அபிதான சிந்தாமணி

சந்தோவிசித் 580 சபதம் வெள்ளங்கொண்டு யாத்திரை செய்பவர் சந்நிவேசன்- பூஷாவிற்கு ரசனையிடம் உதி களைத் தடுக்க அவர்களையும் நடப்பித்துத்த்த சமரன், தாமும் பண்டரியடைந்து கண்ணனைத் சந்நியாசிப்புரட்டர் - இவர்கள் திருப்பதி தரிசித்தவர். திருத்தணி முதலிய இடங்களிலுள்ள குடு சந்தோவிசிதி-வே தாங்களல். ம்பிகளும், சாதிவிட்டோடிப் போனவர்க சந்தோஷன் - யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணை ளும் ஒரு கூட்டமாய்ப் பெண்களையும் புரு பிடம் உதித்த குமரன். ஷர்களையும் ஏமாற்றி வஸ்திரகளை வாங்கி சந்நதமந்தன் - (கிருதி தந்தி) சுமதிகுமான், பல வர்ணங்களாகக் கட்டிக்கொண்டும் சந்நதி- சிந்துவின் தேவி. பல குளிசங்களைக் கோத்துத் தலையில் சந்நதிமான் - சுமதி புத்திரன். கட்டிக்கொண்டு, தோள்களில் வளையமிட் சந்ததேயு - சந்திரவம்சத்து பூரு புத்திர டும் தடியில் ஒருபையைக் கோத்துத் னாகிய ரௌதராஸ்வனுக்கு சித்திரகேசி தோளில் தூக்கிக்கொண்டும் வீடுகளில் யிடம் பிறந்த புத்திரன். நுழைந்து கைபார்ப்பதும் குளிசமெழுதித் சந்நிதம் - ஓர் தீர்த்த ம். தருவதுமான பகற் புரட்டர். சந்நிதி-1. அலர்க்கன் குமான், இவன் கும் சந்நியாசியோகம் - வாதபித்த, சிலேஷ்மங் என் சுநிதன், கள் பிராணஸ் தானங்களை யடைந்து திரி 2. வாலகில்லியர்க்குத் தாய், கிருதுக் | கரணங்களை அடக்கி மூர்ச்சை யொழித்து குத் தேவி. மனிதனைக் கீழ்தள்ளும், இது சாத்தியா 3. தக்ஷன் பெண், புலத்தியன் தேவி.. சாத்தியம். (ஜீவா.) சந்நியாசம் - இது இல்லறம் நீங்கித் தனி சந்து-1. ஒரு இருடி சுகோத்திரன் குமரர். மையாய்க் கடவுளைத் தியானிக்கும் ஆச் பகீரதன் தன் மூதாதைகளுக்கு நற்கதி தர சிரமம், இது நான்குவி தம். இதை மேற் வேண்டிச் சிவமூர்த்தியை எண்ணிப் பல கொண்டார். தடீசகள், பகூதகன், அம் நாள் தவம்புரிந்து பெற்றுக்கொண்டுவரும் சன், பரம அம்சன் எனப்படுவர். குடீச கங்கை, இந்த முனிவர் ஆச்சிரமத்தின் கன், சந்நியாசஞ் செய்து கொண்டு சிகை வழிவர முனிவர் கோபித்துக் கங்கையைப் எஞ்ஞோபவீதம், திரி தண்டம், காவிவஸ் பானம் செய்தனர். அரசன் திரும்பிப் திரம், கமண்டலம், திரிபுண்டாம், தேவ பார்க்கக் கங்கை, மறைந்தது கண்டு முனி தார்ச்சனை முதலியவற்றுடன், இருந்து வரிடம் தனது குறைகூறி வேண்ட முனி தன் வீட்டிலேனும், அயல் வீட்டிலேனும் வர், அதனைக் காதின் வழி விட்டனர். இத அன்னம் ஏற்று உண்பவன். பகூதகன் னால் கங்கைக்குச் சாகவி என்று ஒருபெயர் காவிவஸ்திரம், திரிதண்டம், கமண்டலம், உண்டாயிற்று. சந்திரவம்சத்து ஒதுரகன் மான் தோல், குடை, யோகபட்டம், கோவ குமரன் எனவுங்கூறுவர், இவன் ருஷி ணம், பாதுகை, செபமணி, மண்தொடு யாயினன். கருவி, திரிபுண்டரம், உபவீதம், சிகை, 2. குருவின் மூன்றாம் புத்திரன். தேவ தார்ச்சனை தாங்கித் தன் வீடு ஒழிந்து சந்நுதன் - திரிதசீருஷி புத்திரன், அகத்தி எழுவீட்டில் அன்னம் ஏற்று உண்பவன்.