அபிதான சிந்தாமணி

சாங்ககர் - 628 - சாலகிராமம் சார்ங்ககர் - இவர்கள் காண்டவ வனம் தீப் 2. விரே தன் குமரன். இவன் குமரன் பற்றி எரிகையில் உயிர் தப்பின பக்ஷிகள், செயசெயநன். மந் தபாலமுனிவர் வேண்டுகோளால் இவர்-3. வி தூர தன் குமரன். இவனுக்குச் சளை அக்கி தகிக்காமல் விட்டனன். சார்வபௌமன் எனவும் பெயர், தந்தை சாங்ககர், எனப் பக்ஷியுருக் சார்வபௌமம்- வடதிசைப் பெண்யானை. கொண்ட மந்தபாலமுனிவர். தாய்சரிதை. சார்வபௌமன் - சார்வ பூமனைக்காண்க. சாரங்கதார் - பாதசாஸ்திரஞ் செய்த ஒரு சார்வாகமதம் - இம்மதத்தாபகனாகிய சார் வடநூற் புலவர். வாகன் அவந்திதேசத்தில் சங்கோத்தார சார்ங்கம் -விஷ்ணுமூர்த்தியின் வில், கண் கேத்திரத்தில் உதிஷ்டிரசகம் (சுசுக) இல் ணுவரைக் காண்க, பிறந்து இதேசகம் (எஉ எ ) இல் இறந் சார்ங்கலன் - கோ தமையின் புதல்வன், தான். இப்பெயர் கொண்ட அரக்கன் ஒரு பேய்மகள் மயானத்து ஆடியது கண்டு உயி வன் மதவிஷயமாய்த் தர்மராஜனுடன் ரிழந்தவன். (மணிமேகலை) பேசி வதைக்கப்பட்டான் என்று பாரதம் சார்த்தூலகன் - பிரசாபதி படைவீரரில் சாந்தி பர்வத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவன். (சூளா.) மதசித்தாந்தம், இது நாஸ்திகமதம். கடவு சார்த்தூலன் - 1. இராமரின் சேனாபலத் ளுக்கு மோக்ஷாதிகாரமில்லை எனவும், உல தை அறியும்படி இராவணனால் அனுப்பப் கத்திலுள்ள வரையில் சுகமாய்ச் சீவிக்க பட்டதூ தன், வேண்டும் எனவும் மரணமே மோக்ஷம் 2. யமதூதன். எ-ம், வேறு பிறப்பில்லை எ-ம்., பாலோக 3. புலிமுகம் உள்ள ஒரு அசுரன். சுகமில்லை எ-ம்., ஆகாசம் நீங்கலாகத் தத் இவன் அண்டங்கள் எல்லாம் தூளாகப் வம் நான்கு எ-ம்., இந்த நான்கு தத்வாமு பாய்ந்து அதஞ் செய்யச் சிவமூர்த்தி தாயமே தேகம் எ-ம்., இவற்றாலாகிய இந் தேவர் வேண்டுகோளால் வாளால் எறிந்து திரிய சமுதாயமே' ஆத்மா எ-ம் , இவ்விங் கொலை செய்தனர். திரிய நாசமே மாணம் எ-ம். கூறும். இம் 4. ஒரு இருடி. மதத்தவர்க்குப் பிரகஸ்பதி சூத்ரம் பிரமா சார்த்தூல அரன் - புலி முகமுள்ள அசுர ணம், பிரமாணம் பிரத்யக்ஷமே தவிர னைக் கொன்று அவன் தோலையுரித்து வேறு பிரமாணம் கிடையாதென்பர். உடுத்த சிவன் திருவுரு. இவர்களுக்கு இம்மையில் அரிவையருட சார்த்தூலகன் - பிரசாபதி படைவீரரில் னும் மற்றச் சுகங்களுடனும் கூடி யிருத் ஒருவன். | தலே சுகம், ஆனந்தானுபவம் இல்லாத சார்த்தூலி - காசிபர் புத்திரி. சிங்கங்களை வியாதி முதலிய கிலேசங்களே