அபிதான சிந்தாமணி

சருவசித்து 601 சர்வகேதன் சருவசித்து - சேதிநாட்டாசன். இவன் தன் ணாம்பு ஜலத்தையும் சேர்த்துப்பல மடிப் குமார் நூற்றுவரும் தீமை செய்து ஒழுக புள்ள வஸ்திரத்தினால் வடிகட்டின் அதி அவர்களை அரக்கன் கையில் ஒப்புவித்த லுள்ள அழுக்கெல்லாம் நீங்கும். ஆயினும் னன். அரக்கன் அவர்களைப் பூமியில் எறி சற்று மங்கலாகவே காணப்படும். அம்மங் ந்து கொன்று ஆகாயத்தில் எறிந்தனன். கல் நீங்க எலும்புகளை மேல்மூடியுள்ள அந்தப் புதல்வர் உடலம் புண்ணிய பூமி இரும்பு பாத்திரத்தில் போட்டுக் கரியாக் யில் விழுந்ததால் நூற்று வரும் முத்திபெற் கிப்பொடித்து அதைமங்கல் சர்க்கரைகரை றனர். த்த நீருடன் கலந்து காய்ச்ச மிகுந்த அழுக் சருவாத்தகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். குகள் எலும்பில் பதிந்து சர்க்கரை சுத்த சருவாவசு - சூரியகிரணத்து ஒன்று. வெண்மையாம். இது வெள்ளைச்சர்க்கரை, சநபா - பூதாவின்பாரி. இவளுக்குச் சுரபி இந்த வெள்ளைச்சர்க்கரையைக் காய்ச்சி எனவும் பெயர். கோடி உருத்திரரைப் 'ஊற்றினால் கற்கண்டாம். பின்னும் வெல் பெற்றவள். | லங்களும் சர்க்கரைகளும் பனை, தென்னை, சரோருகம் - இதனை அசுணமா என்பர். பலவகைத் தித்திப்புப் பழங்களினின்றும், இது ஆகாயவாசி பூமியில் வருவதில்லை. 'பீட்ரூட் முதலிய சில கிழக்குகளினின் காற்றையும், மழை நீரையும் புசித்துச்சீவிப் றும் எடுக்கப்படுகின்றன. பது. சர்ச்சான் - இரணியாக்ஷன் குமரன். சரை-1. ஒரு பெண்தேவதை. சராசந்தன் சர்ப்பசத்திரம் - சர்ப்பயாகம் காண்க. உடலைப் புணர்த்தவள். பிரமனால் கிருக சர்ப்பமாலி - ஒரு இருடி. 'தேவதையாக பிருமிக்கப்பட்டவள். சர்ப்பயாகம்- இது பாம்புகள் சாம்படிசெய் - 2. யமன் பெண், புருச்சக்காவர்த்திக்குத் யும் யாகம். இந்தயாகத்தை ஜநமேசயன் செய்தனன். சர்க்கரைப் பால்வடியுமாம் - இது, வட சர்ப்பவணக்கம் - நாகபஞ்சமி காண்க. அமெரிகாதேசத்தும் கனடாநாட்டுப் பிர சர்ப்பவகை - பாம்புகளைக் காண்க, தேசத்திலுமுள்ளது. (Mrpio trea) இது, சர்மணவதி -1. விந்தியமலையிற் பிறந்து (10, 15) அடிகள் உயாம் வளருகிறது. உத்தாவாகினியாய் யமுனையிற்கலக்கும் பட்டைகனதியுள்ளது. இம்மரத்தின் நதி. நந்திதேவனால் கொலைசெய்யப்பட்ட அடிப்பாகத்தைத் தொளை செய்து குழாய் மிருகங்களின் உதிரத்தா லுண்டானது. வைத்துப் பால் வடிக்கின்றனர். இதன் - 2. தக்ஷண பாஞ்சலத்திலுள்ள நதி. பால் கரும்பின் சாறு போல் இனிப்புள்ள (The river Chambal.) தாக இருக்கிறது. இப்பாலால் இந்நாட் சர்மவான் - சகுனியின் உடன்பிறந்தவன். டார் சர்க்கரை காய்ச்சுகின் றனர். 