அபிதான சிந்தாமணி

சடி 552 சட்வர்க்கம் சட் சடி - இரதளபுரத் தாசன், அருக்கக் கீர்த் மூவரைக் கொன்று இவனை நீக்க நன்மை திக்குஞ் சயம்பிரபைக்குந் தந்தை, பெற்றவன். | சடிலன் - கௌதம வம்சத்தவனாகிய இருடி, சட்டைநாதர் - விஷ்ணுமூர்த்தியின் செரு இவர் பெண் எழுவரை மணந்தனள் க்கை அடக்க எடுத்த சாபத் திருவுருவிற் குமரி சடிலை. குப் பிறகு விஷ்ணுமூர்த்திக்குத் தரிசனம் சடிலை- சடிலன் பெண். இவள் எழுவரை | தந்த திருவுரு மணந்தனள். சட்டை நாத வள்ளலார் - இவர் சீர்காழியில் சடையனுயனூர் - சுந்தா மூர்த்தி சுவாமிக இருந்து வாதுளாகமத்தின் ஞான பாகத் ளுக்குத் தந்தையார். மனைவியார் இசை) சைச் சதாசிவரூபம் எனத் திரட்டியசைவர். ஞானியார். (பெ. புராணம்) சட்டைழனி -- இவர் அகத்தியர் காலத்து சடையப்பழதலியார் - திருவெண்ணெய் இருந்த வைத்தியர். உரோம ருஷியுடன் நல்லூரில் கம்பரை யா தரித்த வேளாண் மாறுகொண்டவர். இவர் பிறப்பால் சேணி பிரபு. இவரைக் கம்பர் தாம் பாடிய இரா யர் என்பர். இவர் செய்த நூல்கள் சட் மாயணத்தில் புகழ்ந்து பாடினர். இவர்க் டை முனி ஞானம் 200, சட்டை முனி குத்தந்தையார் சங்கரமுதலியார். இவர்க் கஉ00, திரிகாண்டம், சாக்குவைப்பு, நவ குத்திரிகர்த்த ன், சரராமன் எனவும் பெயர். ரத்தினவைப்பு, இவரைப் போகருக்கு இவர் சகோசார் இணையார மார்பர். இவர் மாணாக்கர் என்றுங் கூறுவர். விகரமன், குலோத்துங்கன் முதலிய சட்வர்க்கம் - உதிக்கின்ற ராசியையுடைய சோழன் காலத்தவர். இவர் தமிழ்ப் புலவ வனும், இதனை (உ கூறாகவுண்பவனும், ரை யாதரித்த வண்மையாளர், இதனை (கூ) கூறாகவுண்பானும், இதனை சடையநாதவள்ளல் - இவர் தொண்டை (கஉ) கூறாகவுண்பானும், இதனை (கூ0) நாட்டுப் புழற்கோட்டத்து இருந்த வே கூறாகவுண்பானும் சட்வர்க்காதிபராவர். ளாண்குடிப்பிறப்பினர். பாண்டியன் சபை ஒற்றித்தராசியி னாழிகையை (உ) கூறிட் யில் கழைக்கூத்தின் வகுப்பாகிய விச் டால் முதற்கூறு ஆதித்யன். (உ) ஆம் சுரி வித்தையாடிய கழைக்கூத்தியை அர கூறு சந்திரன். இரட்டித்த இராசியை சன் விரும்புவான் என்று அறிந்த அரச (உ) கூறிட்டால் முதற்கூறு சந்திரன், பாதினி, கழைக்கூத்தி ஒருதாம் செய் இரண்டாங்கூறு ஆதித்யன் இதுவோரை யலல்ல விச்சுளி வித்தையை அரசன் உதயராசியை (கூ) கூறிட்டால் முதற் காணாதபடி தன்னிடம் கவனிக்கச் செய் கூறு உதயராசியை யுடையவனது; இர கையில் கூத்தி அவ்வித்தை செய்து முடி ண்டாங்கூறு (ரு) ஆம் ராசியை யுடையவ த்தனள். அரசன் அவ்வித்தையைப் பா னது; மூன்றாங்கூறு (க) ஆம் ராசியை ராததால் மீண்டும் அதனைச் செய்ய எவி யுடையவனது; இது திரேக்காணம். உத னன். கூத்தி அதன் அருமைக்கும் அர யராசியை (கஉ) கூறிட்டால் அந்த