அபிதான சிந்தாமணி

சாலிவாகனன். 630 சாவர்ணிமலா ஆவல்கொண்டு இவனை அழைப்பிக்க சங்கபலத்தை நாகராசன் அருளால் உயிர்ப் இவன் அரசனிடம் போதல் மறுத்து இருந் பித்து அரசனை நருமதை நதிக்கு வடக்கில் தான், சாலிவாகனன் அங்கிருக்கும் குய ஓட்டினன். அக் காலமுதல் நருமதா நதி வரிடம் யுத்தத்திற்கு வேண்டிய இரதம், க்கு வடக்கிலுள்ளார் விக்கிரமார்க்கசகத் சஜம், துரகம், பதாதி முதலிய மண்ணால் தையும், அந் நதிக்குத் தெற்கிலுள்ளார் செய்வித்து இருந்தனன், இவ்வகையிருக் சாலிவாகன சகத்தையும் கைக்கொண்டு கையில் புரந்தரபுரத்து இருந்த தனஞ் வருகின்றனர். இவன் பெயரால் சாலி சயன் என்னும் வணிகன் தனது மரண வாகனசகம் வழங்கி வருகிறது. இவன் திசையில் தன் நான்கு பிள்ளைகளை அழை பிறகு மகாகவியாய் அலங்காரம், வைத்தி த்து இந்தக்கட்டில் அடியில் உங்களுக்கு யம், அஸ்வ பரீக்ஷை முதலிய சாத்திரங் வேண்டிய பொருள்களைப் பாகித்து வைத் கள் செய்து அரசளித்து வந்தனன். திருக்கிறேன் நான் இறந்த பிறகு நான் சாலினி - வேட்டுவ மகளாகிய தேவராட்டி. பாகித்து இருக்கிறபடி எடுத்துக்கொள் | (சிலப்பதிகாரம்) ளுங்கள்' என்று மரணமடைந்தான். சாலீசுகன் - சூரியவம்சத்து அரசர்களில் தந்தை இறந்தபிறகு புத்திரர் தகனக் ஒருவன். மூன்று முலைகொண்ட நாக கிரியை முடித்து மஞ்சத்து அடியைச் கன்னிகையை மணந்தவன். சோதித்துப் பார்க்கையில் ஒரு கும்பல் சாலுண்டன் - கத்ரு குமான், நாகன். மண், ஒருகுவை உமி, ஒருகூட்டம் கரி, சாலுவை - என்பது, ஆட்டுசோமம், பட்டு ஒருகுவை எலும்பு இருக்கக்கண்டு இவை முதலியவற்றால் அழகாக நெய்து உடுக்கும் களைப் பங்கிட்டுக்கொள்ளும்வி தம் தோன் | உடை விசேஷம். மேல் அரச அதிகாரிகளிடத்தும் அரச சாலேந்திரன் - ஒரு அரக்கன். அளகைக் னிடத்துக் கூறி நியாயந் தோன்றாமல் காவலாளி. வீமனுடன் பொருது இறந்த திரும்பிச் சாலிவாகனனிருக்கும் குசப் வன். பாளய வழியாய் வருகையில் சாலிவாக சால்மலி -1. ஒரு தீவு. - இவர்கள் வழக்கை விசாரித்து இவை 2. அவிக்ஷித்தின் புத்திரன், கள் நியாயமாகவே விளங்குகின்றன. உங் 3. ஒரு விருக்ஷம். கள் தந்தை மேற்சொன்ன பொருள்களை சால்புமுல்லை - ஆகாசத்தைக் கிட்டும் மூத்த கனிஷடக் கிரமமாகப் பெறவேண் வரையையொத்த சான்றாளர் தம்முடைய எம் என்ற எண்ணத்துடன் இவ்வகை அமைதியைச் சொல்லியது. (பு. வெ.) செய்தனர். அதாவது மண்ணைவைத்தது, சால்வேயன் - நிதந்து என்னும் இராசரு மூத்தவனாகையால் பூமி முதலிய அவனைச்ஷியின் குமரன், சேரவேண்டும் எனவும், இரண்டாமவ சாவகம் - 1. ஆபுத்திரன் நாடு. இதன் னுக்கு உமிவைத்ததனால் அவன் தன இராசதானி நாகபுரம். இதில் தவளமலை தானியங்களைப் பெறவும், மூன்றாமவனுக் ' யென்று