அபிதான சிந்தாமணி

சரபோஜீ 597 சரவரி 5. இவன் ஒருவைசியன் புத்திரப்பேறு 2. இவர் காஞ்சிபுரம் உபசுப்ரமண்யர் இலாது வருந்தித்தேவருஷியை அடைந்து கோத்திரத்தவர் முத்தி முடிவெனும் வேண்ட அவரது உபதேசத்தால் புத்திரப் நூலாசிரியர். | பேறு அடைந்துகளித்தவன். (பதும் புரா) சாவணப்வன் -- குமாரக் கடவுள், சாபோஜி - தஞ்சாவூரில் அரசுசெய்த மகா சாவணப்பெருமாளையர் - இவர் திருத்த ராட்டிர அரசன். இவன் காலத்தில் பல ணிகை கந்தப்பையர் குமாரர். இராமநுஜ கல்விகளும், தேவாலயத்திருப்பணிகளும் கவிராயரிடத்தில் தமிழ் இலக்கிய இலக் அபிவிருத்தியாயின, இவன் காலம் கணங்களைக் கற்றபுலவர் சென்னையில் பல (400) இருக்கலாம். நூல்களைப் பிரசுரஞ்செய்தவர். சாமா - விபீஷணன் தேவியரில் ஒருத்தி. சாவணப்பெருமாள் கவிராயர் - இவர் சைலூஷன் என்னும் காந்தருவன் புத்திரி, தென்னாட்டிலிருந்த கவிஞரில் ஒருவர், இவள் புத்திரி திரிசடை. இவளே இவர் மலையாளஞ்சென்று இராஜாவைக் சீதைக்கு நற்செய்தி கூறிவந்தவள். கண்டபோது கூறியது "இலைநாட்டும் சரமாவதி - கல்கியின் தேவி. வேற்கரத்துச் சேதுபதி தரிசாத்துக் கேழு சாமை - காசிபர் தேவி. தக்ஷன்குமரி. ஜல நாளோர், மலைநாட்டு ராசன் வந்து காத்தி ஜந்துக்களைப் பெற்றவள், ருந்தவாசல் வித்துவான் யான் கண்டாய், 2. இவளது புத்திரரைத் தைத்தியர் கலைநாட்டிற் பெண்ணெனவே செய்தசர கவா இந்திரன் அவர்களிடமிருந்து மீட்டுக் ணாசநகன் கன்னிக்காகச், சிலைநாட்டி வளை கொடுத்தனன். (பிரம - புரா.) த்த புயவீர கேரளராம செயசிங்கேறே" சாயு - அயோத்தியிலுள்ள நதி. இதுபூர்வத் என்றனர். இக்கவியைக் கேட்டவுடன் தில் பிரமன் விஷ்ணுமூர்த்தியை எண் சேதுபதி தரிசனத்திற்கு மலைநாட்டரசரிற் ணித்தவமியற்ற விஷ்ணுமூர்த்திதோன்றி காத்திருந்தவர் யார்? என இராஜாவினவச் ஆனந்தத்தால் புதல்வனைத் தழுவ அவ்விஷ் சேதுபதியென்பது வருணனுக்கும் பெய ணுமூர்த்தியின் கண்களில் ஆனந்தக் கண் ராம். ஆதலால் அவனைக் காண்பதற்கு ணீர் பெருகிற்று. அதைப் பிரமன் காத் மல்லை நாட்டுகின்ற இராமனானவன் தருப் தில் ஏற்று மானஸஸாஸில் விடுத்தனன். பாசனத்தில் ஏழு நாட்கள் காத்திருக்கவில் இக்ஷ்வாகு தான் அரசு செய்கையில் தன் லையா? எனக்கூறச் சேதுபதி மகிழ்ந்து னாட்டில் ஒருத்தி பெருகின் நன்றென்று பரிசு தரப்பெற்றவர். வசிட்டரைக்கேட்க முனிவர் சத்திய உல சரவணப்பொய்கை- இது திருப்பரங்குன் கஞ் சென்று நடந்ததைக்கூறி அவர் தரப் றத்திலுள்ள தோர் தீர்த்தம். (திரு.) பெற்றுப் பூமியில் இருத்தினர். இச்சரயு சாவணப்பெருமாள் கவிராயர் - இவர் பெண்ணுருக்கொண்டு இத்தீர்த்தக் கரை பாண்டிநாட்டு முதுகுளத்தூரிலிருந் தவர். யில் வந்த