அபிதான சிந்தாமணி

தகண்டன் 556 | சதமகிடபக்ஷணி 2, ஐந்தாநாள் " இடத்தில் கொடுதணயை அக்குரு தத் திரிகண்டனை மாய்த்துச் சதகண்ட சதசுவன் - யமன் சபையில் இருக்கின்ற னிடஞ் சென்று சீதை யுத்தத்திற்குவந்த | ஒரு க்ஷத்திரியன். செய்திகூறச் சதகண்டன் எவலால் அரக் சதசேநன் - (யா.) உக்கிரசேநன் குமரன். கர் அநுமனைப் பற்றவா அநுமன் அவர் சதச்சித்திரம் - விஷ்ணுமூர்த்தி எழுந்தருளி களைக் கொன்று மீண்டு பாசறை சேர்க் | யிருக்கும் கேடயம். தனன், பின் சதகண்டன் முன்பு மகா சதச்வன் - சமான் குமான். பலவானை யுத்தத்திற்கு அனுப்பினன். சததன்வா -இருதி குமான் தேவமீடன் இவன் சீதாபிராட்டியிடம் இரண்டு நாள் சகோதரன். இவன் சத்தியபாமையைத் யுத்தஞ்செய்து இறந்தனன். மூன்றாம் தனக்குக் கொடாமையால் சத்ராசித்தைக் நாள் மசாமாயன் இவனுக்கு (60) தலை கொன்றனன், சத்திராஜித் இரவில் உறங் கள் (120) கைகள்) யுத்தத்திற்கு வந்து குகையில், அக்குரூரன் கிருதவர்மன் எவ யுத்தஞ்செய்து ஒருசிர மிரண்டுகைகளு லால் அவனைக் கொன்று மணிகவர்ந்து டன் தப்பி யுத்தஞ்செய்யாமல் ஓடிப் கண்ணனுக்குப் பயந்து மணியை அக்குரூ பிழைத்தனன். நான்காநாள் (30) தலை ரர் இடத்தில் கொடுத்துவிட்டு விதர்ப்ப கொண்ட அக்நிக்கண்ணனும், ஐந்தாநாள் தேசம்போய்க் கண்ணனால் இறந்தவன். யமகண்டன், பஞ்சகண்டன், ஆறாநாள் சதத்துய்ம்ந ன் - (சூ.) பாது குமான். நிஷ்கண்டன், ஏழாநாள் நிசாசரன் முதலி சதத்துவசன் - ஊர்வசன் புத்திரன். யோர் யுத்தத்திற்குவந்து சிரமும் கரமும் சதத்து - இமயமலைக்கு மேற்பால் தோன் இழந்து மாய்ந்தனர். எட்டாநாள் சத றிச் சிந்துவிற் கலக்கும் நதி. வசிட்டர் தம் கண்டன் யுத்தத்திற்கு வந்து சீதை செய் புத்திரர்கள் இறந்த காரணத்தால், இதில் யும் யுத்தங்கண்டு ஆயு தெமெடாமல் மீண்டு, உயிர்விடத் துணிந்த தன் பொருட்டு இது ஒன்பதாநாள் யுத்தத்திற்கு வந்து மாண்ட பத்துக் கிளைகளாகப் பிரிந்தது. இதற்கு னன். பத்தாம் நாள் மகாமாயன் சீதை யமவதி என்றும் ஒரு பெயர். (பாரதம்.) யைச் சரணடையச் சீதை அவனுக்கு சதத்ருதி-1. பிராசீன பர்கிக்குத் தேவி, பிர இராச்சிய பட்டாபிஷேகம் அநுமனால் சேதனுக்குத் தாய், சமுத்திரன் பெண். செய்வித்தனள். (இது கற்பனாகதை.) 2. ஒரு சிவயோகி, இவனுக்கு அன்ன சதகண்டன்- பஞ்சமுக அநுமனால் வதைக் மிட்டபலத்தால் பாண்டி நாட்டில் திருநெல் கப்பட்ட மாயாபுரத்தலைவன் அரக்கன். வேலியிலுள்ளார் பலர் நற்கதியடைந்தனர். சதகும்பம் - பொன் விளையும் மலை, சதநாவன் - சண்முகசேனாவீரன். சதபதர் - சுக்லயசுர் வேதம் ஓதுகிறவர்கள். சதகோடி - வச்சிராயுதம். சதபாவை - சுக்கிரன் தேவி. சதசந்திரன் - க்ஷத்திரியன். காந்தார ராஜ சதமகன் - 1. இந்திரன் நூறு யாகங்கள் புத்திரன், பீமசேனனால் கொல்லப்பட்ட செய்ததால் பெற்ற பெயர். வன். (பா - துரோ .) 