1 சர்க்கரை - கரும்பு, புல்லினத்தைச் சேர்ந்த சர்மீ - ஒரு பிராமணன் யமனால் தான பூசி பயிர். இதில் செங்கரும்பு, வெண்கரும்பு க்கவேண்டித் தூதனால் அழைத்துவா ஏவப் நாணற்கரும்பு எனப்பல வகையண்டு | பட்டவன். (பார - அது.) இவற்றில் நூற்றுக்கணக்கான பேதம் சர்மிஷ்டை - ருஷபவர்மன் குமரி, யயாதி உண்டு. இவ்வகைக் கரும்புகள் பத்தடியுயா யின் இரண்டாந்தேவி. முளளனவாக வளருகின்றன. இவ்வகைக் சாயன் - நரிஷ்யந்தன் வம்சத்து அரசன். கரும்புளைத் துண்டுகளாக வெட்டி ஆலை சர்யாதி - 1. வைவச்சுத மனுபுத்திரரில் களிலிட்டுச் சாற்றையெடுத்துக் காய்ச்சி ஒருவன். இzவாகின் உடன் பிறந்தவன் னால் சாறு இறகும். இதைக் காய்ச்சும் இவன்குமார் உத்தானபர்ஹி, பூரிசோன், போது இதிலுள்ள அழுக்ளைப்போக்கச் ஆநர்த்தன், குமரி சுகன்னி . சுண்ணாம்புத் தண்ணீரையாவது, உப்புத் 2 பிராசீனவ தன் புத்திரன், தாய் ஆஸ் தண்ணீரையாவது கலக்கவேண்டும். இறு மாகி, பாரியை திரிசங்கி, புத்திரன் அகம் கிய சாற்றை அகன்ற பாத்திரங்களில் யாதி. சேர்க்க அவைவெல்லக் கட்டிகளாம். அக் சாவகாமன்- (சூ) இருதுபர்ணன் கமான், களை மீண்டும் காய்ச்சினால் சர்க்கரை இவன் குமரன் சுதாசன். யாம். இது, பழுப்புச்சர்க்கரை. பழுப்புச் சர்வகேதன் -வீமசேநனுக்குக் காலியிடம் சர்க்கரையை வெந்நீரில் கலக்கிச் சண் உதித்த குமரன். 76
சருவசித்து 601 சர்வகேதன் சருவசித்து - சேதிநாட்டாசன் . இவன் தன் ணாம்பு ஜலத்தையும் சேர்த்துப்பல மடிப் குமார் நூற்றுவரும் தீமை செய்து ஒழுக புள்ள வஸ்திரத்தினால் வடிகட்டின் அதி அவர்களை அரக்கன் கையில் ஒப்புவித்த லுள்ள அழுக்கெல்லாம் நீங்கும் . ஆயினும் னன் . அரக்கன் அவர்களைப் பூமியில் எறி சற்று மங்கலாகவே காணப்படும் . அம்மங் ந்து கொன்று ஆகாயத்தில் எறிந்தனன் . கல் நீங்க எலும்புகளை மேல்மூடியுள்ள அந்தப் புதல்வர் உடலம் புண்ணிய பூமி இரும்பு பாத்திரத்தில் போட்டுக் கரியாக் யில் விழுந்ததால் நூற்று வரும் முத்திபெற் கிப்பொடித்து அதைமங்கல் சர்க்கரைகரை றனர் . த்த நீருடன் கலந்து காய்ச்ச மிகுந்த அழுக் சருவாத்தகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . குகள் எலும்பில் பதிந்து சர்க்கரை சுத்த சருவாவசு - சூரியகிரணத்து ஒன்று . வெண்மையாம் . இது வெள்ளைச்சர்க்கரை சநபா - பூதாவின்பாரி . இவளுக்குச் சுரபி இந்த வெள்ளைச்சர்க்கரையைக் காய்ச்சி எனவும் பெயர் . கோடி உருத்திரரைப் ' ஊற்றினால் கற்கண்டாம் . பின்னும் வெல் பெற்றவள் . | லங்களும் சர்க்கரைகளும் பனை தென்னை சரோருகம் - இதனை அசுணமா என்பர் . பலவகைத் தித்திப்புப் பழங்களினின்றும் இது ஆகாயவாசி பூமியில் வருவதில்லை . ' பீட்ரூட் முதலிய சில கிழக்குகளினின் காற்றையும் மழை