அபிதான சிந்தாமணி

சத்தியவிரதை - 570 சத்திராசித் னியை அபகரித்ததுடன் கோவதையும் சத்தியோசாதழர்த்தி- வெண்ணிறம், வெள் செய் சாயா தலால் பசுவைப்போல் உனக்கு ளை மாலை, வெள்ளை வஸ்திரம், பால்ய வடி மூன்று கொம்புண்டாய் திரிசங்கு எனப் வம், புன்னசை, அபயம், வரதம் உடை பெயாடைந்து பிசாசுபோலலைக எனச் யவராயிருப்பர் சாபமிட்டனர். விச்வாமித்ர பளியால் சத்தியோசாதம் - சிவமூர்த்தியின் திரு கழுத்தில் தருப்பைக் கயிற்றால் கட்டபட் முகத்து ஒன்று. சிவேதலோகித கற் டவன் களபந்தன், (தேவி-பா.) பத்துப் பிரமா யோகத்து இருந்து சிவ சத்தியவிரதை - திருதராஷ்டிரன் பாரியை. பெருமானை நினைத்தலும் அவன் முன்பு சௌமியனைக் காண்க. இப் பெயர்கொண்டு குழந்தை யுருவாய்த் சத்தியன்-1. ஒரு இருடி, தோன்றினர். பிரமன் திகைத்து வணங்க 2. அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த்தானியி அழல் உருக்கொண்டு இறைவன் நிற்க. டம் பிறந்த குமரன். அத்திருவுருவினின்றும் நான்கு இருடிகள் சத்தியாள் - மூன்றாம் மன்வந்தரத்துத் தோன்றினர். சுநந்தர், நந்தனர், விச்வ தேவர்கள் - நந்தர், உபநந்தனர். இவர்களுடன் சிவேத சத்தியாதன் - பௌமரதன் குமரன். முனிவருதித்தனர். (இலிங்க - புரா). சத்தியாதனன்- விதர்ப்பதேசாதிபதி இவன் சத்திரதருமன் - புரூரவன் குமாரனாகிய க்ஷத் பசையரசனாகிய துன் மருஷணனாற் திரவிருத்த வம்சத்தவன். கொலையுண்டுபோக, சதி எனும் கர்ப்பிணி சத்திரத்தலைவன் - மன்னுயிரனைத்தையும் யாகிய மனைவி காட்டிற்சென்று கருவுயிர் த்து நீர் அருந்துகையில் முதலைவாயிலகப் தன்னுயிர்போல் எண்ணல், அவாவின்மை, விருந்தோம்பல், கொடைக்குணம் ஆகிய பட்டு இறந்தனள். இறந்த சதியின் கும இவைகளை யுடையவன். (சுக்-நீ.) ரனை உமை என்னும் ஓர் பார்ப்பினி தன் குமரன் சுசீலனோடு தருமகுத்தன் எனப் சத்திரபக்ஷன் - சுவல் பருக்குக் காந்தினி பெயரிட்டு வளர்க்கையில் முனிவர் யிடம் உதித்த குமான். ஒருவர் இக்குமரனுடைய பிதா முற் சத்திரவிருத்தன் - பூரூரவன் இரண்டாம் பிறப்பில் பாண்டி நாட்டரசன். சனிப் புத்திரன். நகுஷன் தம்பி. பிரதோஷத்தில் சிவபூசைவிட்டுச் சோழ சத்ரஜித் - சூர்யபூஜையால் சகல ஐஸ்வர்ய னை வெட்டியபடியால் இப்போது பகை மடைந்த அரசன். (பவிஷ்ய புரா.) வரால் கொல்லப்பட்டு இறந்தான். இவன் சத்திரயாகம் - இதில் அனைவரும் தீக்ஷை மனைவி சக்களத்திக்கு விஷம் அருத்திய செய்து கொண்டு யாகத்தை நடத்தலாம் படியால் முதலைவாய்ப்பட்டு இறந்தனள். என விதியிருப்பினும் அனைவரும் யஜமான ஆதலால் இப்பிள்ளை வறுமை அடைகி தீக்ஷை செய்து கொள்ளலாகாது. தலைவன் சான். உன்குமரன் சுசீலன் முற்பிறப்பில் தொழிலிதி லதிகமா தலால், தலைவனுக்கு