அபிதான சிந்தாமணி

சம்வத்தன் - 590 - சயசேகன சாந்தரமானம் ஸௌரமானம், சாவனம் சம்ஸ்தம்பினி--ஒரு மந்திரம் இது சம்வர்த் என மூவி தப்படும். இதில் சாந்திரமான தனரால் இந்திரன் வச்ராயுதம் ஸ்தம்பிக் வருஷம், சித்திரைமாத - சுக்ல பிரதமை கச்செய்த மந்திரம். (பார-அச்) முதல் பங்குனிமாதப் பௌரணை வரையில் சயகுமாரன் - அத்தினபுரத்து அரசனாகிய சணிப்பதாம் சௌரம் சித்திரை முதல் சைநன். பரிமித பரிக் ஹவிரத அநுஷ் பங்குனி கடைசி வரையில் கணிப்பது. டானத்தை மணிசூடன் எனும் தேவன் சாவனம் - முந்தற்று முப்பத்தாறு நாட் சோதிக்கப் பெண்ணுருக் கொண்டு வந்து கள் கொண்டது. என்னை அணையாவிடின் இறப்பேன் என சம்வத்தன் - ஒரு அசுரன், இவன் தன் உடன்படானாயினன். தேவன் மகிழ்ந்து மனைவியுடன் மானுருக்கொண்டு புணர்ந் பாற்கடனீரால் அபிஷேகிக்கப்பெற்றவன். திருக்கையில் சூரியவம்சத்துச் சவுதாசன் சயகீசவ்யர் - ஒரு இருடி இவர் தம் மாணாக் என்பவன் பேட்டையெய்ய இவன் தப்பித் கன் புரிந்த தீமையால் அவனைக் காசியை துக்கொண்டு ஓடிப் பழிக்குப்பழிவாங்க விட்டு நீக்க, ஒரு காட்டில் தவம்புரிந்த வசிட்டரைப்போல் உருத்தாங்கி நரமாமிச னன். இக்காட்டில் காசியிலிருந்து பொ மிடக் கேட்டு மறைய அரசன் உண்மை திகைநோக்கிவரும் அகத்தியர் காசிகாசி யாகிய வசிட்டர் வா அவருக்கு நரமாமிச என்று கூறி வரும் சத்தம் தவஞ்செய்வோன் மிட்டுச் சாபம் பெறச் செய்தவன் (வேதா காதில் விழுந்தது. அதனால் இவன் முத்தி ரண்யபுராணம்) அடைந்தனன் (காசிரகசியம்). சம்வர்ணன் -1, அஜமீடன் குமாருள் ஒரு சயங்கொண்டார் - கலிங்கத்துப் பாணி வன். இவன் சூரியன் மகளாகிய தப பாடிய புலவர். இவா சோழவள நாட்டில் தியை மணந்து குருவைப் பெற்றவன். நன்னிலத்தை யடுத்த தீபங்குடியில் பிற 2. இருக்ஷன் புத்திரன், ந்தவர் இவர் சைனர் என்பர். இவரை சம்வர்ணை - தபதியின் புருஷன். சூரிய அபயன் என்னுஞ் சோழன் நமதூர் யாது னுக்கு மருகன். என்றபோது இவர், செய்யும் வினையு சம்வர்த்தகன் - நாகன். மிருளுண்பதுவுந் தேனுசறவு மூனுங்கள சம்வர்த்தனர்-1. ஆங்கீரஸபுத்திரர் இவரால் வும், பொய்யுங்கொலையு மறவுந்தவிாப் யாகஞ்செய்விக்க மருத்து இவரை யெவ் பொய் தீரற நூல் செய்தார் தமதூர், வகைக் காண்பதென, நாரதர் காசிதேச கையு முகாமி தழும் விழியுங் காலுகி றமும் த்து வாசலிலிருந்து ஒரு பிணத்தை வாயி போலுங் கமலங், கொய்யு மடவார் விழி லில் வைத்திருயார் பிணத்தைக்கண்டு திரு வாயதரங்கோபங் கமழுந் தீபர் குடியே ம்புகிறாரோ அவரைச் சம்வர்த்தனர் என்று என்பதால் இவர் ஊர் ஏபங்குடி என அறிந்து கொள் என்றும் அவர் என்னைக் அறிந்தான். இது, திண்+ வனத்திற் கருதி கேட்டால் நான் நெருப்பில் வீழ்ந்து