நீரையும் புசித்துச்சீவிப் றும் எடுக்கப்படுகின்றன . பது . சர்ச்சான் - இரணியாக்ஷன் குமரன் . சரை - 1 . ஒரு பெண்தேவதை . சராசந்தன் சர்ப்பசத்திரம் - சர்ப்பயாகம் காண்க . உடலைப் புணர்த்தவள் . பிரமனால் கிருக சர்ப்பமாலி - ஒரு இருடி . ' தேவதையாக பிருமிக்கப்பட்டவள் . சர்ப்பயாகம் - இது பாம்புகள் சாம்படிசெய் - 2 . யமன் பெண் புருச்சக்காவர்த்திக்குத் யும் யாகம் . இந்தயாகத்தை ஜநமேசயன் செய்தனன் . சர்க்கரைப் பால்வடியுமாம் - இது வட சர்ப்பவணக்கம் - நாகபஞ்சமி காண்க . அமெரிகாதேசத்தும் கனடாநாட்டுப் பிர சர்ப்பவகை - பாம்புகளைக் காண்க தேசத்திலுமுள்ளது . ( Mrpio trea ) இது சர்மணவதி - 1 . விந்தியமலையிற் பிறந்து ( 10 15 ) அடிகள் உயாம் வளருகிறது . உத்தாவாகினியாய் யமுனையிற்கலக்கும் பட்டைகனதியுள்ளது . இம்மரத்தின் நதி . நந்திதேவனால் கொலைசெய்யப்பட்ட அடிப்பாகத்தைத் தொளை செய்து குழாய் மிருகங்களின் உதிரத்தா லுண்டானது . வைத்துப் பால் வடிக்கின்றனர் . இதன் - 2 . தக்ஷண பாஞ்சலத்திலுள்ள நதி . பால் கரும்பின் சாறு போல் இனிப்புள்ள ( The river Chambal . ) தாக இருக்கிறது . இப்பாலால் இந்நாட் சர்மவான் - சகுனியின் உடன்பிறந்தவன் . டார் சர்க்கரை காய்ச்சுகின் றனர் . 1 சர்க்கரை - கரும்பு புல்லினத்தைச் சேர்ந்த சர்மீ - ஒரு பிராமணன் யமனால் தான பூசி பயிர் . இதில் செங்கரும்பு வெண்கரும்பு க்கவேண்டித் தூதனால் அழைத்துவா ஏவப் நாணற்கரும்பு எனப்பல வகையண்டு | பட்டவன் . ( பார - அது . ) இவற்றில் நூற்றுக்கணக்கான பேதம் சர்மிஷ்டை - ருஷபவர்மன் குமரி யயாதி உண்டு . இவ்வகைக் கரும்புகள் பத்தடியுயா யின் இரண்டாந்தேவி . முளளனவாக வளருகின்றன . இவ்வகைக் சாயன் - நரிஷ்யந்தன் வம்சத்து அரசன் . கரும்புளைத் துண்டுகளாக வெட்டி ஆலை சர்யாதி - 1 . வைவச்சுத மனுபுத்திரரில் களிலிட்டுச் சாற்றையெடுத்துக் காய்ச்சி ஒருவன் . இzவாகின் உடன் பிறந்தவன் னால் சாறு இறகும் . இதைக் காய்ச்சும் இவன்குமார் உத்தானபர்ஹி பூரிசோன் போது இதிலுள்ள அழுக்ளைப்போக்கச் ஆநர்த்தன் குமரி சுகன்னி . சுண்ணாம்புத் தண்ணீரையாவது உப்புத் 2 பிராசீனவ தன் புத்திரன் தாய் ஆஸ் தண்ணீரையாவது கலக்கவேண்டும் . இறு மாகி பாரியை திரிசங்கி புத்திரன் அகம் கிய சாற்றை அகன்ற பாத்திரங்களில் யாதி . சேர்க்க அவைவெல்லக் கட்டிகளாம் . அக் சாவகாமன் - ( சூ ) இருதுபர்ணன் கமான் களை மீண்டும் காய்ச்சினால் சர்க்கரை இவன் குமரன் சுதாசன் . யாம் . இது பழுப்புச்சர்க்கரை . பழுப்புச் சர்வகேதன் - வீமசேநனுக்குக் காலியிடம் சர்க்கரையை வெந்நீரில் கலக்கிச் சண் உதித்த குமரன் . 76