அபிதான சிந்தாமணி

அதிஷ்டானபுரம் அத்திர இதயம் கேட்டு மின்னில் தமனியக்குன்று நிற் கையில் வாயிற்காவலர் தடுக்கவும் உட் குமோ என ஆக்ஷேபிக்கையில், அரசன் சென்று பார்வதியாரால் யானையாகச் சாப விடைகூறமயங்கி நாளை கூறுவோமென்று ம்பெற்றுப் பார்வதியாரை வேண்ட அவர் வீட்டில் வந்து ஒருவாறு சிந்திக்கையில் இரக்கப்பட்டு நீ கஜராண்யத்தில் சிவபூஜை மனைவிகண்டு களிப்புடனிருக்காதற்குக் செய்து முன்பே அவ்விடம் பூஜை செய்து காரணம் வினவிக் கூறகேட்டு அது முலைக் கொண்டிருக்கும் காளனு டன்மாறு காம்பென்னும் முறுக்காணிகொண்டு முறு கொண்டு இறந்து முத்தியடைக என்ற க்கியிருந்ததால் நிற்கிறதெனக் கூறக்கேட் சொற்படி பூஜை செய்து முத்தியடைந் டுக் களித்து மறுநாள் புலவர்க்குக்கூறிக் தவன். (திருக்காளத்திபுராணம்). களித்தவர் எனவும் ஒருகதை கூறுவர். 3. சந்திரகுலத்து அசமீளன் தந்தை , அதிஷ்டானபும் - சேதிநகரத்தின் இராஜ 4. அஸ்தியைக் காண்க. தானி. | 5. சந்திரவம்சத்து அரசன். சுகோத்தி அதீர்க்கன் - திருதராஷ்டிரன் குமான். ரன் புத்திரன். தாய் ஜயந்தி, புத்திரன் அதீனன் - சகதேவன் புத்திரன். விகுஞ்சன். பாரியை யசோதரை. ஜயந் அதுலகீரீத்திபாண்டியன் - அதில விக்ரம திக்குச்சுகுமாரி என்றும், விகுஞ்சனனுக்கு பாண்டியனுக்குக் குமான். இவன் குமான் விகுண்டன் எனவும், யசோதைக்கு யசோ கீர்த்தி பூஷண பாண்டியன். தரை எனவும் வேறு பெயர்கள். இவன் அதுலவிக்ரமபாண்டியன் - சமர கோலாகல அத்தினபுரியை நிர்மாணஞ் செய்தவன். 'பண்டியனுக்குக் குமரன், இவன் குமரன் அத்திகன் - 1. சலற்காரன் குமரன், தாய் அதுலகீர்த்தி . சலற்காரை. ஆதிசேடன் முதலிய மரது அதுஷ்டாவிரணம் - சிகிச்சைகளால் வசமா லரைக் காக்கச் சனமேசயன் சர்ப்பயாகத் வது, அது ரஸவாததுஷ்டவிரணம், ரஸ தை நிறுத்தினவன். இவன் தாய் தன்னை பித்தாதுஷ்டவிரணம், ர ஸ சிலேஷ்மா விட்டுப் பிரியும் கணவனை எனக்கு என்ன துஷ்டவிரணம், ரஸவாதபித்தாதுஷ்ட கதியென ருஷி அஸ்தியென்று கூறிச் விரணம், ரஸவாதசிலேஷ்மாதுஷ்டவிர சென்ற பிறகு இவர் பிறந்ததால் இவர்க்கு ணம், ரஸசிலேஷ்மபித்தாதுஷ்டவிரணம், இப்பெயர் இடப்பட்டது. ரஸதிரிதோஷாதுஷ்டவிரணம் என்பன 2. பூரு வம்சத்து அகோதரன் குமரன், வாம். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்). இவனாண்ட காரணத்தால் இவன் பட்ட அதூர்த்தன் - குசனுக்கு மூன்றாம் புத்திரன், ணத்திற்கு அத்தினபுரமென்று பெயர். இவன் குமரன் ராஜருஷியான கயன். இவன் குமாரர் அசமீளன், தவிமீளன், அதோத்தாஜன் - சூரியவம்சத்து அரசன், புருமீளன். கயனுக்குத் தந்தை. 