ரா சன் ஆணைக்கும் பயந்து ஆகாயத்திற் பற சியை யடையவன் முதலாக அடைவே ந்து போம் பறவைகளை நோக்கி 'மாகுன் துவாதசாங்க மறியப்படும். திரிம் சாங் றானய" என்று கவி கூறி இவர்க்குச் கம் ஒற்றித்தராசியை (கூ0) கூறிட்டால் செய்தி அனுப்பின்ள். இவர் மகாத்தியாகி முதல் (டு) கூறு செவ்வாயுண்ணும், யாய் இருக்கலாம். கூத்தாடினவளைக் பின்பு (அ ) க்கூறு வியாழனுண்ணும், காண்க, சூலிமுதுகிற் சோறிட்டமை பின்பு (எ) கூறு புதனுண்ணும்; பின்பு காண்க. | (ரு) கூறு சுக்கிரனுண்ணும், இதனைக் சட்சு - சாட்சூசமனுவின் தந்தை. கோட்கூறு என்பர். இரட்டித்த இரா சட்டிப்புலையன் - இவனுக்குக் கொலைத் சியை (0) கூறிட்டால் எதிரேறாக தொழில். இவன் அகிம்சாவிரத மநுஷ் முதற் சுக்ரனுக்கு (ரு) கூறும், புதனுக்கு டித்த புலையன். இவன் பூர்ணமாசியில் (எ) கூறும், வியாழனுக்கு (அ) கூறும், கொல்வதில்லையென விரதம் பூண்டிருக் சனிக்கு ரு) கூறும், செவ்வாய்க்கு (ரு) கையில் அரசன் கள்ளரிருவரை அந்நாளில் கூறும், இலக்ன சட்வர்க்கமாம். இக் கொலை செய்யக் கட்டளையிட மறுத்தமை கோட்கூற்றில் கர்க்கடகத்தும், விருச்சி யால் இவனையும் மற்ற மூவரையும் முத கத்தும், மீனத்தும் கடையிலுற்ற கூறு லைக் திரையாக நீரிலமிழ்த்த முதலைகள் மிக்கதோஷங்களைப்பண்ணுமென்க (விதா)
சடி 552 சட்வர்க்கம் சட் சடி - இரதளபுரத் தாசன் அருக்கக் கீர்த் மூவரைக் கொன்று இவனை நீக்க நன்மை திக்குஞ் சயம்பிரபைக்குந் தந்தை பெற்றவன் . | சடிலன் - கௌதம வம்சத்தவனாகிய இருடி சட்டைநாதர் - விஷ்ணுமூர்த்தியின் செரு இவர் பெண் எழுவரை மணந்தனள் க்கை அடக்க எடுத்த சாபத் திருவுருவிற் குமரி சடிலை . குப் பிறகு விஷ்ணுமூர்த்திக்குத் தரிசனம் சடிலை - சடிலன் பெண் . இவள் எழுவரை | தந்த திருவுரு மணந்தனள் . சட்டை நாத வள்ளலார் - இவர் சீர்காழியில் சடையனுயனூர் - சுந்தா மூர்த்தி சுவாமிக இருந்து வாதுளாகமத்தின் ஞான பாகத் ளுக்குத் தந்தையார் . மனைவியார் இசை ) சைச் சதாசிவரூபம் எனத் திரட்டியசைவர் . ஞானியார் . ( பெ . புராணம் ) சட்டைழனி - - இவர் அகத்தியர் காலத்து சடையப்பழதலியார் - திருவெண்ணெய் இருந்த வைத்தியர் . உரோம ருஷியுடன் நல்லூரில் கம்பரை யா தரித்த வேளாண் மாறுகொண்டவர் . இவர் பிறப்பால் சேணி பிரபு . இவரைக் கம்பர் தாம் பாடிய இரா யர் என்பர் . இவர் செய்த நூல்கள் சட் மாயணத்தில் புகழ்ந்து பாடினர் . இவர்க் டை முனி ஞானம் 200 சட்டை முனி குத்தந்தையார் சங்கரமுதலியார் . இவர்க் கஉ00 திரிகாண்டம் சாக்குவைப்பு நவ குத்திரிகர்த்த ன் சரராமன் எனவும் பெயர் . ரத்தினவைப்பு இவரைப் போகருக்கு இவர் சகோசார் இணையார