இராமபிரானையும் தசர தரையும் சைவவேளாளர் கவிபாடுவதில் வல்லவர். கண்டு பேசினள். இந்நதி வசிட்டரால் இவர் இராமநாதபுரம், சோமசுந்தரம் பிள் வந்தமையின் வசிட்டை எனவும், இரா ளையவர்கள் மாணவகர், முத்துராமலிங்க மரைக்கண்டு பேசினமையின் இராமகங் சேதுபதி யவர்கள் சமஸ்தான வித்துவா கை எனவும் பெயர் பெறும். (இரா.) னாக இருந்தவர். இவர் சற்றேறக்குறைய 2. இது மானஸசாசில் பிறந்ததால் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவராக சரயு எனப் பெயர்பெற்றது. The river லாம். Go-gra. Tle town of Ayo-dhya is சரவணமுத்துப்புலவர் -இவர் யாழ்ப்பா Situated on this river. ணத்து நல்லூர் வேளாண்குலத்துச்சைவர். சாராசி - இராசிகாண்க. இவர் சற்றேறக்குறைய ஐம்பதுவ ருடங்க சாராமமுதலியார் - வெண்ணை நலலூர்ச் ளுக்கு முன்னிருந்தவர். சேநாதிராயமுதலி சடையப்பமுதலியார் சகோதரர். அன்றி யாருக்கு மாணவர். வேதாந்த சுயஞ்சோதி, அவருக்கே ஒரு பெயர் என்ப. இவரது ஆத்மபோத ப்ரகாசிகை நூலாசிரியர். சகோதரரை இணையாரமார்பன் எனபர், சரவணி - வேலை குமரி, பிராசீனருக்குத் சரலோமா - தாசூரன் குமரன். தேவி, சரவணதேசிகர் - 1. தேவிகாலோத்திரம், சாவரி - தோஷன் என்னும் வசுவிற்குத் வீட்டுநெறி யுண்மைபாடிய ஆசிரியர். தேவி, குமான் சிஞ்சுமாரன்.
சரபோஜீ 597 சரவரி 5 . இவன் ஒருவைசியன் புத்திரப்பேறு 2 . இவர் காஞ்சிபுரம் உபசுப்ரமண்யர் இலாது வருந்தித்தேவருஷியை அடைந்து கோத்திரத்தவர் முத்தி முடிவெனும் வேண்ட அவரது உபதேசத்தால் புத்திரப் நூலாசிரியர் . | பேறு அடைந்துகளித்தவன் . ( பதும் புரா ) சாவணப்வன் - - குமாரக் கடவுள் சாபோஜி - தஞ்சாவூரில் அரசுசெய்த மகா சாவணப்பெருமாளையர் - இவர் திருத்த ராட்டிர அரசன் . இவன் காலத்தில் பல ணிகை கந்தப்பையர் குமாரர் . இராமநுஜ கல்விகளும் தேவாலயத்திருப்பணிகளும் கவிராயரிடத்தில் தமிழ் இலக்கிய இலக் அபிவிருத்தியாயின இவன் காலம் கணங்களைக் கற்றபுலவர் சென்னையில் பல ( 400 ) இருக்கலாம் . நூல்களைப் பிரசுரஞ்செய்தவர் . சாமா - விபீஷணன் தேவியரில் ஒருத்தி . சாவணப்பெருமாள் கவிராயர் - இவர் சைலூஷன் என்னும் காந்தருவன் புத்திரி தென்னாட்டிலிருந்த கவிஞரில் ஒருவர் இவள் புத்திரி திரிசடை . இவளே இவர் மலையாளஞ்சென்று இராஜாவைக் சீதைக்கு நற்செய்தி கூறிவந்தவள் . கண்டபோது கூறியது இலைநாட்டும் சரமாவதி - கல்கியின் தேவி . வேற்கரத்துச் சேதுபதி தரிசாத்துக் கேழு சாமை - காசிபர் தேவி . தக்ஷன்குமரி . ஜல நாளோர் மலைநாட்டு ராசன் வந்து காத்தி ஜந்துக்களைப் பெற்றவள் ருந்தவாசல் வித்துவான் யான் கண்டாய் 2 . இவளது புத்திரரைத் தைத்தியர் கலைநாட்டிற் பெண்ணெனவே