அபிதான சிந்தாமணி

சாலங்காயனன் 629 சாலிவாகனன் சாலங்காயனன் - விஸ்வாமித்திரன் புத்தி என இருவகையர். இவர்களில் பட்டுச் பன். சாலியர் பூணூல் தரிப்பர். மற்றவர் தரி சாலங்கா பன் - இவன் பிரச்சோதனனு யார் இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கலப் டைய பதினாறாயிர மந்திரிகளுள் முதல் புக் கிடையாது. பட்டுச்சாலியர் மாம்சபக மந்தார். யாராலும் தணிக்கமுடியாத அர ணம் ஒழிந்தவர், மற்றவர் மது மாம்சாதிக சன் கோபம் இவனுடைய சொற்களால் ளுண்பர். (தர்ஸ்ட்ட ன்.) தணியும். பேரமைச்சனென்றும் வழங்கப் சாலிலூகன் - சங்க தன் குமரன். இவன் படுவான், அவன் கட்டளைப்படி மாய வன் கட்டளைப்படி மாய குமானைபசியில் சலோக குமான் சோமசருமன், யானையைக் காட்டி உதயணனை வஞ்சித் சாலிவாகனன் - பைடணபுரியில் சுலோச துப்பிடித்துக்கொணர்ந்து உஞ்சை நகரின் னன் என்னும் வேதியன் இருந்தான். சிறை செய்வித்தவன். தருக்க நூல் முத அவனுக்குச் சுமித்திரை என்னும் கன் வியவற்றில் மிக்க தேர்ச்சியை யுடைய னிகை இருந்தாள். இவள் தன் கலியா வன் வாசவதத்தையை உதயணன் பிடிமீ ணத்திற்கு முன் பருவத்தை யடைந்து தேற்றித் தன்னகர் சென்றானென்றது பாருமறியாமல் நாகராசனால் கருவடைக் கேட்டுக் கடுஞ்சினங்கொண்டு அவனைப் தன்ள். இதையறிந்து சுற்றத்தவர் வெறு பிடித்து வரும்படி சேனைகளை அனுப்பத் க்க, குமரி தன்னிடம் களவிற் புணர்ந்து தொடங்கிய பிரச்சோ தனனை நோக்கிச் வரும் நாகராசனிடம் கூறி முறையிட்ட சில நியாயங்களை இவன் சொன்னமை னள், இதைக்கேட்ட நாகராசன் நான் யால் அவன் அச்செயலை நிறுத்தினன். மனிதனல்ல ஆதிசேடன் என்னால் உனக் யூகியைத் தன்னருகழைத்த பிரச்சோ தன குப் பெயர்பெற்ற புத்திரன் பிறப்பன். னுடைய விருப்பத்தின்படி யூகியோடு அஞ்சாதே உனக்கும் உன் தந்தைக்கும் நூல்களில் வாதஞ்செய்து தோல்வியுற்ற அபாயம் நேரிடுங்காலத்தில் என்னை நினை வன். தன் தங்கை ஆப்பியை யென்பவளை க்க எனக்கூறி நீங்கினன். இதைக்குமரி அரசன் வேண்டுகோளால் யூகிக்கு மணஞ் தந்தைக்குக்கூற தந்தை தெய்வச்செயலை செய்வித்தான். (பெ. கதை.) யாரால் தடுக்கமுடியும். வந்ததை யெல் சாலபோதகன் - நாகராசன், உத்தமனைக் லாம் அனுபவித்தே நீக்கவேண்டும் என்று காண்க. இருந்தனன். இந்தக் குமரி கலியாணர் சாலவதி - ஒரு தெய்வப்பெண், இவளைக் திற்கு முன் கருவடைந்த செய்தியைச் சுற் கண்டு ரத்துரிஷி என்பவன் வீரியம் விட றத்தவர் கேட்டு அரசனுக்கு அறிவித்து கிருபன் கிருபி என்பவர் பிறந்தனர். ஊரைவிட்டு அவள் தந்தையுடன் அகற்றி சாலி - 1. ஒரு இருடி. இவர் தொண்ட னர். தந்தையுடன் ஊரைவிட்டு நீங்கின நாட்டுத் திருவல்லிக்கேணியில் அழகிய சுமித்திரை அந்நாட்டுக்கு அருகிலுள்ள சிங்கர் அருள் பெற்றவர். குயவன் ஒருவன் வீட்டில் குடிபுகுந்து 