யார் கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கொண்டு பிறர் ஒருக்கால் தொழிலதிகமாயின் இருத்து க்கு உதவாதலால் தரித்திரனா யிருக்கின் விக்குகள் செய்யக்கூடும் இருத்து விக்கு. றான். ஆதலால் இந்த இருவரும் பிர களுக்குத் தொழிலதிகமாயின் அதனைத் தோஷவிர தம் செய்வரேல் செல்வம் உள் தலைவனுஞ் செய்யலாம். ளார் ஆவர் என்று தீக்ஷை செய்து சென்ற சத்திராசிதன் - நிம்மனர் குமரன். னர். குமார் இருவரும் பிரதோஷ விரதம் சத்திராசித் துவாரகைக்கு அரசன், சத்திய இருக்கையில் சுசீலன் பொற்றிகள் பாமையின் தந்தை. சூரியனிடத்தில் அன் அமைந்தகுடம் பூமியிற்பெற்று வறுமை பினால் சியமந்தகமணி பெற்றவன். இம் நீங்கினன். தருமகுத்தன் திரமிடன் என் மணியைக் கண்ணன் எடுத்தான் என அப னும் காந்தருவனுக்குத் தாரணியிடம் உதி வாதங்கூறி அந்த அபவாத நிவர்த்தியின் த்த அஞ்சுமதியை மணந்து காந்தருவரா பொருட்டுத் தன் குமரியைக் கொடுத்துச் சன் துணையால் தன்னாசை அடைந்து சமாதானஞ் செய்துகொண்டவன். இவன் சுகம் அடைந்தனன், (பிரமோத்தர காண் சியமந்தகமணியைச் சீதனமாகக் கொடுக் டம்). | கக் கண்ணன் மறுத்தனர். சததன்வா த்தியேயு - (சங்.) ரௌத்திராசுவன்குமரன்..) தனக்குச் சத்தியபாமையைத் தராமையால் த்தியை - மன்யுவின் தேவி. தூங்குகையில் இவனைக் கொன்றனன்,
சத்தியவிரதை - 570 சத்திராசித் னியை அபகரித்ததுடன் கோவதையும் சத்தியோசாதழர்த்தி - வெண்ணிறம் வெள் செய் சாயா தலால் பசுவைப்போல் உனக்கு ளை மாலை வெள்ளை வஸ்திரம் பால்ய வடி மூன்று கொம்புண்டாய் திரிசங்கு எனப் வம் புன்னசை அபயம் வரதம் உடை பெயாடைந்து பிசாசுபோலலைக எனச் யவராயிருப்பர் சாபமிட்டனர் . விச்வாமித்ர பளியால் சத்தியோசாதம் - சிவமூர்த்தியின் திரு கழுத்தில் தருப்பைக் கயிற்றால் கட்டபட் முகத்து ஒன்று . சிவேதலோகித கற் டவன் களபந்தன் ( தேவி - பா . ) பத்துப் பிரமா யோகத்து இருந்து சிவ சத்தியவிரதை - திருதராஷ்டிரன் பாரியை . பெருமானை நினைத்தலும் அவன் முன்பு சௌமியனைக் காண்க . இப் பெயர்கொண்டு குழந்தை யுருவாய்த் சத்தியன் - 1 . ஒரு இருடி தோன்றினர் . பிரமன் திகைத்து வணங்க 2 . அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த்தானியி அழல் உருக்கொண்டு இறைவன் நிற்க . டம் பிறந்த குமரன் . அத்திருவுருவினின்றும் நான்கு இருடிகள் சத்தியாள் - மூன்றாம் மன்வந்தரத்துத் தோன்றினர் . சுநந்தர் நந்தனர் விச்வ தேவர்கள் - நந்தர் உபநந்தனர் . இவர்களுடன் சிவேத சத்தியாதன் - பௌமரதன் குமரன் . முனிவருதித்தனர் . ( இலிங்க - புரா ) . சத்தியாதனன் - விதர்ப்பதேசாதிபதி இவன் சத்திரதருமன் - புரூரவன் குமாரனாகிய க்ஷத் பசையரசனாகிய