அபிதான சிந்தாமணி

சராச தன் 599 சராசரங்கள் பத்தினி ஆயினள், சரஸ்வதி பாரதவரு பிளவுகளும் ஒன்று பட்டு ஒரு குழந்தை ஷத்தில் நதியாக வந்தபடியால் பாரதி, யுருவாய் அதிபாரமாய் அழத்தொடங்கி பிரமனுக்குப் பத்தினியா தலால் பிராம்மி, யது. இதைச் சரையாலறிந்த அரசன் வாக்குகளுக்குத் தேவியா தலால் வாணி, எடுத்துச் சென்று சரையால் சந்திக்கப் அக்னியைப்போல் பாவத்தைக் கொளு பட்டவன் ஆதலால் சராசந்தன் எனப் த்தி யாவருங்காண மஞ்சணிறம் பெற்றி பெயரிடப்பட்டு வளர்ந்தவன். இவன் தன் ருத்தலின் சாஸ்வதியென அழைக்கப்படு மருமானாகிய கம்சனைக்கிருஷ்ணன் கொன் கின் றனள். இந்த (3) தேவியரும் பூலோ முன் என்று பதினெண்முறை கண்ண கத்தில் கலி (5000) வருஷஞ்சென்றபின் னுடன் சண்டை செய்து வெற்றி பெற்ற தங்கள் பதமடைவர். (தேவி - பா.) னன். ஒருமுறை கராயுதத்தைச் சுழற்றி ' B. ஒருதி I rises in the hils of எறிந்து கிருஷ்ணனது பாதி நாட்டைக் Sirmur. It disappears at vinasana கைக்கொண்டவன். இவன் குமரியர் tirths after taking & Westerly course அஸ்தி, பிராப்தை. இவன் மற்றொரு from Thaneshwar, முறை, இராமகிருஷ்ணருடன் யுத்தத் ஸரஸ்வதிருதி இது ருஷிகளின் யாகத் திற்குவா அவர்கள் ஒட்டங்காட்டிக் கோம தின் பொருட்டு, சுப்ரபை, காஞ்சனாக்ஷி, ந்தபருவதத்தில் ஒளித்தனர். சராசந்தன் விசாலை, மனோரமை, ஓகவதி, சுரேணு, தேடிக்காணாது, மலையைக் கொளுத்தி விமலோ தகையென பிரவகித்தது. னன், இருவரும் இவனையறியாது வெளி 0. சாரஸ்வதனை காண்க. வா, வெட்கிச் சேனையிழந்து சென் றனர். D. வே தகுய்யர் பாரி. இவனிடம் கண்ணன், வீமன், அருச்சுநன் E. பிரமதத்தன் பாரி. மூவரும் வேதியர் உருக்கொண்டு சென்று சராசந்தன் - இவன் விப்பிரசித்தி அம்சம், யுத்தபிக்ஷை யாசித்தனர். சராசந்தன் மகததேசாதிபதியாகிய பிருகத்ர தன் கும அதற்கு இசைந்து வீமனுடன் மல்லயுத் ரன். உபரிசரவசுவின் போன், இவன்பட் தஞ் செய்கையில் கண்ணன் புல்லைப் பிள டணம் கிரிவிரசம், குமரன் சகதேவன், ந்து வீமனறிய இருபுறம் எறிய அந்தச் இவன் தந்தை நெடுநாள் புத்திரர் இல் சமிக்ஞையால் காலைக்கிழித்து இருபுறம் லாமல் காட்டிற்சென்று அவ்விடம் தவ எறிந்து வீமன் கொன் றனன். (பாகவதம்) த்திலிருந்த சண்டகௌசிக முனிவரை (வேறு) அடுத்து அவர்க்கு வேண்டிய பணிகளைச் சராசரங்கள் - அசையும் பொருளசையாப் செய்து வரும் நாட்களில் முனிவர் இவன் பொருள்களடங்கிய வுலகம். இதிலுள்ள கருத்தறிந்து மாங்கனி ஒன்று தந்து உயர்திணை அஃறிணைப்பொருள்களைப்பற் அதை உன் மனைவியின் ருதுகாலத்தில் றிக் கூறப்புகின் மனிதர் முதல் கண்ணிற் தருக என்று கட்டளையிட்டு அனுப்பினர். கெட்டாச்சிறிய பிராணிவரை அளவிடக் அரசன் அதனைப் பெற்று மனைவிக்கு கூடா தவை பலவகையுள. அவற்றின் அதின் மகிமைகளைக்கூறி யவள் வசம் உரு, நிறம், குணம், தொழில் உணவுமுத கொடுத்தனன். மனைவி தானே புசித்தல் விய ஒவ்வொரு வகையிலும் வேறுபடுகின் கூடாது எனத் தன் சக்களத்திக்கும் புத்தி றன, ஊர்வனவற்றில் புழு ஒன்றைப்பற் என் உண்டாக எண்ணி அப்பழத்திற் பாதி றிக் கூறத்தொடங்கின் அவ்வகையில் அள அரிந்து தானருந்தி மற்றதை அவளுக்கு விடப்படாத சாதிகள் உண்டு. அவ்வாறே அளித்தனள். இருவரும் கருக்கொண்டு பறவை மிருகாதிகள், நீர்வாழ்வன பல பத்தாம் மாதத்தில் ஒவ்வொரு பாதி உருக் வகைப்படுகின்றன. மரம், செடி, பூண்டு களை ஈன்றனர். எககாலத்தில் பிறந்த வகைகளிலும் அவ்வாறே ஒவ்வொன்றும் அந்த இருபிளவுகளை அரசன் ஊரின்புறத் உருவத்தாலும் நிறத்தாலும், குணத்தா தில் எறியக் கட்டளையிட்டனன். அப் லும் வேறுபடுகின்றன. பெயாறியாப் படியே தோழியர் செய்தனர். அந்த ஊர் பூச்சிகளும் புழுக்களும் பணிகளும் பிரா காக்கும் அரக்கி, சரை என்பவள் ஆகாரத் ணிகளும், பெயரறியாப் பூண்டுகளும் தின் பொருட்டுத் திரிந்து வருகையில் அவ் செடிகளும் விருக்ஷங்களும் அளவிறந்தன விடம் இருந்த இரண்டு துண்டங்களை எடு இறைவனால் சிருட்டிக்கப்பட்டு அவனது த்துச் சந்தி செய்தனள். உடனே இவ்விரு! அளவிலாற்றலுடைமையை அறிவித்து.
சராச தன் 599 சராசரங்கள் பத்தினி ஆயினள் சரஸ்வதி பாரதவரு பிளவுகளும் ஒன்று பட்டு ஒரு குழந்தை ஷத்தில் நதியாக வந்தபடியால் பாரதி யுருவாய் அதிபாரமாய் அழத்தொடங்கி பிரமனுக்குப் பத்தினியா தலால் பிராம்மி யது . இதைச் சரையாலறிந்த அரசன் வாக்குகளுக்குத் தேவியா தலால் வாணி எடுத்துச் சென்று சரையால் சந்திக்கப் அக்னியைப்போல் பாவத்தைக் கொளு பட்டவன் ஆதலால் சராசந்தன் எனப் த்தி யாவருங்காண மஞ்சணிறம் பெற்றி பெயரிடப்பட்டு வளர்ந்தவன் . இவன் தன் ருத்தலின் சாஸ்வதியென அழைக்கப்படு மருமானாகிய கம்சனைக்கிருஷ்ணன் கொன் கின் றனள் . இந்த ( 3 ) தேவியரும் பூலோ முன் என்று பதினெண்முறை கண்ண கத்தில் கலி ( 5000 ) வருஷஞ்சென்றபின் னுடன் சண்டை செய்து வெற்றி பெற்ற தங்கள் பதமடைவர் . ( தேவி - பா . ) னன் . ஒருமுறை கராயுதத்தைச் சுழற்றி ' B . ஒருதி I rises in the hils of எறிந்து கிருஷ்ணனது பாதி நாட்டைக் Sirmur . It disappears at vinasana கைக்கொண்டவன் . இவன் குமரியர் tirths after taking & Westerly course அஸ்தி பிராப்தை . இவன் மற்றொரு from Thaneshwar முறை இராமகிருஷ்ணருடன் யுத்தத் ஸரஸ்வதிருதி இது ருஷிகளின் யாகத் திற்குவா அவர்கள் ஒட்டங்காட்டிக் கோம தின் பொருட்டு சுப்ரபை காஞ்சனாக்ஷி ந்தபருவதத்தில் ஒளித்தனர் . சராசந்தன் விசாலை