அபிதான சிந்தாமணி

சத்திமுத்தப்புலவர் 567 சத்தியசகசு (101) சிவசந்நிதியில் பார்வதிபீடம், (102) "அன்னச்சேவல் எனும் (67)-ம் கவியுடன் தேவலோகத்தில் இந்திராணிபீடம், (103) ஒப்பிடுக. பிரமன் முகத்தில் சரஸ்வதிபீடம், (104) சத்திய இதன்-புஷ்பவான் குமரன், இவன் சூரியபிம்பத்தில் பிரபைபீடம், (105) சப் - குமரன் குரு தமாதாக்களில் வைஷ்ணவ தேவிபீடம், சத்தியகர்மா-1, (பிர.)செயத்திர தன் தேவி (106) பதிவிரதைகளில் அருந்ததிபீடம், 2. அங்கதேசாதிபதியாகிய திருடவிரு (107) அழகான ஸ்திரீகளில் திலோத் தன் தந்தை | தமை பீடம், (108) சர்வசரீரிகளுடைய சத்தியகன் - 1. விருஷ்ணி வம்சத்தவன், சித்தத்தில் சக்தி பீடம், பிரஹ்மகலை சிரி குமரன். இவன் குமான் யயு தானன். என்றும் தேவி பெயர் பெற்று விளக்கு 2. சாத்தகியின் தந்தை, கின்றாள். | சத்தியகாமன் -- ஜாவாலன் புத்ரன். சிவி சத்திழத்தப்புலவர்- சத்திமுத்தம் என்னும் யன் சந்ததியான் ஊரிற் பிறந்தவர். இவர் வறுமையால் சத்தியகாயன் - இவன் தருசகன் மந்தரி தளர்ந்து தம்மூர் விட்டு அயலூர் சென்று களுள் ஒருவன். ஆருணியாசனோடு போர் ஒரு குட்டிச்சுவரண்டைக் குளிருக்கு ஒது செய்தற்கு உதயணன் புறப்பட்ட காலத் ங்கியிருக்கையில் நாரை ஒன்று மீது பறக் தில் அவனுக்குத் துணையாகத் தருசகனால் கக்கண்டு அதைத் தாதாக நாராய் நாராய் அனுப்பபட்ட வீரர்களில் ஒருவன், அப் செங்கால் நாராய், பழம்படு பனையின் போரில் இவன் இறந்தது பற்றி இவன் கிழங்கு பிளந்தன்ன, பவளக் கூர்வாய்ச் மக்களுக்கு உதயணன் சீவி தங்களளித்து செங்கால் நாராய், நீயு நின் மனைவியும் | மிக மேம்படுத்தினன். (பெக.) தென்றிசைக் குமரியாடி, வடதிசைக்கு சத்தியகாளர் -நாலாம் மன்வந்தாத்துத் எகுவீராயின், எம்மூர்ச் சத்திமுத்த வாவி தேவர்கள். யுட்டங்கி, நனைசுவர்க் கூறைகனை குரற் சத்தியகீர்த்தி - அரிச்சந்திரனுக்கு மந்திரி பல்லி, பாடு பார்த்திருக்குமென் மனைவி மகா உறுதியுள்ளவன், அரசனுக்குத் துன் யைக் கண்டு, எங்கோன் மாறன் வழுதி -பம் நேர்ந்தகாலத்து அத்துன்பத்தை கூடலில், ஆடையின்றி வாடையின் மெலி உடன் அனுபவித்தவன். ந்து, கையது கொண்டு மெய்யது பொத் சத்தியகேது -1, விபுவின் தந்தை. சுகேது திக், காலது கொண்டு மேலே தழீஇப், | -வின் பேரன். பேழையுள் இருக்கும் பாம்பென வுயிர்க் - 2. தர்மகேதுவின் குமான். இவன்கும கும், ஏழையாளனைக் கண்டனம் எனுமே ரன் திஷ்டகேது. என்னுஞ் செய்யுளைக் கூறினர். அச்சம சத்தியகோஷன் - சைநன் ஒரு மந்திரி யத்தில் நகரிசோதனைக்குவந்த அரசன் இவனிடம் ஒரு செட்டி தான் ஆர்ஜித்தரத் இச்செய்யுளைக் கேட்டிருந்து