நகரம். யும் புலிகளையும் பெற்றவள். சார்வாகன் - துரியோதனனுக்கு நட்பின சார்பு - 12. பேதைமை, செய்கை, உணர் னாகிய அசுரன். தருமராசனுக்குப் பட் வே, அருவுரு , வாயிலுறல், நுகர்வு, டந் தரிக்கையில் இருடியுருக்கொண்டு வேட்கை, பற்று, பவம், தோற்றம், ஆண்டுச் சென்று தீமை செய்யக் கருதிய வினைப்பயன். (மணிமேகலை ) போது இருடிகளால் சாம்பார்க்கப்பட்ட சார்புநூல் - முதனூல்வழி ஏலெனு மிரு வன். திறத்து நூல்களுக்கும் பொருண் முடிபு சாலகன் - நாகன் கத்ருதனயன். ஒரு சிறிதொத்து ஒழிந்தன வொவ்வாத சாலகடங்கடர் - சாலகடங்கடையின் புத்தி நூல். ரர், அசுரர். சார்பெழத்துக்கள் - உயிர்மெய் யெழுத் சாலகடங்கடை - சுகேசன் தாய், வித்யுத் துக்களைச் சார்ந்து வரும் எழுத்துக்கள் கேசன் பாரி. இவை (10) உயிர்மெய், ஆய்தம், உயிரள சாலக்காயினி - வேத தரிசன் மாணாக்கன். பெடை, ஒற்றளபெடை குற்றியலுகரம், இருடி. குற்றியலிகரம், ஐகாரக்குறுக்கம், ஒளகா சாலங்காயினன் - இவன சிவபூசையால் ரக்குறுக்கம், மகரக்குறுக்கம், ஆய்தக் பேறடைந்தவன். குறுக்கம். சாலகராமம் - இது ஒரு கூேத்திரம் சார்வபூமன் -1. (ச.) சையாதி குமான். A place near the source of the river பாரி சாந்தை. Gandaki.
சாங்ககர் - 628 - சாலகிராமம் சார்ங்ககர் - இவர்கள் காண்டவ வனம் தீப் 2 . விரே தன் குமரன் . இவன் குமரன் பற்றி எரிகையில் உயிர் தப்பின பக்ஷிகள் செயசெயநன் . மந் தபாலமுனிவர் வேண்டுகோளால் இவர் - 3 . வி தூர தன் குமரன் . இவனுக்குச் சளை அக்கி தகிக்காமல் விட்டனன் . சார்வபௌமன் எனவும் பெயர் தந்தை சாங்ககர் எனப் பக்ஷியுருக் சார்வபௌமம் - வடதிசைப் பெண்யானை . கொண்ட மந்தபாலமுனிவர் . தாய்சரிதை . சார்வபௌமன் - சார்வ பூமனைக்காண்க . சாரங்கதார் - பாதசாஸ்திரஞ் செய்த ஒரு சார்வாகமதம் - இம்மதத்தாபகனாகிய சார் வடநூற் புலவர் . வாகன் அவந்திதேசத்தில் சங்கோத்தார சார்ங்கம் - விஷ்ணுமூர்த்தியின் வில் கண் கேத்திரத்தில் உதிஷ்டிரசகம் ( சுசுக ) இல் ணுவரைக் காண்க பிறந்து இதேசகம் ( எஉ ) இல் இறந் சார்ங்கலன் - கோ தமையின் புதல்வன் தான் . இப்பெயர் கொண்ட அரக்கன் ஒரு பேய்மகள் மயானத்து ஆடியது கண்டு உயி வன் மதவிஷயமாய்த் தர்மராஜனுடன் ரிழந்தவன் . ( மணிமேகலை ) பேசி வதைக்கப்பட்டான் என்று பாரதம் சார்த்தூலகன் - பிரசாபதி படைவீரரில் சாந்தி பர்வத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது . ஒருவன் . ( சூளா . ) மதசித்தாந்தம் இது நாஸ்திகமதம் . கடவு