அபிதான சிந்தாமணி

சாதிக்காய் 017 சாத்தன் பம், வீழிணி, உத்தாரமடங்கம், பிராசனம் சாதேயன் - தருமன் வேதிகையைப் என்பன. இது நாடகவகையள் ஒன்று. புணர்ந்ததனால் பெற்றபெயர். (வீர - சேர.) சாதேவன் -துரியோதனனுக்குத் தம்பி சாதிக்காய் - இது மணமுள்ளதும், மயக் சாத்தகி -1, பாரதவீரரில் ஒருவன் சத்தி தத்தைத் தரத்தக்க பொருளுமாம். இது, | யகன் குமரன், மருத்துவர் அம்சம். இவ நிலவளமுள்ள நீலகிரி, கொச்சி திருவாங் னுக்கு யுயு தானன் எனவும், பெயர். படர் முதலிய இடங்களில் பயிரிடப்படு 2. கண்ணனுக்குத் தம்பி. அருச்சுன கிறது. இச்செடிகளி னிலைகள் கிச்சிலி னிடம் சனுர்வித்தைகற்றவன். பாரிஜாதா இலைகள் போல் பளபளப் புள்ளனவாயிருக் பஹாணத்தில் பிரவானுடன் யுத்தஞ் கும், இதன்பழம் திரட்சியாய்க் கனத்த செய்தவன். பூரிச்சிரவனால் கீழே தள்ளப் தோலுடனிருக்கும் உள்ளிருக்கும் வித் பட்டு அருச்சுனனால் தப்பினவன், கிருத தின் மீது கவசமிட்டதுபோலச் செந்நிற வன்மனைக் கொன்றவன். மான மெல்லிய மீந்தோல் வித்தை மூடிக் 3. ஒரு அரசன் இவன் மனைவியரில் கொண்டிருக்கும். இதுவே ஜாதிபத்திரி ஒருத்தி சாரீரத்னம் இவள் ஒரு சிவ வாசனைப் பொருள்களில் ஒன்று. இவ் பூசா விருப்பினராகிய அரசரைக் கண்டு வித்தை எடுத்துச் சுண்ணாம்பும், உப்பும் மோகித்துத்தான் அவரிடம் தன் கணவ கலந்த நீரிலிட்டுச் சற்றற எடுத்துக் காய னைக் கொன்று விட்டு உம்மை மணக்கி வைத்துப் பத்திரப்படுத்தினால் பூச்சுப்பிடி றேன் எனச் சிவவிருப்பினராகிய அரசர் யாது யாக்கையி னிழி வையும் சிவபூசா விசே சாதிபிள்ளைகள் - இவர்கள் வேளாண் முத டத்தையுங்கூறி மறுத்து நற்கதி யடைந்த லிய ஜாதியாருக்கு ஏவல் செய்து அவ்வவர் னர். சிவ - ரக.) ஜாதியின் உயர்வைத் தெரிவிப்போர் சாத்தந்தையார் - சாத்தன் தந்தை சாத் வேளாண் மக்களுக்குப் பணிசெய்வோர். தந்தை என்றாயிற்று. (தொல் எழுத்து கோமட்டிகளுக்கு மைலாரி, பேரி செட்டி கூசஎ) இவர் முக்காவல் நாட்டு ஆமூர் களுக்கு வீரமுஷ்டி, பள்ளிகளுக்கு நோக் மல்லனைப் போரிற்கொன்ற சோழன் தத் கர், முதலியோர். தன்மகன் போர்வைக் கோப்பெரு நற் சாதிலிங்கம் - இது ஒருவகைக் கட்டுச் கிள்ளியின் வீரச்செயலைச் சிறப்பித்துப் சரக்கு. வைத்திய நூலில் கூறிய எடைப் பாடியுள்ளார் புறம் 40. இவர்மகன் கண் படி கந்தகத்தையும்ாஸத்தையும் ஒன்றாய்க் ணஞ் சேந்தனாரே பதினெண் கீழ்க்கணாகி கலந்து அவையிரண்டும் கறுப்புத் தூளாக் லொன்றாகய திணைமொழியைம்பது பாடி துணையும் குழியம்மியிலரைத்து அதனு யவர். இச்சாத்தந்தையார் பாலைத் திணை டன் மீண்டும் எடைப்படி கந்தகமும் யைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடி வெள்ளீயப் பொடியும், பொட்டிலுப்பும் யனவாக நற்றிணையில் உசு-ம் பாடலொன் சேர்த்து அரைத்துக் குப்பியிலடைத்துச் றும் புறத்தில் நாலுமாக ஐந்து பாடல்கள் சீலை மண் செய்து குழியடுப்பில் வாயகன்ற கிடைத்திருக்கின்றன. மட்பாத்திரத்தில் மணல் நிரப்பிக் குப்பி சாத்தந்தைமகருஷிகோத்திரன் - பொற்க யைக் கழுத்தளவு மணலால் மூடியளவு டாரம் உரைமாற்றுக்கூறிப் புகழ்பெற்ற கூறியநோம் எரித்து ஆறிய பின் குப்பி வணிகன். யைத்திறக்க அதின் கழுத்தில் லிங்கக் சாத்தராயணர் - பிரக பானு என்னும் கட்டி காணப்படும். விஷ்ணுவின் தந்தை சாதுகர்ணன் -(சூ). அக்கினி வேசனுக்கு சாத்தன் -1. ஐயனார்க்கு ஒருபெயர். ஒரு பெயர். இவன் இருடியாயினன். 2. மகாசாத்திரனென்று பெயர்பெற்ற சாதுகாரணர் - சாகல்யர் மாணாக்கர். வணிகன். கோவலன் காலத்தவன், சாதுசக்கரன் - ஆகாயகமனம் அறிந்த ஒரு 3. மணிமேகலை நூலாசிரியர். இவ முனி. மணிமேகலை முற்பிறப்பில் இவனை ரைச் சீத்தலைச்சாத்தனார், பதுரைக்கூல ஒருபொழு துண்பித்த பண்ணியத்தால் வாணிகன் சாத்தனார் எனவுங் கூறுவர். நன்னெறிப்பட்டனள். (மணிமேகலை.) சிலப்பதிகாரம் உடனிருந்து கேட்டவர். மாதுவன்-ஆதிரையின் கணவன், நாகர்க்கு - 4. ஒல்லையூர்க்கிழவன் மகன் பெருஞ் திேகூறி நல்வழிப்படுத்தினவன் (மணி). | சாத்தனுக்கு ஒரு பெயர். - 78
சாதிக்காய் 017 சாத்தன் பம் வீழிணி உத்தாரமடங்கம் பிராசனம் சாதேயன் - தருமன் வேதிகையைப் என்பன . இது நாடகவகையள் ஒன்று . புணர்ந்ததனால் பெற்றபெயர் . ( வீர - சேர . ) சாதேவன் - துரியோதனனுக்குத் தம்பி சாதிக்காய் - இது மணமுள்ளதும் மயக் சாத்தகி - 1 பாரதவீரரில் ஒருவன் சத்தி தத்தைத் தரத்தக்க பொருளுமாம் . இது | யகன் குமரன் மருத்துவர் அம்சம் . இவ நிலவளமுள்ள நீலகிரி கொச்சி திருவாங் னுக்கு யுயு தானன் எனவும் பெயர் . படர் முதலிய இடங்களில் பயிரிடப்படு 2 . கண்ணனுக்குத் தம்பி . அருச்சுன கிறது . இச்செடிகளி னிலைகள் கிச்சிலி னிடம் சனுர்வித்தைகற்றவன் . பாரிஜாதா இலைகள் போல் பளபளப் புள்ளனவாயிருக் பஹாணத்தில் பிரவானுடன் யுத்தஞ் கும் இதன்பழம் திரட்சியாய்க் கனத்த செய்தவன் . பூரிச்சிரவனால் கீழே தள்ளப் தோலுடனிருக்கும் உள்ளிருக்கும் வித் பட்டு அருச்சுனனால் தப்பினவன் கிருத தின் மீது கவசமிட்டதுபோலச் செந்நிற வன்மனைக் கொன்றவன் . மான மெல்லிய மீந்தோல் வித்தை மூடிக் 3 . ஒரு அரசன் இவன் மனைவியரில் கொண்டிருக்கும் . இதுவே ஜாதிபத்திரி ஒருத்தி சாரீரத்னம் இவள் ஒரு சிவ வாசனைப் பொருள்களில் ஒன்று . இவ் பூசா விருப்பினராகிய அரசரைக் கண்டு வித்தை எடுத்துச் சுண்ணாம்பும் உப்பும் மோகித்துத்தான் அவரிடம் தன் கணவ கலந்த நீரிலிட்டுச் சற்றற