மரித் லுள்ளவூர். இவர் பாணியிற் சிவமூர்த்தி தார் என்று கூறுக என்றனர். அவ்வகை யைத் துதித்திருக்கிறபடியால் சைவர் என் அரசன் புரிந்து இவரைப் பின் தொடர்ந்து பர். இதனை புயல் வண்ண ன் புனல் ஓராலடியிற்பணிய இவர் அரசன் மீது எச் வார்க்க'' எனுஞ் செய்யுளில் "மலைமகளைப் சில் முதலிய உமிழ்ந்தும் நீங்காமை கண்டு புணர்ந்தவனை” என்பதால் அறிக. இவர் அரசனை உண்மை கூறக்கேட்டு யாகத்திற் காலம் (200) வருஷங்களிருக்கலாம். இவர் குடம்பட்டவர். (பார-அச்வ.) பாடியவை கலிங்கத்துப்பரண தீபங்குடி 2. ஒரு அரசன். இவன் பாரி உபதிஷ்) பத்து. (கலிங்கத்துப்பரணி). டா. இவன் தன்தேவியுடன் தவம்புரிந்து சயசிம்மன் - கோளத்தாசன் விவர்மன் பேறுபெற்றவன். அல்லது குலசேகா சங்கிராம தீரன் (1188) 3. காசி தரிசித்து முத்திபெற்ற ஒரு இல் பிறந்து (33) வயதில் மணந்து சிங்கா யாத்திரிகன். சனமடைந்து வீரபாண்டியனை வென்று. சம்வர்த்தன் - 1 ஒரு வேதியன், இவன் (சகம் 1234) இல், பாண்டிய சிங்காசனம் குமரன் கன்மாடன். இக்கன்மாடன் தவத் ஏறினான். (3, 1, 1.) தால் வயிற்றுவலி நீங்கினான். (பாண்டிக் சயசூரன் - திருதராட்டிரன். கொடிமுடி புராணம்) சயசேநன்-1. மலயத்துவசன் குமரன், 2. வியாழனுக்குச் சகோதரன். 2. பவகிரிபுரத்து அரசன். (சூளா).
சம்வத்தன் - 590 - சயசேகன சாந்தரமானம் ஸௌரமானம் சாவனம் சம்ஸ்தம்பினி - - ஒரு மந்திரம் இது சம்வர்த் என மூவி தப்படும் . இதில் சாந்திரமான தனரால் இந்திரன் வச்ராயுதம் ஸ்தம்பிக் வருஷம் சித்திரைமாத - சுக்ல பிரதமை கச்செய்த மந்திரம் . ( பார - அச் ) முதல் பங்குனிமாதப் பௌரணை வரையில் சயகுமாரன் - அத்தினபுரத்து அரசனாகிய சணிப்பதாம் சௌரம் சித்திரை முதல் சைநன் . பரிமித பரிக் ஹவிரத அநுஷ் பங்குனி கடைசி வரையில் கணிப்பது . டானத்தை மணிசூடன் எனும் தேவன் சாவனம் - முந்தற்று முப்பத்தாறு நாட் சோதிக்கப் பெண்ணுருக் கொண்டு வந்து கள் கொண்டது . என்னை அணையாவிடின் இறப்பேன் என சம்வத்தன் - ஒரு அசுரன் இவன் தன் உடன்படானாயினன் . தேவன் மகிழ்ந்து மனைவியுடன் மானுருக்கொண்டு புணர்ந் பாற்கடனீரால் அபிஷேகிக்கப்பெற்றவன் . திருக்கையில் சூரியவம்சத்துச் சவுதாசன் சயகீசவ்யர் - ஒரு இருடி இவர் தம் மாணாக் என்பவன் பேட்டையெய்ய இவன் தப்பித் கன் புரிந்த தீமையால் அவனைக் காசியை துக்கொண்டு ஓடிப் பழிக்குப்பழிவாங்க விட்டு நீக்க ஒரு காட்டில் தவம்புரிந்த வசிட்டரைப்போல் உருத்தாங்கி நரமாமிச னன் . இக்காட்டில் காசியிலிருந்து பொ மிடக் கேட்டு மறைய அரசன் உண்மை திகைநோக்கிவரும் அகத்தியர் காசிகாசி யாகிய வசிட்டர் வா அவருக்கு நரமாமிச என்று கூறி