| யர் போன். அம்சன் கமண்டலம், கந்தை, கோவணம், சந்மதிழனி- பவணந்தி முனிவர்க்குத்தந்தை பலிபாத்திரம், வேணு தண்டம், முண்ட | இவர் தொண்டைமண்டலத்துச் சைநர். னம், திரிபுண்டாம், பரதேசசஞ்சாரம், இவர் இருந்தது சநகாபுரம். ஒரு ஊரில் ஒருநாள் அன்றி இராமை, | சபணன்-1. பௌத்தன், தேவ தாபூசை, சாஸ்திரவிசாரம், எண்கவ - 2. சைநன், ளம் புசித்தல் முதலிய உள்ளவன். பரம சபதம் - என்பது பிரமாணம், அது திவ்ய அம்சன் , மயிர்க்கயிறு, கமண்டலம், மான் பிரமாணம், சபதம் என (உ) வகை, திவ் றோல், மண்டொடுகருவி, யோதபட்டம், யம் - துலாம், அக்கினி, சலம், விடம், சந்தை, குடை, பாதுகை, தண்டம், உப கோடம், தண்டுலம், தத்தமாடம், பால், வீதமின்மை , முண்டனம், நித்தியகருமம் தருமசம் என) (சு) இவற்றை பிரமாணத் இன்மை , ஈசுவரத்தியானம் உடையவன். திற் கூறினாம். சபதம், சத்தியம் புண் இவன் சமாதியில் அரசமரம் அல்லது ஏதா ணிய முதலிய கெடும் என்பதும், வாகனம், வது பிரதிஷ்டை செய்விக்கவேண்டும். ஆயுதம், பசு, விதை, பொன், தெய்வத்
சந்தோவிசித் 580 சபதம் வெள்ளங்கொண்டு யாத்திரை செய்பவர் சந்நிவேசன் - பூஷாவிற்கு ரசனையிடம் உதி களைத் தடுக்க அவர்களையும் நடப்பித்துத்த்த சமரன் தாமும் பண்டரியடைந்து கண்ணனைத் சந்நியாசிப்புரட்டர் - இவர்கள் திருப்பதி தரிசித்தவர் . திருத்தணி முதலிய இடங்களிலுள்ள குடு சந்தோவிசிதி - வே தாங்களல் . ம்பிகளும் சாதிவிட்டோடிப் போனவர்க சந்தோஷன் - யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணை ளும் ஒரு கூட்டமாய்ப் பெண்களையும் புரு பிடம் உதித்த குமரன் . ஷர்களையும் ஏமாற்றி வஸ்திரகளை வாங்கி சந்நதமந்தன் - ( கிருதி தந்தி ) சுமதிகுமான் பல வர்ணங்களாகக் கட்டிக்கொண்டும் சந்நதி - சிந்துவின் தேவி . பல குளிசங்களைக் கோத்துத் தலையில் சந்நதிமான் - சுமதி புத்திரன் . கட்டிக்கொண்டு தோள்களில் வளையமிட் சந்ததேயு - சந்திரவம்சத்து பூரு புத்திர டும் தடியில் ஒருபையைக் கோத்துத் னாகிய ரௌதராஸ்வனுக்கு சித்திரகேசி தோளில் தூக்கிக்கொண்டும் வீடுகளில் யிடம் பிறந்த புத்திரன் . நுழைந்து கைபார்ப்பதும் குளிசமெழுதித் சந்நிதம் - ஓர் தீர்த்த ம் . தருவதுமான பகற் புரட்டர் . சந்நிதி - 1 . அலர்க்கன் குமான் இவன் கும் சந்நியாசியோகம் - வாதபித்த சிலேஷ்மங் என் சுநிதன் கள் பிராணஸ் தானங்களை