எடுத்துக் காய னைக் கொன்று விட்டு உம்மை மணக்கி வைத்துப் பத்திரப்படுத்தினால் பூச்சுப்பிடி றேன் எனச் சிவவிருப்பினராகிய அரசர் யாது யாக்கையி னிழி வையும் சிவபூசா விசே சாதிபிள்ளைகள் - இவர்கள் வேளாண் முத டத்தையுங்கூறி மறுத்து நற்கதி யடைந்த லிய ஜாதியாருக்கு ஏவல் செய்து அவ்வவர் னர் . சிவ - ரக . ) ஜாதியின் உயர்வைத் தெரிவிப்போர் சாத்தந்தையார் - சாத்தன் தந்தை சாத் வேளாண் மக்களுக்குப் பணிசெய்வோர் . தந்தை என்றாயிற்று . ( தொல் எழுத்து கோமட்டிகளுக்கு மைலாரி பேரி செட்டி கூசஎ ) இவர் முக்காவல் நாட்டு ஆமூர் களுக்கு வீரமுஷ்டி பள்ளிகளுக்கு நோக் மல்லனைப் போரிற்கொன்ற சோழன் தத் கர் முதலியோர் . தன்மகன் போர்வைக் கோப்பெரு நற் சாதிலிங்கம் - இது ஒருவகைக் கட்டுச் கிள்ளியின் வீரச்செயலைச் சிறப்பித்துப் சரக்கு . வைத்திய நூலில் கூறிய எடைப் பாடியுள்ளார் புறம் 40 . இவர்மகன் கண் படி கந்தகத்தையும்ாஸத்தையும் ஒன்றாய்க் ணஞ் சேந்தனாரே பதினெண் கீழ்க்கணாகி கலந்து அவையிரண்டும் கறுப்புத் தூளாக் லொன்றாகய திணைமொழியைம்பது பாடி துணையும் குழியம்மியிலரைத்து அதனு யவர் . இச்சாத்தந்தையார் பாலைத் திணை டன் மீண்டும் எடைப்படி கந்தகமும் யைப் புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடி வெள்ளீயப் பொடியும் பொட்டிலுப்பும் யனவாக நற்றிணையில் உசு - ம் பாடலொன் சேர்த்து அரைத்துக் குப்பியிலடைத்துச் றும் புறத்தில் நாலுமாக ஐந்து பாடல்கள் சீலை மண் செய்து குழியடுப்பில் வாயகன்ற கிடைத்திருக்கின்றன . மட்பாத்திரத்தில் மணல் நிரப்பிக் குப்பி சாத்தந்தைமகருஷிகோத்திரன் - பொற்க யைக் கழுத்தளவு மணலால் மூடியளவு டாரம் உரைமாற்றுக்கூறிப் புகழ்பெற்ற கூறியநோம் எரித்து ஆறிய பின் குப்பி வணிகன் . யைத்திறக்க அதின் கழுத்தில் லிங்கக் சாத்தராயணர் - பிரக பானு என்னும் கட்டி காணப்படும் . விஷ்ணுவின் தந்தை சாதுகர்ணன் - ( சூ ) . அக்கினி வேசனுக்கு சாத்தன் - 1 . ஐயனார்க்கு ஒருபெயர் . ஒரு பெயர் . இவன் இருடியாயினன் . 2 . மகாசாத்திரனென்று பெயர்பெற்ற சாதுகாரணர் - சாகல்யர் மாணாக்கர் . வணிகன் . கோவலன் காலத்தவன் சாதுசக்கரன் - ஆகாயகமனம் அறிந்த ஒரு 3 . மணிமேகலை நூலாசிரியர் . இவ முனி . மணிமேகலை முற்பிறப்பில் இவனை ரைச் சீத்தலைச்சாத்தனார் பதுரைக்கூல ஒருபொழு துண்பித்த பண்ணியத்தால் வாணிகன் சாத்தனார் எனவுங் கூறுவர் . நன்னெறிப்பட்டனள் . ( மணிமேகலை . ) சிலப்பதிகாரம் உடனிருந்து கேட்டவர் . மாதுவன் - ஆதிரையின் கணவன் நாகர்க்கு - 4 . ஒல்லையூர்க்கிழவன் மகன் பெருஞ் திேகூறி நல்வழிப்படுத்தினவன் ( மணி ) . | சாத்தனுக்கு ஒரு பெயர் . - 78