அபிதான சிந்தாமணி

சந்தித்த சாதனம் 575 சந்திரகுப்தன தத்தன் ஜரிக்கிறதிலே பிரமாணமில்லா த துண்டாகாதே யிருக்கிற ததவஞானத்தை படியால் (சிவ - சித்.) யுடையவ ரென்கிறதும், எப்பொழுதும் சந்தித்த சாதனம் - இவன் சர்வஞ்ஞன். தத்துவஞான மில்லாதவரென்கிறதும் சந் எதனால் எனின், இராகத்வேஷாதிகளு தேகமாயிருக்கிற தால் இரண்டாலும் டன் கூடினவனாதலால் தெருவிற்போகிற பெற்ற பெயர். (சிவ - சித்.) புருடனைப்போல, இந்த ஏது விற்குத் சந்தித்தவிசேஷியாசித்தன் - கபிலர் இப் திருஷ்டாந் தமாயிருக்கிற தெருவிற் புரு பொழுது இராகத்வேஷாதிகளுடன் கூடி வனிச்சித சாதனானாகையாலும் சாத்யமா யவர். புருஷதத்வத்துடன் கூடிய தத்வ யிருக்கிற இந்தப் புருஷனிடத்தில் அச்சர் ஞானம் இல்லாத புருஷர் ஆகையினால் வஞ்ஞ லக்ஷணமுண்டோ இல்லையோ என்பது. (வே-சித்.) என்று சங்கையுறு தலால் இது திருஷ் சந்தியாநிருத்தம் - தேவர் முனிவர் பொருட் டாந்தாபாசம். (சிவ சித்.) டுச் சந்தியாகாலத்து நிருத்தஞ் செய்த சிவ சந்தித்த சாத்யம் - இவன்மகா ராஜாவாகப் மூர்த்தியின் தாண்டவகோலம் போகிறான், சோமவம் சொற்பவனாதலால் சந்தியாவலி - ஒரு ராஜகுமாரன் தேவி, இராஜ்யபாரத்திற்குக் கர்த்தனான இராஜ இவள் சொற்படி இவள் கணவன் தன் புத்ரனைப்போல, இந்த எது இவன் இராஜ் குமரன் தலையைக் சண்டித்து மாகவிரத யாதிபதியாகப் போகிறானென்கிற சாத் அநுஷ்டானபலத்தால் பாபநீங்கி நல்லுலக யத்துடன் வியாப்திக்குந்திருஷ்டாந்த நிச் மடைந்தான். (பிரகன்னாரதீய புரா.) சயித்த இராஜ்யபாரத்தையுடையவனாகை சந்தியை - 1, சாலகடங்கடைக்குத் தாய், யால் என்க. (சிவ - சித்.) - 2. பிரமன் தேவி. சந்தித்தோபயன் - இவன் சுவர்க்க மடை சந்திரகாசன் - அருச்சுநன் காலத்துத் தக்ஷ யப் போகிறான் முன் சநநத்திற் றேடப்ண த்தில் அரசாண்ட ஓர் அரசன். பட்டிருக்கிற சத்கன்மபலத்தை யுடையவ சந்திரகாந்தக்கல் - சந்திரோதயத்தில் நீர் னாகையினால், தேவதத்தனைப்போல, இந் கால்வது. தத் திருஷ்டாந்தத்திலே எதுவாகிற முன் சந்திரகாந்தம் - காருபதத்தில் இலக்குமண பார்ஜித்த சுத்தகன்மத்வமும், சாத்யமா ரால் நிருமிக்கப்பட்ட பட்டணம். யிருக்கிற சுவர்க்காதித்வமும் சந்தித்தம் சந்திரகாந்தன் - மனோஜயன் குமரன். ஆகையால் என்பர். (சிவ-சித்.) சந்திரகாந்தை-வேதராசி என்பவனுக்குத் சந்தித்த்த சாத்யாவியாவிருத்தன் - எவன் தேவி, இவள் மகா பதிவிரதையாயினும் மகத்தான இராஜ்யம் பண்ணவில்லை இவள் அடுத்த வீட்டிலிருந்த வித்யாவதி அவன் சோமவம்சோற்பவனுமல்ல, வே என்னும் விபசாரியின் சொல்லால் கெட்டு றொரு ராஜ புருஷனைப்போல என்கிற இந்திரத்துய்ம்மன் என்னும் அரசனால் திருஷ்டாந்தத்திலே திருஷ்டாந்தமான நாட்டைவிட் டாற்றப்பெற்றுக் காவிரி