யடைந்து திரி 2 . வாலகில்லியர்க்குத் தாய் கிருதுக் | கரணங்களை அடக்கி மூர்ச்சை யொழித்து குத் தேவி . மனிதனைக் கீழ்தள்ளும் இது சாத்தியா 3 . தக்ஷன் பெண் புலத்தியன் தேவி . . சாத்தியம் . ( ஜீவா . ) சந்நியாசம் - இது இல்லறம் நீங்கித் தனி சந்து - 1 . ஒரு இருடி சுகோத்திரன் குமரர் . மையாய்க் கடவுளைத் தியானிக்கும் ஆச் பகீரதன் தன் மூதாதைகளுக்கு நற்கதி தர சிரமம் இது நான்குவி தம் . இதை மேற் வேண்டிச் சிவமூர்த்தியை எண்ணிப் பல கொண்டார் . தடீசகள் பகூதகன் அம் நாள் தவம்புரிந்து பெற்றுக்கொண்டுவரும் சன் பரம அம்சன் எனப்படுவர் . குடீச கங்கை இந்த முனிவர் ஆச்சிரமத்தின் கன் சந்நியாசஞ் செய்து கொண்டு சிகை வழிவர முனிவர் கோபித்துக் கங்கையைப் எஞ்ஞோபவீதம் திரி தண்டம் காவிவஸ் பானம் செய்தனர் . அரசன் திரும்பிப் திரம் கமண்டலம் திரிபுண்டாம் தேவ பார்க்கக் கங்கை மறைந்தது கண்டு முனி தார்ச்சனை முதலியவற்றுடன் இருந்து வரிடம் தனது குறைகூறி வேண்ட முனி தன் வீட்டிலேனும் அயல் வீட்டிலேனும் வர் அதனைக் காதின் வழி விட்டனர் . இத அன்னம் ஏற்று உண்பவன் . பகூதகன் னால் கங்கைக்குச் சாகவி என்று ஒருபெயர் காவிவஸ்திரம் திரிதண்டம் கமண்டலம் உண்டாயிற்று . சந்திரவம்சத்து ஒதுரகன் மான் தோல் குடை யோகபட்டம் கோவ குமரன் எனவுங்கூறுவர் இவன் ருஷி ணம் பாதுகை செபமணி மண்தொடு யாயினன் . கருவி திரிபுண்டரம் உபவீதம் சிகை 2 . குருவின் மூன்றாம் புத்திரன் . தேவ தார்ச்சனை தாங்கித் தன் வீடு ஒழிந்து சந்நுதன் - திரிதசீருஷி புத்திரன் அகத்தி எழுவீட்டில் அன்னம் ஏற்று உண்பவன் . | யர் போன் . அம்சன் கமண்டலம் கந்தை கோவணம் சந்மதிழனி - பவணந்தி முனிவர்க்குத்தந்தை பலிபாத்திரம் வேணு தண்டம் முண்ட | இவர் தொண்டைமண்டலத்துச் சைநர் . னம் திரிபுண்டாம் பரதேசசஞ்சாரம் இவர் இருந்தது சநகாபுரம் . ஒரு ஊரில் ஒருநாள் அன்றி இராமை | சபணன் - 1 . பௌத்தன் தேவ தாபூசை சாஸ்திரவிசாரம் எண்கவ - 2 . சைநன் ளம் புசித்தல் முதலிய உள்ளவன் . பரம சபதம் - என்பது பிரமாணம் அது திவ்ய அம்சன் மயிர்க்கயிறு கமண்டலம் மான் பிரமாணம் சபதம் என ( ) வகை திவ் றோல் மண்டொடுகருவி யோதபட்டம் யம் - துலாம் அக்கினி சலம் விடம் சந்தை குடை பாதுகை தண்டம் உப கோடம் தண்டுலம் தத்தமாடம் பால் வீதமின்மை முண்டனம் நித்தியகருமம் தருமசம் என ) ( சு ) இவற்றை பிரமாணத் இன்மை ஈசுவரத்தியானம் உடையவன் . திற் கூறினாம் . சபதம் சத்தியம் புண் இவன் சமாதியில் அரசமரம் அல்லது ஏதா ணிய முதலிய கெடும் என்பதும் வாகனம் வது பிரதிஷ்டை செய்விக்கவேண்டும் . ஆயுதம் பசு விதை பொன் தெய்வத்