ஒருமலையுண்டு, (மணிமேகலை) குக் கரியைக்கொடுத்ததால் அவன் பொன், 2. பதினெண் பாஷைகளில் ஒன்று. வெள்ளி முதலிய நகைகளைப் பெறுக என சாவணன் - (சூ.) உபகுப்தன் குமான், வும், நான்காமவனுக்கு எலும்பைக் கொடு சாவரி - ஒரு பிராகிருத பாஷை. க்ததால் பசு முதலியவைகளைப் பெறுக சாவர்ணி - ஒரு இருடி. உரோம கருஷண எனவும் பகுத்து வைத்தனன் எனத் தீர்ருக்கும், சுகருக்கும் மாணாக்கர். மானித்தனன். இதைக் கேட்ட அந்த சாவர்ணிமனு - சூரியனுக்கும் சாயாதேவிக் வழக்கினர் இது நியாயத் தீர்ப்பென்று கும் பிறந்தவன். முன் சுவாரோசி மன் களித்துப் போயினர். இத் தீர்ப்பையும் வந்தரத்தில் சயித்திரவம்சத்திற் பிறந்து அவன் அஞ்சாநிலையையும் கேள்விப்பட்ட சுரதன் என்னும் அரசனாக இருந்து பகை விக்கிரமார்க்கன் இவன் நம் நாட்டில் இருக் வரால் அபகரிக்கப்பட்டுக் காட்டில் வந்து இன் நமது புகழ்தலை எடுக்காது என்று 'மேதஸ் என்னும் முனிவருத்தில் சென்று எண்ணி இவனை ஊரைவிட்டு ஒட்டச் சமாதி என்னும் வணிகனுடன் நண்பு சேனைகளுடன் சாலிவாகனனிடம் யுத்தத் கொண்டு மேதஸ்முனிவர், தேவி மந்திரம் திற்கு வந்தனன். சாலிவாகனன் தான் உபதேசிக்க அதை அநுட்டித்துத் தேவி முன் மண்ணாற்செய்து வைத்திருந்த சது பிரத்தியக்ஷமாகத் துதித்து நின்றனன் SI
சாலிவாகனன் . 630 சாவர்ணிமலா ஆவல்கொண்டு இவனை அழைப்பிக்க சங்கபலத்தை நாகராசன் அருளால் உயிர்ப் இவன் அரசனிடம் போதல் மறுத்து இருந் பித்து அரசனை நருமதை நதிக்கு வடக்கில் தான் சாலிவாகனன் அங்கிருக்கும் குய ஓட்டினன் . அக் காலமுதல் நருமதா நதி வரிடம் யுத்தத்திற்கு வேண்டிய இரதம் க்கு வடக்கிலுள்ளார் விக்கிரமார்க்கசகத் சஜம் துரகம் பதாதி முதலிய மண்ணால் தையும் அந் நதிக்குத் தெற்கிலுள்ளார் செய்வித்து இருந்தனன் இவ்வகையிருக் சாலிவாகன சகத்தையும் கைக்கொண்டு கையில் புரந்தரபுரத்து இருந்த தனஞ் வருகின்றனர் . இவன் பெயரால் சாலி சயன் என்னும் வணிகன் தனது மரண வாகனசகம் வழங்கி வருகிறது . இவன் திசையில் தன் நான்கு பிள்ளைகளை அழை பிறகு மகாகவியாய் அலங்காரம் வைத்தி த்து இந்தக்கட்டில் அடியில் உங்களுக்கு யம் அஸ்வ பரீக்ஷை முதலிய சாத்திரங் வேண்டிய பொருள்களைப் பாகித்து வைத் கள் செய்து அரசளித்து வந்தனன் . திருக்கிறேன் நான் இறந்த பிறகு நான் சாலினி - வேட்டுவ மகளாகிய தேவராட்டி . பாகித்து இருக்கிறபடி எடுத்துக்கொள் | ( சிலப்பதிகாரம் ) ளுங்கள் ' என்று மரணமடைந்தான் . சாலீசுகன் - சூரியவம்சத்து அரசர்களில் தந்தை இறந்தபிறகு புத்திரர் தகனக் ஒருவன் . மூன்று முலைகொண்ட நாக கிரியை முடித்து மஞ்சத்து அடியைச் கன்னிகையை