அபிதான சிந்தாமணி

சல்லியன 605 சவுதாசன் சாடி, இவை மனையில் புதைந்திருப்பன. 3. இவரை ஒரு வேடஸ்திரி புற்றில் இவற்றை யறிந்து கூறல் சல்லிய இலக் கண்டு அரசனிடம் விட அரசன் இவர்க் கணம். | குக் கண் மறைந்தமை கண்டு அச்வனி சல்லியன் - 1. மத்திரதேசாதிபதி பிரகலா தேவரால் வைத்யஞ் செய்வித்தனன். சில தனன் அம்சம். நகுலசகாதேவருக்கு நல் காலம் பொறுத்து இவர் அவ்வேடப் லம்மான். இவன் பாண்டவர்க்குத் துணை பெண்ணை மணந்து கொண்டனர். (சிவமகா வருதல் எண்ணித் துரியோ தனன் வழியில் புராணம்) | தண்ணீர்ப் பந்தல் வைத்துப் படைத் துணை சவநன் - 1. பிராமணனுக்குச் கக்ரெப் கேட்க அதற்கு இசைந்தவன். இவனுக்கு பெண்ணிடம் பிறந்தவன். இவனை நிடா யானைக்கொடி கர்ணனுக்குத் தேர்ச்சாரதி தன் எனவுங் கூறுவர். யானவன் பதினெட்டாநாள் யுத்தத்தில் 2 பிரிய விரதனுக்குப் பெரிஹஷ்மதி தருமனால் கொல்லப் பட்டான் யிடத்து உதித்த குமான் இவன் வர்த்த 2 சோமத் தன் மூன்றாங் குமரன். ரேதஸ். 3. விப்ரசித்தியின் குமான். சவபக்ஷன் -- கபாலபாணனைக் காண்க. சவலை - இது செய்யுட்களில் முதலடி, சவார்புளிஞ்சர் - வேட சாதியருள் ஒரு இடையடி, சடையடிகள் குறைந்து வருவ வகையினர். பிரச்சேதனுடைய நாட்டிற் தாம். (வீர சோ.) கும் சயந்தி நகரத்திற்கும் இடையே சவலைக்காரர் - செம்படவரில் ஒரு வகை யுள்ள குறிஞ்சி நிலத்துச் சிற்றூர்களில் யினர். (சவலைத்தடி படகு தள்ளும் துடு வாழ்ந்தவர்கள் வழிப்பறித் துண்பவர்கள், ப்பு.) இவர்கள் பள்ளிகளுக்கு நெருங்கிய பிடி விழுந்த பின்பு வாசவதத்தையோடு நடந்துவந்து உதயணன் ஓரிடத்தில் நின்ற வர். இவர்களிற் சிலர் உழுவோர் சிலர் நாச்சுரக்காரர் இவர்களில் உழுந்தொழிலா பொழுது அவ்விருவரையுஞ் சூழ்ந்து வருத்தத்தொடங்கி, முதலில் உதயனான ளன் படையாச்சி பட்டமும், நாகசுரக்கா லும், பின்புவந்த இடவகன் சேன் வீரர் ரன் அண்ணாவி பட்ட மும் பெறுவன். இவர் களாலும், தோல்வியுற்று ஓடிச் சென்ற கள் மறவரையும் ஒத்தவர்கள் என்பர். னர். இவர்கள் உதயணன் நாட்டுக்குடிக் (தாஸ்டன்.) களாக இருந்தும் அறியாமையினாலே சவதா -(ஸ்வதா.) பிரமனால் மானவிகமா அவனை இங்ஙனம் செய்தனர். பெ.கதை) கச் சிருட்டிக்கப்பட்டுப் பிதுரர்களுக்கு சவரன் - ஒரு இருடி, சயி தலாயினர் கொடுக்கப்பட்டவள். மாணாக்கர். சவதாநாச்சையர் - இவர் மனைவி பெண் சவரி - சபரிக்கு ஒரு பெயர். கரு உயிர்க்கையில் இவர் தாரணஞ் செய்ய சவன் - விவசுவானுக்குச் சாயா தேவியிடம் வா மற்செரு ஆண்மகவுவர அவளைப் உதித்த குமரன். பார்க்கலாகாதென அகற்றியவர். சவன்னன் - இராஜஸ்திரிக்குப் பிராமண சவநருஷி -1. இவர் பிருகுருஷியின் புதார். னால் பிறந்த குமான். இவர் தீர்த்தயாத்திரை சென்று சேவா சவஸ்தி -வாயுவின் தேவி. இவளில்லா நதியைத் தாண்டுகையில் ஒருபாம்பு இவ விடத்து ஆதான பிராதானங்களில்லை. ரைக் கவ்விப் பாதாளமடைந்தது. இருடி சவிதா --1, காசிபருக்கு அ.