மார்பர் . இவர் மாணாக்கர் என்றுங் கூறுவர் . விகரமன் குலோத்துங்கன் முதலிய சட்வர்க்கம் - உதிக்கின்ற ராசியையுடைய சோழன் காலத்தவர் . இவர் தமிழ்ப் புலவ வனும் இதனை ( கூறாகவுண்பவனும் ரை யாதரித்த வண்மையாளர் இதனை ( கூ ) கூறாகவுண்பானும் இதனை சடையநாதவள்ளல் - இவர் தொண்டை ( கஉ ) கூறாகவுண்பானும் இதனை ( கூ0 ) நாட்டுப் புழற்கோட்டத்து இருந்த வே கூறாகவுண்பானும் சட்வர்க்காதிபராவர் . ளாண்குடிப்பிறப்பினர் . பாண்டியன் சபை ஒற்றித்தராசியி னாழிகையை ( ) கூறிட் யில் கழைக்கூத்தின் வகுப்பாகிய விச் டால் முதற்கூறு ஆதித்யன் . ( ) ஆம் சுரி வித்தையாடிய கழைக்கூத்தியை அர கூறு சந்திரன் . இரட்டித்த இராசியை சன் விரும்புவான் என்று அறிந்த அரச ( ) கூறிட்டால் முதற்கூறு சந்திரன் பாதினி கழைக்கூத்தி ஒருதாம் செய் இரண்டாங்கூறு ஆதித்யன் இதுவோரை யலல்ல விச்சுளி வித்தையை அரசன் உதயராசியை ( கூ ) கூறிட்டால் முதற் காணாதபடி தன்னிடம் கவனிக்கச் செய் கூறு உதயராசியை யுடையவனது ; இர கையில் கூத்தி அவ்வித்தை செய்து முடி ண்டாங்கூறு ( ரு ) ஆம் ராசியை யுடையவ த்தனள் . அரசன் அவ்வித்தையைப் பா னது ; மூன்றாங்கூறு ( ) ஆம் ராசியை ராததால் மீண்டும் அதனைச் செய்ய எவி யுடையவனது ; இது திரேக்காணம் . உத னன் . கூத்தி அதன் அருமைக்கும் அர யராசியை ( கஉ ) கூறிட்டால் அந்த ரா சன் ஆணைக்கும் பயந்து ஆகாயத்திற் பற சியை யடையவன் முதலாக அடைவே ந்து போம் பறவைகளை நோக்கி ' மாகுன் துவாதசாங்க மறியப்படும் . திரிம் சாங் றானய என்று கவி கூறி இவர்க்குச் கம் ஒற்றித்தராசியை ( கூ0 ) கூறிட்டால் செய்தி அனுப்பின்ள் . இவர் மகாத்தியாகி முதல் ( டு ) கூறு செவ்வாயுண்ணும் யாய் இருக்கலாம் . கூத்தாடினவளைக் பின்பு ( ) க்கூறு வியாழனுண்ணும் காண்க சூலிமுதுகிற் சோறிட்டமை பின்பு ( ) கூறு புதனுண்ணும் ; பின்பு காண்க . | ( ரு ) கூறு சுக்கிரனுண்ணும் இதனைக் சட்சு - சாட்சூசமனுவின் தந்தை . கோட்கூறு என்பர் . இரட்டித்த இரா சட்டிப்புலையன் - இவனுக்குக் கொலைத் சியை ( 0 ) கூறிட்டால் எதிரேறாக தொழில் . இவன் அகிம்சாவிரத மநுஷ் முதற் சுக்ரனுக்கு ( ரு ) கூறும் புதனுக்கு டித்த புலையன் . இவன் பூர்ணமாசியில் ( ) கூறும் வியாழனுக்கு ( ) கூறும் கொல்வதில்லையென விரதம் பூண்டிருக் சனிக்கு ரு ) கூறும் செவ்வாய்க்கு ( ரு ) கையில் அரசன் கள்ளரிருவரை அந்நாளில் கூறும் இலக்ன சட்வர்க்கமாம் . இக் கொலை செய்யக் கட்டளையிட மறுத்தமை கோட்கூற்றில் கர்க்கடகத்தும் விருச்சி யால் இவனையும் மற்ற மூவரையும் முத கத்தும் மீனத்தும் கடையிலுற்ற கூறு லைக் திரையாக நீரிலமிழ்த்த முதலைகள் மிக்கதோஷங்களைப்பண்ணுமென்க ( விதா )