அபிதான சிந்தாமணி

சாவகயசிங்கப்பநாயக்கன - 602 சலங்கன் சர்வக்யசிங்கப்பநாயக்கன்-தேசிகரை கேடு விளைத்தல் (உ) பிறரைப்பழித்துரைத் ஆசிரயித்தவன். தல், (ங) மதிற்சுவரேறிக்கடத்தல், (ச) சர்வக்யபட்டர் - பட்டால் வெல்லப்பட்ட தண்ணீர்ப்பந்தல் அழித்தல், (6) இல் வித்வான். லத்தை அழித்தல், (சு) மண் முதலியவற் சர்வசித்தாக்கியன் - ஆசாரம் இல்லாமல் சால் அகழியைத் தூர்த்த ல், (எ) அரசனது தானம் வாங்கிப் பாபியாய்த் திருவேங்க தவறு தலை வெளிப்படுத்தல், (க, க0, கக) டத்துக் கோண தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ் ஒருவனது கட்டளையின்றி அவனது இல் செய்து புனிதனானோன். லம், உவளகம், பொருட்சாலை, அடுக்களை சர்வதமனன்- சகுந்தலையின் புத்திரன் பரத் முதவியவற்றிற் புகுதல், (கட்) ஒருவன் னுக்கு ஒருபெயர்.) உண்ணும்போது பார்த்தல், (கங, கச, சர்வதேசஸ் -வியுஷ்டிக்குப் புஷ்காணியிட கடு, ச்சு) இடம் நோக்காது விரும்பிய த்து உதித்த குமரன். பாரி ஆகுதி. கும வாறு மல, மூத்ரம், எச்சில், அபானவாயு ரன் சாக்ஷசமது. கழித்தல் (கஎ ) அரசன்முன் வீராசனமிட் சர்வதேவன் - வீமன் குமரன். டிருத்தல், (கஅ) அரசன் எதிர்முகத்தைத் சர்வதோபத்திரம் - கௌரவர்களால் ஏற் தடைப்படுத்தல், (கசு) அரசனுக்குரிய படுத்திய வியூகம். வேடத்தினுஞ் சிறந்த வேடந்தரித்தல், சர்வதோழகி - சிவசூரியத் தானத்து அம் (20) ஒருவனில்லத்தில் தடுக்கப்பட்டும் ரும் சத்தி, இவளுக்கு நான்கு கரம். மீறிப்புகுதல், (உக, உஉ) பிறர் இல்லத் சர்வநேத்திரர் - ஒரு விஷ்ணுபடர். தின் கண் கள்ள வழியாற்புகுதல், சமயமல் சர்வபூததமனி - ஆன்மாவின் புண்ணிய லாக் காலத்திற்புகுதல், (உ ங, உச, உடு) பாவங்களை யடக்கும் சத்தி. இதற்குத் பிறர்படுக்கை, இருக்கை, பாதுகைகளில் தேவர் யஜமானர் அல்லது சர்வபூததமனர். அவர்கள் கட்டளையின்றி படுத்தல், இருத் சர்வபூதாசுரன் - இவன் பிரமதேவனது தல், பாதங்களாற்றீண்டல், (உசு) அர பாதாதிகேசபரியந்தம் பாய்ந்து வருத்தி சன் படுக்கையிற்சயனித்துக் கொண்டி னன், தேவர் வேண்டச் சிவமூர்த்தி ருக்கையில் அருகில் நிற்றல், (உஎ) அர இவனை விழுங்கினர். சன் பகைவர்க்குப் பணிசெய்தல், (உ.அ) சர்வ பூமன்-வேதகுய்யருக்குச் சாஸ்வதியி பிறனாற்றாப்படாத இருக்கையைத் தானே 'டம் அவதரித்த விஷ்ணுவினம்சம். பற்றிக்கொண்டு அதன்கண் இருத்தல், சர்வபூமபாண்டியன் - ஒரு பாண்டியன் புக (உகூ, கூ0, ஙக) பிறர் ஆடைகளையும், ழேந்தியார்காலத் திருந்தவன். அணி லன்களையும், பொன்களையும் அவர் சர்வர்த்தி - வச்சான் தேவி, புஷ்பார்ணன் அநுமதியின்றி உபயோகித்தல், (கூஉ) தாய். ஒருவன் கையிலுள்ள தாம்பூலத்தை சர்வர் - பிரதிவி பூதத்திற்கு