அபிதான சிந்தாமணி

'சந்திரதத்தன் 577 சந்திரவாணன் சந்திரனுக்குரியனுக்கு கண்களின் ளாம். சந்திரனுக்கு ஒரு கண்ணிருந்தா விசுவாமித்திரன் செய்வித்த துன்பத்தால் லும் உத்தமம். சூரியனுக்கு ஒருகண்ணி நாடிழந்தகாலத்தும் புருஷனை விடாது ருந்தாலும் ஆகாது. இரண்டு கண்களில் பின்பற்றிக் கணவன்பொருட்டுக் காசி லாத நாட்களில் செய்யுந்தொழில்கள் வேதியனிடம் அடிமைப்பட்டுத் தானொரு பாழாம். ஆதலால் இரண்டுகண்கள் உள்ள புறம் புருஷனொருபுறம் இருந்து புத்திரனை நாட்களில் சுபகாரியங்கள் செய்க. விழந்து துன்பம் அடைந்து கடைசியில் சந்திரதத்தள்- சாதுவனை நாகர் மலையிலிரு சுடலையில் புருஷனைக்கண்டு துயாமடை ந்து காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற்குக் கப்பல் ந்து காசியாசன் குமரன் பொருட்டு இறக் ஏற்றிவந்த வணிகன். (மணிமேகலை.) கத்துணிந்து இருக்கையில் தேவர்கள் சநீதிரதரிசனபலன் - சந்திரமான வகையால் காட்சி தாக் கணவனை அடைந்தவள். பங்குனி, சித்திரை, மாதங்களில் பிறை சந்திரமாசாதி - பூர்வபகத்துப் பிரதமை தெற்குயரும், மாசிவைகாசியில் ஒத்துநிற் முதல் அமாவாசையிறு தியாகவந்தது சார் கும், அல்லாத மாதங்களில் வடக்குயரும், திரமாதம், சூரியன், மேஷமுதலான இரா இவ்வகை ஒழிந்து விபரீதமாய்வரின் சிகளில் சங்கிராந்தி சௌரமாதம், அசு தேசத்திற்குத் தீமையுண்டாம். அசுவினி வினி முதல் இரேவதி யந்தம் நட்சத்ர முதல் (ங) நாட்களில் பூர்வபக்ஷ பிரதமை மாதம். (கூ0) நாள் ஒரு மாதமாக வந்தது வரில் அடைவே தானியவிலை ஏற்றமும் சாவணமாதம். அது சனனமாணாதிகளில் சமமும் குறைவுமாம். (விதானமாலை.) அறியப்படும். இந்த வகையில் (கஉ) மாதங் சந்திரபலன் - ஜன்மராசி முதல் சந்திர கொண்டது அவ்வருஷமாம். வியாழன் னிருக்கிற ராசிவரைக்கும் - எண்ணின நின்றராசி உதய முதலாக வுதயாத்த தொகையில் க-வது தேக சவுக்கியம்-உ. மென்று பெயராம். சாந்திரமானம் ஆண் தனஹானி .. - திரவியலாபம் ச - ரோக டிற்கு (ச) மாதம் (உசு) திவசமும், (ச) பயம் ந-கார்ய விகல்பம் -சு - சத்துருநாச மாதம் ($0) திவசமாய் வந்தபடியால் னம் எ-சவுக்கியவிருத்தி -அ - ரோகவிரு (கூடுச) நாட்களென்றும், சௌரமானம், த்தி கூ- கார்ய தாமசம் - க0 - உத்தியோக ஆண்டிற்கு இடபாதி ஐந்து மாதமும் நாள் விருத்தி-கக - இஷ்டார்த்தசித்தி- சஉ - தன அதிகப் பட்டபடியால் (ஙசுடுவ) நாட்க விரயம் சிலர் சுக்கிலபக்ஷத்தில் - உ-ந-க ளென்றும், நக்ஷத்ரமானம் ஆண்டிற்கு உத்தமமென்றும் - கிருஷ்ண பக்ஷத்தில் நடித்திரம் (உஎ) ஆகையால் (கூச) நாட் ச-அ-கஉ உத்தம மென்பார்கள். களென்றும், சாவணமானம் ஆண்டிற்கு சந்திரபாகை- சிந்து நதியின் உபநதி. மாதம் (10) நாளாகையால் (ஙசு0) நாட்க சந்திரபிரபர் - சைந் தீர்த்தங்கருள் எட்டா 'ளென்றும் கூறுவர். (விதானமாலை) வது