துன் மருஷணனாற் திரவிருத்த வம்சத்தவன் . கொலையுண்டுபோக சதி எனும் கர்ப்பிணி சத்திரத்தலைவன் - மன்னுயிரனைத்தையும் யாகிய மனைவி காட்டிற்சென்று கருவுயிர் த்து நீர் அருந்துகையில் முதலைவாயிலகப் தன்னுயிர்போல் எண்ணல் அவாவின்மை விருந்தோம்பல் கொடைக்குணம் ஆகிய பட்டு இறந்தனள் . இறந்த சதியின் கும இவைகளை யுடையவன் . ( சுக் - நீ . ) ரனை உமை என்னும் ஓர் பார்ப்பினி தன் குமரன் சுசீலனோடு தருமகுத்தன் எனப் சத்திரபக்ஷன் - சுவல் பருக்குக் காந்தினி பெயரிட்டு வளர்க்கையில் முனிவர் யிடம் உதித்த குமான் . ஒருவர் இக்குமரனுடைய பிதா முற் சத்திரவிருத்தன் - பூரூரவன் இரண்டாம் பிறப்பில் பாண்டி நாட்டரசன் . சனிப் புத்திரன் . நகுஷன் தம்பி . பிரதோஷத்தில் சிவபூசைவிட்டுச் சோழ சத்ரஜித் - சூர்யபூஜையால் சகல ஐஸ்வர்ய னை வெட்டியபடியால் இப்போது பகை மடைந்த அரசன் . ( பவிஷ்ய புரா . ) வரால் கொல்லப்பட்டு இறந்தான் . இவன் சத்திரயாகம் - இதில் அனைவரும் தீக்ஷை மனைவி சக்களத்திக்கு விஷம் அருத்திய செய்து கொண்டு யாகத்தை நடத்தலாம் படியால் முதலைவாய்ப்பட்டு இறந்தனள் . என விதியிருப்பினும் அனைவரும் யஜமான ஆதலால் இப்பிள்ளை வறுமை அடைகி தீக்ஷை செய்து கொள்ளலாகாது . தலைவன் சான் . உன்குமரன் சுசீலன் முற்பிறப்பில் தொழிலிதி லதிகமா தலால் தலைவனுக்கு யார் கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கொண்டு பிறர் ஒருக்கால் தொழிலதிகமாயின் இருத்து க்கு உதவாதலால் தரித்திரனா யிருக்கின் விக்குகள் செய்யக்கூடும் இருத்து விக்கு . றான் . ஆதலால் இந்த இருவரும் பிர களுக்குத் தொழிலதிகமாயின் அதனைத் தோஷவிர தம் செய்வரேல் செல்வம் உள் தலைவனுஞ் செய்யலாம் . ளார் ஆவர் என்று தீக்ஷை செய்து சென்ற சத்திராசிதன் - நிம்மனர் குமரன் . னர் . குமார் இருவரும் பிரதோஷ விரதம் சத்திராசித் துவாரகைக்கு அரசன் சத்திய இருக்கையில் சுசீலன் பொற்றிகள் பாமையின் தந்தை . சூரியனிடத்தில் அன் அமைந்தகுடம் பூமியிற்பெற்று வறுமை பினால் சியமந்தகமணி பெற்றவன் . இம் நீங்கினன் . தருமகுத்தன் திரமிடன் என் மணியைக் கண்ணன் எடுத்தான் என அப னும் காந்தருவனுக்குத் தாரணியிடம் உதி வாதங்கூறி அந்த அபவாத நிவர்த்தியின் த்த அஞ்சுமதியை மணந்து காந்தருவரா பொருட்டுத் தன் குமரியைக் கொடுத்துச் சன் துணையால் தன்னாசை அடைந்து சமாதானஞ் செய்துகொண்டவன் . இவன் சுகம் அடைந்தனன் ( பிரமோத்தர காண் சியமந்தகமணியைச் சீதனமாகக் கொடுக் டம் ) . | கக் கண்ணன் மறுத்தனர் . சததன்வா த்தியேயு - ( சங் . ) ரௌத்திராசுவன்குமரன் . . ) தனக்குச் சத்தியபாமையைத் தராமையால் த்தியை - மன்யுவின் தேவி . தூங்குகையில் இவனைக் கொன்றனன்