2. ஆபுத்திரன் தாயாகிய பார்ப்பினி. சுபமுகூர்த்தத்தில் சாலிவாகனனைப் பெற் அபஞ்சிகன் மனைவி, (மணிமேகலை.) றாள். சாலிவாகனன் இளமைப் பருவத் சாலிகோத்திரழனி- அச்வசாத்திரஞ் செய்த தில் தன்னோடொத்த சிறு வருடன் கூடி இருடி, சாமவேதி. இடும்பன் வனத்திற்கு விளையாடுகையில் தான் அரசனாகவும் மற் அடுத்தவனத்திலுள்ள இருடி. பாண்டவ றச்சிறுவர்களை மந்திரி முதலிய அரசகாரி ரிடத்தில் சிலநாள் இருந்து பல தருமங் யக்காரராகவும் எண்பித்து விளையாடி வரு கேட்டனர். வன். இல்வகை சாலிவாகனன் இருக்கை சாலிகோத்திரன்- சபிலரிஷியின் புத்திரன், யில் வேதியன் ஒருவன் அவ்வழிவாச் சாலிசூகன் - ஒரு மவுரிய அரசன் (கி. பி. சாலிவாகனன் அவனை நோக்கி ஐயரே நம் 204) ஆண்ட வன், இராச்சியத்திற்கு யோகம் எப்படியிருக் சாலிகை - ஒரு கவசம். துரோணரால் துரி கிறது என, வேதியன் யோகமாகவே 'யோதனனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. இருக்கிறது என்றனன். அதனால் களித்த சாலியர் - 1. சாகல்லியர் மாணாக்கர். சாலிவாகனன் வேதியனுக்கு ஒரு சாலைத் 2. வடநாட்டு நெசவுத் தொழிலாளர். தர அது பொன்னாயிற்று. இதனால் இவன் இவர்கள் தங்களைச் சேநாபதிகள் என்பர். சுவர்ண தானஞ் செய்பவன் எனப் பெய இவர்கள் பட்டுச்சாலியர் பத்மசாலியர் 1 ருண்டாயிற்று, அரசன் இவனைக்காண
சாலங்காயனன் 629 சாலிவாகனன் சாலங்காயனன் - விஸ்வாமித்திரன் புத்தி என இருவகையர் . இவர்களில் பட்டுச் பன் . சாலியர் பூணூல் தரிப்பர் . மற்றவர் தரி சாலங்கா பன் - இவன் பிரச்சோதனனு யார் இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கலப் டைய பதினாறாயிர மந்திரிகளுள் முதல் புக் கிடையாது . பட்டுச்சாலியர் மாம்சபக மந்தார் . யாராலும் தணிக்கமுடியாத அர ணம் ஒழிந்தவர் மற்றவர் மது மாம்சாதிக சன் கோபம் இவனுடைய சொற்களால் ளுண்பர் . ( தர்ஸ்ட்ட ன் . ) தணியும் . பேரமைச்சனென்றும் வழங்கப் சாலிலூகன் - சங்க தன் குமரன் . இவன் படுவான் அவன் கட்டளைப்படி மாய வன் கட்டளைப்படி மாய குமானைபசியில் சலோக குமான் சோமசருமன் யானையைக் காட்டி உதயணனை வஞ்சித் சாலிவாகனன் - பைடணபுரியில் சுலோச துப்பிடித்துக்கொணர்ந்து உஞ்சை நகரின் னன் என்னும் வேதியன் இருந்தான் . சிறை செய்வித்தவன் . தருக்க நூல் முத அவனுக்குச் சுமித்திரை என்னும் கன் வியவற்றில் மிக்க தேர்ச்சியை யுடைய னிகை இருந்தாள் . இவள் தன் கலியா வன் வாசவதத்தையை உதயணன் பிடிமீ ணத்திற்கு முன் பருவத்தை யடைந்து தேற்றித் தன்னகர் சென்றானென்றது பாருமறியாமல் நாகராசனால் கருவடைக் கேட்டுக் கடுஞ்சினங்கொண்டு அவனைப் தன்ள் . இதையறிந்து சுற்றத்தவர் வெறு பிடித்து வரும்படி சேனைகளை அனுப்பத் க்க குமரி தன்னிடம் களவிற் புணர்ந்து