இராஜபுத்திரனிடத்தில் சாத்யாவியாவிரு தீரத்தில்வசித்து மறுபிறப்பில் தேக எரிச் தயம் உண்டாய்ச் சந்தேக முண்டாதலால் சல் நோயடைந்து காவிரியில் ஸ்நானஞ் என்க. (சிவ-சித்) செய்து நலமடைந்தவள். சந்தித்த சாதனாவியா விருத்தன் - எவன் சந்திரகிரி - தெலுங்க இராஜதானி, சர்வஞ்ஞன் அவன் இராகத்வேஷமில்லா சந்திரகுப்தன் - 1. ஒரு அரசன், மௌரி தவன் சகல சாஸ்திரஞ்ஞனைப்போல் என் யன். பிராமணனால் பட்டம் அடைந்த கிற திருஷ்டாந்தத்தில் உள்ள சகல சாஸ் வன். இவன் குமரன் வாரிதாரன், மகத திரஞ்ஞனுக்கு இராகாதிகளில்லாததினால் தேசாதிபதி என்பர். தாய் முறை, நந்தர்கள் பிரமாணமில்லாமையால் என்க. (சிவ-சித்): ளுக்குப் பின் ஆண்ட வன் கலி (2,720)ல் சந்தித்த விசேஷணாசித்தன் - கபிலர் இப் ஆண்டான் என்பர். இவன் மசா பத்மாந் பொழுது இச்சாதியுடனே கூடினவர். தன் எனும் அரசனைவென்று பட்டமடைந் தத்வஞானமில்லாத புருடராகையினால் தான். இவனுக்குச் சாணக்கியர் எனும் ஒரு இந்த ஏதுவிலுமி தற்கு முன் சொன்ன ஏது மந்திரியிருந்தார். சந்திரகுப்தன் செலி விலும் புருடததவத்திற்கு விசேஷியமா 'யூகசை யெதிர்த்து வென்றான் இவன் தாய் யும், விசேஷணமாயுமிருக்கிற தத்வஞான முரா ஆதலால் இவன் வம்சத்தவர் மௌரி மில்லாமையென்கிற ஏது, இப்பொழு யர் எனப்பட்டனர். இந்த வம்சம் சுங்க
சந்தித்த சாதனம் 575 சந்திரகுப்தன தத்தன் ஜரிக்கிறதிலே பிரமாணமில்லா துண்டாகாதே யிருக்கிற ததவஞானத்தை படியால் ( சிவ - சித் . ) யுடையவ ரென்கிறதும் எப்பொழுதும் சந்தித்த சாதனம் - இவன் சர்வஞ்ஞன் . தத்துவஞான மில்லாதவரென்கிறதும் சந் எதனால் எனின் இராகத்வேஷாதிகளு தேகமாயிருக்கிற தால் இரண்டாலும் டன் கூடினவனாதலால் தெருவிற்போகிற பெற்ற பெயர் . ( சிவ - சித் . ) புருடனைப்போல இந்த ஏது விற்குத் சந்தித்தவிசேஷியாசித்தன் - கபிலர் இப் திருஷ்டாந் தமாயிருக்கிற தெருவிற் புரு பொழுது இராகத்வேஷாதிகளுடன் கூடி வனிச்சித சாதனானாகையாலும் சாத்யமா யவர் . புருஷதத்வத்துடன் கூடிய தத்வ யிருக்கிற இந்தப் புருஷனிடத்தில் அச்சர் ஞானம் இல்லாத புருஷர் ஆகையினால் வஞ்ஞ லக்ஷணமுண்டோ இல்லையோ என்பது . ( வே - சித் . ) என்று சங்கையுறு தலால் இது திருஷ் சந்தியாநிருத்தம் - தேவர் முனிவர் பொருட் டாந்தாபாசம் . ( சிவ சித் . ) டுச் சந்தியாகாலத்து நிருத்தஞ் செய்த சிவ சந்தித்த சாத்யம் - இவன்மகா ராஜாவாகப் மூர்த்தியின் தாண்டவகோலம் போகிறான் சோமவம் சொற்பவனாதலால் சந்தியாவலி - ஒரு ராஜகுமாரன் தேவி இராஜ்யபாரத்திற்குக் கர்த்தனான இராஜ இவள் சொற்படி இவள் கணவன் தன் புத்ரனைப்போல இந்த எது இவன் இராஜ் குமரன் தலையைக் சண்டித்து மாகவிரத யாதிபதியாகப் போகிறானென்கிற