அபிதான சிந்தாமணி

574 | சந்தித்த ஆச்ரயன் தொட்டால் அவர்கள் யுவாக்களாவார். சந்தானன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். இவன் இராச்சியத்தில் 12M மழையில் சந்திமான் - 1. கந்தவிரதம் அநுட்டித்து லாதிருக்க முனிவர் அரசனை நோக்கி முத்தி பெற்றவன். தமயன் அரசினைக் கொண்ட தால் இவ் 2. இடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன். வகையாயிற்று என்றனர். அரசன் உட இவன் ஒரு வேடன், கிருத்திகாவிரதம் னே அரசினைவிட எண்ணுகையில் தம அநுட்டித்து இப்பதம் அடைந்தான். யன் பாஷண்டனாயினன். வருணன் மழை சந்தி - 1. (சூ.) பிரசுசுருகன் குமரன். பொழிவித்தனன். இவன் அரசில் ஷாம 2. இது நாடக உறுப்பினுள் ஒன்று. மாய் இருந்ததால் விச்வாமித்திரன் யாகம் இது சந்தியும், சந்தியங்கமும் என இரு செய்து அக்கினிக்கு நாயூனை அவிகொடுத் வகைத்து. அவற்றுள் சந்தி ஐந்து வகைப் தனன். (பாரதம்). படும். அவை : முகம், பகிர்முகம், கர்ப்ப சந்தம்-1. நாலெழுத்து முதலாக இருபத்தா முகம், வைரிமுகம், நிருவாணமுகம், சந்தி றெழுத்தளவும் உயர்ந்த இருபத்து மூன் யங்கம் அறுபத்தினான்கு இதனைச் சந்தி நடியானும் வந்து தம்முளொத்தும், குரு யங்கத்திற் காண்க. (வீரசோ.) வும், லகுவும் ஒத்தும் வந்தன அளவியற் சந்தம். ஒவ்வாது வருவன அளவழிச் சந்திமுதலிய அறுவகைக்குணங்கள் அவை- சந்தம், தலையாகுசந்தம், இடையாகுசந்தம், சந்தி, விக்ரகம், யானம், ஆதனம், சமாச்ர கடையாகுசந்தம் சிலர் கூறுப. (யாப்பு-வி) யம், துவை தீபாவம். வன்மையுள்ள பகை 2. இது எழுத்து வகையால் இருபத் வன் தன்னிடம் நட்பு கொள்வது சந்தி, தாறு பேதமாம். அவை, உத்தம், அதி எந்தச் செயலால் பகைவன் துன்புறுத்தப் யுத்தம், மத்திமம், நிலை, நன்னிலை, காயத் பட்டுத் தன் வசமாகின்றானோ அது விக்கிர திரி, உண்டி, அனுட்டிப்பு பகுதி, பந்தி, கம், தன் விருப்பம் முடி தற்பொருட்டுப் வனப்பு, சயதி, அதிசயதி, சக்குவரி, அதி பகைவரை அழித்தற்குச் செல்லுதல் சக்குவரி, ஆடி, அதியாடி, திருதி, அதி யானம், தற்காப்பும் பகைவர்க்குக் கேடுண் திருதி, கிருதி, பிரகிருதி, ஆகிருதி, விக் டாம்வண்ண மிருத்தல் ஆதனம், ஆற்றல் இல்லாதவன் எவராற் காக்கப்பட்டு வன் ருதி, சங்கிருதி, அபிகிருதி, உற்கிருதி என்பனவாம். இதன் விரிவை வீரசோழி மையுடைய னாகின்றானோ அவரைப்பற்றி யத்திற் காண்க. ஒழுகல் சமாச்ரயம், தன் படைகளைக் சந்தர்த்தனர் - பத்திரையின் தமயன்மார். கூட்டம் கூட்டமாகப் பிரித்துவைத்தல் சந்தனசாரியார் - இவர், விமலர் எனும் துவைதீபாவம். (சுக்ர நீதி.) வேதியர்க்குக் குமார், இவர்க்குப் பதுமபா சந்தியங்கம் - நாடகவுறுப்பாகிய சந்தியி தாசாரியர் எனவும் பெயர். இவர் விஷ் னுட்பிரிவு. இது