அபிதான சிந்தாமணி

சதாமாயை שסט சதுர்வேதி டவன். அவன் புண்ணியவுலகமடைய 2. ஆங்கீரசன் தேவி. இவள் அதர்வ அவனுடைய ஜன்மமாதம் ஜன்மநடித்தி ஆங்கீரசுமுதலிய வேதத்தவரைப் பெற்ற ரத்தில் சதாபிஷேகம் பண்ணுவர். னள். சதாமாயை - தருமாகானைக் காண்க. 3. சத்தியா தனனைக் காண்க. சதாயு-1. புரூரவனுக்கு ஒருபெயர். இவற் 4 இவள் ஒரு சிவசத்தி, இவள் சிவ குச் சிராயு எனவும் பெயர். மகார தரில் மூர்த்தியின் யோகாக்னியால் தகிக்கப் பட்டனள். சிலமூர்த்தி, விரகமேவிட்டவ ஒருவன். ராய்க் காளிந்தி நதியில் மூழ்க அது வெப் 2, சதாயுவின் தம்பி. பத்தால் கறுத்தது. (தே-பா) சதாக்ஷ-1, சத்தியைக் காண்க. சதிகல் - மாஸ்திகல்) கணவருடனிறந்த 2 இவள் தேவர் வேண்டுகோளால் வீரபத்னிகளுக்கு நடுகல். இது மஹாஸதி தோன்றிய சத்தி, இரண்யாஷன் வம்சத்க ல் என்பது மாஸ்திகல் என மருவியது. தில் குரு எனும் அசுரனுக்குத் தூர்க்கன் சதிகோத்திரன் - பிரியவிரதன் குமரன். எனும் அசுரன் தேவர்களுக்கு வேதத்தால் புட்கரத்தீவின் அரசன். எல்லா சம்பத்துகளும் உண்டாயின. ஆத சதுக்கப்பூதம் - பாவிகளைப் புடைத்துண் லால் வேதநாசஞ் செய்யவேண்டுமென ணும் பூதம். இது சந்திகளிலிருப்பது. வெண்ணிப் பிரமனை நோக்கித் தவமிய (மணிமேகலை.) I ற்றி எல்லாவே தங்களும் தனக்குவர வரம் சதுழகன் - பராசருஷியின் குமரன். பெற்றனன். ஆதலால் வேதங்க ளிவன் சதுரங்கன் - (பிர.) உரோமபதன் குமரன், வசமாகத் தேவர்கள் வேதவொழுக்கமாகிய இவன் குமரன் பிரு துலாக்ஷன். வேள்வி முதலிய மறந்து போயினர். அத சதுரானனபண்டிதர் - இவர் தொண்டை னால் மழை ஒழிந்தது. தூர்க்கன் தேவர் நாட்டிலுள்ள திருவொற்றியூரில் பதின் சளை வருத்தினான், இவனாலும் ஷாமத்தா மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்த பண்டிதர். லும் கவலை யடைந்த தேவர்கள் சத்தியை இவர் மடத்திலிருந்த வல்லியைக் கம்பர் வேண்டச் சத்தி யிவர்களுக்குமுன் அநேக விழைந்தனர் எனக் கம்பர் சரிதம் கூறும், பழங்களையுடைய ஒரு பூங்கொடியையும் சதுபாக்ஷரி - சாதானியரில் ஒருவகைச் வில்லையும் தாங்கி, அநேக கண்கள் அநேக சாதி. (தர்ஸ்ட ன்.) கரங்களுள்ளவளாய்த் தரிசனந்தந்து தனது சதுர்த்திசந்திர தரிசன தோஷம் - இது ஒன்பது சரங்களிலிருந்து நீர்த்தாரைகளைப் விநாயகர் உருவத்தைக்கண்டு பரிகசித்த பொழிந்து, பழங்களின் விதைகளாலும் சந்திரனுக்கு விகாரவுருவரச்சபித்த விநா ரஸங்களாலும் காமத்தைப் போக்கினள். யகரைச் சந்திரன் பூசிக்க அவர் சந்திரனு இதைக்கண்ட அசுரன் யுத்தத்திற்கு வரத் க்கு அருள் செய்து யாவர் உன்னைச் சுக்ல தேவி தன் திருமேனியிலிருந்து காளி, சதுர்த்தியில் காண்கிறார்களோ அவர்கள் தாரணி, பாலா, திரிபுரை, பைரவி, ரமை, வீண் அபவாதம் அடையவும், அவர்கள் பகலை, மாதங்கி, திரிபுரசுந்தரி, காமா, ஆவணிமாதத்தில் சுக்லசதுர்த்தியில் தம் துலஜா, ஜம்பனி. மோஹினி, சின்னமஸ் மைப் பூசிக்கின் அவ்வபவாதம் நீங்கவும் தனி, குஹ்யை முதலியவரைப் படைத்து அருள் செய்தனர் இத்தோஷத்தால் திரு அவனது சேனை மீதேவி தான் அசுரனைக் ஷ்ணமூர்த்தி சியமந்தகமணியின் பொரு கொலை புரிந்து க்ஷேமமுண்டாக்கினள். ட்டு அபவா ததோஷம் அடைந்து விநாயக அது முதல் தேவிக்குச் சாகம்பரி சதாஷி பூசையால் நீங்கினர் என்பர். திருநாமம் உண்டாயிற்று. (தேவி - பா.) சதுர்விததானங்கள் - அபயம், ஆகாரம், -1. தக்ஷன் பெண், இவளே தாக்ஷாயணி சாஸ்திரம், ஒளஷதம் என்பன. உமையின் திருவவதாரம், தக்ஷன் சிவ சதுர்வீயூகர் - மகேசுரனுக்கு ஒரு பெயர். மூர்த்தியை வெறுத்துச் செய்யும் வேள்வி நிவர்த்தியாதிகலை புணர்சையால் என்பர். யைக் காணப்புகுந்து நிந்தை உபசரிக்காத சதுர்வத்திரன்-சிவகணத்தவரில் ஒருவன், தால் கோபித்துச் சிவமூர்த்தி இல்லாத, சதுர்வேதி - ஒருவேதியன், சிரார்த்தத்தில் இந்த வேள்விச்சாலை இடுகாடாக எனச் பூசார்க்கு அன்னமிட இவனையறியாது சமித்துத் தாமும் தாக்ஷாயணி என்னும் அவ்வன்னத்தில் பாம்புவிலங் கக்கிற்று. பெயர்கொண்ட தேகத்தை விட்டனள். - அதனையுண்ட வேதியர் அனைவருமி றந்த
சதாமாயை שסט சதுர்வேதி டவன் . அவன் புண்ணியவுலகமடைய 2 . ஆங்கீரசன் தேவி . இவள் அதர்வ அவனுடைய ஜன்மமாதம் ஜன்மநடித்தி ஆங்கீரசுமுதலிய வேதத்தவரைப் பெற்ற ரத்தில் சதாபிஷேகம் பண்ணுவர் . னள் . சதாமாயை - தருமாகானைக் காண்க . 3 . சத்தியா தனனைக் காண்க . சதாயு - 1 . புரூரவனுக்கு ஒருபெயர் . இவற் 4 இவள் ஒரு சிவசத்தி இவள் சிவ குச் சிராயு எனவும் பெயர் . மகார தரில் மூர்த்தியின் யோகாக்னியால் தகிக்கப் பட்டனள் . சிலமூர்த்தி விரகமேவிட்டவ ஒருவன் . ராய்க் காளிந்தி நதியில் மூழ்க அது வெப் 2 சதாயுவின் தம்பி . பத்தால் கறுத்தது . ( தே - பா ) சதாக்ஷ - 1 சத்தியைக் காண்க . சதிகல் - மாஸ்திகல் ) கணவருடனிறந்த 2 இவள் தேவர் வேண்டுகோளால் வீரபத்னிகளுக்கு நடுகல் . இது மஹாஸதி தோன்றிய சத்தி இரண்யாஷன் வம்சத்க ல் என்பது மாஸ்திகல் என மருவியது . தில் குரு எனும் அசுரனுக்குத் தூர்க்கன் சதிகோத்திரன் - பிரியவிரதன் குமரன் . எனும் அசுரன் தேவர்களுக்கு வேதத்தால் புட்கரத்தீவின் அரசன் . எல்லா சம்பத்துகளும் உண்டாயின . ஆத சதுக்கப்பூதம் - பாவிகளைப் புடைத்துண் லால் வேதநாசஞ் செய்யவேண்டுமென ணும் பூதம் . இது சந்திகளிலிருப்பது . வெண்ணிப் பிரமனை நோக்கித் தவமிய ( மணிமேகலை . ) I ற்றி எல்லாவே தங்களும் தனக்குவர வரம் சதுழகன் - பராசருஷியின் குமரன் . பெற்றனன் . ஆதலால் வேதங்க