மனோரமை ஓகவதி சுரேணு தேடிக்காணாது மலையைக் கொளுத்தி விமலோ தகையென பிரவகித்தது . னன் இருவரும் இவனையறியாது வெளி 0 . சாரஸ்வதனை காண்க . வா வெட்கிச் சேனையிழந்து சென் றனர் . D . வே தகுய்யர் பாரி . இவனிடம் கண்ணன் வீமன் அருச்சுநன் E . பிரமதத்தன் பாரி . மூவரும் வேதியர் உருக்கொண்டு சென்று சராசந்தன் - இவன் விப்பிரசித்தி அம்சம் யுத்தபிக்ஷை யாசித்தனர் . சராசந்தன் மகததேசாதிபதியாகிய பிருகத்ர தன் கும அதற்கு இசைந்து வீமனுடன் மல்லயுத் ரன் . உபரிசரவசுவின் போன் இவன்பட் தஞ் செய்கையில் கண்ணன் புல்லைப் பிள டணம் கிரிவிரசம் குமரன் சகதேவன் ந்து வீமனறிய இருபுறம் எறிய அந்தச் இவன் தந்தை நெடுநாள் புத்திரர் இல் சமிக்ஞையால் காலைக்கிழித்து இருபுறம் லாமல் காட்டிற்சென்று அவ்விடம் தவ எறிந்து வீமன் கொன் றனன் . ( பாகவதம் ) த்திலிருந்த சண்டகௌசிக முனிவரை ( வேறு ) அடுத்து அவர்க்கு வேண்டிய பணிகளைச் சராசரங்கள் - அசையும் பொருளசையாப் செய்து வரும் நாட்களில் முனிவர் இவன் பொருள்களடங்கிய வுலகம் . இதிலுள்ள கருத்தறிந்து மாங்கனி ஒன்று தந்து உயர்திணை அஃறிணைப்பொருள்களைப்பற் அதை உன் மனைவியின் ருதுகாலத்தில் றிக் கூறப்புகின் மனிதர் முதல் கண்ணிற் தருக என்று கட்டளையிட்டு அனுப்பினர் . கெட்டாச்சிறிய பிராணிவரை அளவிடக் அரசன் அதனைப் பெற்று மனைவிக்கு கூடா தவை பலவகையுள . அவற்றின் அதின் மகிமைகளைக்கூறி யவள் வசம் உரு நிறம் குணம் தொழில் உணவுமுத கொடுத்தனன் . மனைவி தானே புசித்தல் விய ஒவ்வொரு வகையிலும் வேறுபடுகின் கூடாது எனத் தன் சக்களத்திக்கும் புத்தி றன ஊர்வனவற்றில் புழு ஒன்றைப்பற் என் உண்டாக எண்ணி அப்பழத்திற் பாதி றிக் கூறத்தொடங்கின் அவ்வகையில் அள அரிந்து தானருந்தி மற்றதை அவளுக்கு விடப்படாத சாதிகள் உண்டு . அவ்வாறே அளித்தனள் . இருவரும் கருக்கொண்டு பறவை மிருகாதிகள் நீர்வாழ்வன பல பத்தாம் மாதத்தில் ஒவ்வொரு பாதி உருக் வகைப்படுகின்றன . மரம் செடி பூண்டு களை ஈன்றனர் . எககாலத்தில் பிறந்த வகைகளிலும் அவ்வாறே ஒவ்வொன்றும் அந்த இருபிளவுகளை அரசன் ஊரின்புறத் உருவத்தாலும் நிறத்தாலும் குணத்தா தில் எறியக் கட்டளையிட்டனன் . அப் லும் வேறுபடுகின்றன . பெயாறியாப் படியே தோழியர் செய்தனர் . அந்த ஊர் பூச்சிகளும் புழுக்களும் பணிகளும் பிரா காக்கும் அரக்கி சரை என்பவள் ஆகாரத் ணிகளும் பெயரறியாப் பூண்டுகளும் தின் பொருட்டுத் திரிந்து வருகையில் அவ் செடிகளும் விருக்ஷங்களும் அளவிறந்தன விடம் இருந்த இரண்டு துண்டங்களை எடு இறைவனால் சிருட்டிக்கப்பட்டு அவனது த்துச் சந்தி செய்தனள் . உடனே இவ்விரு ! அளவிலாற்றலுடைமையை அறிவித்து .