இதியிடம் உதி நாராயணரைத் துதித்ததால் விஷவக் தத குமரன். இவன் துவாதசாதிந்தரில் நீங்கினராய்ப் பாதாளவாசிகளால் பூசிக் ஒருவன். தேவி பிரசம். கப்பட்டு அவ்விடமிருந்தனர். இவர் பாதா 2 தருமியைக் காண்க ளத்தில் பிரகலாதனுக்குத் தீர்த்த மகிமை சவீத்து - அச்வரிதேவர்க்குத் தந்தை என் கூறப் பிரகலாதனிவர் சொற் கொண்டு | பர். இவர் மனைவி துவஷ்-ரை. பூமியில் தீர்த்தயாத்திரை செய்தனன். சவுதம் - விரதங்களில் ஒன்று. - 2. வசிட்டருக்கு ஊற்சையிடம் உதித் சவுதாசன் -சூ.) சுதாசன் குமான் இவ தவர். இந்திரனைப் பூதங் கொல்லாது னுக்கு மித்திரசகன், கல்மாடிபாதன் காத்தவர். அவுரவர் எனவும் பெயர். பிரு எனவும் பெயர். இவன் புத்தியப்பேறில் குவினைப் பதுமனிடம் தருமங் கேட்க லாமல் வசிட்டராற் புத்தியோற்பத்தி செ ஏவினவர். ய்து கொண்டான். சம்வத்தனைக் காண்க.
சல்லியன 605 சவுதாசன் சாடி இவை மனையில் புதைந்திருப்பன . 3 . இவரை ஒரு வேடஸ்திரி புற்றில் இவற்றை யறிந்து கூறல் சல்லிய இலக் கண்டு அரசனிடம் விட அரசன் இவர்க் கணம் . | குக் கண் மறைந்தமை கண்டு அச்வனி சல்லியன் - 1 . மத்திரதேசாதிபதி பிரகலா தேவரால் வைத்யஞ் செய்வித்தனன் . சில தனன் அம்சம் . நகுலசகாதேவருக்கு நல் காலம் பொறுத்து இவர் அவ்வேடப் லம்மான் . இவன் பாண்டவர்க்குத் துணை பெண்ணை மணந்து கொண்டனர் . ( சிவமகா வருதல் எண்ணித் துரியோ தனன் வழியில் புராணம் ) | தண்ணீர்ப் பந்தல் வைத்துப் படைத் துணை சவநன் - 1 . பிராமணனுக்குச் கக்ரெப் கேட்க அதற்கு இசைந்தவன் . இவனுக்கு பெண்ணிடம் பிறந்தவன் . இவனை நிடா யானைக்கொடி கர்ணனுக்குத் தேர்ச்சாரதி தன் எனவுங் கூறுவர் . யானவன் பதினெட்டாநாள் யுத்தத்தில் 2 பிரிய விரதனுக்குப் பெரிஹஷ்மதி தருமனால் கொல்லப் பட்டான் யிடத்து உதித்த குமான் இவன் வர்த்த 2 சோமத் தன் மூன்றாங் குமரன் . ரேதஸ் . 