தீர்த்தங்கரர், இவராண்டது சந்திராப சந்திரவதி-1. பார்வதிபிராட்டி ஒருமரத்தை நகரம். இக்ஷவாகு வம்சத்தவர். தந்தை 'நோக்கிப் பெண்வேண்டும் என அது ஒரு மகாசோன், தாய் லஷ்மணை, இவர் கிருத பெண்ணைத் தந்தது. அப்பெண் பூஞ்சோ யுகத்தில் தைமீ கிருஷ்ணபக்ஷம் ஏகாதசி லைக்குச் செல்ல அவ்விடம் மணிசூடன் அனுஷத்திற் பிறந்தவர். உன்னதம் என்னுங்காந் தருவன் அப்பெண்ணைக்கண்டு (காடு) வில் வெண்ணிறம். ஆயுஷ்யம் மோகித்த தனால் பூமியில் சந்திரகுத்தனுக் பத்துலக்ஷம், இவர் புத்திரன் வரசந்திரன், குப் பிள்ளையாகப் பிறந்தான். (பூவாளூர்ப் கண தார், தத்தர் முதலிய தொண்ணூற்று புராணம்). மூவர். 2. மஞ்சுளனைக் காண்க. சந்திரபீடன் - உச்சையனி நகரத்தரசன், சந்திரரேகை-ஒரு அப்சரசு. ' தாராபீடன் என்பவனுக்குக் குமரன். சந்திரலோகம் - பிதுர்க்கள் வசிக்கும் சுவர் சந்திராபீடன் - காதம்பரியின் கணவன். க்கலோகத்திடம், சந்திரபீசன்- விசயன் குமரன், இவன் கும சந்திரவாகை - ஒருநதி, ரன், சுலோமதி. சந்திரவக்கிரன் சந்திரகேதுவிற்குஒருபெயர். சந்திரமதி- மதி தயன் மகள், அரிச்சந்திரன் சந்திரவாணன்- தஞ்சாவூர் ஆண்ட அரை தேவி. பதிவிரதாசிரோமணி இவள் பிற யர்களில் ஒருவன். இவன் பெயரால் ந்தபோழ்தே மாங்கல்யம் இவளுடன் பிற பொய்யாமொழிப்புலவர் தஞ்சைவாலன் ந்ததாகக் கூறுவர். இவள் தன் கணவன் கோவை செய்தனர். - 73 | மவர்
' சந்திரதத்தன் 577 சந்திரவாணன் சந்திரனுக்குரியனுக்கு கண்களின் ளாம் . சந்திரனுக்கு ஒரு கண்ணிருந்தா விசுவாமித்திரன் செய்வித்த துன்பத்தால் லும் உத்தமம் . சூரியனுக்கு ஒருகண்ணி நாடிழந்தகாலத்தும் புருஷனை விடாது ருந்தாலும் ஆகாது . இரண்டு கண்களில் பின்பற்றிக் கணவன்பொருட்டுக் காசி லாத நாட்களில் செய்யுந்தொழில்கள் வேதியனிடம் அடிமைப்பட்டுத் தானொரு பாழாம் . ஆதலால் இரண்டுகண்கள் உள்ள புறம் புருஷனொருபுறம் இருந்து புத்திரனை நாட்களில் சுபகாரியங்கள் செய்க . விழந்து துன்பம் அடைந்து கடைசியில் சந்திரதத்தள் - சாதுவனை நாகர் மலையிலிரு சுடலையில் புருஷனைக்கண்டு துயாமடை ந்து காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற்குக் கப்பல் ந்து காசியாசன் குமரன் பொருட்டு இறக் ஏற்றிவந்த வணிகன் . ( மணிமேகலை . ) கத்துணிந்து இருக்கையில் தேவர்கள் சநீதிரதரிசனபலன் - சந்திரமான வகையால் காட்சி தாக் கணவனை அடைந்தவள் . பங்குனி சித்திரை மாதங்களில் பிறை சந்திரமாசாதி - பூர்வபகத்துப் பிரதமை தெற்குயரும் மாசிவைகாசியில் ஒத்துநிற் முதல் அமாவாசையிறு தியாகவந்தது சார் கும் அல்லாத மாதங்களில் வடக்குயரும் திரமாதம் சூரியன் மேஷமுதலான இரா இவ்வகை ஒழிந்து விபரீதமாய்வரின் சிகளில் சங்கிராந்தி சௌரமாதம் அசு தேசத்திற்குத் தீமையுண்டாம் . அசுவினி வினி முதல் இரேவதி யந்தம் நட்சத்ர