மணந்தவன் . சோதித்துப் பார்க்கையில் ஒரு கும்பல் சாலுண்டன் - கத்ரு குமான் நாகன் . மண் ஒருகுவை உமி ஒருகூட்டம் கரி சாலுவை - என்பது ஆட்டுசோமம் பட்டு ஒருகுவை எலும்பு இருக்கக்கண்டு இவை முதலியவற்றால் அழகாக நெய்து உடுக்கும் களைப் பங்கிட்டுக்கொள்ளும்வி தம் தோன் | உடை விசேஷம் . மேல் அரச அதிகாரிகளிடத்தும் அரச சாலேந்திரன் - ஒரு அரக்கன் . அளகைக் னிடத்துக் கூறி நியாயந் தோன்றாமல் காவலாளி . வீமனுடன் பொருது இறந்த திரும்பிச் சாலிவாகனனிருக்கும் குசப் வன் . பாளய வழியாய் வருகையில் சாலிவாக சால்மலி - 1 . ஒரு தீவு . - இவர்கள் வழக்கை விசாரித்து இவை 2 . அவிக்ஷித்தின் புத்திரன் கள் நியாயமாகவே விளங்குகின்றன . உங் 3 . ஒரு விருக்ஷம் . கள் தந்தை மேற்சொன்ன பொருள்களை சால்புமுல்லை - ஆகாசத்தைக் கிட்டும் மூத்த கனிஷடக் கிரமமாகப் பெறவேண் வரையையொத்த சான்றாளர் தம்முடைய எம் என்ற எண்ணத்துடன் இவ்வகை அமைதியைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . ) செய்தனர் . அதாவது மண்ணைவைத்தது சால்வேயன் - நிதந்து என்னும் இராசரு மூத்தவனாகையால் பூமி முதலிய அவனைச்ஷியின் குமரன் சேரவேண்டும் எனவும் இரண்டாமவ சாவகம் - 1 . ஆபுத்திரன் நாடு . இதன் னுக்கு உமிவைத்ததனால் அவன் தன இராசதானி நாகபுரம் . இதில் தவளமலை தானியங்களைப் பெறவும் மூன்றாமவனுக் ' யென்று ஒருமலையுண்டு ( மணிமேகலை ) குக் கரியைக்கொடுத்ததால் அவன் பொன் 2 . பதினெண் பாஷைகளில் ஒன்று . வெள்ளி முதலிய நகைகளைப் பெறுக என சாவணன் - ( சூ . ) உபகுப்தன் குமான் வும் நான்காமவனுக்கு எலும்பைக் கொடு சாவரி - ஒரு பிராகிருத பாஷை . க்ததால் பசு முதலியவைகளைப் பெறுக சாவர்ணி - ஒரு இருடி . உரோம கருஷண எனவும் பகுத்து வைத்தனன் எனத் தீர்ருக்கும் சுகருக்கும் மாணாக்கர் . மானித்தனன் . இதைக் கேட்ட அந்த சாவர்ணிமனு - சூரியனுக்கும் சாயாதேவிக் வழக்கினர் இது நியாயத் தீர்ப்பென்று கும் பிறந்தவன் . முன் சுவாரோசி மன் களித்துப் போயினர் . இத் தீர்ப்பையும் வந்தரத்தில் சயித்திரவம்சத்திற் பிறந்து அவன் அஞ்சாநிலையையும் கேள்விப்பட்ட சுரதன் என்னும் அரசனாக இருந்து பகை விக்கிரமார்க்கன் இவன் நம் நாட்டில் இருக் வரால் அபகரிக்கப்பட்டுக் காட்டில் வந்து இன் நமது புகழ்தலை எடுக்காது என்று ' மேதஸ் என்னும் முனிவருத்தில் சென்று எண்ணி இவனை ஊரைவிட்டு ஒட்டச் சமாதி என்னும் வணிகனுடன் நண்பு சேனைகளுடன் சாலிவாகனனிடம் யுத்தத் கொண்டு மேதஸ்முனிவர் தேவி மந்திரம் திற்கு வந்தனன் . சாலிவாகனன் தான் உபதேசிக்க அதை அநுட்டித்துத் தேவி முன் மண்ணாற்செய்து வைத்திருந்த சது பிரத்தியக்ஷமாகத் துதித்து நின்றனன் SI