அறுபத்தினான்கு பிரி ணுவினம்சம் என்பர். வினையுடையது. அவற்றுள், உவகேபம், சந்தனை - அங்க நாட்டின் வழி பாயும் ஒருநதி. பரிகரம், பரிநியாயம், விலோவணம் , யுக்தி ந்தன் - 2. புருஷதன் சகோதரன். பிராத்தி, சமாதானம், விதானம், பரிபா 2. சுகோத்திரன் குமரன். வனை, உச்சிரம், உற்பேதம், காணபேதம் 3. பாரத வீரருள் ஒருவன், என முகத்தில் அங்கம் பன்னிரண்டு. இது 4. ஒரு வித்யாதரன் தேவேந்திரனாற் உடும்பு புத்தினின்று முளைத்தாற்போல குயிலாகச் சபிக்கப்பட்டுச் சிவபூசையால் கூத்தின் முகத்தில் பொருள் தோன்றுவது. சாபநீங்கினவன். பகிர்முகத்தில் அங்கம் பதின்மூன்று, 5. சோமகன் குமான். கர்ப்பமுகத்திலங்கம் பன்னிரண்டு வைரி சந்தாசனன்-- சுதகிருதி இடத்துத் திருஷ்ட முகத்தினங்கம் பதின் மூன்று, நிருவாண கேதுவிற்குப் பிறந்த குமரன். முகத்தினங்கம் பதினான்கு இவற்றைத் சந்தாத்தன் - பத்திரை தமயன். தனித்தனி காண்க. (வீர, சோ.) சந்தானம் - 4, தீபசந்தானம், வாயுசந்தா சந்தித்த ஆச்ரயன் - இது திருஷ்டாந்த னம், தாராசந்தானம், பிபீலிகாசந்தானம் பாசம், இவன் சர்வஞ்ஞனல்லன், எதனால் சந்தானலோகம் - இராமமூர்த்தியுடன் எனின்? வெகு வக்தாவா யிருத்தலால் சென்றார் அடையப் பிரமனால் சிருட்டிக் ஜனிக்கப்போகிற தேவதத்தனைப்போல கப்பட்ட உலகம். என்கிற திருஷ்டாந் தமா யிருக்கிற தேவ
574 | சந்தித்த ஆச்ரயன் தொட்டால் அவர்கள் யுவாக்களாவார் . சந்தானன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . இவன் இராச்சியத்தில் 12M மழையில் சந்திமான் - 1 . கந்தவிரதம் அநுட்டித்து லாதிருக்க முனிவர் அரசனை நோக்கி முத்தி பெற்றவன் . தமயன் அரசினைக் கொண்ட தால் இவ் 2 . இடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் . வகையாயிற்று என்றனர் . அரசன் உட இவன் ஒரு வேடன் கிருத்திகாவிரதம் னே அரசினைவிட எண்ணுகையில் தம அநுட்டித்து இப்பதம் அடைந்தான் . யன் பாஷண்டனாயினன் . வருணன் மழை சந்தி - 1 . ( சூ . ) பிரசுசுருகன் குமரன் . பொழிவித்தனன் . இவன் அரசில் ஷாம 2 . இது நாடக உறுப்பினுள் ஒன்று . மாய் இருந்ததால் விச்வாமித்திரன் யாகம் இது சந்தியும் சந்தியங்கமும் என இரு செய்து அக்கினிக்கு நாயூனை அவிகொடுத் வகைத்து . அவற்றுள் சந்தி ஐந்து வகைப் தனன் . ( பாரதம் ) . படும் . அவை : முகம் பகிர்முகம் கர்ப்ப சந்தம் - 1 . நாலெழுத்து முதலாக இருபத்தா முகம் வைரிமுகம் நிருவாணமுகம் சந்தி றெழுத்தளவும் உயர்ந்த இருபத்து மூன் யங்கம் அறுபத்தினான்கு இதனைச் சந்தி நடியானும் வந்து தம்முளொத்தும் குரு யங்கத்திற் காண்க . ( வீரசோ . ) வும் லகுவும் ஒத்தும் வந்தன அளவியற் சந்தம் . ஒவ்வாது வருவன அளவழிச் சந்திமுதலிய