ளிவன் சதுரங்கன் - ( பிர . ) உரோமபதன் குமரன் வசமாகத் தேவர்கள் வேதவொழுக்கமாகிய இவன் குமரன் பிரு துலாக்ஷன் . வேள்வி முதலிய மறந்து போயினர் . அத சதுரானனபண்டிதர் - இவர் தொண்டை னால் மழை ஒழிந்தது . தூர்க்கன் தேவர் நாட்டிலுள்ள திருவொற்றியூரில் பதின் சளை வருத்தினான் இவனாலும் ஷாமத்தா மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்த பண்டிதர் . லும் கவலை யடைந்த தேவர்கள் சத்தியை இவர் மடத்திலிருந்த வல்லியைக் கம்பர் வேண்டச் சத்தி யிவர்களுக்குமுன் அநேக விழைந்தனர் எனக் கம்பர் சரிதம் கூறும் பழங்களையுடைய ஒரு பூங்கொடியையும் சதுபாக்ஷரி - சாதானியரில் ஒருவகைச் வில்லையும் தாங்கி அநேக கண்கள் அநேக சாதி . ( தர்ஸ்ட ன் . ) கரங்களுள்ளவளாய்த் தரிசனந்தந்து தனது சதுர்த்திசந்திர தரிசன தோஷம் - இது ஒன்பது சரங்களிலிருந்து நீர்த்தாரைகளைப் விநாயகர் உருவத்தைக்கண்டு பரிகசித்த பொழிந்து பழங்களின் விதைகளாலும் சந்திரனுக்கு விகாரவுருவரச்சபித்த விநா ரஸங்களாலும் காமத்தைப் போக்கினள் . யகரைச் சந்திரன் பூசிக்க அவர் சந்திரனு இதைக்கண்ட அசுரன் யுத்தத்திற்கு வரத் க்கு அருள் செய்து யாவர் உன்னைச் சுக்ல தேவி தன் திருமேனியிலிருந்து காளி சதுர்த்தியில் காண்கிறார்களோ அவர்கள் தாரணி பாலா திரிபுரை பைரவி ரமை வீண் அபவாதம் அடையவும் அவர்கள் பகலை மாதங்கி திரிபுரசுந்தரி காமா ஆவணிமாதத்தில் சுக்லசதுர்த்தியில் தம் துலஜா ஜம்பனி . மோஹினி சின்னமஸ் மைப் பூசிக்கின் அவ்வபவாதம் நீங்கவும் தனி குஹ்யை முதலியவரைப் படைத்து அருள் செய்தனர் இத்தோஷத்தால் திரு அவனது சேனை மீதேவி தான் அசுரனைக் ஷ்ணமூர்த்தி சியமந்தகமணியின் பொரு கொலை புரிந்து க்ஷேமமுண்டாக்கினள் . ட்டு அபவா ததோஷம் அடைந்து விநாயக அது முதல் தேவிக்குச் சாகம்பரி சதாஷி பூசையால் நீங்கினர் என்பர் . திருநாமம் உண்டாயிற்று . ( தேவி - பா . ) சதுர்விததானங்கள் - அபயம் ஆகாரம் - 1 . தக்ஷன் பெண் இவளே தாக்ஷாயணி சாஸ்திரம் ஒளஷதம் என்பன . உமையின் திருவவதாரம் தக்ஷன் சிவ சதுர்வீயூகர் - மகேசுரனுக்கு ஒரு பெயர் . மூர்த்தியை வெறுத்துச் செய்யும் வேள்வி நிவர்த்தியாதிகலை புணர்சையால் என்பர் . யைக் காணப்புகுந்து நிந்தை உபசரிக்காத சதுர்வத்திரன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் தால் கோபித்துச் சிவமூர்த்தி இல்லாத சதுர்வேதி - ஒருவேதியன் சிரார்த்தத்தில் இந்த வேள்விச்சாலை இடுகாடாக எனச் பூசார்க்கு அன்னமிட இவனையறியாது சமித்துத் தாமும் தாக்ஷாயணி என்னும் அவ்வன்னத்தில் பாம்புவிலங் கக்கிற்று . பெயர்கொண்ட தேகத்தை விட்டனள் . - அதனையுண்ட வேதியர் அனைவருமி றந்த