அபிதான சிந்தாமணி

சலநாள் 603 சலபுண்டன அரசனது மூக்கு, கண், செவி முதலிய அஞ்சாமை கண்டு சிவமூர்த்தியால் மாண் வற்றை உற்றுநோக்கல், (சக) பற்குடை டவன். (பாதமம்.) தல், (10) செவி, மூக்குகளை அரசன் முன் சலந்தாவதழர்த்தி - சலந்தரனை வதைக்க குடைதல் முதலியன. (சுக் - நீ.) | ' எடுத்த சிவமூர்த்தியின் வடிவம், சலநாள் - நக்ஷத்ரம் காண்க சிலந்தராசான் - தேவேந்திரன் இரமாப்பு சலசந்தன் - பதினான்காம் நாள் பாரதப் டன் கைலையடைகையில் சிவமூர்த்தி பூத போரில் சாத்தகியுடன் யுத்தஞ்செய்து வடிவாய் எதிரில் தோன்றினர். இந்தி மாண்டவன். ரன் பூதத்தின் மீது தனது வச்சிரத்தை சலசந்தி - 1 திருதராட்டிரன் குமான். எறியப்பூ தவுருக் கொண்ட சிவமூர்த்தி உக் 2. ஒரு சிறு ஜலபாகம், இரண்டு ஜல கிரவுருவுடன் கோபங் கொண்டவர்போல் பாகங்களைச் சேர்த்து, இரண்டு பூபாகங் சீற்றங் காட்டினர். இந்திரன் பொறுக்க களைப் பிரிக்கும் அதற்கு ஜலசந்தி என்று வேண்டினமையால் சிவமூர்த்தி அக் பெயர். (பூகோளம்) கோபத்தைக் கடவில் விடுத்தனர். அது சலசாம் - நீர்வாழ்வன : இவற்றுள் மச்சம் ஒரு குழந்தை யுருவாய் வளருகையில் பிரம விஷ்ணுவிற் குதவியது. நந்திதேவரும் தேவர் கையில் எடுக்க அவர் தாடியைப் இவ்வுருக் கொண்டனர். ஆமை, இவ் பிடித்து வருத்தியது. அதனாலும் சலத் வுரு திருமால் உருக்கொள்ள உதவியது, தால் தாங்கப் பெற்றதனாலும், இக்குழந் கருடனைக் காண்க. முதலை, கஜேந்திர தைக்குச் சலந்தரன் எனப் பெயர் இட்ட னைக் கவ்வியவுருவம். சங்கு, திருமா னர். இவன் வளர்ந்து பிரமனை எண்ணித் 'லுக்கு ஓராயுதமாம். அபிஷேகஞ் செய்ய தவஞ்செய்து பல வரங்களைப் பெற்றுத் வும் உதவும். தவளை அக்கியால் சாபமேற் தேவர் முதலியோரை வருத்திப் பலரை றதுமாம். காமதேனு திருப்பாற்கடலில் யும் வெற்றிகொண்டு சிவமூர்த்தியிடம் பிறந்து தேவர்களுக் குபகரிப்பது, வசிட் போர்க்குச் சென்றனன். சிவமூர்த்தி ஒரு டரிடத்தும் இப்பெயர்கொண்ட ஒரு பசு கிழவேதியராய் எதிர்தோன்றி ஆசிர்வ உண்டு. இருதுத்துவசனைக் காண்க. உச் தித்து எங்குச் செல்கிறாய் என, அவன் சைச்சிரவம் திருப்பாற்கடலிற் றோன்றி கைலைக்கு யுத்தஞ்செய்யப் போகிறேன் இந்திரனிடமிருக்கும் குதிரை. எனக் கூறினன். ஆயின் நான் கிழிக்கும் சலசூத்திரம் -(Water Pump) இது கிண இவ்வளவு பூமியைப்பேர்த்து எடுக்க ற்றிலுள்ள ஜலத்தை மேலுக்குக்கொண்டு எனக் கூறிப் பூமியில் வட்டமாகக் கிழித் வரும் யந்திரம். தனர். சலந்தரன் அதனைப் பேர்த்துத் சலதரை - பாண்டு புத்திரனாகிய வீமன் தலையில் இட அதுவே சக்கரமாக இவன் மனைவியரில் ஒருத்தி, குமரன் சுகுணன் உடலைக் கிழித்தது. அதனால் இறந்தவன். சலநிதி - சீவகன் தோழர் ஐஞ்ஞூற்றுவரில் இவன் தேவி பிருந்தை (ஆதித்ய புரான) ஒருவன், சலந்திரன் - ஒரு இருடி. இவன் காமவிகா சலந்தன் - திருதராட்டிரன் குமரன். ரத்தால் கடலில் விழுந்த ஒரு பெண்ணைக் சலந்தரன் -1 ஒரு தவளை, பன்னிரண்டு கடலில் உடன் விழுந்து தேட இவர்களு வருஷம் மழையில்லாத க்ஷாமகாலத்தில் டன் இந்திரனும் உடன் விழுந்து தேடி அலரியடியிற்றங்கி இருந்து அம்மாத்தடி னன். யிலிருந்த சிவமூர்த்திமீது மலரை உகுத்த சலபதை - ஒரு காந்தருவப் பெண். புண்ணியத்தால் அரசனாகித் தேவர்களை சலபாகங்கள் - மகாசமுத்திரம் பூமியைச் வருத்தி விஷ்ணுவால் வெல்லப்பட்டது. சூழ்ந்துள்ள பெரிய சலபாகம். கடல் (திருப்பூவண புராணம்.) அதில் சிறிய ஜலபாகம். ஜலசந்தி பெரிய 2, இவன் ருத்ரனைப் போலுருக்கொ ஜலபாகங்களை யொன்று சேர்க்கும் சிறிய ண்டு பார்வதியாரிடம் சென்றனன். பார் ஜலபாசம். வளை குடா ஏறத்தாழ பூமியாற் வதிதேவி இவனது கபடவேஷத்தைத் சூழப்பட்டுக் குறுகியுள்ள ஜலப்பாகம். விரி தோழியராலறிந்து மறைந்தனள். இவன் குடா விரிந்த முகத்தை யுடைய தாய்ப் ருதரமூர்த்தியிடம் யுத்தஞ் செய்கையில் பூமிக்குள் சென்றிருக்கும் சமுத்திரப்பா பார்வதியாரைப்போல் மாயையால் மாயா ப்பு. (பூகோளம்.) பார்வதி யமைத்து எதிரில் கொலைசெய்து சலபுண்டன் - கத்ருகுமரன், நாகன்.
சலநாள் 603 சலபுண்டன அரசனது மூக்கு கண் செவி முதலிய அஞ்சாமை கண்டு சிவமூர்த்தியால் மாண் வற்றை உற்றுநோக்கல் ( சக ) பற்குடை டவன் . ( பாதமம் . ) தல் ( 10 ) செவி மூக்குகளை அரசன் முன் சலந்தாவதழர்த்தி - சலந்தரனை வதைக்க குடைதல் முதலியன . ( சுக் - நீ . ) | ' எடுத்த சிவமூர்த்தியின் வடிவம் சலநாள் - நக்ஷத்ரம் காண்க சிலந்தராசான் - தேவேந்திரன் இரமாப்பு சலசந்தன் - பதினான்காம் நாள் பாரதப் டன் கைலையடைகையில் சிவமூர்த்தி பூத போரில் சாத்தகியுடன் யுத்தஞ்செய்து வடிவாய் எதிரில் தோன்றினர் . இந்தி மாண்டவன் . ரன் பூதத்தின் மீது தனது வச்சிரத்தை சலசந்தி - 1 திருதராட்டிரன் குமான் . எறியப்பூ தவுருக் கொண்ட சிவமூர்த்தி உக் 2 . ஒரு சிறு ஜலபாகம் இரண்டு ஜல கிரவுருவுடன் கோபங் கொண்டவர்போல் பாகங்களைச் சேர்த்து இரண்டு பூபாகங் சீற்றங் காட்டினர் . இந்திரன் பொறுக்க களைப் பிரிக்கும் அதற்கு ஜலசந்தி என்று வேண்டினமையால் சிவமூர்த்தி அக் பெயர் . ( பூகோளம் ) கோபத்தைக் கடவில் விடுத்தனர் . அது சலசாம் - நீர்வாழ்வன : இவற்றுள் மச்சம் ஒரு குழந்தை யுருவாய் வளருகையில் பிரம விஷ்ணுவிற் குதவியது . நந்திதேவரும் தேவர் கையில் எடுக்க அவர் தாடியைப் இவ்வுருக் கொண்டனர் . ஆமை இவ் பிடித்து வருத்தியது . அதனாலும் சலத் வுரு திருமால் உருக்கொள்ள உதவியது