அபிதான சிந்தாமணி

சதேந்திரர்கள் 561 சத்தமாதாக்கள் னா. இவனும் அரசன் தூதுவராலழிந்த சத்ததந்து - இவன் தக்கனைப்போல் ஒரு னன். (யாதவகிரி மகாத்மியம்). வேள்விசெய்ய அதில் தேவர் அவிகொ சதேந்திரர்கள் - நூறு இந்திரர்கள், பவ ளச் சென்றனர். ஆதலால் சிவமூர் தி ணேந்திரர் (சஉ), வியந்திரேந்திரர் (கூஉ), கோபித்து ஆகாசம் தேராகவும், பூமிய கற்பேந்திரர் (உஉ), சந்திரன், சூரியன், வண்டிலாகவும், வாயு குதிரையாகம், நரேந்திரன், மிருகேந்திரன். இவர்களுக் அக்கினியை வில்லாகவும், சந்திரனை குத்தலைவன் அகமிந்திரன். (சைவழக்கு.) நாணாகவும், சலத்தை அம்பாகவுங்கொண்டு சதை- வாமதேவன் என்னும் ஏகாதசருத் கந்தமூர்த்தி தேர்நடத்த தேவரை ஒட்டி திரன் தேவி. யாகத்தை அழித்தனர். (சிவ - பரா). சத்தநு - இருதிகன் குமான் சத்த இருடிகள்-அத்திரி, ஆங்கீரசன், சத்த நுவன் - சோமசருமன் குமான். இவன் கிருது, புலகன், மரீசி, புலத்தியன், வசிட் டன் முதலியவர், இவ்வகையுங் கூறுவர். குமரன் பிரகத்தூர்த்தன், சத்தபிரமவாதிமதம் - இந்த மதத்தவன் சத் அத்திரி, வசிட்டர், சமதக்கினி, கௌசி தந்தானே சகசீவபரமாய் நிற்கும் எனவும், கன், பாரத்துவாசன், கௌதமன், காசி இது சுத்தமாயையுடன் கலந்து சகசீவ பன் முதலியவர். ஒருமுறை பசியால் பிணத்தைத் தின்னத் தொடங்க அரசன் பாம் ஆனதென்றும், சத்தமே உறுதிப் பொருள் எனக்கொண்டு அதில் லயிப் தடை செய்ய அவன் நாட்டில் நிற்காமல் பதே முத்தி எனவுங் கூறுவன். அவன் அளித்த பொருளையும் வாங்காமற் சத்தமாதாக்கள் - பிராமி, மகேசுவரி, கௌ செல்ல அரசன் கோபித்து ஒரு பூதத்தை மாரி, நாராயணி, வராகி, இந்திராணி, எவ அதைச் சுநசரால் கொல்வித்தனர். காளி முதலியவர். இவர்களுள் பிராமி- ஒருமுறை பசியினால் தாமரைக்கொடி சதுர்ப்புஜம், விசாலாக்ஷம், ஒளிக்கும் பிடுங்கிவைக்க மூட்டையை மீண்டும் பொன் மேனி, வாதம், அபயம், கமண்ட காணாமல் சுநச்சமருக்கு முன் சபதஞ்செய் லம், அக்ஷமாலிகை, அம்சத்வஜம், ஜடா தவர்கள். மகுடம், பத்மாஸனம் உள்ளவளாய் அன்ன சந்ததலார்வாம் - மசேந்திரம், கந்தமாத வாகன மூர்ந்திருப்பவளாய்ப் பிரம்மரூபி னம், மலயம், சக்யம், சக்தி மந்தம், விந்தி ணியாயிருப்பவள். மகேச்வரி- வெள்ளை யம், பாரியாத்ரம். நிறம், திரிநேத்ரம், சூலம், அபயம், வா சத்தகோணருவி --கழுகோணலுள்ள இருடி. தம், அக்ஷமாலை, விருஷபத்வஜம், ஜடா சத்தாழந்திரம் - உப்பு, கருப்பஞ்சாறு, கள், மகுடம், உரகபூஷணம் உள்ளவளாய் விரு பால், தயிர், நெய், நீர். ஷபவாகனாரூடையாய் மகேசரூபிணியா சத்தசாகாத்தானம் - குறைந்தது எழுபலம் யிருப்பள். கெளமாரி- கௌமார வுரு பொன் தகட்டில் ஏழு குழிகள் செய்வித்து வத்தைக்கொண்ட