தொடங்கிய பிரச்சோ தனனை நோக்கிச் வரும் நாகராசனிடம் கூறி முறையிட்ட சில நியாயங்களை இவன் சொன்னமை னள் இதைக்கேட்ட நாகராசன் நான் யால் அவன் அச்செயலை நிறுத்தினன் . மனிதனல்ல ஆதிசேடன் என்னால் உனக் யூகியைத் தன்னருகழைத்த பிரச்சோ தன குப் பெயர்பெற்ற புத்திரன் பிறப்பன் . னுடைய விருப்பத்தின்படி யூகியோடு அஞ்சாதே உனக்கும் உன் தந்தைக்கும் நூல்களில் வாதஞ்செய்து தோல்வியுற்ற அபாயம் நேரிடுங்காலத்தில் என்னை நினை வன் . தன் தங்கை ஆப்பியை யென்பவளை க்க எனக்கூறி நீங்கினன் . இதைக்குமரி அரசன் வேண்டுகோளால் யூகிக்கு மணஞ் தந்தைக்குக்கூற தந்தை தெய்வச்செயலை செய்வித்தான் . ( பெ . கதை . ) யாரால் தடுக்கமுடியும் . வந்ததை யெல் சாலபோதகன் - நாகராசன் உத்தமனைக் லாம் அனுபவித்தே நீக்கவேண்டும் என்று காண்க . இருந்தனன் . இந்தக் குமரி கலியாணர் சாலவதி - ஒரு தெய்வப்பெண் இவளைக் திற்கு முன் கருவடைந்த செய்தியைச் சுற் கண்டு ரத்துரிஷி என்பவன் வீரியம் விட றத்தவர் கேட்டு அரசனுக்கு அறிவித்து கிருபன் கிருபி என்பவர் பிறந்தனர் . ஊரைவிட்டு அவள் தந்தையுடன் அகற்றி சாலி - 1 . ஒரு இருடி . இவர் தொண்ட னர் . தந்தையுடன் ஊரைவிட்டு நீங்கின நாட்டுத் திருவல்லிக்கேணியில் அழகிய சுமித்திரை அந்நாட்டுக்கு அருகிலுள்ள சிங்கர் அருள் பெற்றவர் . குயவன் ஒருவன் வீட்டில் குடிபுகுந்து 2 . ஆபுத்திரன் தாயாகிய பார்ப்பினி . சுபமுகூர்த்தத்தில் சாலிவாகனனைப் பெற் அபஞ்சிகன் மனைவி ( மணிமேகலை . ) றாள் . சாலிவாகனன் இளமைப் பருவத் சாலிகோத்திரழனி - அச்வசாத்திரஞ் செய்த தில் தன்னோடொத்த சிறு வருடன் கூடி இருடி சாமவேதி . இடும்பன் வனத்திற்கு விளையாடுகையில் தான் அரசனாகவும் மற் அடுத்தவனத்திலுள்ள இருடி . பாண்டவ றச்சிறுவர்களை மந்திரி முதலிய அரசகாரி ரிடத்தில் சிலநாள் இருந்து பல தருமங் யக்காரராகவும் எண்பித்து விளையாடி வரு கேட்டனர் . வன் . இல்வகை சாலிவாகனன் இருக்கை சாலிகோத்திரன் - சபிலரிஷியின் புத்திரன் யில் வேதியன் ஒருவன் அவ்வழிவாச் சாலிசூகன் - ஒரு மவுரிய அரசன் ( கி . பி . சாலிவாகனன் அவனை நோக்கி ஐயரே நம் 204 ) ஆண்ட வன் இராச்சியத்திற்கு யோகம் எப்படியிருக் சாலிகை - ஒரு கவசம் . துரோணரால் துரி கிறது என வேதியன் யோகமாகவே ' யோதனனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது . இருக்கிறது என்றனன் . அதனால் களித்த சாலியர் - 1 . சாகல்லியர் மாணாக்கர் . சாலிவாகனன் வேதியனுக்கு ஒரு சாலைத் 2 . வடநாட்டு நெசவுத் தொழிலாளர் . தர அது பொன்னாயிற்று . இதனால் இவன் இவர்கள் தங்களைச் சேநாபதிகள் என்பர் . சுவர்ண தானஞ் செய்பவன் எனப் பெய இவர்கள் பட்டுச்சாலியர் பத்மசாலியர் 1 ருண்டாயிற்று அரசன் இவனைக்காண