அபிதான சிந்தாமணி

சாங்கியமதம் 618 சாணார் சாங்கியமதம் - இம்மதாசாரியர் திறிஸ்து அறியாமை யுற்றபோது பிரபஞ்ச மெல் பிறக்குமுன் (எ) அல்லது (அ) சகாத்தத் லாம் தானெனவிரிந்து நிற்பன், விவேக தில் ஸ்வாயம்பு மனுவின் புத்திரியாகிய ஞானம் எய்தியபோது அவை எல்லாம் பிர தேவஹூதியின் கர்ப்பத்தில் புஷ்சாஷேத் இருதிக்கே அன்றித் தனக்கு இல்லை என் திரத்தில் விஷ்ணு அம்சமாகப் பிறந்தவர். றும் சொல்வன். இவன் சுகதுக்கங்கள் பிர இவர் கபிலநிறத்துடன் பிறந்தது பற்றி கிருதிக்கே தனக்கில்லை என நீல் ஆரி இவர்க்குக் கபிலா எனப் பெயரிட்டனர். யர் உபதேசித்த நிஷ்டைவழி இருந்து மத சித்தாந்தப் சாங்கியம் என்றால் தத் லயிப்பதே முத்தி என்பன், (தத்துவநிஜா) வங்களைச் சங்கியைசெய்து கூறப்படுவது. சாங்கியழனி - இவன் பல மாணாக்கர்களு இந்தமதத்தில் சடவுள் அங்கீகரிக்கப்பட டன் தீர்த்தயாத்திரை செய்துகொண்டி வில்லை. ஸ்வதந்தமான பிரகிருதியே ஜக ருந்த ஒரு பண்டிதன், பலசமயக் கொள் த்திற்குக் காரணம். புருஷனுடைய போக கைகளை நன்கறிந்தவன் தவவொழுக்க மோக நிமித்தம் பாகிருதியே பிரவர்த்திக் முடையவன், சாங்கியத்தாய்க்குப்பல சம கிறது. புருஷன் பிரவர்த்திக்கிறதில்லை | யக்கொள்கைகளைப் புகட்டி அவளை பல் பிரகிருதியினுடைய விஷயரூப பரிணாமத் வழிப் படுத்தியவன், (பெ - கதை) தால் புருஷனுக்குப் போகம் உண்டா சாங்கியாக்கியர்.-இருக்வேதியாகிய இருடி, கின்றது. புத்தி, வாராவிவேகரூப பிரகி சாங்கியாயனர் - பராசருக்கும் பிரகஸ்பதிக் ருதியின் பரிணாமத்தால் மோக்ஷம் உண்டா) | கும் தத்துவம் உபதேசித்தவர். சின்றது. புருஷன் அசங்கனாகையால் சாசிலி - திலாதான் மாணாக்கர், இவர் ஒரு அவனிடம் போகமோஷங்கள் உண்டா ருஷி இவர் தவத்தில் உயர்வடைந்து கடம் தல் இல்லை . ஆயினும், ஞான, சுக, துக்க, கரையில் சடைவளர்த்து இருக்கையில் ராக, த்வேஷாதிகள் புத்தியின் பரிணா இவரது சடையைக் குருவிகள் இடமாக் மங்கள் ஆகின்றன. இப்புத்திக்கு ஆத் கொண்டு உடுகட்டி வசித்தன. அக்குருவி மலிவேகம் இருக்கின்றது. ஆகையால் கள் கூடுகட்டி குஞ்சுகள் பெரிதாமளவாக ஆத்மாவில் பந்தமோஷங்கள் ஆரோபிக் அசையாதிருந்தனர். இவர் தவத்தால் கப்பட் டிருக்கின் றனவேயன்றிப் பரமார்த் தம்மின் அதிகமில்லை யென்றிறுமாக்க தத்தில் இல்லை. அவிவேகத்தால் சித்திக் ஆகாயத்தில் கங்கைக் கரையில் துலாதா கும்போகத்தின் பொருட்டு ஆத்மாகர்த்தா னிருக்கின்றானெனக் கேட்டு அவனைக் வென்று கூறப்படுவன், பாமார்த்தத்தில் காணக் கருவத்துடன் செல்ல அத்துவா ஆத்மா போக்தாவல்லன். புத்தியே சனிவரைக் கண்டவுடன் இவர் காரியம் போக்தா. புத்தி ஆத்மாவிற்குப் பின்னம். களைக்கற அவனை நோக்கி உனக்கு இந்த இந்த ஞானம் விவேகம் என்னப்படும். ஞானம் எவ்வாறு