தால் தாங்கப் பெற்றதனாலும் இக்குழந் கருடனைக் காண்க . முதலை கஜேந்திர தைக்குச் சலந்தரன் எனப் பெயர் இட்ட னைக் கவ்வியவுருவம் . சங்கு திருமா னர் . இவன் வளர்ந்து பிரமனை எண்ணித் ' லுக்கு ஓராயுதமாம் . அபிஷேகஞ் செய்ய தவஞ்செய்து பல வரங்களைப் பெற்றுத் வும் உதவும் . தவளை அக்கியால் சாபமேற் தேவர் முதலியோரை வருத்திப் பலரை றதுமாம் . காமதேனு திருப்பாற்கடலில் யும் வெற்றிகொண்டு சிவமூர்த்தியிடம் பிறந்து தேவர்களுக் குபகரிப்பது வசிட் போர்க்குச் சென்றனன் . சிவமூர்த்தி ஒரு டரிடத்தும் இப்பெயர்கொண்ட ஒரு பசு கிழவேதியராய் எதிர்தோன்றி ஆசிர்வ உண்டு . இருதுத்துவசனைக் காண்க . உச் தித்து எங்குச் செல்கிறாய் என அவன் சைச்சிரவம் திருப்பாற்கடலிற் றோன்றி கைலைக்கு யுத்தஞ்செய்யப் போகிறேன் இந்திரனிடமிருக்கும் குதிரை . எனக் கூறினன் . ஆயின் நான் கிழிக்கும் சலசூத்திரம் - ( Water Pump ) இது கிண இவ்வளவு பூமியைப்பேர்த்து எடுக்க ற்றிலுள்ள ஜலத்தை மேலுக்குக்கொண்டு எனக் கூறிப் பூமியில் வட்டமாகக் கிழித் வரும் யந்திரம் . தனர் . சலந்தரன் அதனைப் பேர்த்துத் சலதரை - பாண்டு புத்திரனாகிய வீமன் தலையில் இட அதுவே சக்கரமாக இவன் மனைவியரில் ஒருத்தி குமரன் சுகுணன் உடலைக் கிழித்தது . அதனால் இறந்தவன் . சலநிதி - சீவகன் தோழர் ஐஞ்ஞூற்றுவரில் இவன் தேவி பிருந்தை ( ஆதித்ய புரான ) ஒருவன் சலந்திரன் - ஒரு இருடி . இவன் காமவிகா சலந்தன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . ரத்தால் கடலில் விழுந்த ஒரு பெண்ணைக் சலந்தரன் - 1 ஒரு தவளை பன்னிரண்டு கடலில் உடன் விழுந்து தேட இவர்களு வருஷம் மழையில்லாத க்ஷாமகாலத்தில் டன் இந்திரனும் உடன் விழுந்து தேடி அலரியடியிற்றங்கி இருந்து அம்மாத்தடி னன் . யிலிருந்த சிவமூர்த்திமீது மலரை உகுத்த சலபதை - ஒரு காந்தருவப் பெண் . புண்ணியத்தால் அரசனாகித் தேவர்களை சலபாகங்கள் - மகாசமுத்திரம் பூமியைச் வருத்தி விஷ்ணுவால் வெல்லப்பட்டது . சூழ்ந்துள்ள பெரிய சலபாகம் . கடல் ( திருப்பூவண புராணம் . ) அதில் சிறிய ஜலபாகம் . ஜலசந்தி பெரிய 2 இவன் ருத்ரனைப் போலுருக்கொ ஜலபாகங்களை யொன்று சேர்க்கும் சிறிய ண்டு பார்வதியாரிடம் சென்றனன் . பார் ஜலபாசம் . வளை குடா ஏறத்தாழ பூமியாற் வதிதேவி இவனது கபடவேஷத்தைத் சூழப்பட்டுக் குறுகியுள்ள ஜலப்பாகம் . விரி தோழியராலறிந்து மறைந்தனள் . இவன் குடா விரிந்த முகத்தை யுடைய தாய்ப் ருதரமூர்த்தியிடம் யுத்தஞ் செய்கையில் பூமிக்குள் சென்றிருக்கும் சமுத்திரப்பா பார்வதியாரைப்போல் மாயையால் மாயா ப்பு . ( பூகோளம் . ) பார்வதி யமைத்து எதிரில் கொலைசெய்து சலபுண்டன் - கத்ருகுமரன் நாகன் .