அபிதான சிந்தாமணி

சங்கோசன் 549 சசித்துவஜன் 3. காசிக்ஷேத்திரத்தில் பிசாசமோசன 2. பிரசாபதியின் இளையராணி. (சூளா) வாவியிடைத் தவஞ்செய்த வேதியன். சசிசேகரச்சோழன் - தேவசோழன் கும இவன் தவஞ் செய்கையில் ஓர் பிசாசு ரன். இவன் சென்பகவல்லியை மணந்து தோன்றித் தான் முற்பிறப்பில் மனை (70) வருஷம் அரசாண்டு வருகையில் வியைவிட்டு அயல் மா தரைப் புணர்ந்து குணவல்லி என்னும் பெண்ணைப் பெற்றுப் தருமத்தில் பொருளைச் செலவிடாததால் பாண்டியற்குக் கொடுத்தலன். ஒருமுறை இவ்வுருப் பெற்றனன் என வேண்டிற்று.) காவிரியில் வெள்ளம்வா அதனால் குடி வேதியன் பிசாசினைப் பிசாச மோசன கள் துன்பம் அடைந்தது கண்டு அரசன் தீர்த்தத்தில் முழுகக் கட்டளையிட்டனன். (40) நாள் சிவத்தியானஞ்செய்யச் சுவாமி பிசாசம் அவ்வகைசெய்து நல்லுருப் பெற் கனவில் தோன்றி நாம் அளவாகச் சலத்தை றது... இதனால் வேதியனாகிய சங்குகன் அனுப்புகிறோம், நீ அணை கட்டி அனைக் னனும் சிவபிரானைப் பணிந்து முத்தி கொள்ளிடத்துத் திருப்பிக்கொள் என்ற பெற்றனன். னர். அந்தப்படியே காவிரியும் கனவில் 4. அவிநாசியப்பர் திருவடியினுள்ள தோன்றித் தன்னில் அணை கட்டும்படி பொற்சிலம்பைக் கவாத் திருவடியை சொல்லச் சோழன் ஸ்ரீரங்கத்திற்குக் நோக்கி இருந்த புண்ணியத்தால் முத்தி கிழக்கே பஞ்சலோகம் வார்த்து அணை அடைந்தவன் கட்டினான் ஆதலால் இவனுக்குக் காவிரி 5. ஒரு முனிவர் தந்துவர்த்தன சோழ அணைகட்டிய சோழன் என்றும் பெயர். னுக்குப் புத்திரப்பேறருள் செய்தவர்.) இவன் குமரன் சிவலிங்க சோழன், (பவாங்கூடற்புராணம்.) சசித்துவஜன் - பல்லாடதேசத்து அரசன், சங்கோசன்--ஒரு புலையன், இவன் அர இவன் குமான் சூரியகேது. உடன் பிறந் சன் அரண்மனையில் திருடின தால் கொ தான் பிரகத்கேது. இவன் பாமயாகவ லைக்களத்தில் கொலை செய்வோர் தொல் தன், கல்கியுடன் யுத்தஞ்செய்ய வந்து லுகையில் சிவத்யானஞ்செய்தனன். வாள் கல்கியால் கொண்டாடப் பெற்வன். மலர் மாலையாய்க் கழுத்தில் விழ நற்பத இவன் தேவி சுசாந்தையால், கல்கி ஸ்தோ மடைந்தவன். (பவானிகூடற்புராணம்). த்திரஞ் செய்யப்பட்டார். இவன் குமரி சங்கோடன்- குபேரனுக்குச் சேனாபதி. ரமா. இவள் கல்கியை மணம்புரிந்தாள். சங்சிரசு-தது புத்திரரில் ஒருவன். இவன் தன் குமரியைக் கல்கிக்கு பணஞ் சசபதர் - ஒரு மகருஷி, இவர் பாண்டி நாட் செய்விக்க வந்த புண்ணியமாவது பூர்வ டில் பாண்டரம் என்னு மலையில் தவஞ் சன்மத்தில் இவனும் இவன் பாரியும் கழு செய்துவந்தனர். இவரது தவத்தினைக் காக இருந்தவர்கள். ஒருநாள் இவர்களை கெடுக்க இந்திரன் ஹேலை என்னும் அப் ஒரு வேடன் வலையில் அகப்படுத்தி வெட் ஜாஸ்திரியை விட அவள் இவர்க்கு முன் டிக் கண்டகிந்தி தீரத்தில் சமைத்தான். கானஞ்செய்து