சாத் அநுஷ்டானபலத்தால் பாபநீங்கி நல்லுலக யத்துடன் வியாப்திக்குந்திருஷ்டாந்த நிச் மடைந்தான் . ( பிரகன்னாரதீய புரா . ) சயித்த இராஜ்யபாரத்தையுடையவனாகை சந்தியை - 1 சாலகடங்கடைக்குத் தாய் யால் என்க . ( சிவ - சித் . ) - 2 . பிரமன் தேவி . சந்தித்தோபயன் - இவன் சுவர்க்க மடை சந்திரகாசன் - அருச்சுநன் காலத்துத் தக்ஷ யப் போகிறான் முன் சநநத்திற் றேடப்ண த்தில் அரசாண்ட ஓர் அரசன் . பட்டிருக்கிற சத்கன்மபலத்தை யுடையவ சந்திரகாந்தக்கல் - சந்திரோதயத்தில் நீர் னாகையினால் தேவதத்தனைப்போல இந் கால்வது . தத் திருஷ்டாந்தத்திலே எதுவாகிற முன் சந்திரகாந்தம் - காருபதத்தில் இலக்குமண பார்ஜித்த சுத்தகன்மத்வமும் சாத்யமா ரால் நிருமிக்கப்பட்ட பட்டணம் . யிருக்கிற சுவர்க்காதித்வமும் சந்தித்தம் சந்திரகாந்தன் - மனோஜயன் குமரன் . ஆகையால் என்பர் . ( சிவ - சித் . ) சந்திரகாந்தை - வேதராசி என்பவனுக்குத் சந்தித்த்த சாத்யாவியாவிருத்தன் - எவன் தேவி இவள் மகா பதிவிரதையாயினும் மகத்தான இராஜ்யம் பண்ணவில்லை இவள் அடுத்த வீட்டிலிருந்த வித்யாவதி அவன் சோமவம்சோற்பவனுமல்ல வே என்னும் விபசாரியின் சொல்லால் கெட்டு றொரு ராஜ புருஷனைப்போல என்கிற இந்திரத்துய்ம்மன் என்னும் அரசனால் திருஷ்டாந்தத்திலே திருஷ்டாந்தமான நாட்டைவிட் டாற்றப்பெற்றுக் காவிரி இராஜபுத்திரனிடத்தில் சாத்யாவியாவிரு தீரத்தில்வசித்து மறுபிறப்பில் தேக எரிச் தயம் உண்டாய்ச் சந்தேக முண்டாதலால் சல் நோயடைந்து காவிரியில் ஸ்நானஞ் என்க . ( சிவ - சித் ) செய்து நலமடைந்தவள் . சந்தித்த சாதனாவியா விருத்தன் - எவன் சந்திரகிரி - தெலுங்க இராஜதானி சர்வஞ்ஞன் அவன் இராகத்வேஷமில்லா சந்திரகுப்தன் - 1 . ஒரு அரசன் மௌரி தவன் சகல சாஸ்திரஞ்ஞனைப்போல் என் யன் . பிராமணனால் பட்டம் அடைந்த கிற திருஷ்டாந்தத்தில் உள்ள சகல சாஸ் வன் . இவன் குமரன் வாரிதாரன் மகத திரஞ்ஞனுக்கு இராகாதிகளில்லாததினால் தேசாதிபதி என்பர் . தாய் முறை நந்தர்கள் பிரமாணமில்லாமையால் என்க . ( சிவ - சித் ) : ளுக்குப் பின் ஆண்ட வன் கலி ( 2 720 ) ல் சந்தித்த விசேஷணாசித்தன் - கபிலர் இப் ஆண்டான் என்பர் . இவன் மசா பத்மாந் பொழுது இச்சாதியுடனே கூடினவர் . தன் எனும் அரசனைவென்று பட்டமடைந் தத்வஞானமில்லாத புருடராகையினால் தான் . இவனுக்குச் சாணக்கியர் எனும் ஒரு இந்த ஏதுவிலுமி தற்கு முன் சொன்ன ஏது மந்திரியிருந்தார் . சந்திரகுப்தன் செலி விலும் புருடததவத்திற்கு விசேஷியமா ' யூகசை யெதிர்த்து வென்றான் இவன் தாய் யும் விசேஷணமாயுமிருக்கிற தத்வஞான முரா ஆதலால் இவன் வம்சத்தவர் மௌரி மில்லாமையென்கிற ஏது இப்பொழு யர் எனப்பட்டனர் . இந்த வம்சம் சுங்க