செய்தசர கவா இந்திரன் அவர்களிடமிருந்து மீட்டுக் ணாசநகன் கன்னிக்காகச் சிலைநாட்டி வளை கொடுத்தனன் . ( பிரம - புரா . ) த்த புயவீர கேரளராம செயசிங்கேறே சாயு - அயோத்தியிலுள்ள நதி . இதுபூர்வத் என்றனர் . இக்கவியைக் கேட்டவுடன் தில் பிரமன் விஷ்ணுமூர்த்தியை எண் சேதுபதி தரிசனத்திற்கு மலைநாட்டரசரிற் ணித்தவமியற்ற விஷ்ணுமூர்த்திதோன்றி காத்திருந்தவர் யார் ? என இராஜாவினவச் ஆனந்தத்தால் புதல்வனைத் தழுவ அவ்விஷ் சேதுபதியென்பது வருணனுக்கும் பெய ணுமூர்த்தியின் கண்களில் ஆனந்தக் கண் ராம் . ஆதலால் அவனைக் காண்பதற்கு ணீர் பெருகிற்று . அதைப் பிரமன் காத் மல்லை நாட்டுகின்ற இராமனானவன் தருப் தில் ஏற்று மானஸஸாஸில் விடுத்தனன் . பாசனத்தில் ஏழு நாட்கள் காத்திருக்கவில் இக்ஷ்வாகு தான் அரசு செய்கையில் தன் லையா ? எனக்கூறச் சேதுபதி மகிழ்ந்து னாட்டில் ஒருத்தி பெருகின் நன்றென்று பரிசு தரப்பெற்றவர் . வசிட்டரைக்கேட்க முனிவர் சத்திய உல சரவணப்பொய்கை - இது திருப்பரங்குன் கஞ் சென்று நடந்ததைக்கூறி அவர் தரப் றத்திலுள்ள தோர் தீர்த்தம் . ( திரு . ) பெற்றுப் பூமியில் இருத்தினர் . இச்சரயு சாவணப்பெருமாள் கவிராயர் - இவர் பெண்ணுருக்கொண்டு இத்தீர்த்தக் கரை பாண்டிநாட்டு முதுகுளத்தூரிலிருந் தவர் . யில் வந்த இராமபிரானையும் தசர தரையும் சைவவேளாளர் கவிபாடுவதில் வல்லவர் . கண்டு பேசினள் . இந்நதி வசிட்டரால் இவர் இராமநாதபுரம் சோமசுந்தரம் பிள் வந்தமையின் வசிட்டை எனவும் இரா ளையவர்கள் மாணவகர் முத்துராமலிங்க மரைக்கண்டு பேசினமையின் இராமகங் சேதுபதி யவர்கள் சமஸ்தான வித்துவா கை எனவும் பெயர் பெறும் . ( இரா . ) னாக இருந்தவர் . இவர் சற்றேறக்குறைய 2 . இது மானஸசாசில் பிறந்ததால் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவராக சரயு எனப் பெயர்பெற்றது . The river லாம் . Go - gra . Tle town of Ayo - dhya is சரவணமுத்துப்புலவர் - இவர் யாழ்ப்பா Situated on this river . ணத்து நல்லூர் வேளாண்குலத்துச்சைவர் . சாராசி - இராசிகாண்க . இவர் சற்றேறக்குறைய ஐம்பதுவ ருடங்க சாராமமுதலியார் - வெண்ணை நலலூர்ச் ளுக்கு முன்னிருந்தவர் . சேநாதிராயமுதலி சடையப்பமுதலியார் சகோதரர் . அன்றி யாருக்கு மாணவர் . வேதாந்த சுயஞ்சோதி அவருக்கே ஒரு பெயர் என்ப . இவரது ஆத்மபோத ப்ரகாசிகை நூலாசிரியர் . சகோதரரை இணையாரமார்பன் எனபர் சரவணி - வேலை குமரி பிராசீனருக்குத் சரலோமா - தாசூரன் குமரன் . தேவி சரவணதேசிகர் - 1 . தேவிகாலோத்திரம் சாவரி - தோஷன் என்னும் வசுவிற்குத் வீட்டுநெறி யுண்மைபாடிய ஆசிரியர் . தேவி குமான் சிஞ்சுமாரன் .