வந்ததென அவன் தர் இதன் அபாவம் அவிவேகம் என்னப்படும். மங்கூறக் கேட்டவர். (பார - சாக்.) சுகதுக்காதிகள் புத்தியின் பரிணாமங்கள் சாச்வதன் - பிருது குமான், இவனுக்கு ஆகையால் புத்தியினுடைய தர்மங்களா விஸ்வகன், விஸ்வகர் தன் எனவும் பெயர். கின்றன. ஆத்மா அநேகமென்று கூறப் சாச்வதி - (சாஸ்வதி). இலவன் அண்ட படும். சாங்கிய சூத்ரங்களுக்குச் சாபஸ் | நகரம். வாமி பாஷியகாரர் ஈச்வாகிருஷ்ணர் (சாஞ்சீவி - யஞ்ஞவற்யெருடைய ஐந்தா காரிகை செய்தனர். கௌடபாதாசாரியர். வது சந்ததியான். காரிகைக்குப் பாஷ்யம் செய்தனர். இது சாணக்யன் - சந்திரகுப்தனுக்கு மந்திரி, நிரீசுவாசாங்கியம், சேச்வரசாங்ய இவன் இராஜநீதியைப்பற்றி ஒரு ரெந்தஞ் மென்று இருவகை. பிரீசுவரசாங்கியம் செய்திருக்கின்றான், அதற்குச் சாணக்ய கபிலரால் செய்யப்பட்டது. சேச்வாசாங் தந்திரம் என்று பெயர். கியம் பதஞ்சலி முனிவரால் இயற்றப்பட் | சாணன் - வசுதேவன் குமான், தாய்சோ டது. சேசவாசாங்கியம், பதார்த்தங்கள் கல, பதி, பசு, பிரகிருதி என்று மூன்று என சானார் - இவர்கள் தமிழ் நாட்டில் தென்னை வும், பதிபிரகிருத பால் சலிப்பவன் அல் | பனை முதலிய மரங்களிலேறிக் கள்ளிய லன். ஆத்மாமியாம தரித்து மோக்ஷம் | க்கிக் கள் விற்கும் சாரியார், அவர்கள் அடையவேண்டும். புமானாகிய புருடன்/ (1899) இல் தாங்கள் மற்ற இந்துக்களி
சாங்கியமதம் 618 சாணார் சாங்கியமதம் - இம்மதாசாரியர் திறிஸ்து அறியாமை யுற்றபோது பிரபஞ்ச மெல் பிறக்குமுன் ( ) அல்லது ( ) சகாத்தத் லாம் தானெனவிரிந்து நிற்பன் விவேக தில் ஸ்வாயம்பு மனுவின் புத்திரியாகிய ஞானம் எய்தியபோது அவை எல்லாம் பிர தேவஹூதியின் கர்ப்பத்தில் புஷ்சாஷேத் இருதிக்கே அன்றித் தனக்கு இல்லை என் திரத்தில் விஷ்ணு அம்சமாகப் பிறந்தவர் . றும் சொல்வன் . இவன் சுகதுக்கங்கள் பிர இவர் கபிலநிறத்துடன் பிறந்தது பற்றி கிருதிக்கே தனக்கில்லை என நீல் ஆரி இவர்க்குக் கபிலா எனப் பெயரிட்டனர் . யர் உபதேசித்த நிஷ்டைவழி இருந்து மத சித்தாந்தப் சாங்கியம் என்றால் தத் லயிப்பதே முத்தி என்பன் ( தத்துவநிஜா ) வங்களைச் சங்கியைசெய்து கூறப்படுவது . சாங்கியழனி - இவன் பல மாணாக்கர்களு இந்தமதத்தில் சடவுள் அங்கீகரிக்கப்பட டன் தீர்த்தயாத்திரை செய்துகொண்டி வில்லை . ஸ்வதந்தமான பிரகிருதியே ஜக ருந்த ஒரு பண்டிதன் பலசமயக் கொள் த்திற்குக் காரணம் . புருஷனுடைய போக கைகளை நன்கறிந்தவன் தவவொழுக்க மோக நிமித்தம் பாகிருதியே பிரவர்த்திக் முடையவன் சாங்கியத்தாய்க்குப்பல சம கிறது . புருஷன் பிரவர்த்திக்கிறதில்லை | யக்கொள்கைகளைப் புகட்டி அவளை பல் பிரகிருதியினுடைய விஷயரூப பரிணாமத் வழிப் படுத்தியவன் ( பெ - கதை ) தால் புருஷனுக்குப் போகம் உண்டா