3. வசுதேவனுக்கு உரோசனையிடம் அதோக்ஷசன் - விஷ்ணுவிற்கொரு பெயர்.) உதித்தகுமரன். அத்தாமலகன் - ஒரு வேதியன், இவன் கும் அத்திகிரி - இது காஞ்சி மாநகரத்திலுள்ள ரன் ஆக்கினவர்க்கன். இவன் பதினாறு மலை. பூர்வம் ஐராவதமென்னும் யானை வயதில் அவதூ தாச் சிரமியாயினன். விஷ்ணுமூர்த்தியைப் பூசித்துப் பேறு அத்தாமலகாசாரியார் - ஒரு சித்தர். யமுனை பெற்ற இடம். பிரமன் அசுவமேதயாகஞ் யாற்றங்கரையில் தவஞ்செய்து கொண் செய்த தலம். (காஞ்சிபுராணம்) டிருக்கையில் இவரது தவநிலை அறியாத அத்திபதி - காந்தாராநாட்டரசன். நீலபதி ஒருத்தி, தன் குழந்தையை இவரிடம் கணவன், இராகுலன் தந்தை, இவனது விட்டு நீராடச்செல்லக் குழந்தை தவழ்ந்து இராஜதானி இடவயம் என்ப. பிரம தரு சென்று யமுனையில் வீழ்ந்து இறந்தது. மன் கட்டளையால் அவந்தியை இராச இதனைக் கூக்குரலால் அறிந்த சித்தர் தானியாகக் கொண்டவன். (மணிமேகலை) அக்குழந்தை உடலில் சென்று சங்கராசாரி அத்திமேசம்--தேவர் பூஜித்த காசியிலுள்ள யரை அடுத்தனர். சிவபிரதிட்டை . அத்தி-1. சராசந்தன் பெண். கஞ்சன் அத்திர இதயம் - ஒரு வித்யை. இது பகை தேவி. வரை நசிக்கும் பொருட்டுச் சிவமூர்த்தி 2. ஒரு சிவகணத்தவன். இவன் திருக் யால் சுவாயம்பு மநுவிற்கும் அம்மது, வசி கைலையில் சிவமூர்த்தி ஏகாந்தத்திலிருக்ட்ட ருக்கும், வசிட்டர், சித்திராயு தெனெ
அதிஷ்டானபுரம் அத்திர இதயம் கேட்டு மின்னில் தமனியக்குன்று நிற் கையில் வாயிற்காவலர் தடுக்கவும் உட் குமோ என ஆக்ஷேபிக்கையில் அரசன் சென்று பார்வதியாரால் யானையாகச் சாப விடைகூறமயங்கி நாளை கூறுவோமென்று ம்பெற்றுப் பார்வதியாரை வேண்ட அவர் வீட்டில் வந்து ஒருவாறு சிந்திக்கையில் இரக்கப்பட்டு நீ கஜராண்யத்தில் சிவபூஜை மனைவிகண்டு களிப்புடனிருக்காதற்குக் செய்து முன்பே அவ்விடம் பூஜை செய்து காரணம் வினவிக் கூறகேட்டு அது முலைக் கொண்டிருக்கும் காளனு டன்மாறு காம்பென்னும் முறுக்காணிகொண்டு முறு கொண்டு இறந்து முத்தியடைக என்ற க்கியிருந்ததால் நிற்கிறதெனக் கூறக்கேட் சொற்படி பூஜை செய்து முத்தியடைந் டுக் களித்து மறுநாள் புலவர்க்குக்கூறிக் தவன் . ( திருக்காளத்திபுராணம் ) . களித்தவர் எனவும் ஒருகதை கூறுவர் . 3 . சந்திரகுலத்து அசமீளன் தந்தை அதிஷ்டானபும் - சேதிநகரத்தின் இராஜ 4 . அஸ்தியைக் காண்க . தானி . | 5 . சந்திரவம்சத்து அரசன் . சுகோத்தி அதீர்க்கன் - திருதராஷ்டிரன் குமான் . ரன் புத்திரன் . தாய் ஜயந்தி புத்திரன் அதீனன் - சகதேவன் புத்திரன் . விகுஞ்சன் . பாரியை யசோதரை . ஜயந் அதுலகீரீத்திபாண்டியன் - அதில விக்ரம திக்குச்சுகுமாரி என்றும் விகுஞ்சனனுக்கு பாண்டியனுக்குக் குமான் . இவன் குமான் விகுண்டன் எனவும் யசோதைக்கு