2. ஒரு தைத்தியன், சிவபெருமானை சதசித்-1. விரசனுக்கு விஷ்டபதாவிடம் யெண்ணித் தவமியற்றி ஆயிரம் நகரங்களை பிறந்த குமரன். அடைந்தவன். (சிவபுராணம்.) 2. சகஸ் தரசித்தின் குமாரன், இவன் கும் சதமடை பக்ஷணி - ஒரு அரக்கி. இவள் சர் மகாஹயன், வேணுஹயன், எஹயன். நாடோறும் நூறு எருமைகளைப் பக்ஷிப் 3. ரசன் குமரன். இவனுக்கு விஷ பவள். இவள் இந்திராணிபோல் உருக் வக்சோதி முதலிய நூறு குமார். கொண்டு விநாயகர் அவதரித்திருக்கும் 4. யதுவம்சத்துப் பசமானன் குமான். இடத்தில் வந்து அங்கு எழுந்தருளியிருக் 5. சதவிந்துவின் குமான், கும் பார்வதிதேவியாரிடம் நான் அசுர சதசிருங்கம் - பாண்டுராசன் மானாயிருந்த ருக்கு அஞ்சி அடைக்கலம் அடைந்தேன் இருடியால் சாபமேற்ற இடம். இது காக்க எனப் பிராட்டியார் அடைக்கலம் மலை. இவ்விடம் பாண்டு தன் இரண்டு தந்தனர். அரக்கி அவ்விடம் குழந்தை தேவிமாருடன் தவஞ்செய் தனன். ஈண் யுருக்கொண்டிருந்த விநாயகமூர்த்தியை டிருக்கையில் குந்திக்கு மந்திரபலசித்தி. ஆகாயமார்க்கத்தில் தூக்கிச் சென் றனள். ச சிருங்கள் - ஒரு அரக்கன். இவள் கரத்தை விநாயகமூர்த்தி பிடித்து சதசீருஷை - வாசுகியின் தேவி, பூமியிற்றள்ளிக் கொன்றனர்.
தகண்டன் 556 | சதமகிடபக்ஷணி 2 ஐந்தாநாள் இடத்தில் கொடுதணயை அக்குரு தத் திரிகண்டனை மாய்த்துச் சதகண்ட சதசுவன் - யமன் சபையில் இருக்கின்ற னிடஞ் சென்று சீதை யுத்தத்திற்குவந்த | ஒரு க்ஷத்திரியன் . செய்திகூறச் சதகண்டன் எவலால் அரக் சதசேநன் - ( யா . ) உக்கிரசேநன் குமரன் . கர் அநுமனைப் பற்றவா அநுமன் அவர் சதச்சித்திரம் - விஷ்ணுமூர்த்தி எழுந்தருளி களைக் கொன்று மீண்டு பாசறை சேர்க் | யிருக்கும் கேடயம் . தனன் பின் சதகண்டன் முன்பு மகா சதச்வன் - சமான் குமான் . பலவானை யுத்தத்திற்கு அனுப்பினன் . சததன்வா - இருதி குமான் தேவமீடன் இவன் சீதாபிராட்டியிடம் இரண்டு நாள் சகோதரன் . இவன் சத்தியபாமையைத் யுத்தஞ்செய்து இறந்தனன் . மூன்றாம் தனக்குக் கொடாமையால் சத்ராசித்தைக் நாள் மசாமாயன் இவனுக்கு ( 60 ) தலை கொன்றனன் சத்திராஜித் இரவில் உறங் கள் ( 120 ) கைகள் ) யுத்தத்திற்கு வந்து குகையில் அக்குரூரன் கிருதவர்மன் எவ யுத்தஞ்செய்து ஒருசிர மிரண்டுகைகளு லால் அவனைக் கொன்று மணிகவர்ந்து டன் தப்பி யுத்தஞ்செய்யாமல் ஓடிப் கண்ணனுக்குப் பயந்து மணியை அக்குரூ பிழைத்தனன் . நான்காநாள் ( 30 ) தலை ரர் இடத்தில் கொடுத்துவிட்டு விதர்ப்ப கொண்ட அக்நிக்கண்ணனும் ஐந்தாநாள் தேசம்போய்க் கண்ணனால் இறந்தவன் . யமகண்டன் பஞ்சகண்டன் ஆறாநாள் சதத்துய்ம்ந ன் - ( சூ . ) பாது குமான் . நிஷ்கண்டன் ஏழாநாள் நிசாசரன் முதலி சதத்துவசன் - ஊர்வசன் புத்திரன் . யோர் யுத்தத்திற்குவந்து சிரமும் கரமும் சதத்து - இமயமலைக்கு மேற்பால் தோன் இழந்து மாய்ந்தனர் . எட்டாநாள் சத றிச் சிந்துவிற் கலக்கும் நதி . வசிட்டர் தம் கண்டன் யுத்தத்திற்கு வந்து சீதை செய் புத்திரர்கள் இறந்த காரணத்தால் இதில் யும் யுத்தங்கண்டு ஆயு தெமெடாமல் மீண்டு உயிர்விடத் துணிந்த தன் பொருட்டு இது ஒன்பதாநாள் யுத்தத்திற்கு வந்து மாண்ட பத்துக் கிளைகளாகப் பிரிந்தது . இதற்கு னன் . பத்தாம் நாள் மகாமாயன் சீதை யமவதி என்றும் ஒரு பெயர் . ( பாரதம் . ) யைச் சரணடையச் சீதை அவனுக்கு சதத்ருதி - 1 . பிராசீன பர்கிக்குத் தேவி பிர இராச்சிய பட்டாபிஷேகம் அநுமனால் சேதனுக்குத் தாய் சமுத்திரன் பெண் . செய்வித்தனள் . ( இது கற்பனாகதை . ) 2 . ஒரு சிவயோகி இவனுக்கு அன்ன சதகண்டன் - பஞ்சமுக அநுமனால் வதைக் மிட்டபலத்தால் பாண்டி நாட்டில் திருநெல் கப்பட்ட மாயாபுரத்தலைவன் அரக்கன் . வேலியிலுள்ளார் பலர் நற்கதியடைந்தனர் . சதகும்பம் - பொன் விளையும் மலை சதநாவன் - சண்முகசேனாவீரன் . சதபதர் - சுக்லயசுர் வேதம் ஓதுகிறவர்கள் . சதகோடி - வச்சிராயுதம் . சதபாவை - சுக்கிரன் தேவி . சதசந்திரன் - க்ஷத்திரியன் . காந்தார ராஜ சதமகன் - 1 . இந்திரன் நூறு யாகங்கள் புத்திரன் பீமசேனனால் கொல்லப்பட்ட செய்ததால் பெற்ற பெயர் . வன் . ( பா - துரோ . ) 2 . ஒரு தைத்தியன் சிவபெருமானை சதசித் - 1 . விரசனுக்கு விஷ்டபதாவிடம் யெண்ணித் தவமியற்றி ஆயிரம் நகரங்களை பிறந்த குமரன் . அடைந்தவன் . ( சிவபுராணம் . ) 2 . சகஸ் தரசித்தின் குமாரன் இவன் கும் சதமடை பக்ஷணி - ஒரு அரக்கி . இவள் சர் மகாஹயன் வேணுஹயன் எஹயன் . நாடோறும் நூறு எருமைகளைப் பக்ஷிப் 3 . ரசன் குமரன் . இவனுக்கு விஷ பவள் . இவள் இந்திராணிபோல் உருக் வக்சோதி முதலிய நூறு குமார் . கொண்டு விநாயகர் அவதரித்திருக்கும் 4 . யதுவம்சத்துப் பசமானன் குமான் . இடத்தில் வந்து அங்கு எழுந்தருளியிருக் 5 . சதவிந்துவின் குமான் கும் பார்வதிதேவியாரிடம் நான் அசுர சதசிருங்கம் - பாண்டுராசன் மானாயிருந்த ருக்கு அஞ்சி அடைக்கலம் அடைந்தேன் இருடியால் சாபமேற்ற இடம் . இது காக்க எனப் பிராட்டியார் அடைக்கலம் மலை . இவ்விடம் பாண்டு தன் இரண்டு தந்தனர் . அரக்கி அவ்விடம் குழந்தை தேவிமாருடன் தவஞ்செய் தனன் . ஈண் யுருக்கொண்டிருந்த விநாயகமூர்த்தியை டிருக்கையில் குந்திக்கு மந்திரபலசித்தி . ஆகாயமார்க்கத்தில் தூக்கிச் சென் றனள் . சிருங்கள் - ஒரு அரக்கன் . இவள் கரத்தை விநாயகமூர்த்தி பிடித்து சதசீருஷை - வாசுகியின் தேவி பூமியிற்றள்ளிக் கொன்றனர் .