அபிதான சிந்தாமணி

சங்காக்ஷயன் - 572 சநார்த்தனன் டவல் முதன் தேவி. 4 சநகாக்ஷயன் - சநகன் சந்ததியானாகிய சநநாதன்- சிவகணத்தவரில் ஒருவன், ஒரு இருடி. சநந்தனர்- பிரமன் புத்திரர். விஷ்ணுவி சநச்சுசாதன் - பிரமன் புத்திரன், விஷ்ன ம்சம், சநகருக்குச் சகோதரர். இவர் ணுவினம்சம், யோகத்தால் ஆனந்தப்பட்ட வராதலின் சநஸ்தானம் - கோதாவரி உற்பத்தியாய் இப்பெயாடைந்தனர். வரும் இடத்தில் உள்ளது. அரங்காபாத் | சநந்தன்--ஒருவேதியன, இவன் கண்ணில் என்னும் இடத்தருகில் இருக்கலாம். இது லாத தாய் தந்தையரை விட்டுத் தவமேற் தண்டகவனத்தில் சனங்கள் குடிபுகுந்த கொண்டு ஊர்வசியால் தவமிழந்து அவ பின் உண்டாய பெயர். தண்டகாரண் ளைப்புணர்ந்து குட்டநோய்கொண்டு பினா யத்தில் இராமன் வசித்திருந்த பஞ்சவடி கினி நதியில் மூழ்கிச் சுத்தமடைந்தவன். க்கு அருகிருப்பது. இதில் இராவணது (பெண்ணை நதி புராணம்.) மூல பலத்தில் ஒரு பகுதியிருந்தது. அதற் சந்தை - 1. பூருவின் குமரனாகிய ஜனமே குத் தலைவன் கான் இக்ஷ்வாகுவின் குமா ஜயன் தேவி. புத்திரர்கள், பிராசினவான் சரில் ஒருவனாகிய தண்டகன் அநீதியாய் முதலியோர். நடந்திருந்ததால் அவனைப் பட்டணத்தி - 2. பரதன் தேவி. (பா. ஆதி) லிருந்து தந்தை துரத்தினன் பின் அவன் சநமேசயன் -1. பரிச்சித்தின் குமரன். இராக்கதருடன் கூடிச் சுக்ரனுக்குச் சீட தாய் மாத்திரை, தேவி வபுஷ்டை உதங்க னாய் விந்திய மலைக்கருகில் மது மந்தம் ரால் தக்ஷகனைக் கொல்லச் சர்ப்பயாகஞ் என்னும் பட்டணம் நிருமித்து அதில் செய்ய ஏவப்பெற்று வியாழன் வேண்ட வசித்து வருகையில் ஒருநாள் சுக்ரனது நிறுத்தினவன். யாகத்தில் வேதியன் ஆச்ரமம் சென்று அங்கு விளையாடிக் விழப் பிரமஹத்தி தொடரப் பெற்றவன். கொண்டிருந்த அவன் குமரியாகிய அர வியாசர் கட்டளையால் பாரதங்கேட்டுப் சையை வலிவிற் புணர்ந்து கெடுத்தனன். பிரமகத்தி நீங்கினவன். சுவர்ணவர்ணா இதனைச் சுக்ரன் அறிந்து இவனிருந்த கரன் புதல்வியை மணந்தவன். இடத்தில் மண்மாரி பெய்திவனிறக்க எனச் 2. குரோதகீர்த்தியின் குமான். சபித்தனன். தண்டனும் அவன் குடும்ப 3. புரஞ்சயன் குமரன். மும் மண்மாரியாலழிந்தனர் நகரம் காடு 4. பூரு குமரன் பட்டுத் தண்டகாரண்யம் ஆயிற்று, 5. வி தூமனைக் காண்க. Aurangabad This was formerly a 6. (சூ.) சோமதத்தன் குமரன். jungle iphubited by Rakashasas. 