இவரைக்கூடி மதுமானைப் அந்நதிக்கரையை அடைந்த புண்ணயத்தி பெற்றாள். (திருவல்லிக்கேணி புராணம்.) னாலே விஷ்ணுபதம் அடைந்து நூறுயுகம் சசபிந்து - 1. (சூ) விந்துமதிக்குத் தந்தை. கள் வசித்துப் பின் பிரமலோகத்து ஐந் மாந்தாதாவின் மாமன். நூறு யுகங்கள் வசித்துப் பின் பூமியில் வசி 2. இளன் குமரன். க்கவேண்டும் என்னும் ஆசையினால் இவ் 3. ராஜரிஷி விருஷ்ணி வம்சத்தவ விடத்தில் அரசராய்க் கல்கியாகிய நாரா னாகிய சித்திரா தன் புத்திரன். இவனுக்கு யண மூர்த்தியைக் கண்டார்கள். இவன் 10,000 தேவியர். ஒவ்வொரு தேவிகளி பூர்வசன்மத்தில் சத்திரசித், இவன் டத்தும் 1000 பிள்ளைகள். புத்திரி விந்து குமரி பூர்வசன்மத்தில் சத்தியபாமை மதி. மாந்தாதாவின் பாரியை. (பார. து.) இவர்கள் சத்தராசித பெற்ற சிமந்தக சசாங்கன - முயற்கறையை மத்தியிலு மணியையும் சத்தியபாமையையும் தன் டைய சந்திரற்கு ஓர் பெயர் வா கேட்கக் கொடாத்தினால் சதரன்வா சசாதன் - சூரியவம்சத்து இவாகு புத்தி ஆனவன் முற்பிறப்பாகிய சத்தாபித் ரனாகிய விருட்சிக்கு ஒரு பெயர். இவன் தைக் கொல்லச் சத்திராசித் சரித்து வசன புத்திரன் ககுஸ்தன், (பா. வி.) கப் பிறந்தான். அவன் குமரி சத்திய ச - 1. இந்திராணிக்கு ஒரு பெயர். | பாமையும் அத்தேகத்தை நீங்கிச் சித்துவ
சங்கோசன் 549 சசித்துவஜன் 3 . காசிக்ஷேத்திரத்தில் பிசாசமோசன 2 . பிரசாபதியின் இளையராணி . ( சூளா ) வாவியிடைத் தவஞ்செய்த வேதியன் . சசிசேகரச்சோழன் - தேவசோழன் கும இவன் தவஞ் செய்கையில் ஓர் பிசாசு ரன் . இவன் சென்பகவல்லியை மணந்து தோன்றித் தான் முற்பிறப்பில் மனை ( 70 ) வருஷம் அரசாண்டு வருகையில் வியைவிட்டு அயல் மா தரைப் புணர்ந்து குணவல்லி என்னும் பெண்ணைப் பெற்றுப் தருமத்தில் பொருளைச் செலவிடாததால் பாண்டியற்குக் கொடுத்தலன் . ஒருமுறை இவ்வுருப் பெற்றனன் என வேண்டிற்று . ) காவிரியில் வெள்ளம்வா அதனால் குடி வேதியன் பிசாசினைப் பிசாச மோசன கள் துன்பம் அடைந்தது கண்டு அரசன் தீர்த்தத்தில் முழுகக் கட்டளையிட்டனன் . ( 40 ) நாள் சிவத்தியானஞ்செய்யச் சுவாமி பிசாசம் அவ்வகைசெய்து நல்லுருப் பெற் கனவில் தோன்றி நாம் அளவாகச் சலத்தை றது . . . இதனால் வேதியனாகிய சங்குகன் அனுப்புகிறோம் நீ அணை கட்டி அனைக் னனும் சிவபிரானைப் பணிந்து முத்தி கொள்ளிடத்துத் திருப்பிக்கொள் என்ற பெற்றனன் . னர் . அந்தப்படியே காவிரியும் கனவில் 4 . அவிநாசியப்பர் திருவடியினுள்ள தோன்றித் தன்னில் அணை கட்டும்படி பொற்சிலம்பைக் கவாத் திருவடியை சொல்லச் சோழன் ஸ்ரீரங்கத்திற்குக் நோக்கி இருந்த புண்ணியத்தால் முத்தி கிழக்கே பஞ்சலோகம் வார்த்து அணை அடைந்தவன் கட்டினான் ஆதலால் இவனுக்குக் காவிரி 