வரும் சத்தம் தவஞ்செய்வோன் மிட்டுச் சாபம் பெறச் செய்தவன் ( வேதா காதில் விழுந்தது . அதனால் இவன் முத்தி ரண்யபுராணம் ) அடைந்தனன் ( காசிரகசியம் ) . சம்வர்ணன் - 1 அஜமீடன் குமாருள் ஒரு சயங்கொண்டார் - கலிங்கத்துப் பாணி வன் . இவன் சூரியன் மகளாகிய தப பாடிய புலவர் . இவா சோழவள நாட்டில் தியை மணந்து குருவைப் பெற்றவன் . நன்னிலத்தை யடுத்த தீபங்குடியில் பிற 2 . இருக்ஷன் புத்திரன் ந்தவர் இவர் சைனர் என்பர் . இவரை சம்வர்ணை - தபதியின் புருஷன் . சூரிய அபயன் என்னுஞ் சோழன் நமதூர் யாது னுக்கு மருகன் . என்றபோது இவர் செய்யும் வினையு சம்வர்த்தகன் - நாகன் . மிருளுண்பதுவுந் தேனுசறவு மூனுங்கள சம்வர்த்தனர் - 1 . ஆங்கீரஸபுத்திரர் இவரால் வும் பொய்யுங்கொலையு மறவுந்தவிாப் யாகஞ்செய்விக்க மருத்து இவரை யெவ் பொய் தீரற நூல் செய்தார் தமதூர் வகைக் காண்பதென நாரதர் காசிதேச கையு முகாமி தழும் விழியுங் காலுகி றமும் த்து வாசலிலிருந்து ஒரு பிணத்தை வாயி போலுங் கமலங் கொய்யு மடவார் விழி லில் வைத்திருயார் பிணத்தைக்கண்டு திரு வாயதரங்கோபங் கமழுந் தீபர் குடியே ம்புகிறாரோ அவரைச் சம்வர்த்தனர் என்று என்பதால் இவர் ஊர் ஏபங்குடி என அறிந்து கொள் என்றும் அவர் என்னைக் அறிந்தான் . இது திண் + வனத்திற் கருதி கேட்டால் நான் நெருப்பில் வீழ்ந்து மரித் லுள்ளவூர் . இவர் பாணியிற் சிவமூர்த்தி தார் என்று கூறுக என்றனர் . அவ்வகை யைத் துதித்திருக்கிறபடியால் சைவர் என் அரசன் புரிந்து இவரைப் பின் தொடர்ந்து பர் . இதனை புயல் வண்ண ன் புனல் ஓராலடியிற்பணிய இவர் அரசன் மீது எச் வார்க்க ' ' எனுஞ் செய்யுளில் மலைமகளைப் சில் முதலிய உமிழ்ந்தும் நீங்காமை கண்டு புணர்ந்தவனை என்பதால் அறிக . இவர் அரசனை உண்மை கூறக்கேட்டு யாகத்திற் காலம் ( 200 ) வருஷங்களிருக்கலாம் . இவர் குடம்பட்டவர் . ( பார - அச்வ . ) பாடியவை கலிங்கத்துப்பரண தீபங்குடி 2 . ஒரு அரசன் . இவன் பாரி உபதிஷ் ) பத்து . ( கலிங்கத்துப்பரணி ) . டா . இவன் தன்தேவியுடன் தவம்புரிந்து சயசிம்மன் - கோளத்தாசன் விவர்மன் பேறுபெற்றவன் . அல்லது குலசேகா சங்கிராம தீரன் ( 1188 ) 3 . காசி தரிசித்து முத்திபெற்ற ஒரு இல் பிறந்து ( 33 ) வயதில் மணந்து சிங்கா யாத்திரிகன் . சனமடைந்து வீரபாண்டியனை வென்று . சம்வர்த்தன் - 1 ஒரு வேதியன் இவன் ( சகம் 1234 ) இல் பாண்டிய சிங்காசனம் குமரன் கன்மாடன் . இக்கன்மாடன் தவத் ஏறினான் . ( 3 1 1 . ) தால் வயிற்றுவலி நீங்கினான் . ( பாண்டிக் சயசூரன் - திருதராட்டிரன் . கொடிமுடி புராணம் ) சயசேநன் - 1 . மலயத்துவசன் குமரன் 2 . வியாழனுக்குச் சகோதரன் . 2 . பவகிரிபுரத்து அரசன் . ( சூளா ) .