அபிதான சிந்தாமணி

கதாநந்தர் 559 சதாபிஷேகம் பூரகம், நாகம், ஜபமாலை, நீலோத்பலம் ; லாதவர்க்குக் கைலாயம் இல்லை எனத் சில (ஆகமங்களில்) வலதுகைகளில் சூலம், திரும்பப் பட்டினத்திற்கு அனுப்பினவர். கோடரி, வாள், வஜ்ராயுதம், அக்நி; இடது சதாநிருத்தன்-ஆன்மாக்கள் பஞ்சாவஸ்தை கைகளில் அபயம், பாசம், மணி, சர்ப்ப ம், அடைதற்கும் அவர்கள் நற்கதி அடைதற் அங்குசம் கொண்டிருப்பர். இவ்வா றன்றி கும் தாம் மூலகாரணர் என்பதை அறிவிக் வலப்புறத்தில் அனுக்ரகம், அபயம், கவும் தமதசைவு உலகத்தின் அசைவு தண்டாயுதம், சத்தி, சூலம். இடப்புறத் என்பதை அறிவிக்கவும் பஞ்சகிருத்திய தில், டமருகம், சர்ப்ப ம், ஜபமாலை, கரு நடனஞ்செய்யும் சிவன் திருவுரு. நெய்தல், மாதுளம்பழம் கொண்டிருப்பர். சதாநீகன்-1. நகுலன் குமரன், தாய் இவர்க்கு (க0) கரங்கள், பத்துத் திசை திரௌபதி, சகாதேவன் குமரன் என்பர். கள், சூலம், முக்குணவடிவம், கோடரி, 2. சநமேஜயன் குமான், தாய் வபுஷ் சத்தி, வாள், பராக்ரமம், வஜ்ரம், பிளக்க டை. யக்யவல்கியரிடத்து வேதமும் இரு கூடாத்தன்மை. அச். சங்காரசக்தியாய் பாசாரியரிடம் சர்வசாஸ்திரமும் சௌநக மகாயாயையின் மேலிருக்கிற பதார்த்தங் ரிடத்து ஆத்மஞானமும் அடைந்தவன். களை விளக்குவதும், பாசங்களைப் பஸ்மீ குமரன் சகஸ்ராகேன். கரிப்பதுமாம். நாகம், யாவும் நியமிப்பது, 3. விராடனுக்குச் சுரதையிடம் பிறந்த பாசம், ஆணவாதி முப்பாசங்கள், மணியி குமரன், விராடன் சகோதரன் என்பர். னோசை மந்திரரூபத்தை யறிவிப்பது. 4. சுதர்சனன் குமரன், இவன் குமரன் அபயம் சமஸ்தலோகங்களையும் காக்குஞ் உதயன். சச்தி. அங்குசம் எது அடையத் தக்கதோ. 5. வி தூமனைக் காண்க அதனையுணர்த்துவது இவர் சாதாக்யர் 6. ஜம்புத்தீவிலிருந்த ஒரு அரசன், எனவும் படுவர். | இவனிறந்த பிறகு இவன் குமாரன் தான 2. இவர் ஆகாயத்தை ய திட்டித்து முதலிய செய்யாததால் வேதியரொழுக் அநுக்ரக நிமித்தமாக விந்துவெனும் உபா கங்குன்ற மழை வறண்டது. இவன் கும தானத்திலிருந்து மாயை முதல் பிருதிவி என் தானஞ்செய்த என் தந்தை எவ்வுல யீறாக அடைவே நிலைபெற்றுள்ள சுத்த கில் எவ்வாறிருக்கிறானென்று வேதியர் தத்துவங்களைத் தமதாக்னையால் நடாத்தி களை வினவ அவர்கள் விடைகூற அறி சுத்தவித்தை , மகேசுரம், சாதாக்யம், சத்தி, யாது பார்க்கவ முனிவரையடைந்து அர சிவம், விந்து, நாதம், எனும் ஐந்து தத் சன் கூறியதைக் கூறினர். இதையுணர் வத்தினும் சுவதந்தரமாகச் சமவியாப்தி ந்த சூரியன் வேதியரிடஞ்சென்று நீங்கள் யாய் வியாபித்து மோக்ஷத்தை யேது சந்திவந்தனை மறந்தீராயினும் ஒரு நல்ல வாக்கி நிற்பவர். முனிவனைப் பணிந்துவரின் அத்தீங்கு சதாநந்தர் - பிரமன் போர், கௌ தமருக்கு நீங்குமென, அவர்கள் பார்க்கவமுனிவரை அகலியை இடம் உதித்தவர். இவரது யடைந்து மழை வறண்டதைக் கூறித் தவத்தைக் கெடுக்க இந்திரன் ஊர்வசியை தானஞ்செய்த சதாகேன் எவ்வகை இருக் எவினன், இருடி அவளைக் கண்ட மாத் கிறான் என்று வேதியரைக் கேட்ட வினா திரத்தில் வீரியம் விட அவ்வீரியம் தருப் விற்கு விடையளிக்க யமபுாஞ்சென்றனர். பையில் விழுந்தது. அவ்வீரியத்திற்குத் ' 7. குருகுலத்தில் பிறந்த அரசன், தம்மிடம் இருந்த வில்லம்புகளைக் காவ இவன் உதயணன் தந்தை, இவன் மனைவி லாக்கிச் செல்ல அந்த வீரியத்துளிகள் மிருகாபதி. (பெருங்கதை) இரண்டும் கிருபாசாரி, கிருபி என ஆணும் சதாநீரை-1. காதோயம். பாரியாத்ரமலையி பெண்ணும் ஆயின. இவா இராமர் மிதி லிருந்து பிரவகிக்கும் நதி. லைக்குச சென்றகாலத்து மிதிலையில் The river Karatoya in Oudh which இராமமூர்த்தியைக் கண்டு விச்வாமித்திரர் flows through the districts of Rung- புகழை அவர்க்குக் கூறியவர். இராமன் pur and Dinajpur. புகழை ஜனகருக்கு அறிவித்தவர். இவர் சதாபிஷேகம் - ஆதித்யகதியால் வந்த குமரர் சத்தியத் திருதி இவர் கைலைக் ஆண்டைந்துக்கும் சந்திரோதயம் (ச2) குச் செல்கையில் பாண்டுராசன் உடன் பிறையுதிக்கும் (40) சௌா ஆண்டும் (அ) வாவேண்ட அவனுக்குப் புத்திரர் இல் மாதமுஞ் சென்றவன் ஆயிரம் பிறை கண்
கதாநந்தர் 559 சதாபிஷேகம் பூரகம் நாகம் ஜபமாலை நீலோத்பலம் ; லாதவர்க்குக் கைலாயம் இல்லை எனத் சில ( ஆகமங்களில் ) வலதுகைகளில் சூலம் திரும்பப் பட்டினத்திற்கு அனுப்பினவர் . கோடரி வாள் வஜ்ராயுதம் அக்நி ; இடது சதாநிருத்தன் - ஆன்மாக்கள் பஞ்சாவஸ்தை கைகளில் அபயம் பாசம் மணி சர்ப்ப ம் அடைதற்கும் அவர்கள் நற்கதி அடைதற் அங்குசம் கொண்டிருப்பர் . இவ்வா றன்றி கும் தாம் மூலகாரணர் என்பதை அறிவிக் வலப்புறத்தில் அனுக்ரகம் அபயம் கவும் தமதசைவு உலகத்தின் அசைவு தண்டாயுதம் சத்தி சூலம் . இடப்புறத் என்பதை அறிவிக்கவும் பஞ்சகிருத்திய தில் டமருகம் சர்ப்ப ம் ஜபமாலை கரு நடனஞ்செய்யும் சிவன் திருவுரு . நெய்தல் மாதுளம்பழம் கொண்டிருப்பர் . சதாநீகன் - 1 . நகுலன் குமரன் தாய் இவர்க்கு ( க0 ) கரங்கள் பத்துத் திசை திரௌபதி சகாதேவன் குமரன் என்பர் . கள் சூலம் முக்குணவடிவம் கோடரி 2 . சநமேஜயன் குமான் தாய் வபுஷ் சத்தி வாள் பராக்ரமம் வஜ்ரம் பிளக்க டை . யக்யவல்கியரிடத்து வேதமும் இரு கூடாத்தன்மை . அச் . சங்காரசக்தியாய் பாசாரியரிடம் சர்வசாஸ்திரமும் சௌநக மகாயாயையின் மேலிருக்கிற பதார்த்தங் ரிடத்து ஆத்மஞானமும் அடைந்தவன் . களை விளக்குவதும் பாசங்களைப் பஸ்மீ குமரன் சகஸ்ராகேன் . கரிப்பதுமாம் . நாகம் யாவும் நியமிப்பது 3 . விராடனுக்குச் சுரதையிடம் பிறந்த பாசம் ஆணவாதி முப்பாசங்கள் மணியி குமரன் விராடன் சகோதரன் என்பர் . னோசை மந்திரரூபத்தை யறிவிப்பது . 