அதிதேவதை தானே வலிந்து பற்றிக்கொண்டு உபயோ 'யாகிய சிவாஷ்டமூர்த்தத்து ஒன்று. கித்தல், (கூகூ) பேசுக, எனப்பிறர் வேண் சர்வவேதஸ் - விச்வஜித் யாகஞ்செய்து முடி டாதிருக்க அதிகமாகப் பேசுதல், (ஙச ) த்த அந்தணன். தன் அரசனைப் பழித்துரைத்தல், (நடு) சர்வன்- ஒரு மகாராஷ்டிர அரசன், இவ் அரசனுக்கெதிரில் ஒற்றை ஆடையுடன் னுக்கு அமோகவருஷன் என்று பெயர். செல்லல், (கூசு) எண்ணெய் பூசியவுடல் இவன் ஆதிபுராணத்தைச் செய்த ஜிந்சே னாய்ச்செல்லல், (ங எ ) தலைமயிரை விரித் நனை ஆதரித்தவன். துக்கொண்டு செல்லல், (ங அ) உடல் முழு சர்வஜித் - இராஜசூய யாகத்தில், தர்வி, தையு மறைத்துச்செல்லல், (ஙசு) சித்தி ஹோமம், அந்தர்யாகஞ்செய்து அவப்ருது ரம் வரைந்த உடலோடு செல்லல், (ச 0) வாகிய அபிஷேகத்தை யடைந்தவன். பூமாலை அணிந்து செல்லல், (சக) உடுத்த (பார - சபா - 13 - அத்) ஆடை அலையச்சேறல், (சட்) தலையை சர்வாணிபீடம் - சத்தி பீடத்தொன்று. ஆடை முதலியவற்றால் மறைத்துச்சே சர்வார்த்தசித்தி அகமிந்திரதேவர் - ருஷப றல், (சங) பிறர் பாற்குற்றங்காண விரும் தீர்த்தங்கரின் பத்தாவது பிறவி. பல், (சச) சூது, கள், காமம் முதலியவற் சலங்கள் - நாட்டில் விளையும் தீங்குகள், றில் விருப்பம், (சடு) அரசற்கெதிரில் இவை (#0) வகை. க. தெரு, வழிக்குக் ஆடையின்றிச் செல்லல், (சசு, சஎ, சஅ
சாவகயசிங்கப்பநாயக்கன - 602 சலங்கன் சர்வக்யசிங்கப்பநாயக்கன் - தேசிகரை கேடு விளைத்தல் ( ) பிறரைப்பழித்துரைத் ஆசிரயித்தவன் . தல் ( ) மதிற்சுவரேறிக்கடத்தல் ( ) சர்வக்யபட்டர் - பட்டால் வெல்லப்பட்ட தண்ணீர்ப்பந்தல் அழித்தல் ( 6 ) இல் வித்வான் . லத்தை அழித்தல் ( சு ) மண் முதலியவற் சர்வசித்தாக்கியன் - ஆசாரம் இல்லாமல் சால் அகழியைத் தூர்த்த ல் ( ) அரசனது தானம் வாங்கிப் பாபியாய்த் திருவேங்க தவறு தலை வெளிப்படுத்தல் ( க0 கக ) டத்துக் கோண தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ் ஒருவனது கட்டளையின்றி அவனது இல் செய்து புனிதனானோன் . லம் உவளகம் பொருட்சாலை அடுக்களை சர்வதமனன் - சகுந்தலையின் புத்திரன் பரத் முதவியவற்றிற் புகுதல் ( கட் ) ஒருவன் னுக்கு ஒருபெயர் . ) உண்ணும்போது பார்த்தல் ( கங கச சர்வதேசஸ் - வியுஷ்டிக்குப் புஷ்காணியிட கடு ச்சு ) இடம் நோக்காது விரும்பிய த்து உதித்த குமரன் . பாரி ஆகுதி . கும வாறு மல மூத்ரம் எச்சில் அபானவாயு ரன் சாக்ஷசமது . கழித்தல் ( கஎ ) அரசன்முன் வீராசனமிட் சர்வதேவன் - வீமன் குமரன் . டிருத்தல் ( கஅ ) அரசன் எதிர்முகத்தைத் சர்வதோபத்திரம் - கௌரவர்களால் ஏற் தடைப்படுத்தல் ( கசு ) அரசனுக்குரிய படுத்திய வியூகம் . வேடத்தினுஞ் சிறந்த வேடந்தரித்தல் சர்வதோழகி - சிவசூரியத் தானத்து அம் ( 20 ) ஒருவனில்லத்தில் தடுக்கப்பட்டும் ரும் சத்தி இவளுக்கு நான்கு கரம் . மீறிப்புகுதல் ( உக உஉ ) பிறர் இல்லத் சர்வநேத்திரர் - ஒரு விஷ்ணுபடர் . தின் கண் கள்ள வழியாற்புகுதல் சமயமல் சர்வபூததமனி - ஆன்மாவின் புண்ணிய லாக் காலத்திற்புகுதல் ( உச உடு ) பாவங்களை யடக்கும் சத்தி . இதற்குத் பிறர்படுக்கை இருக்கை பாதுகைகளில் தேவர் யஜமானர் அல்லது சர்வபூததமனர் . அவர்கள் கட்டளையின்றி படுத்தல் இருத் சர்வபூதாசுரன் - இவன் பிரமதேவனது தல் பாதங்களாற்றீண்டல் ( உசு ) அர பாதாதிகேசபரியந்தம் பாய்ந்து வருத்தி சன் படுக்கையிற்சயனித்துக் கொண்டி னன் தேவர் வேண்டச் சிவமூர்த்தி ருக்கையில் அருகில் நிற்றல் ( உஎ ) அர இவனை விழுங்கினர் . சன் பகைவர்க்குப் பணிசெய்தல் ( . ) சர்வ பூமன் - வேதகுய்யருக்குச் சாஸ்வதியி பிறனாற்றாப்படாத இருக்கையைத் தானே ' டம் அவதரித்த விஷ்ணுவினம்சம் . பற்றிக்கொண்டு அதன்கண் இருத்தல் சர்வபூமபாண்டியன் - ஒரு பாண்டியன் புக ( உகூ கூ0 ஙக ) பிறர் ஆடைகளையும் ழேந்தியார்காலத் திருந்தவன் . அணி லன்களையும் பொன்களையும் அவர் சர்வர்த்தி - வச்சான் தேவி புஷ்பார்ணன் அநுமதியின்றி உபயோகித்தல் ( கூஉ ) தாய் . ஒருவன் கையிலுள்ள தாம்பூலத்தை சர்வர் - பிரதிவி பூதத்திற்கு அதிதேவதை தானே வலிந்து பற்றிக்கொண்டு உபயோ ' யாகிய சிவாஷ்டமூர்த்தத்து ஒன்று . கித்தல் ( கூகூ ) பேசுக எனப்பிறர் வேண் சர்வவேதஸ் - விச்வஜித் யாகஞ்செய்து முடி டாதிருக்க அதிகமாகப் பேசுதல் ( ஙச ) த்த அந்தணன் . தன் அரசனைப் பழித்துரைத்தல் ( நடு ) சர்வன் - ஒரு மகாராஷ்டிர அரசன் இவ் அரசனுக்கெதிரில் ஒற்றை ஆடையுடன் னுக்கு அமோகவருஷன் என்று பெயர் . செல்லல் ( கூசு ) எண்ணெய் பூசியவுடல் இவன் ஆதிபுராணத்தைச் செய்த ஜிந்சே னாய்ச்செல்லல் ( ) தலைமயிரை விரித் நனை ஆதரித்தவன் . துக்கொண்டு செல்லல் ( ) உடல் முழு சர்வஜித் - இராஜசூய யாகத்தில் தர்வி தையு மறைத்துச்செல்லல் ( ஙசு ) சித்தி ஹோமம் அந்தர்யாகஞ்செய்து அவப்ருது ரம் வரைந்த உடலோடு செல்லல் ( 0 ) வாகிய அபிஷேகத்தை யடைந்தவன் . பூமாலை அணிந்து செல்லல் ( சக ) உடுத்த ( பார - சபா - 13 - அத் ) ஆடை அலையச்சேறல் ( சட் ) தலையை சர்வாணிபீடம் - சத்தி பீடத்தொன்று . ஆடை முதலியவற்றால் மறைத்துச்சே சர்வார்த்தசித்தி அகமிந்திரதேவர் - ருஷப றல் ( சங ) பிறர் பாற்குற்றங்காண விரும் தீர்த்தங்கரின் பத்தாவது பிறவி . பல் ( சச ) சூது கள் காமம் முதலியவற் சலங்கள் - நாட்டில் விளையும் தீங்குகள் றில் விருப்பம் ( சடு ) அரசற்கெதிரில் இவை ( # 0 ) வகை . . தெரு வழிக்குக் ஆடையின்றிச் செல்லல் ( சசு சஎ சஅ