சாங்கியாக்கியர் . - இருக்வேதியாகிய இருடி கின்றது . புத்தி வாராவிவேகரூப பிரகி சாங்கியாயனர் - பராசருக்கும் பிரகஸ்பதிக் ருதியின் பரிணாமத்தால் மோக்ஷம் உண்டா ) | கும் தத்துவம் உபதேசித்தவர் . சின்றது . புருஷன் அசங்கனாகையால் சாசிலி - திலாதான் மாணாக்கர் இவர் ஒரு அவனிடம் போகமோஷங்கள் உண்டா ருஷி இவர் தவத்தில் உயர்வடைந்து கடம் தல் இல்லை . ஆயினும் ஞான சுக துக்க கரையில் சடைவளர்த்து இருக்கையில் ராக த்வேஷாதிகள் புத்தியின் பரிணா இவரது சடையைக் குருவிகள் இடமாக் மங்கள் ஆகின்றன . இப்புத்திக்கு ஆத் கொண்டு உடுகட்டி வசித்தன . அக்குருவி மலிவேகம் இருக்கின்றது . ஆகையால் கள் கூடுகட்டி குஞ்சுகள் பெரிதாமளவாக ஆத்மாவில் பந்தமோஷங்கள் ஆரோபிக் அசையாதிருந்தனர் . இவர் தவத்தால் கப்பட் டிருக்கின் றனவேயன்றிப் பரமார்த் தம்மின் அதிகமில்லை யென்றிறுமாக்க தத்தில் இல்லை . அவிவேகத்தால் சித்திக் ஆகாயத்தில் கங்கைக் கரையில் துலாதா கும்போகத்தின் பொருட்டு ஆத்மாகர்த்தா னிருக்கின்றானெனக் கேட்டு அவனைக் வென்று கூறப்படுவன் பாமார்த்தத்தில் காணக் கருவத்துடன் செல்ல அத்துவா ஆத்மா போக்தாவல்லன் . புத்தியே சனிவரைக் கண்டவுடன் இவர் காரியம் போக்தா . புத்தி ஆத்மாவிற்குப் பின்னம் . களைக்கற அவனை நோக்கி உனக்கு இந்த இந்த ஞானம் விவேகம் என்னப்படும் . ஞானம் எவ்வாறு வந்ததென அவன் தர் இதன் அபாவம் அவிவேகம் என்னப்படும் . மங்கூறக் கேட்டவர் . ( பார - சாக் . ) சுகதுக்காதிகள் புத்தியின் பரிணாமங்கள் சாச்வதன் - பிருது குமான் இவனுக்கு ஆகையால் புத்தியினுடைய தர்மங்களா விஸ்வகன் விஸ்வகர் தன் எனவும் பெயர் . கின்றன . ஆத்மா அநேகமென்று கூறப் சாச்வதி - ( சாஸ்வதி ) . இலவன் அண்ட படும் . சாங்கிய சூத்ரங்களுக்குச் சாபஸ் | நகரம் . வாமி பாஷியகாரர் ஈச்வாகிருஷ்ணர் ( சாஞ்சீவி - யஞ்ஞவற்யெருடைய ஐந்தா காரிகை செய்தனர் . கௌடபாதாசாரியர் . வது சந்ததியான் . காரிகைக்குப் பாஷ்யம் செய்தனர் . இது சாணக்யன் - சந்திரகுப்தனுக்கு மந்திரி நிரீசுவாசாங்கியம் சேச்வரசாங்ய இவன் இராஜநீதியைப்பற்றி ஒரு ரெந்தஞ் மென்று இருவகை . பிரீசுவரசாங்கியம் செய்திருக்கின்றான் அதற்குச் சாணக்ய கபிலரால் செய்யப்பட்டது . சேச்வாசாங் தந்திரம் என்று பெயர் . கியம் பதஞ்சலி முனிவரால் இயற்றப்பட் | சாணன் - வசுதேவன் குமான் தாய்சோ டது . சேசவாசாங்கியம் பதார்த்தங்கள் கல பதி பசு பிரகிருதி என்று மூன்று என சானார் - இவர்கள் தமிழ் நாட்டில் தென்னை வும் பதிபிரகிருத பால் சலிப்பவன் அல் | பனை முதலிய மரங்களிலேறிக் கள்ளிய லன் . ஆத்மாமியாம தரித்து மோக்ஷம் | க்கிக் கள் விற்கும் சாரியார் அவர்கள் அடையவேண்டும் . புமானாகிய புருடன் / ( 1899 ) இல் தாங்கள் மற்ற இந்துக்களி