அறுவகைக்குணங்கள் அவை சந்தம் தலையாகுசந்தம் இடையாகுசந்தம் சந்தி விக்ரகம் யானம் ஆதனம் சமாச்ர கடையாகுசந்தம் சிலர் கூறுப . ( யாப்பு - வி ) யம் துவை தீபாவம் . வன்மையுள்ள பகை 2 . இது எழுத்து வகையால் இருபத் வன் தன்னிடம் நட்பு கொள்வது சந்தி தாறு பேதமாம் . அவை உத்தம் அதி எந்தச் செயலால் பகைவன் துன்புறுத்தப் யுத்தம் மத்திமம் நிலை நன்னிலை காயத் பட்டுத் தன் வசமாகின்றானோ அது விக்கிர திரி உண்டி அனுட்டிப்பு பகுதி பந்தி கம் தன் விருப்பம் முடி தற்பொருட்டுப் வனப்பு சயதி அதிசயதி சக்குவரி அதி பகைவரை அழித்தற்குச் செல்லுதல் சக்குவரி ஆடி அதியாடி திருதி அதி யானம் தற்காப்பும் பகைவர்க்குக் கேடுண் திருதி கிருதி பிரகிருதி ஆகிருதி விக் டாம்வண்ண மிருத்தல் ஆதனம் ஆற்றல் இல்லாதவன் எவராற் காக்கப்பட்டு வன் ருதி சங்கிருதி அபிகிருதி உற்கிருதி என்பனவாம் . இதன் விரிவை வீரசோழி மையுடைய னாகின்றானோ அவரைப்பற்றி யத்திற் காண்க . ஒழுகல் சமாச்ரயம் தன் படைகளைக் சந்தர்த்தனர் - பத்திரையின் தமயன்மார் . கூட்டம் கூட்டமாகப் பிரித்துவைத்தல் சந்தனசாரியார் - இவர் விமலர் எனும் துவைதீபாவம் . ( சுக்ர நீதி . ) வேதியர்க்குக் குமார் இவர்க்குப் பதுமபா சந்தியங்கம் - நாடகவுறுப்பாகிய சந்தியி தாசாரியர் எனவும் பெயர் . இவர் விஷ் னுட்பிரிவு . இது அறுபத்தினான்கு பிரி ணுவினம்சம் என்பர் . வினையுடையது . அவற்றுள் உவகேபம் சந்தனை - அங்க நாட்டின் வழி பாயும் ஒருநதி . பரிகரம் பரிநியாயம் விலோவணம் யுக்தி ந்தன் - 2 . புருஷதன் சகோதரன் . பிராத்தி சமாதானம் விதானம் பரிபா 2 . சுகோத்திரன் குமரன் . வனை உச்சிரம் உற்பேதம் காணபேதம் 3 . பாரத வீரருள் ஒருவன் என முகத்தில் அங்கம் பன்னிரண்டு . இது 4 . ஒரு வித்யாதரன் தேவேந்திரனாற் உடும்பு புத்தினின்று முளைத்தாற்போல குயிலாகச் சபிக்கப்பட்டுச் சிவபூசையால் கூத்தின் முகத்தில் பொருள் தோன்றுவது . சாபநீங்கினவன் . பகிர்முகத்தில் அங்கம் பதின்மூன்று 5 . சோமகன் குமான் . கர்ப்பமுகத்திலங்கம் பன்னிரண்டு வைரி சந்தாசனன் - - சுதகிருதி இடத்துத் திருஷ்ட முகத்தினங்கம் பதின் மூன்று நிருவாண கேதுவிற்குப் பிறந்த குமரன் . முகத்தினங்கம் பதினான்கு இவற்றைத் சந்தாத்தன் - பத்திரை தமயன் . தனித்தனி காண்க . ( வீர சோ . ) சந்தானம் - 4 தீபசந்தானம் வாயுசந்தா சந்தித்த ஆச்ரயன் - இது திருஷ்டாந்த னம் தாராசந்தானம் பிபீலிகாசந்தானம் பாசம் இவன் சர்வஞ்ஞனல்லன் எதனால் சந்தானலோகம் - இராமமூர்த்தியுடன் எனின் ? வெகு வக்தாவா யிருத்தலால் சென்றார் அடையப் பிரமனால் சிருட்டிக் ஜனிக்கப்போகிற தேவதத்தனைப்போல கப்பட்ட உலகம் . என்கிற திருஷ்டாந் தமா யிருக்கிற தேவ