4 . சுதர்சனன் குமரன் இவன் குமரன் அபயம் சமஸ்தலோகங்களையும் காக்குஞ் உதயன் . சச்தி . அங்குசம் எது அடையத் தக்கதோ . 5 . வி தூமனைக் காண்க அதனையுணர்த்துவது இவர் சாதாக்யர் 6 . ஜம்புத்தீவிலிருந்த ஒரு அரசன் எனவும் படுவர் . | இவனிறந்த பிறகு இவன் குமாரன் தான 2 . இவர் ஆகாயத்தை திட்டித்து முதலிய செய்யாததால் வேதியரொழுக் அநுக்ரக நிமித்தமாக விந்துவெனும் உபா கங்குன்ற மழை வறண்டது . இவன் கும தானத்திலிருந்து மாயை முதல் பிருதிவி என் தானஞ்செய்த என் தந்தை எவ்வுல யீறாக அடைவே நிலைபெற்றுள்ள சுத்த கில் எவ்வாறிருக்கிறானென்று வேதியர் தத்துவங்களைத் தமதாக்னையால் நடாத்தி களை வினவ அவர்கள் விடைகூற அறி சுத்தவித்தை மகேசுரம் சாதாக்யம் சத்தி யாது பார்க்கவ முனிவரையடைந்து அர சிவம் விந்து நாதம் எனும் ஐந்து தத் சன் கூறியதைக் கூறினர் . இதையுணர் வத்தினும் சுவதந்தரமாகச் சமவியாப்தி ந்த சூரியன் வேதியரிடஞ்சென்று நீங்கள் யாய் வியாபித்து மோக்ஷத்தை யேது சந்திவந்தனை மறந்தீராயினும் ஒரு நல்ல வாக்கி நிற்பவர் . முனிவனைப் பணிந்துவரின் அத்தீங்கு சதாநந்தர் - பிரமன் போர் கௌ தமருக்கு நீங்குமென அவர்கள் பார்க்கவமுனிவரை அகலியை இடம் உதித்தவர் . இவரது யடைந்து மழை வறண்டதைக் கூறித் தவத்தைக் கெடுக்க இந்திரன் ஊர்வசியை தானஞ்செய்த சதாகேன் எவ்வகை இருக் எவினன் இருடி அவளைக் கண்ட மாத் கிறான் என்று வேதியரைக் கேட்ட வினா திரத்தில் வீரியம் விட அவ்வீரியம் தருப் விற்கு விடையளிக்க யமபுாஞ்சென்றனர் . பையில் விழுந்தது . அவ்வீரியத்திற்குத் ' 7 . குருகுலத்தில் பிறந்த அரசன் தம்மிடம் இருந்த வில்லம்புகளைக் காவ இவன் உதயணன் தந்தை இவன் மனைவி லாக்கிச் செல்ல அந்த வீரியத்துளிகள் மிருகாபதி . ( பெருங்கதை ) இரண்டும் கிருபாசாரி கிருபி என ஆணும் சதாநீரை - 1 . காதோயம் . பாரியாத்ரமலையி பெண்ணும் ஆயின . இவா இராமர் மிதி லிருந்து பிரவகிக்கும் நதி . லைக்குச சென்றகாலத்து மிதிலையில் The river Karatoya in Oudh which இராமமூர்த்தியைக் கண்டு விச்வாமித்திரர் flows through the districts of Rung புகழை அவர்க்குக் கூறியவர் . இராமன் pur and Dinajpur . புகழை ஜனகருக்கு அறிவித்தவர் . இவர் சதாபிஷேகம் - ஆதித்யகதியால் வந்த குமரர் சத்தியத் திருதி இவர் கைலைக் ஆண்டைந்துக்கும் சந்திரோதயம் ( ச2 ) குச் செல்கையில் பாண்டுராசன் உடன் பிறையுதிக்கும் ( 40 ) சௌா ஆண்டும் ( ) வாவேண்ட அவனுக்குப் புத்திரர் இல் மாதமுஞ் சென்றவன் ஆயிரம் பிறை கண்