அபிதான சிந்தாமணி

சாரீரம் 627 சாருஷ்ண மாகக் கொண்டு ஆகார ஸ்வரூபமான துவாரம்-(உ). ரத்தமார்க்கம் ஒன்று மாம், ஓஜசை சரீரம் முழுவதும் பாவச் செய் (சுரோதஸ் சளி முதலியவற்றை வெளிப் கின் றன. இவைகளின் அடி பருமனாக படுத்தும்வழி, அந்தச் சுரோதஸ்ஸுக்கள் - வும், நுனி நேர்மையாகவும் இருக்கும். (கூ) உடலுக்குள்ளிருக்கும் துவாரங்கள். இவை இலைகளின் நரம்பு பலபடப்பிரிந்து தேகத்தில் உள்ள மச்சாதி தாதுக்களின் இருப்பது போல் எழு நூறு ஆகப் பிரிந் அளவு. மச்சை ஒரு அஞ்சலிப்பிரமாணம். திருக்கும். அவை கைகளில் (200) கால் மேதஸ் - இரண்டு அஞ்சலிப் பிரமாணம். களில் (200) மத்தியசரீரத்தில் (கஙசு) வசை மூன்றஞ்சலிப் பிரமாணம். மூத்தி ஊர்த்வாங்கத்தில் (கசுச). சாகைகள் தோ ரம் - நான்கு அஞ்சலிப் பிரமாணம். பித்தம் - றும் ஜாலந்தாம் என்னும் பெயரை ஐந்து அஞ்சலிப் பிரமாணம். கபம்-ஆறு உடைய ஒரு சிராவும், அதனுள் (கூ) சிராக் அஞ்சலிப் பிரமாணம். மலம் எழஞ்சலிப் களும் உள்ளன. சுரோணி பாகசிராக்கள். பிரமாணம். சத்தம் எட்டஞ்சலிப் பிரமா கடிபாகம்) (கூஉ) அவற்றுள் வங்க்ஷணங் ணம். ரஸம் - ஒன்பதஞ்சலிப் பிரமாணம், களில் உள்ளன (ச) கடீகத்தில் உள்ளன ஜலம் பத்து அஞ்சலிப் பிரமாணம், (அஞ் உ) தருணத்தில் உள்ளன (உ) பார்ஸ்வ சலி இரண்டு சோங்கை கொண்டது). சிராக்கள் - (பக்கம்) பக்கத்திற்குப் பதி புருஷர்களுக்குத் தத்தங் கைகளால் ஓஜஸ் னாறாக இரண்டு பக்கங்களுக்கும் (கூ.2) தலை மூளை, சுக்லம் ஆகிய இவைகள் ஒவ் பிருஷ்டபாக சிராக்கள் - (உச) (பிருஷ்ட வொரு பிரஸ்ருதப் பிரமாணமும் ஸ்திரீ பாகம் - முதுகு). ஜடாசிராக்கள் (வயிறு) களுக்குத் தத்தம் கைகளால் முலைப்பால் (உச) அவற்றுள் நான்கு குறியின் மேல் இரண்டு அஞ்சலிப்பிரமாணமும், ரஜஸு பாகத்தில் ரோமாவளியின் இருபக்கங்களி நான்கு அஞ்சலிப் பிரமாணமுமாக இருக் லும் இருக்கின்றன. உாஸ்ஸிராக்கள் - கும் எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (பிரஸ் (மார்பு) (50) அவை ஸ் தனசோதி தங்களில் ருசம் - சோங்கை கொண்டது). இரண்டிரண்டும், ஸ் தனமூலங்களில் இரண் சாடு-(சர்.) மனசுயு புத்திரன். இவன் கும் டிபண்டும், ஹிருதயத்தில் இரண்டும், அவன் சுத்திய ஸ்தம்பங்களில் ஒவ்வொன்றும், அவாலா சாருகருமன் - தமனைக் காண்க. பங்களில் ஒவ்வொன்றும், ஆகப் பதினான் சாருகன் - மதுராநகாத்து அரசன். சிவ காம். கிரீவசிராக்கள் (கழுத்து) - (உச) தீக்ஷை பெற்ற ஒரு கன்னிகையை மண அவற்றுள் நீலா (உ) மன்னியா-(உ) க்ரு) ந்து அவளைக் காமத்தால் அ தீக்ஷிதனாகிய காடிகா-(உ) விதுரா (2) மாத்ருகா-(அ) ஆக இவன் தழுவச் செல்லுகையில் அக்கன் (சசு). ஹநுசிராக்கள் - (சு) (ஹது - னிகை நீர் அ தீ தர் தீவை பெற்று என் கபோலம்). ஜிஹயசிராக்கள் - (கசு) நாசி னைத் தழுவுக என அரசன் கேளாது தழு