனுக்கு மரணம் நெருங்கு தரம் ரணராமம் ராஜராஜேச்வரம் அருந் தல் அறிந்து எதிர்நோக்கி இருந்தனள் . தம் மதுசூதனம் சுதர்சனம் கதாதரம் மாணம் நோத் தன் பதிவிரதா பலத்தால் ஹயக்ரீவம் நாவிம்மம் லக்ஷ்மீநாசிம்மம் யமனை எதிர்ந்து அவனிடம் தன் மாமன் வாசுதேவம் பிரத்யும்நம் சங்கர்ஷணம் முதலியவர்க்குக் கண்ணும் இராச்சியமும் அநிருத்தம் என்னும் பெயருள்ள இவை பெற வரம்பெற்றுப் பின்னும் யோசித்து களை வேறுபாட்டினால் கண்டறிக . எவ் அதி தூரம் சென்ற யமனை மறித்துத் விடத்தில் சாளக்ராம சிலையிருக்குமோ தன்யைகன் உயிர்கேட்கக் காலன் அது ஆண்டு ஹரிசாந்நித்யமாய் வசிப்பர் . அவ் ஒழிந்த மற்றதுகேள் எனப் புத்திரர் இல் விடம் சகல தேவதைகளும் வசிப்பர் . எல் லாத தன் தந்தைக்கு நூறு புத்திரர் பெற லாச் சம்பத்துகளும் உண்டாம் . இவை வரம்பெற்றுப் பின்னும் சற்று நிதானித் களைக் குற்றங்களறிந்து நீக்கிக் குணமுள்ள துக் கணவன் இல்லா வாழ்க்கை வாழ்க் வைகளைப் பூசைக்குக் கொள்க . குற்ற கை யன்றென மதித்து யமபுரத்து அரு முள்ளவை தீமை பயக்கும் . சாளக்கிரா