தான் நாரை தினங்களை நம்பிவைத்து மீண்டுங்கேட்க யின் மூக்கிற்குப் பல வித்துவான்களிடத் இல்லை யென்ன இராஜமகிஷியின் தந்திர தும் நூல்களிடத்தும் உவமை காணாது த்தால் களவு வெளிப்படத் தண்டனை தேடிக்கொண்டிருந்த பனங்கிழங்கின் உவ அடைந்தவன். மைகேட்டுக் களிப்புற்றுத் தன் உத்தரி சத்தியசந்தன் -1. இவன் வைஷ்ணவவேதி யத்தை அவர்மீது எறிந்து சேவகரை யன். விஷ்ணுவாலயப் பிரதிஷ்டை விட்டு வருவித்து வேண்டிய உபகரித்த செய்து விஷ்ணுமூர்த்தியை மோக்ஷம் னன். பிறகு இவர் களத்தூர் குடி தாங்கி கேட்க அவர் சிவமூர்த்தியால் அன்றி முதலியாராலும் ஆதரிக்கப்பட்டனர் என் என்னாலாகாது எனச் சிவமூர்த்தியைப் பது "வெறும்பு ற்கையும் அரிதாங்கிள்ளை பணிந்து முத்தி அடைந் தவன். (சூதசம் 'சோறும் என் வீட்டில் வரும், எறும்புக்கும் மிதை) ஆர்பதமில்லை முன்னாள் என்னிருள் கலி - 2. சிவ தரிசனத்தால் குலைநோய் தீர்ந்த யாம், குறும்பைத் தவிர்த்த குடி தாங்கி அரசன். யைச் சென்று கூடியபின், தெறும்புற் சத்தியசயநன்--பூலுசன் சந்ததியான். கொல் யானை கவளம் கொள்ளாமற் றெவி சத்தியசகசு - சுதர்மாவாகிய விஷ்ணுவின் ட்டியதே" எனும் இச்செய்யுளால் தெரி அம்சாவதாரத்தைப் பெற்றவர்க்குத் தந் கிறது. இச்செய்யுளைப்புறநானூற்றிலுள்ள | தை.
சத்திமுத்தப்புலவர் 567 சத்தியசகசு ( 101 ) சிவசந்நிதியில் பார்வதிபீடம் ( 102 ) அன்னச்சேவல் எனும் ( 67 ) - ம் கவியுடன் தேவலோகத்தில் இந்திராணிபீடம் ( 103 ) ஒப்பிடுக . பிரமன் முகத்தில் சரஸ்வதிபீடம் ( 104 ) சத்திய இதன் - புஷ்பவான் குமரன் இவன் சூரியபிம்பத்தில் பிரபைபீடம் ( 105 ) சப் - குமரன் குரு தமாதாக்களில் வைஷ்ணவ தேவிபீடம் சத்தியகர்மா - 1 ( பிர . ) செயத்திர தன் தேவி ( 106 ) பதிவிரதைகளில் அருந்ததிபீடம் 2 . அங்கதேசாதிபதியாகிய திருடவிரு ( 107 ) அழகான ஸ்திரீகளில் திலோத் தன் தந்தை | தமை பீடம் ( 108 ) சர்வசரீரிகளுடைய சத்தியகன் - 1 . விருஷ்ணி வம்சத்தவன் சித்தத்தில் சக்தி பீடம் பிரஹ்மகலை சிரி குமரன் . இவன் குமான் யயு தானன் . என்றும் தேவி பெயர் பெற்று விளக்கு 2 . சாத்தகியின் தந்தை கின்றாள் . | சத்தியகாமன் - - ஜாவாலன் புத்ரன் . சிவி சத்திழத்தப்புலவர் - சத்திமுத்தம் என்னும் யன் சந்ததியான் ஊரிற் பிறந்தவர் . இவர் வறுமையால் சத்தியகாயன் - இவன் தருசகன் மந்தரி தளர்ந்து தம்மூர் விட்டு அயலூர் சென்று களுள் ஒருவன் . ஆருணியாசனோடு போர் ஒரு குட்டிச்சுவரண்டைக் குளிருக்கு ஒது செய்தற்கு உதயணன் புறப்பட்ட காலத் ங்கியிருக்கையில் நாரை ஒன்று மீது பறக் தில் அவனுக்குத் துணையாகத் தருசகனால் கக்கண்டு