காசிராக்கள் -(உச) நயனசிராக்கள் - (ருசு) வச்செல்லுகையில் நெருப்பைத் தழுவி லலாடசிராக்கள் - (சுய) கர்ணசிராக்கள் (கசு) யது போல் சுவாலையுண்டாக அரசன் பய மூர்த்தசிராக்கள்-(உ). ரத்தவாகினிகள் - ந்து மனைவியைத் தீவை செய்யக் கேட்க (600). இவற்றுள் வாதரத்தத்தை வகித் மனைவி கர்க்கமுனிவரால் தீக்ஷை செய் துக்கொண்டு இருப்பன (காடு). கபாத் விக்க அரசன் அவளுடன் கூடிக் களித் தத்தைவகித்துக்கொண்டு இருப்பன (காடு) தனன். பித்தரத்தத்தை வகித்துக்கொண்டிருப்பன சாருகாசனி - 1. ஒரு மாயாதேவி. (கஎரு). சுத்த ரத்தத்தை வகித்துக்கொ2. வீமன் மனைவி, உருக்குமாங்கதன் ண்டு இருப்பன (கஎரு). தமநிகள் - (உச) தாய். அவை சக்கரத்தின் குடத்தை இலைகள் சாருசித்திரன் - திருதராட்டின் குமான். சூழ்ந்திருப்பது போல நாபியைச் சூழ்ந்து சாருதேக்ஷணன் - சாருதேஷணன், சத்தி இருக்கும். (தமங்கள் மகாநாடிகள் (சுரோயபாமைக்குக் குமான். தஸ்ஸுக்கள்-(க) நாசித்துவாரம் - (உ) கர் சாருமதி- உருக்குமன்குமரி. பிரத்தியும்கனை ணத்வாரம் (2) நேத்ர த்வாரம் (2) குதத் மணந்தவள். இவள் குமரன் அநிருத்தன், துவாரம்-(க) முகம்-(க) மேஹனத்துவா சாருவாகன் - சார்வாகமதம் தாபித்தவன். ரம் - (க) ஸ்திரீகளுக்கு விசேஷமாய்ச் சாருஷணி -- வருணன் என்னும் ஆதித்தன் சுரோ தஸ்ஸ க்கள் - (க). அவை ஸ் தனத் தேவி,
சாரீரம் 627 சாருஷ்ண மாகக் கொண்டு ஆகார ஸ்வரூபமான துவாரம் - ( ) . ரத்தமார்க்கம் ஒன்று மாம் ஓஜசை சரீரம் முழுவதும் பாவச் செய் ( சுரோதஸ் சளி முதலியவற்றை வெளிப் கின் றன . இவைகளின் அடி பருமனாக படுத்தும்வழி அந்தச் சுரோதஸ்ஸுக்கள் - வும் நுனி நேர்மையாகவும் இருக்கும் . ( கூ ) உடலுக்குள்ளிருக்கும் துவாரங்கள் . இவை இலைகளின் நரம்பு பலபடப்பிரிந்து தேகத்தில் உள்ள மச்சாதி தாதுக்களின் இருப்பது போல் எழு நூறு ஆகப் பிரிந் அளவு . மச்சை ஒரு அஞ்சலிப்பிரமாணம் . திருக்கும் . அவை கைகளில் ( 200 ) கால் மேதஸ் - இரண்டு அஞ்சலிப் பிரமாணம் . களில் ( 200 ) மத்தியசரீரத்தில் ( கஙசு ) வசை மூன்றஞ்சலிப் பிரமாணம் . மூத்தி ஊர்த்வாங்கத்தில் ( கசுச ) . சாகைகள் தோ ரம் - நான்கு அஞ்சலிப் பிரமாணம் . பித்தம் - றும் ஜாலந்தாம் என்னும் பெயரை ஐந்து அஞ்சலிப் பிரமாணம் . கபம் - ஆறு உடைய ஒரு சிராவும் அதனுள் ( கூ ) சிராக் அஞ்சலிப் பிரமாணம் . மலம் எழஞ்சலிப் களும் உள்ளன . சுரோணி பாகசிராக்கள் . பிரமாணம் . சத்தம் எட்டஞ்சலிப் பிரமா கடிபாகம் ) ( கூஉ ) அவற்றுள் வங்க்ஷணங் ணம் . ரஸம் - ஒன்பதஞ்சலிப் பிரமாணம் களில் உள்ளன ( ) கடீகத்தில் உள்ளன ஜலம் பத்து அஞ்சலிப் பிரமாணம் ( அஞ் ) தருணத்தில் உள்ளன ( ) பார்ஸ்வ சலி இரண்டு சோங்கை கொண்டது ) . சிராக்கள் - ( பக்கம் ) பக்கத்திற்குப் பதி புருஷர்களுக்குத் தத்தங் கைகளால் ஓஜஸ் னாறாக இரண்டு பக்கங்களுக்கும் ( கூ . 