முதல் ( ) நாட்களில் பூர்வபக்ஷ பிரதமை மாதம் . ( கூ0 ) நாள் ஒரு மாதமாக வந்தது வரில் அடைவே தானியவிலை ஏற்றமும் சாவணமாதம் . அது சனனமாணாதிகளில் சமமும் குறைவுமாம் . ( விதானமாலை . ) அறியப்படும் . இந்த வகையில் ( கஉ ) மாதங் சந்திரபலன் - ஜன்மராசி முதல் சந்திர கொண்டது அவ்வருஷமாம் . வியாழன் னிருக்கிற ராசிவரைக்கும் - எண்ணின நின்றராசி உதய முதலாக வுதயாத்த தொகையில் - வது தேக சவுக்கியம் - . மென்று பெயராம் . சாந்திரமானம் ஆண் தனஹானி . . - திரவியலாபம் - ரோக டிற்கு ( ) மாதம் ( உசு ) திவசமும் ( ) பயம் - கார்ய விகல்பம் - சு - சத்துருநாச மாதம் ( $ 0 ) திவசமாய் வந்தபடியால் னம் - சவுக்கியவிருத்தி - - ரோகவிரு ( கூடுச ) நாட்களென்றும் சௌரமானம் த்தி கூ - கார்ய தாமசம் - க0 - உத்தியோக ஆண்டிற்கு இடபாதி ஐந்து மாதமும் நாள் விருத்தி - கக - இஷ்டார்த்தசித்தி - சஉ - தன அதிகப் பட்டபடியால் ( ஙசுடுவ ) நாட்க விரயம் சிலர் சுக்கிலபக்ஷத்தில் - - - ளென்றும் நக்ஷத்ரமானம் ஆண்டிற்கு உத்தமமென்றும் - கிருஷ்ண பக்ஷத்தில் நடித்திரம் ( உஎ ) ஆகையால் ( கூச ) நாட் - - கஉ உத்தம மென்பார்கள் . களென்றும் சாவணமானம் ஆண்டிற்கு சந்திரபாகை - சிந்து நதியின் உபநதி . மாதம் ( 10 ) நாளாகையால் ( ஙசு0 ) நாட்க சந்திரபிரபர் - சைந் தீர்த்தங்கருள் எட்டா ' ளென்றும் கூறுவர் . ( விதானமாலை ) வது தீர்த்தங்கரர் இவராண்டது சந்திராப சந்திரவதி - 1 . பார்வதிபிராட்டி ஒருமரத்தை நகரம் . இக்ஷவாகு வம்சத்தவர் . தந்தை ' நோக்கிப் பெண்வேண்டும் என அது ஒரு மகாசோன் தாய் லஷ்மணை இவர் கிருத பெண்ணைத் தந்தது . அப்பெண் பூஞ்சோ யுகத்தில் தைமீ கிருஷ்ணபக்ஷம் ஏகாதசி லைக்குச் செல்ல அவ்விடம் மணிசூடன் அனுஷத்திற் பிறந்தவர் . உன்னதம் என்னுங்காந் தருவன் அப்பெண்ணைக்கண்டு ( காடு ) வில் வெண்ணிறம் . ஆயுஷ்யம் மோகித்த தனால் பூமியில் சந்திரகுத்தனுக் பத்துலக்ஷம் இவர் புத்திரன் வரசந்திரன் குப் பிள்ளையாகப் பிறந்தான் . ( பூவாளூர்ப் கண தார் தத்தர் முதலிய தொண்ணூற்று புராணம் ) . மூவர் . 2 . மஞ்சுளனைக் காண்க . சந்திரபீடன் - உச்சையனி நகரத்தரசன் சந்திரரேகை - ஒரு அப்சரசு . ' தாராபீடன் என்பவனுக்குக் குமரன் . சந்திரலோகம் - பிதுர்க்கள் வசிக்கும் சுவர் சந்திராபீடன் - காதம்பரியின் கணவன் . க்கலோகத்திடம் சந்திரபீசன் - விசயன் குமரன் இவன் கும சந்திரவாகை - ஒருநதி ரன் சுலோமதி . சந்திரவக்கிரன் சந்திரகேதுவிற்குஒருபெயர் . சந்திரமதி - மதி தயன் மகள் அரிச்சந்திரன் சந்திரவாணன் - தஞ்சாவூர் ஆண்ட அரை தேவி . பதிவிரதாசிரோமணி இவள் பிற யர்களில் ஒருவன் . இவன் பெயரால் ந்தபோழ்தே மாங்கல்யம் இவளுடன் பிற பொய்யாமொழிப்புலவர் தஞ்சைவாலன் ந்ததாகக் கூறுவர் . இவள் தன் கணவன் கோவை செய்தனர் . - 73 | மவர்