அதைத் தாதாக நாராய் நாராய் அனுப்பபட்ட வீரர்களில் ஒருவன் அப் செங்கால் நாராய் பழம்படு பனையின் போரில் இவன் இறந்தது பற்றி இவன் கிழங்கு பிளந்தன்ன பவளக் கூர்வாய்ச் மக்களுக்கு உதயணன் சீவி தங்களளித்து செங்கால் நாராய் நீயு நின் மனைவியும் | மிக மேம்படுத்தினன் . ( பெக . ) தென்றிசைக் குமரியாடி வடதிசைக்கு சத்தியகாளர் - நாலாம் மன்வந்தாத்துத் எகுவீராயின் எம்மூர்ச் சத்திமுத்த வாவி தேவர்கள் . யுட்டங்கி நனைசுவர்க் கூறைகனை குரற் சத்தியகீர்த்தி - அரிச்சந்திரனுக்கு மந்திரி பல்லி பாடு பார்த்திருக்குமென் மனைவி மகா உறுதியுள்ளவன் அரசனுக்குத் துன் யைக் கண்டு எங்கோன் மாறன் வழுதி - பம் நேர்ந்தகாலத்து அத்துன்பத்தை கூடலில் ஆடையின்றி வாடையின் மெலி உடன் அனுபவித்தவன் . ந்து கையது கொண்டு மெய்யது பொத் சத்தியகேது - 1 விபுவின் தந்தை . சுகேது திக் காலது கொண்டு மேலே தழீஇப் | - வின் பேரன் . பேழையுள் இருக்கும் பாம்பென வுயிர்க் - 2 . தர்மகேதுவின் குமான் . இவன்கும கும் ஏழையாளனைக் கண்டனம் எனுமே ரன் திஷ்டகேது . என்னுஞ் செய்யுளைக் கூறினர் . அச்சம சத்தியகோஷன் - சைநன் ஒரு மந்திரி யத்தில் நகரிசோதனைக்குவந்த அரசன் இவனிடம் ஒரு செட்டி தான் ஆர்ஜித்தரத் இச்செய்யுளைக் கேட்டிருந்து தான் நாரை தினங்களை நம்பிவைத்து மீண்டுங்கேட்க யின் மூக்கிற்குப் பல வித்துவான்களிடத் இல்லை யென்ன இராஜமகிஷியின் தந்திர தும் நூல்களிடத்தும் உவமை காணாது த்தால் களவு வெளிப்படத் தண்டனை தேடிக்கொண்டிருந்த பனங்கிழங்கின் உவ அடைந்தவன் . மைகேட்டுக் களிப்புற்றுத் தன் உத்தரி சத்தியசந்தன் - 1 . இவன் வைஷ்ணவவேதி யத்தை அவர்மீது எறிந்து சேவகரை யன் . விஷ்ணுவாலயப் பிரதிஷ்டை விட்டு வருவித்து வேண்டிய உபகரித்த செய்து விஷ்ணுமூர்த்தியை மோக்ஷம் னன் . பிறகு இவர் களத்தூர் குடி தாங்கி கேட்க அவர் சிவமூர்த்தியால் அன்றி முதலியாராலும் ஆதரிக்கப்பட்டனர் என் என்னாலாகாது எனச் சிவமூர்த்தியைப் பது வெறும்பு ற்கையும் அரிதாங்கிள்ளை பணிந்து முத்தி அடைந் தவன் . ( சூதசம் ' சோறும் என் வீட்டில் வரும் எறும்புக்கும் மிதை ) ஆர்பதமில்லை முன்னாள் என்னிருள் கலி - 2 . சிவ தரிசனத்தால் குலைநோய் தீர்ந்த யாம் குறும்பைத் தவிர்த்த குடி தாங்கி அரசன் . யைச் சென்று கூடியபின் தெறும்புற் சத்தியசயநன் - - பூலுசன் சந்ததியான் . கொல் யானை கவளம் கொள்ளாமற் றெவி சத்தியசகசு - சுதர்மாவாகிய விஷ்ணுவின் ட்டியதே எனும் இச்செய்யுளால் தெரி அம்சாவதாரத்தைப் பெற்றவர்க்குத் தந் கிறது . இச்செய்யுளைப்புறநானூற்றிலுள்ள | தை .