3 . விப்ரசித்தியின் குமான் . சவபக்ஷன் - - கபாலபாணனைக் காண்க . சவலை - இது செய்யுட்களில் முதலடி சவார்புளிஞ்சர் - வேட சாதியருள் ஒரு இடையடி சடையடிகள் குறைந்து வருவ வகையினர் . பிரச்சேதனுடைய நாட்டிற் தாம் . ( வீர சோ . ) கும் சயந்தி நகரத்திற்கும் இடையே சவலைக்காரர் - செம்படவரில் ஒரு வகை யுள்ள குறிஞ்சி நிலத்துச் சிற்றூர்களில் யினர் . ( சவலைத்தடி படகு தள்ளும் துடு வாழ்ந்தவர்கள் வழிப்பறித் துண்பவர்கள் ப்பு . ) இவர்கள் பள்ளிகளுக்கு நெருங்கிய பிடி விழுந்த பின்பு வாசவதத்தையோடு நடந்துவந்து உதயணன் ஓரிடத்தில் நின்ற வர் . இவர்களிற் சிலர் உழுவோர் சிலர் நாச்சுரக்காரர் இவர்களில் உழுந்தொழிலா பொழுது அவ்விருவரையுஞ் சூழ்ந்து வருத்தத்தொடங்கி முதலில் உதயனான ளன் படையாச்சி பட்டமும் நாகசுரக்கா லும் பின்புவந்த இடவகன் சேன் வீரர் ரன் அண்ணாவி பட்ட மும் பெறுவன் . இவர் களாலும் தோல்வியுற்று ஓடிச் சென்ற கள் மறவரையும் ஒத்தவர்கள் என்பர் . னர் . இவர்கள் உதயணன் நாட்டுக்குடிக் ( தாஸ்டன் . ) களாக இருந்தும் அறியாமையினாலே சவதா - ( ஸ்வதா . ) பிரமனால் மானவிகமா அவனை இங்ஙனம் செய்தனர் . பெ . கதை ) கச் சிருட்டிக்கப்பட்டுப் பிதுரர்களுக்கு சவரன் - ஒரு இருடி சயி தலாயினர் கொடுக்கப்பட்டவள் . மாணாக்கர் . சவதாநாச்சையர் - இவர் மனைவி பெண் சவரி - சபரிக்கு ஒரு பெயர் . கரு உயிர்க்கையில் இவர் தாரணஞ் செய்ய சவன் - விவசுவானுக்குச் சாயா தேவியிடம் வா மற்செரு ஆண்மகவுவர அவளைப் உதித்த குமரன் . பார்க்கலாகாதென அகற்றியவர் . சவன்னன் - இராஜஸ்திரிக்குப் பிராமண சவநருஷி - 1 . இவர் பிருகுருஷியின் புதார் . னால் பிறந்த குமான் . இவர் தீர்த்தயாத்திரை சென்று சேவா சவஸ்தி - வாயுவின் தேவி . இவளில்லா நதியைத் தாண்டுகையில் ஒருபாம்பு இவ விடத்து ஆதான பிராதானங்களில்லை . ரைக் கவ்விப் பாதாளமடைந்தது . இருடி சவிதா - - 1 காசிபருக்கு . இதியிடம் உதி நாராயணரைத் துதித்ததால் விஷவக் தத குமரன் . இவன் துவாதசாதிந்தரில் நீங்கினராய்ப் பாதாளவாசிகளால் பூசிக் ஒருவன் . தேவி பிரசம் . கப்பட்டு அவ்விடமிருந்தனர் . இவர் பாதா 2 தருமியைக் காண்க ளத்தில் பிரகலாதனுக்குத் தீர்த்த மகிமை சவீத்து - அச்வரிதேவர்க்குத் தந்தை என் கூறப் பிரகலாதனிவர் சொற் கொண்டு | பர் . இவர் மனைவி துவஷ் - ரை . பூமியில் தீர்த்தயாத்திரை செய்தனன் . சவுதம் - விரதங்களில் ஒன்று . - 2 . வசிட்டருக்கு ஊற்சையிடம் உதித் சவுதாசன் - சூ . ) சுதாசன் குமான் இவ தவர் . இந்திரனைப் பூதங் கொல்லாது னுக்கு மித்திரசகன் கல்மாடிபாதன் காத்தவர் . அவுரவர் எனவும் பெயர் . பிரு எனவும் பெயர் . இவன் புத்தியப்பேறில் குவினைப் பதுமனிடம் தருமங் கேட்க லாமல் வசிட்டராற் புத்தியோற்பத்தி செ ஏவினவர் . ய்து கொண்டான் . சம்வத்தனைக் காண்க .