2 ) தலை மூளை சுக்லம் ஆகிய இவைகள் ஒவ் பிருஷ்டபாக சிராக்கள் - ( உச ) ( பிருஷ்ட வொரு பிரஸ்ருதப் பிரமாணமும் ஸ்திரீ பாகம் - முதுகு ) . ஜடாசிராக்கள் ( வயிறு ) களுக்குத் தத்தம் கைகளால் முலைப்பால் ( உச ) அவற்றுள் நான்கு குறியின் மேல் இரண்டு அஞ்சலிப்பிரமாணமும் ரஜஸு பாகத்தில் ரோமாவளியின் இருபக்கங்களி நான்கு அஞ்சலிப் பிரமாணமுமாக இருக் லும் இருக்கின்றன . உாஸ்ஸிராக்கள் - கும் எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது . ( பிரஸ் ( மார்பு ) ( 50 ) அவை ஸ் தனசோதி தங்களில் ருசம் - சோங்கை கொண்டது ) . இரண்டிரண்டும் ஸ் தனமூலங்களில் இரண் சாடு - ( சர் . ) மனசுயு புத்திரன் . இவன் கும் டிபண்டும் ஹிருதயத்தில் இரண்டும் அவன் சுத்திய ஸ்தம்பங்களில் ஒவ்வொன்றும் அவாலா சாருகருமன் - தமனைக் காண்க . பங்களில் ஒவ்வொன்றும் ஆகப் பதினான் சாருகன் - மதுராநகாத்து அரசன் . சிவ காம் . கிரீவசிராக்கள் ( கழுத்து ) - ( உச ) தீக்ஷை பெற்ற ஒரு கன்னிகையை மண அவற்றுள் நீலா ( ) மன்னியா - ( ) க்ரு ) ந்து அவளைக் காமத்தால் தீக்ஷிதனாகிய காடிகா - ( ) விதுரா ( 2 ) மாத்ருகா - ( ) ஆக இவன் தழுவச் செல்லுகையில் அக்கன் ( சசு ) . ஹநுசிராக்கள் - ( சு ) ( ஹது - னிகை நீர் தீ தர் தீவை பெற்று என் கபோலம் ) . ஜிஹயசிராக்கள் - ( கசு ) நாசி னைத் தழுவுக என அரசன் கேளாது தழு காசிராக்கள் - ( உச ) நயனசிராக்கள் - ( ருசு ) வச்செல்லுகையில் நெருப்பைத் தழுவி லலாடசிராக்கள் - ( சுய ) கர்ணசிராக்கள் ( கசு ) யது போல் சுவாலையுண்டாக அரசன் பய மூர்த்தசிராக்கள் - ( ) . ரத்தவாகினிகள் - ந்து மனைவியைத் தீவை செய்யக் கேட்க ( 600 ) . இவற்றுள் வாதரத்தத்தை வகித் மனைவி கர்க்கமுனிவரால் தீக்ஷை செய் துக்கொண்டு இருப்பன ( காடு ) . கபாத் விக்க அரசன் அவளுடன் கூடிக் களித் தத்தைவகித்துக்கொண்டு இருப்பன ( காடு ) தனன் . பித்தரத்தத்தை வகித்துக்கொண்டிருப்பன சாருகாசனி - 1 . ஒரு மாயாதேவி . ( கஎரு ) . சுத்த ரத்தத்தை வகித்துக்கொ2 . வீமன் மனைவி உருக்குமாங்கதன் ண்டு இருப்பன ( கஎரு ) . தமநிகள் - ( உச ) தாய் . அவை சக்கரத்தின் குடத்தை இலைகள் சாருசித்திரன் - திருதராட்டின் குமான் . சூழ்ந்திருப்பது போல நாபியைச் சூழ்ந்து சாருதேக்ஷணன் - சாருதேஷணன் சத்தி இருக்கும் . ( தமங்கள் மகாநாடிகள் ( சுரோயபாமைக்குக் குமான் . தஸ்ஸுக்கள் - ( ) நாசித்துவாரம் - ( ) கர் சாருமதி - உருக்குமன்குமரி . பிரத்தியும்கனை ணத்வாரம் ( 2 ) நேத்ர த்வாரம் ( 2 ) குதத் மணந்தவள் . இவள் குமரன் அநிருத்தன் துவாரம் - ( ) முகம் - ( ) மேஹனத்துவா சாருவாகன் - சார்வாகமதம் தாபித்தவன் . ரம் - ( ) ஸ்திரீகளுக்கு விசேஷமாய்ச் சாருஷணி - - வருணன் என்னும் ஆதித்தன் சுரோ தஸ்ஸ க்கள் - ( ) . அவை ஸ் தனத் தேவி