சார்த்தூலன் - 1 . இராமரின் சேனாபலத் ளுக்கு மோக்ஷாதிகாரமில்லை எனவும் உல தை அறியும்படி இராவணனால் அனுப்பப் கத்திலுள்ள வரையில் சுகமாய்ச் சீவிக்க பட்டதூ தன் வேண்டும் எனவும் மரணமே மோக்ஷம் 2 . யமதூதன் . - ம் வேறு பிறப்பில்லை - ம் . பாலோக 3 . புலிமுகம் உள்ள ஒரு அசுரன் . சுகமில்லை - ம் . ஆகாசம் நீங்கலாகத் தத் இவன் அண்டங்கள் எல்லாம் தூளாகப் வம் நான்கு - ம் . இந்த நான்கு தத்வாமு பாய்ந்து அதஞ் செய்யச் சிவமூர்த்தி தாயமே தேகம் - ம் . இவற்றாலாகிய இந் தேவர் வேண்டுகோளால் வாளால் எறிந்து திரிய சமுதாயமே ' ஆத்மா - ம் இவ்விங் கொலை செய்தனர் . திரிய நாசமே மாணம் - ம் . கூறும் . இம் 4 . ஒரு இருடி . மதத்தவர்க்குப் பிரகஸ்பதி சூத்ரம் பிரமா சார்த்தூல அரன் - புலி முகமுள்ள அசுர ணம் பிரமாணம் பிரத்யக்ஷமே தவிர னைக் கொன்று அவன் தோலையுரித்து வேறு பிரமாணம் கிடையாதென்பர் . உடுத்த சிவன் திருவுரு . இவர்களுக்கு இம்மையில் அரிவையருட சார்த்தூலகன் - பிரசாபதி படைவீரரில் னும் மற்றச் சுகங்களுடனும் கூடி யிருத் ஒருவன் . | தலே சுகம் ஆனந்தானுபவம் இல்லாத சார்த்தூலி - காசிபர் புத்திரி . சிங்கங்களை வியாதி முதலிய கிலேசங்களே நகரம் . யும் புலிகளையும் பெற்றவள் . சார்வாகன் - துரியோதனனுக்கு நட்பின சார்பு - 12 . பேதைமை செய்கை உணர் னாகிய அசுரன் . தருமராசனுக்குப் பட் வே அருவுரு வாயிலுறல் நுகர்வு டந் தரிக்கையில் இருடியுருக்கொண்டு வேட்கை பற்று பவம் தோற்றம் ஆண்டுச் சென்று தீமை செய்யக் கருதிய வினைப்பயன் . ( மணிமேகலை ) போது இருடிகளால் சாம்பார்க்கப்பட்ட சார்புநூல் - முதனூல்வழி ஏலெனு மிரு வன் . திறத்து நூல்களுக்கும் பொருண் முடிபு சாலகன் - நாகன் கத்ருதனயன் . ஒரு சிறிதொத்து ஒழிந்தன வொவ்வாத சாலகடங்கடர் - சாலகடங்கடையின் புத்தி நூல் . ரர் அசுரர் . சார்பெழத்துக்கள் - உயிர்மெய் யெழுத் சாலகடங்கடை - சுகேசன் தாய் வித்யுத் துக்களைச் சார்ந்து வரும் எழுத்துக்கள் கேசன் பாரி . இவை ( 10 ) உயிர்மெய் ஆய்தம் உயிரள சாலக்காயினி - வேத தரிசன் மாணாக்கன் . பெடை ஒற்றளபெடை குற்றியலுகரம் இருடி . குற்றியலிகரம் ஐகாரக்குறுக்கம் ஒளகா சாலங்காயினன் - இவன சிவபூசையால் ரக்குறுக்கம் மகரக்குறுக்கம் ஆய்தக் பேறடைந்தவன் . குறுக்கம் . சாலகராமம் - இது ஒரு கூேத்திரம் சார்வபூமன் - 1 . ( . ) சையாதி குமான் . A place near the source of the river பாரி சாந்தை . Gandaki .