7. (பிர.) சிரஞ்சயன் குமரன். இவன் சநதை - மேருதேவியின் பெண். இரண் குமரன் மஹாசாலன். மயன் பாரி. | - சநன் - சாகாக்ஷயன் சந்ததியானாகிய ஒரு சநத்குமாரர் - பிரமன் புத்திரர், விஷ்ணு இருடி. வின் அம்சம். இவர் சதச்சிருங்க மலையில் சநாசித்து - யதுவம்சத்து ஏகயன் பெளத் யோகத்து இருக்கையில் சிவமூர்த்தி இட திரனாகிய குந்தி புத்திரன். இவனுக்குச் பாரூடராய்த் தரிசனந்தரச் சுமமா இருந்த சோபஞ்சி எனவும் பெயர். தால் நந்திதேவரால் ஒட்டகமாய்ச் சபிக் சநாதரன்-சண்முகசேகாவீரன். சுப்பட்டுச் சிவபூசையால் நிவர்த்தி பெற்ற சநாதனன்-- ஒருவேதியன். இவன் குமரன் வர். பிறகு நந்திதேவரிடம் உண்மை சிங். இவன் அரசன் மனைவிமீது ஆசை அறிந்தவர். இவர் சந்நியாசாச்சிரமி, நெடு வைத்ததால் தந்தை இவனை விட்டு நீங்கிக் நாளைக்கு முன் றோன்றி அதுமுதல் குமா காசி அடைந்து கங்கை ஆடி முத்தி பெற் னாக இருத்தலின் இப்பெயரிவர்க்கு வந் றனன். (காசிரகசியம்). தது. (சிவமகாபுராணம்.) சநார்த்தனன்- ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகத்திற் சநத்தமாசம் - உபபுராணத் தொன்று. குத் தேவர்கள் எல்லாரும் போய்விட பிர சந்தகுமாரசங்கிதை- சத்குமாரரால் கூறிய மன் தன் யாகத்திற்குச் சமைத்த அன்ன சங்கதை, பானாதிகளைப் புசிக்க யாரும் இல்லையே சநத்துவசன்-(சூ.) சுசி குமான். என ஏங்குகையில் விஷ்ணு ஒரு பால Fநநாதசோழன் - அரசர் சூளாமணிச்சோழ வுருக்கொண்டு வந்து அவை அனைத்தை னுக்குத் தந்தை. யும் புசித்துப் பிரமனுக்குக் காட்சி தந்த
சங்காக்ஷயன் - 572 சநார்த்தனன் டவல் முதன் தேவி . 4 சநகாக்ஷயன் - சநகன் சந்ததியானாகிய சநநாதன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் ஒரு இருடி . சநந்தனர் - பிரமன் புத்திரர் . விஷ்ணுவி சநச்சுசாதன் - பிரமன் புத்திரன் விஷ்ன ம்சம் சநகருக்குச் சகோதரர் . இவர் ணுவினம்சம் யோகத்தால் ஆனந்தப்பட்ட வராதலின் சநஸ்தானம் - கோதாவரி உற்பத்தியாய் இப்பெயாடைந்தனர் . வரும் இடத்தில் உள்ளது . அரங்காபாத் | சநந்தன் - - ஒருவேதியன இவன் கண்ணில் என்னும் இடத்தருகில் இருக்கலாம் . இது லாத தாய் தந்தையரை விட்டுத் தவமேற் தண்டகவனத்தில் சனங்கள் குடிபுகுந்த கொண்டு ஊர்வசியால் தவமிழந்து அவ பின் உண்டாய பெயர் . தண்டகாரண் ளைப்புணர்ந்து குட்டநோய்கொண்டு பினா யத்தில் இராமன் வசித்திருந்த பஞ்சவடி கினி நதியில் மூழ்கிச் சுத்தமடைந்தவன் . க்கு அருகிருப்பது . இதில் இராவணது ( பெண்ணை நதி புராணம் . ) மூல பலத்தில் ஒரு பகுதியிருந்தது . அதற் சந்தை - 1 . பூருவின் குமரனாகிய ஜனமே குத் தலைவன் கான் இக்ஷ்வாகுவின் குமா ஜயன் தேவி . புத்திரர்கள் பிராசினவான் சரில் ஒருவனாகிய தண்டகன் அநீதியாய் முதலியோர் . நடந்திருந்ததால் அவனைப் பட்டணத்தி - 2 . பரதன் தேவி . ( பா . ஆதி ) லிருந்து தந்தை துரத்தினன் பின் அவன் சநமேசயன் - 1 . பரிச்சித்தின் குமரன் . இராக்கதருடன் கூடிச் சுக்ரனுக்குச் சீட