அபிதான சிந்தாமணி

சாந்தி தீர்த்தங்கரர் 820 சாப்பிடத்தகாதபொருளகள சாந்தி தீர்த்தங்கரர் - இவர் சைநசுவாமி. ருண்டைகள் செய்து (1) சூரியன் (2) பிர குருசாங்கல தேசத்தில் அத்தினபுரத்தில் மன், (3) அக்னி , (4) சோமன், (5) வரு குருவம்சத்திற் பிறந்தவர், தந்தை விசுவ ணன், (6) விச்வே தேவர்களுக்குக் கொடு சேனர், தாய் அயிராதேவி. இவர் பிறந்த த்து மிகுந்ததை மூன்று விரல்களால் சந் நாள் கிருதயகம் ஆனிய கிருஷ்ணபக்ஷம் திரன் நாடோறும் வளர்தல் தேய்தல் சதுர்த்தி, பாணி. இவர் உன்ன தம் (சா) போல் உருண்டைகளையும் வளர் தல் சுருங் வில் சுவர்ணவர்ணம், ஆயுஷ்யம் நூ முயிரா சல் செய்து உண்ணலாம். இதை அமஷ் வருஷம், புத்தரன் நாராயணன் இவர் டித்தால் பாவங்கும். (பார - அச்) திரிசஷ்டி சலாகாபுருஷரில் ஒருவர். சக் சாந்திலை - தெய்வ நாட்டுக் கற்பினி இரவர்த்தியாய் அரசாண்டவர். இவர்க் கைகைக்குக் கற்பினிலை கூறியவள். ரூக் கணதரர்சக்ராயுதர் முதல் முப்பத் சாந்திபன - அவந்திதேசத்துப் பிராமணர் தறுவர். இவர் பதினாறாவது தீர்த்தங்கரர். இவரிடத்துப் பலராம கிருஷ்ணர்கள் சாந்திதேவா --தேவகன் குமரி, வித்தியாப்யாசம் செய்தனர். இவர் பல சாந்திரமானம் - சந்திரனை முதலாகக் 'ராம கிருஷ்ணர்களைப் பிரபாசதீர்த்தத்து கொண்டு கணிக்கும் கணி தம், முதலையால் இறந்த குமானை உயிர்பித்துக் சாந்திரவர்க்கன் - ஒரு இருடி, அதர்வண சொடுக்கக்கேட்டுப் பெற்றவர். வேதி. சாந்தியத்தை -- சிவாகமங்களுட் கூறியகலை சாந்திரதன் - திருகுத்துக் குமான். இவன் களில் ஒன்று இதில் இந்தியா, பிசை, ஆத்ம ஞானியாயினான். இரோசிகை, மோசிலா, உயர் வகாமினி, சாந்திராயன விரதம் - இவ்விரதத்தை யது வியாபினி, வியோமருபை, அநந்தை, ஷ்டிக்கத் தொடங்கினவன், கிருஷ்ண அததை, அநாசிருதை என (கரு) சுத்த பக்ஷத்தில் ஷௌரஞ் செய்து கொண்டு புவனங்கள் உண்டு, வெள்ளை வஸ்திரமுடுத்து முஞ்சத்தாற் சாந்துப்புலவர் - இவர் பாண்டி நாட்டு செய்த அரைஞாண் அணிந்து பலாசததருப்புனவாயிலுக் கணித்தான் சிறுசம் ண்ட மெடுத்துக்கொண்டு பிரமசரிய விரத டை யூர் வாசிசைவவேளாண்மாயினர். ப மநுட்டிக்கவேண்டும். சுக்லபக்ஷ பிரதமை கிரிக்கோவை பாடியவர்.. யில் முந்தி உபவாசித்துச் சுத்தமான இடத் சாந்துவகை -. ச) பிதம், கலவை, வட்டி தில் அக்னியை வைக்கச்செய்து ஆகாரம், கை, புலி, ஆஜ்யபாகம், பிரணவம், வ்யாஹ்ருதி, சாந்தோக்யப் - ஒரு உப பத்து. வாருணம் என்னும் பஞ்சஹோமங்களை சாந்தோக்யர்- சாமவதாராகிய வேதியர். யும் செய்து பின் சத்யம், விஷ்ணு, பிரம்ம சாந்தை - 1. தகன்வெண், தருமனதேவி, ருஷி, பிரம்மா, விச்வதேவர், பிரஜாபதி 2. தசரதன் குமா. உரோமபதன் ஸ்வீ என்று ஆறுஹோமம் செய்து பின் பிராய கார புத்திரி. இவள் இருசிகசிங்கரை சித்தஹோமம் செய்யவேண்டும். பின் மணந்தனள். சாந்தி செய்து அக்னிகார்யம் முடித்து சாபம் - இது பெரியோரை அவமதித்தல் அகனிஸோமனை நமஸ்கரித்து விபூதியணி முதலியவற்றால் உண்டாகும் கோபத்தின் ந்து சுத்த தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து பயன் இச்சாபம் கிருதயுகத்தில் அக்கணத் அநுஷ்டான முடித்துக் கைகளை த தூக்கிக் திலும், திரேதாயுகத்தில் பத்து நாளிலும், கொண்டு சூர்யனைப் பார்க்கவேண்டும்.. துவாபரயுகத்தில் ஒரு திங்கள் அளவிலும், பின்னிருகைகளையும் குவித்து நின்று பிரகலியுகத்தில் ஒருவருட அளவினும் பலிக் தக்ஷணம் செய்யவேண்டும். பின்ருத்ர, கும். விஷ்ணு, பிரம சூக்தங்களில் ஒன்றையா சாபத்தி -- கபஸ்தன் நிருமித்த சௌடதே வது வேறெந்த சூக்தத்தையாவது, 100, சத்தப் பட்டணம். 1000, தரமாயினும் செபிக்கவேண்டும். சபாலி-1. ஒரு இருடி, பத்தியன் மாணாக் மத்யானத்தில், பொன், வெள்ளி, தாமி சன். ரம் மண், அத்திப்பலகை முதலியவற்றால் 2. இராமமூர்த்த அரசிலிருந்த ஒரு செய்த பாத்திரங்கொண்டு வழு பிராம் சாஸ்திகன். மணர் வீடுகளில் மௌனமாகப் பிசை பாப்பி.மகாபோக -- முள்ளங்க, கொண்டு கிடைத்த அன்னத்தை எழு) முருங்கை, வெங்காயம், காளான், அசுத்த
சாந்தி தீர்த்தங்கரர் 820 சாப்பிடத்தகாதபொருளகள சாந்தி தீர்த்தங்கரர் - இவர் சைநசுவாமி . ருண்டைகள் செய்து ( 1 ) சூரியன் ( 2 ) பிர குருசாங்கல தேசத்தில் அத்தினபுரத்தில் மன் ( 3 ) அக்னி ( 4 ) சோமன் ( 5 ) வரு குருவம்சத்திற் பிறந்தவர் தந்தை விசுவ ணன் ( 6 ) விச்வே தேவர்களுக்குக் கொடு சேனர் தாய் அயிராதேவி . இவர் பிறந்த த்து மிகுந்ததை மூன்று விரல்களால் சந் நாள் கிருதயகம் ஆனிய கிருஷ்ணபக்ஷம் திரன் நாடோறும் வளர்தல் தேய்தல் சதுர்த்தி பாணி . இவர் உன்ன தம் ( சா ) போல் உருண்டைகளையும் வளர் தல் சுருங் வில் சுவர்ணவர்ணம் ஆயுஷ்யம் நூ முயிரா சல் செய்து உண்ணலாம் . இதை அமஷ் வருஷம் புத்தரன் நாராயணன் இவர் டித்தால் பாவங்கும் . ( பார - அச் ) திரிசஷ்டி சலாகாபுருஷரில் ஒருவர் . சக் சாந்திலை - தெய்வ நாட்டுக் கற்பினி இரவர்த்தியாய் அரசாண்டவர் . இவர்க் கைகைக்குக் கற்பினிலை கூறியவள் . ரூக் கணதரர்சக்ராயுதர் முதல் முப்பத் சாந்திபன - அவந்திதேசத்துப் பிராமணர் தறுவர் . இவர் பதினாறாவது தீர்த்தங்கரர் . இவரிடத்துப் பலராம கிருஷ்ணர்கள் சாந்திதேவா - - தேவகன் குமரி வித்தியாப்யாசம் செய்தனர் . இவர் பல சாந்திரமானம் - சந்திரனை முதலாகக் ' ராம கிருஷ்ணர்களைப் பிரபாசதீர்த்தத்து கொண்டு கணிக்கும் கணி