கன்னிகையாய், இர ஒவ்வொரு குழிகளிலும் உப்பு, நெய், த்னமகுட மணிந் தவளாய், அங்குசம், பால், தயிர், கன்னல், மது, நீர் இவைகளை வேல், அபயம், வரதம், செம்பட்டாடை, நிறைப்பி முறையே உப்பு முதலியவை ஆரகேயூரபூஷணம் குங்குமநிறங்கொண்டு களில் பிரமன், மால், மகேசன், சூரியன், மகாவீர்யமுளளவளாய் மயில் துவஜம்மயில் சத்தி. இந்திரன், திரு, மலைமகள் முதலிய வாகன மூர்ந்திருப்பவள். நாராயணி - வர்களைத் தாபித்து, எழு குண்டத்தினும் பத்மபத்ர விசாலாக்ஷியாய், சியாமள வர்ண எழுசாதி மணிகள் இட்டு எருதின்தோ முள்ளவளாய், மகாபலங் கொண்ட வளா ளில் எள்பாட்பிப் பூசித்து வேதியர்க்கூட் ய்ச் சங்கு, சக்ரம், அபயம், வரதமாகிய டித் தானஞ் செய்வது. நான்கு கரங்களைக் கொண்டவளாய்க் கரு சத்தசாசுவம் - ஒரு தீர்த்தம், இதில் மங் டத்வஜம்கொண்டு கருடவாகனம் ஊர்ந்தி கணசித்தன் சிவபூசைசெய்து சித்தி அடை ருப்பவள். வராகி- இவள் கறுப்புப்பட் ந்தனன். இதில் கோடியுருக்கொண்டு சிவ டாடை யுடையவளாய், வராகமுகம், சவ மூர்த்தி அமர்ந்ததால் இதை உருத்திர சம்பத்கரியாய், பலித்சாலங்கிருதமான மார் கோடி எனவுங் கூறுவர். பினை யுடையவளாய், பாதங்களில் புர சத்ததவுகள்- சம்பு, பிலக, குசை, கிர மணிந்தவளாய்க் கலப்பை, முசலம், வா வஞ்சம், சாகம், சால்மலி, பட்.காம். தம், அபயம்கொண்டு கறுப்பு அணி அணிந் 71
சதேந்திரர்கள் 561 சத்தமாதாக்கள் னா . இவனும் அரசன் தூதுவராலழிந்த சத்ததந்து - இவன் தக்கனைப்போல் ஒரு னன் . ( யாதவகிரி மகாத்மியம் ) . வேள்விசெய்ய அதில் தேவர் அவிகொ சதேந்திரர்கள் - நூறு இந்திரர்கள் பவ ளச் சென்றனர் . ஆதலால் சிவமூர் தி ணேந்திரர் ( சஉ ) வியந்திரேந்திரர் ( கூஉ ) கோபித்து ஆகாசம் தேராகவும் பூமிய கற்பேந்திரர் ( உஉ ) சந்திரன் சூரியன் வண்டிலாகவும் வாயு குதிரையாகம் நரேந்திரன் மிருகேந்திரன் . இவர்களுக் அக்கினியை வில்லாகவும் சந்திரனை குத்தலைவன் அகமிந்திரன் . ( சைவழக்கு . ) நாணாகவும் சலத்தை அம்பாகவுங்கொண்டு சதை - வாமதேவன் என்னும் ஏகாதசருத் கந்தமூர்த்தி தேர்நடத்த தேவரை ஒட்டி திரன் தேவி . யாகத்தை அழித்தனர் . ( சிவ - பரா ) . சத்தநு - இருதிகன் குமான் சத்த இருடிகள் - அத்திரி ஆங்கீரசன் சத்த நுவன் - சோமசருமன் குமான் . இவன் கிருது புலகன் மரீசி புலத்தியன் வசிட் டன் முதலியவர் இவ்வகையுங் கூறுவர் . குமரன் பிரகத்தூர்த்தன் சத்தபிரமவாதிமதம் - இந்த மதத்தவன் சத் அத்திரி வசிட்டர் சமதக்கினி கௌசி தந்தானே சகசீவபரமாய் நிற்கும் எனவும் கன் பாரத்துவாசன் கௌதமன் காசி இது சுத்தமாயையுடன் கலந்து சகசீவ பன் முதலியவர் . ஒருமுறை பசியால் பிணத்தைத் தின்னத் தொடங்க