யசோ கீர்த்தி பூஷண பாண்டியன் . தரை எனவும் வேறு பெயர்கள் . இவன் அதுலவிக்ரமபாண்டியன் - சமர கோலாகல அத்தினபுரியை நிர்மாணஞ் செய்தவன் . ' பண்டியனுக்குக் குமரன் இவன் குமரன் அத்திகன் - 1 . சலற்காரன் குமரன் தாய் அதுலகீர்த்தி . சலற்காரை . ஆதிசேடன் முதலிய மரது அதுஷ்டாவிரணம் - சிகிச்சைகளால் வசமா லரைக் காக்கச் சனமேசயன் சர்ப்பயாகத் வது அது ரஸவாததுஷ்டவிரணம் ரஸ தை நிறுத்தினவன் . இவன் தாய் தன்னை பித்தாதுஷ்டவிரணம் சிலேஷ்மா விட்டுப் பிரியும் கணவனை எனக்கு என்ன துஷ்டவிரணம் ரஸவாதபித்தாதுஷ்ட கதியென ருஷி அஸ்தியென்று கூறிச் விரணம் ரஸவாதசிலேஷ்மாதுஷ்டவிர சென்ற பிறகு இவர் பிறந்ததால் இவர்க்கு ணம் ரஸசிலேஷ்மபித்தாதுஷ்டவிரணம் இப்பெயர் இடப்பட்டது . ரஸதிரிதோஷாதுஷ்டவிரணம் என்பன 2 . பூரு வம்சத்து அகோதரன் குமரன் வாம் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் ) . இவனாண்ட காரணத்தால் இவன் பட்ட அதூர்த்தன் - குசனுக்கு மூன்றாம் புத்திரன் ணத்திற்கு அத்தினபுரமென்று பெயர் . இவன் குமரன் ராஜருஷியான கயன் . இவன் குமாரர் அசமீளன் தவிமீளன் அதோத்தாஜன் - சூரியவம்சத்து அரசன் புருமீளன் . கயனுக்குத் தந்தை . 3 . வசுதேவனுக்கு உரோசனையிடம் அதோக்ஷசன் - விஷ்ணுவிற்கொரு பெயர் . ) உதித்தகுமரன் . அத்தாமலகன் - ஒரு வேதியன் இவன் கும் அத்திகிரி - இது காஞ்சி மாநகரத்திலுள்ள ரன் ஆக்கினவர்க்கன் . இவன் பதினாறு மலை . பூர்வம் ஐராவதமென்னும் யானை வயதில் அவதூ தாச் சிரமியாயினன் . விஷ்ணுமூர்த்தியைப் பூசித்துப் பேறு அத்தாமலகாசாரியார் - ஒரு சித்தர் . யமுனை பெற்ற இடம் . பிரமன் அசுவமேதயாகஞ் யாற்றங்கரையில் தவஞ்செய்து கொண் செய்த தலம் . ( காஞ்சிபுராணம் ) டிருக்கையில் இவரது தவநிலை அறியாத அத்திபதி - காந்தாராநாட்டரசன் . நீலபதி ஒருத்தி தன் குழந்தையை இவரிடம் கணவன் இராகுலன் தந்தை இவனது விட்டு நீராடச்செல்லக் குழந்தை தவழ்ந்து இராஜதானி இடவயம் என்ப . பிரம தரு சென்று யமுனையில் வீழ்ந்து இறந்தது . மன் கட்டளையால் அவந்தியை இராச இதனைக் கூக்குரலால் அறிந்த சித்தர் தானியாகக் கொண்டவன் . ( மணிமேகலை ) அக்குழந்தை உடலில் சென்று சங்கராசாரி அத்திமேசம் - - தேவர் பூஜித்த காசியிலுள்ள யரை அடுத்தனர் . சிவபிரதிட்டை . அத்தி - 1 . சராசந்தன் பெண் . கஞ்சன் அத்திர இதயம் - ஒரு வித்யை . இது பகை தேவி . வரை நசிக்கும் பொருட்டுச் சிவமூர்த்தி 2 . ஒரு சிவகணத்தவன் . இவன் திருக் யால் சுவாயம்பு மநுவிற்கும் அம்மது வசி கைலையில் சிவமூர்த்தி ஏகாந்தத்திலிருக்ட்ட ருக்கும் வசிட்டர் சித்திராயு தெனெ