தம் முதலையால் இறந்த குமானை உயிர்பித்துக் சாந்திரவர்க்கன் - ஒரு இருடி அதர்வண சொடுக்கக்கேட்டுப் பெற்றவர் . வேதி . சாந்தியத்தை - - சிவாகமங்களுட் கூறியகலை சாந்திரதன் - திருகுத்துக் குமான் . இவன் களில் ஒன்று இதில் இந்தியா பிசை ஆத்ம ஞானியாயினான் . இரோசிகை மோசிலா உயர் வகாமினி சாந்திராயன விரதம் - இவ்விரதத்தை யது வியாபினி வியோமருபை அநந்தை ஷ்டிக்கத் தொடங்கினவன் கிருஷ்ண அததை அநாசிருதை என ( கரு ) சுத்த பக்ஷத்தில் ஷௌரஞ் செய்து கொண்டு புவனங்கள் உண்டு வெள்ளை வஸ்திரமுடுத்து முஞ்சத்தாற் சாந்துப்புலவர் - இவர் பாண்டி நாட்டு செய்த அரைஞாண் அணிந்து பலாசததருப்புனவாயிலுக் கணித்தான் சிறுசம் ண்ட மெடுத்துக்கொண்டு பிரமசரிய விரத டை யூர் வாசிசைவவேளாண்மாயினர் . மநுட்டிக்கவேண்டும் . சுக்லபக்ஷ பிரதமை கிரிக்கோவை பாடியவர் . . யில் முந்தி உபவாசித்துச் சுத்தமான இடத் சாந்துவகை - . ) பிதம் கலவை வட்டி தில் அக்னியை வைக்கச்செய்து ஆகாரம் கை புலி ஆஜ்யபாகம் பிரணவம் வ்யாஹ்ருதி சாந்தோக்யப் - ஒரு உப பத்து . வாருணம் என்னும் பஞ்சஹோமங்களை சாந்தோக்யர் - சாமவதாராகிய வேதியர் . யும் செய்து பின் சத்யம் விஷ்ணு பிரம்ம சாந்தை - 1 . தகன்வெண் தருமனதேவி ருஷி பிரம்மா விச்வதேவர் பிரஜாபதி 2 . தசரதன் குமா . உரோமபதன் ஸ்வீ என்று ஆறுஹோமம் செய்து பின் பிராய கார புத்திரி . இவள் இருசிகசிங்கரை சித்தஹோமம் செய்யவேண்டும் . பின் மணந்தனள் . சாந்தி செய்து அக்னிகார்யம் முடித்து சாபம் - இது பெரியோரை அவமதித்தல் அகனிஸோமனை நமஸ்கரித்து விபூதியணி முதலியவற்றால் உண்டாகும் கோபத்தின் ந்து சுத்த தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து பயன் இச்சாபம் கிருதயுகத்தில் அக்கணத் அநுஷ்டான முடித்துக் கைகளை தூக்கிக் திலும் திரேதாயுகத்தில் பத்து நாளிலும் கொண்டு சூர்யனைப் பார்க்கவேண்டும் . . துவாபரயுகத்தில் ஒரு திங்கள் அளவிலும் பின்னிருகைகளையும் குவித்து நின்று பிரகலியுகத்தில் ஒருவருட அளவினும் பலிக் தக்ஷணம் செய்யவேண்டும் . பின்ருத்ர கும் . விஷ்ணு பிரம சூக்தங்களில் ஒன்றையா சாபத்தி - - கபஸ்தன் நிருமித்த சௌடதே வது வேறெந்த சூக்தத்தையாவது 100 சத்தப் பட்டணம் . 1000 தரமாயினும் செபிக்கவேண்டும் . சபாலி - 1 . ஒரு இருடி பத்தியன் மாணாக் மத்யானத்தில் பொன் வெள்ளி தாமி சன் . ரம் மண் அத்திப்பலகை முதலியவற்றால் 2 . இராமமூர்த்த அரசிலிருந்த ஒரு செய்த பாத்திரங்கொண்டு வழு பிராம் சாஸ்திகன் . மணர் வீடுகளில் மௌனமாகப் பிசை பாப்பி . மகாபோக - - முள்ளங்க கொண்டு கிடைத்த அன்னத்தை எழு ) முருங்கை வெங்காயம் காளான் அசுத்த