5 . ஒரு முனிவர் தந்துவர்த்தன சோழ அணைகட்டிய சோழன் என்றும் பெயர் . னுக்குப் புத்திரப்பேறருள் செய்தவர் . ) இவன் குமரன் சிவலிங்க சோழன் ( பவாங்கூடற்புராணம் . ) சசித்துவஜன் - பல்லாடதேசத்து அரசன் சங்கோசன் - - ஒரு புலையன் இவன் அர இவன் குமான் சூரியகேது . உடன் பிறந் சன் அரண்மனையில் திருடின தால் கொ தான் பிரகத்கேது . இவன் பாமயாகவ லைக்களத்தில் கொலை செய்வோர் தொல் தன் கல்கியுடன் யுத்தஞ்செய்ய வந்து லுகையில் சிவத்யானஞ்செய்தனன் . வாள் கல்கியால் கொண்டாடப் பெற்வன் . மலர் மாலையாய்க் கழுத்தில் விழ நற்பத இவன் தேவி சுசாந்தையால் கல்கி ஸ்தோ மடைந்தவன் . ( பவானிகூடற்புராணம் ) . த்திரஞ் செய்யப்பட்டார் . இவன் குமரி சங்கோடன் - குபேரனுக்குச் சேனாபதி . ரமா . இவள் கல்கியை மணம்புரிந்தாள் . சங்சிரசு - தது புத்திரரில் ஒருவன் . இவன் தன் குமரியைக் கல்கிக்கு பணஞ் சசபதர் - ஒரு மகருஷி இவர் பாண்டி நாட் செய்விக்க வந்த புண்ணியமாவது பூர்வ டில் பாண்டரம் என்னு மலையில் தவஞ் சன்மத்தில் இவனும் இவன் பாரியும் கழு செய்துவந்தனர் . இவரது தவத்தினைக் காக இருந்தவர்கள் . ஒருநாள் இவர்களை கெடுக்க இந்திரன் ஹேலை என்னும் அப் ஒரு வேடன் வலையில் அகப்படுத்தி வெட் ஜாஸ்திரியை விட அவள் இவர்க்கு முன் டிக் கண்டகிந்தி தீரத்தில் சமைத்தான் . கானஞ்செய்து இவரைக்கூடி மதுமானைப் அந்நதிக்கரையை அடைந்த புண்ணயத்தி பெற்றாள் . ( திருவல்லிக்கேணி புராணம் . ) னாலே விஷ்ணுபதம் அடைந்து நூறுயுகம் சசபிந்து - 1 . ( சூ ) விந்துமதிக்குத் தந்தை . கள் வசித்துப் பின் பிரமலோகத்து ஐந் மாந்தாதாவின் மாமன் . நூறு யுகங்கள் வசித்துப் பின் பூமியில் வசி 2 . இளன் குமரன் . க்கவேண்டும் என்னும் ஆசையினால் இவ் 3 . ராஜரிஷி விருஷ்ணி வம்சத்தவ விடத்தில் அரசராய்க் கல்கியாகிய நாரா னாகிய சித்திரா தன் புத்திரன் . இவனுக்கு யண மூர்த்தியைக் கண்டார்கள் . இவன் 10 000 தேவியர் . ஒவ்வொரு தேவிகளி பூர்வசன்மத்தில் சத்திரசித் இவன் டத்தும் 1000 பிள்ளைகள் . புத்திரி விந்து குமரி பூர்வசன்மத்தில் சத்தியபாமை மதி . மாந்தாதாவின் பாரியை . ( பார . து . ) இவர்கள் சத்தராசித பெற்ற சிமந்தக சசாங்கன - முயற்கறையை மத்தியிலு மணியையும் சத்தியபாமையையும் தன் டைய சந்திரற்கு ஓர் பெயர் வா கேட்கக் கொடாத்தினால் சதரன்வா சசாதன் - சூரியவம்சத்து இவாகு புத்தி ஆனவன் முற்பிறப்பாகிய சத்தாபித் ரனாகிய விருட்சிக்கு ஒரு பெயர் . இவன் தைக் கொல்லச் சத்திராசித் சரித்து வசன புத்திரன் ககுஸ்தன் ( பா . வி . ) கப் பிறந்தான் . அவன் குமரி சத்திய - 1 . இந்திராணிக்கு ஒரு பெயர் . | பாமையும் அத்தேகத்தை நீங்கிச் சித்துவ