தாய் மாத்திரை தேவி வபுஷ்டை உதங்க னாய் விந்திய மலைக்கருகில் மது மந்தம் ரால் தக்ஷகனைக் கொல்லச் சர்ப்பயாகஞ் என்னும் பட்டணம் நிருமித்து அதில் செய்ய ஏவப்பெற்று வியாழன் வேண்ட வசித்து வருகையில் ஒருநாள் சுக்ரனது நிறுத்தினவன் . யாகத்தில் வேதியன் ஆச்ரமம் சென்று அங்கு விளையாடிக் விழப் பிரமஹத்தி தொடரப் பெற்றவன் . கொண்டிருந்த அவன் குமரியாகிய அர வியாசர் கட்டளையால் பாரதங்கேட்டுப் சையை வலிவிற் புணர்ந்து கெடுத்தனன் . பிரமகத்தி நீங்கினவன் . சுவர்ணவர்ணா இதனைச் சுக்ரன் அறிந்து இவனிருந்த கரன் புதல்வியை மணந்தவன் . இடத்தில் மண்மாரி பெய்திவனிறக்க எனச் 2 . குரோதகீர்த்தியின் குமான் . சபித்தனன் . தண்டனும் அவன் குடும்ப 3 . புரஞ்சயன் குமரன் . மும் மண்மாரியாலழிந்தனர் நகரம் காடு 4 . பூரு குமரன் பட்டுத் தண்டகாரண்யம் ஆயிற்று 5 . வி தூமனைக் காண்க . Aurangabad This was formerly a 6 . ( சூ . ) சோமதத்தன் குமரன் . jungle iphubited by Rakashasas . 7 . ( பிர . ) சிரஞ்சயன் குமரன் . இவன் சநதை - மேருதேவியின் பெண் . இரண் குமரன் மஹாசாலன் . மயன் பாரி . | - சநன் - சாகாக்ஷயன் சந்ததியானாகிய ஒரு சநத்குமாரர் - பிரமன் புத்திரர் விஷ்ணு இருடி . வின் அம்சம் . இவர் சதச்சிருங்க மலையில் சநாசித்து - யதுவம்சத்து ஏகயன் பெளத் யோகத்து இருக்கையில் சிவமூர்த்தி இட திரனாகிய குந்தி புத்திரன் . இவனுக்குச் பாரூடராய்த் தரிசனந்தரச் சுமமா இருந்த சோபஞ்சி எனவும் பெயர் . தால் நந்திதேவரால் ஒட்டகமாய்ச் சபிக் சநாதரன் - சண்முகசேகாவீரன் . சுப்பட்டுச் சிவபூசையால் நிவர்த்தி பெற்ற சநாதனன் - - ஒருவேதியன் . இவன் குமரன் வர் . பிறகு நந்திதேவரிடம் உண்மை சிங் . இவன் அரசன் மனைவிமீது ஆசை அறிந்தவர் . இவர் சந்நியாசாச்சிரமி நெடு வைத்ததால் தந்தை இவனை விட்டு நீங்கிக் நாளைக்கு முன் றோன்றி அதுமுதல் குமா காசி அடைந்து கங்கை ஆடி முத்தி பெற் னாக இருத்தலின் இப்பெயரிவர்க்கு வந் றனன் . ( காசிரகசியம் ) . தது . ( சிவமகாபுராணம் . ) சநார்த்தனன் - ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகத்திற் சநத்தமாசம் - உபபுராணத் தொன்று . குத் தேவர்கள் எல்லாரும் போய்விட பிர சந்தகுமாரசங்கிதை - சத்குமாரரால் கூறிய மன் தன் யாகத்திற்குச் சமைத்த அன்ன சங்கதை பானாதிகளைப் புசிக்க யாரும் இல்லையே சநத்துவசன் - ( சூ . ) சுசி குமான் . என ஏங்குகையில் விஷ்ணு ஒரு பால Fநநாதசோழன் - அரசர் சூளாமணிச்சோழ வுருக்கொண்டு வந்து அவை அனைத்தை னுக்குத் தந்தை . யும் புசித்துப் பிரமனுக்குக் காட்சி தந்த