அரசன் பாம் ஆனதென்றும் சத்தமே உறுதிப் பொருள் எனக்கொண்டு அதில் லயிப் தடை செய்ய அவன் நாட்டில் நிற்காமல் பதே முத்தி எனவுங் கூறுவன் . அவன் அளித்த பொருளையும் வாங்காமற் சத்தமாதாக்கள் - பிராமி மகேசுவரி கௌ செல்ல அரசன் கோபித்து ஒரு பூதத்தை மாரி நாராயணி வராகி இந்திராணி எவ அதைச் சுநசரால் கொல்வித்தனர் . காளி முதலியவர் . இவர்களுள் பிராமி ஒருமுறை பசியினால் தாமரைக்கொடி சதுர்ப்புஜம் விசாலாக்ஷம் ஒளிக்கும் பிடுங்கிவைக்க மூட்டையை மீண்டும் பொன் மேனி வாதம் அபயம் கமண்ட காணாமல் சுநச்சமருக்கு முன் சபதஞ்செய் லம் அக்ஷமாலிகை அம்சத்வஜம் ஜடா தவர்கள் . மகுடம் பத்மாஸனம் உள்ளவளாய் அன்ன சந்ததலார்வாம் - மசேந்திரம் கந்தமாத வாகன மூர்ந்திருப்பவளாய்ப் பிரம்மரூபி னம் மலயம் சக்யம் சக்தி மந்தம் விந்தி ணியாயிருப்பவள் . மகேச்வரி - வெள்ளை யம் பாரியாத்ரம் . நிறம் திரிநேத்ரம் சூலம் அபயம் வா சத்தகோணருவி - - கழுகோணலுள்ள இருடி . தம் அக்ஷமாலை விருஷபத்வஜம் ஜடா சத்தாழந்திரம் - உப்பு கருப்பஞ்சாறு கள் மகுடம் உரகபூஷணம் உள்ளவளாய் விரு பால் தயிர் நெய் நீர் . ஷபவாகனாரூடையாய் மகேசரூபிணியா சத்தசாகாத்தானம் - குறைந்தது எழுபலம் யிருப்பள் . கெளமாரி - கௌமார வுரு பொன் தகட்டில் ஏழு குழிகள் செய்வித்து வத்தைக்கொண்ட கன்னிகையாய் இர ஒவ்வொரு குழிகளிலும் உப்பு நெய் த்னமகுட மணிந் தவளாய் அங்குசம் பால் தயிர் கன்னல் மது நீர் இவைகளை வேல் அபயம் வரதம் செம்பட்டாடை நிறைப்பி முறையே உப்பு முதலியவை ஆரகேயூரபூஷணம் குங்குமநிறங்கொண்டு களில் பிரமன் மால் மகேசன் சூரியன் மகாவீர்யமுளளவளாய் மயில் துவஜம்மயில் சத்தி . இந்திரன் திரு மலைமகள் முதலிய வாகன மூர்ந்திருப்பவள் . நாராயணி - வர்களைத் தாபித்து எழு குண்டத்தினும் பத்மபத்ர விசாலாக்ஷியாய் சியாமள வர்ண எழுசாதி மணிகள் இட்டு எருதின்தோ முள்ளவளாய் மகாபலங் கொண்ட வளா ளில் எள்பாட்பிப் பூசித்து வேதியர்க்கூட் ய்ச் சங்கு சக்ரம் அபயம் வரதமாகிய டித் தானஞ் செய்வது . நான்கு கரங்களைக் கொண்டவளாய்க் கரு சத்தசாசுவம் - ஒரு தீர்த்தம் இதில் மங் டத்வஜம்கொண்டு கருடவாகனம் ஊர்ந்தி கணசித்தன் சிவபூசைசெய்து சித்தி அடை ருப்பவள் . வராகி - இவள் கறுப்புப்பட் ந்தனன் . இதில் கோடியுருக்கொண்டு சிவ டாடை யுடையவளாய் வராகமுகம் சவ மூர்த்தி அமர்ந்ததால் இதை உருத்திர சம்பத்கரியாய் பலித்சாலங்கிருதமான மார் கோடி எனவுங் கூறுவர் . பினை யுடையவளாய் பாதங்களில் புர சத்ததவுகள் - சம்பு பிலக குசை கிர மணிந்தவளாய்க் கலப்பை முசலம் வா வஞ்சம் சாகம் சால்மலி பட் . காம் . தம் அபயம்கொண்டு கறுப்பு அணி அணிந் 71