அபிதான சிந்தாமணி

சங்கல்பை - 547 சங்கிராந்தி சங்கல்பை - தக்ஷன் பெண், தருமன் தேவி. டைக்கு திரை உருக்கொண்டு தவத்திற்குச் சங்கவதி - தேவசிரவசுவின் பாரி, குமார் சென் றனள், பின்பு சூரியன் தனது சுவிரன், இட்சுமான். தேவியைக் காணாது மாமனாரிடம் வந்து சங்கவருணனென்னும் நாகரியர் - தந்து இருக்குமிடம் அறிந்து ஆண்குதிரை யுரு மாறனைப் பாடிய புலவர் (புற - நா.) வாய் அவளைத் தொடர்ந்தனன் இந்தக் சங்கவெண்மலை - சுதஞ்சணன் மலை, குதிரையின் மூக்கின் தொளையின் வழி சங்கவ்வை, அங்கவ்வை - ஒளவைக்கு ஒழுகிய ரேதசில் அஸ்வதிதேவர் பிறந்த இலைக்கறியிட்டு - வெய்தாய் நறுவி தாய் னர். இவட்குச் சஞ்ஞாதேவி எனவும் வேண்டளவுந் தின்பதாய்" எனுங் கவி பெயர். பெற்ற பெண்மணிகள். சங்கிரதி --1. சுமாலியின் குமரன், அரக்கன், சங்கறுப்போர் - சங்கினால் கைவளைசெய் 2. (சங்.) நான்குமான், இவன் குமார் யும் ஜாதியார், குரு, சந்திதேவன், சங்கன் - 1. தநுபுத்திரன். பாரதவீரரில் சங்கீரமணம் -1. சூர்யன் ஒரு ராசியைக் ஒருவனாகப் பிறந்தோன். கடந்து அடுத்த ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும் 2. விராடனுக்குச் சுரதையிடம் பிறந்த ஷணத்திற்குப் பெயர். இது மேஷஸன் குமரன். கிரமணம், கடகஸங்கிராந்தி, மகாஸங்கி 3. பாதாளவாசியாகிய நாகன். ராந்தி, இதைச் சங்கிராந்தி யெனவும் 4. சூரபன்மன் படைத்தலைவரில் ஒரு கூறுவர். வன். 2. சூரியன் மேஷ, கடக, துலா, 5. ஒரு வாநரத்தலைவன். தனுஸு, இராசிகளில் பிரவேசிக்கும் 6. கம்சன் தம்பி. புண்யகாலம். 7. சூரியவம்சத்து அரசர்களில் ஒரு சங்கிரன் - இவன் ஒரு தருக்கசாத்திரம் வன் இவன் விஷ்ணுபூசாபலத்தால் இழ வல்ல வேதியன், தருக்கத்தால் யாவுஞ் ந்த நாட்டை அடைந்து திருவேங்கடத் சூனியம் எனக் கண்டு மோக்ஷநூல் ஓதா தில் பெருமாளுக்கு விமான கைங்கர்யஞ் மல் நாகம் அடைந்து ஒரு முனிவரால் நா. செய்தவன். கத்தினின்று நீங்கியவன். (சூதசம்மிதை.) 8. சேதுவில் தன்பெயரால் தீர்த்தல் சங்கிராந்தவாதசைவன் - அவிகாரியாகிய கண்ட இருடி, ஆன்மசந்நிதானத்தில் அசத்தாகிய கருவி 9. ஜகமேஜயன் குமான். களே சத்தாகிய சிவத்தைத் தெரிவிக்கும் 10. கர்ண ன் குமரன். என்பன். ஆன்மசந்தி தானத்தில் உயிர் 11. இராவணன் சேனாவீரரில் ஒருவன். சேட்டிக்கும். ஆணவம் நீங்கச் சத்திபோ பனசன் என்னும் வாநரசேனாதிபதியால் தம் உண்டாகும். உண்டாகக் கர்த்தாவின் தோல் அறையுண்டு இறந்தவன். அருள் உண்டாகும். விறகில் தீயுண்டாய் 12. ஒரு முனிவன். இவன் தன் தமய எரிந்து செல்லக் கடைசியில் விறகு அக் னில் லாக்காலத்துத் தமயன் வைத்த உண கினியானது போல் ஆன்மா தன்னிலை வையருந்தித் தமயனால் கையறுப்புண்டு கெட்டு அருளுருவாய் ஒன்றுபட்டு முத்தி புண்ணிய தீர்த்த ஸ்நானத்தால் கைவளரப் அடையும் என்பன். பெற்றவன். சங்கிராந்தி-1. சூரியன் தனுராசியில் சஞ் சங்கரதி - (சங்.) சையாதி குமான், இவன் | சரிக்குங்காலம். இது தேவர்க்கு விடியற் குமரன் ரௌத்திராசுவன். காலம். மகாசங்கிராமேசக்தி எனும் சத்தி சங்காகான் - ஒரு கற்பத்தில் வேதங்களை தக்ஷிணாயன ஆறு மாதத்தில் மனிதரை அபரித்து விஷ்ணுவால் கொலையுண்ட மூதேவியுருவாயும், பசுக்களைப் புலியுரு அசுன். (பாதமட ராணம்.) வாயும், வருத்தி வந்தபடியால் அத்துன் சங்கய -- சுகுமன் குமான், யம் ஈசுவராநுத்திரகத்தால் நீங்கினதால் சஙகிய 11 - சூரியன் தேவி. விச்வகர்மன் தை முதல்தேதி ஜனாள் அக்கால பென. இவன்குரியனது வெப்பத்தைப் த்து விளைந்த புதுப்பொருள்களால் சூரி பொரான் - யையில் ஒருத்தியை யெ யனை ஆராதித்தனர். தி மித் வைத்து விட்டுத் தந்தையிடன்செல் களைப் புலியுருவாய் அதகர் இருந்து லத் தாதை மறுத்தது கண் இவள் பெட்ட 'படியால் அப்பசுக்களை போன்று
சங்கல்பை - 547 சங்கிராந்தி சங்கல்பை - தக்ஷன் பெண் தருமன் தேவி . டைக்கு திரை உருக்கொண்டு தவத்திற்குச் சங்கவதி - தேவசிரவசுவின் பாரி குமார் சென் றனள் பின்பு சூரியன் தனது சுவிரன் இட்சுமான் . தேவியைக் காணாது மாமனாரிடம் வந்து சங்கவருணனென்னும் நாகரியர் - தந்து இருக்குமிடம் அறிந்து ஆண்குதிரை யுரு மாறனைப் பாடிய புலவர் ( புற - நா . ) வாய் அவளைத் தொடர்ந்தனன் இந்தக் சங்கவெண்மலை - சுதஞ்சணன் மலை குதிரையின் மூக்கின் தொளையின் வழி சங்கவ்வை அங்கவ்வை - ஒளவைக்கு ஒழுகிய ரேதசில் அஸ்வதிதேவர் பிறந்த இலைக்கறியிட்டு - வெய்தாய் நறுவி தாய் னர் . இவட்குச் சஞ்ஞாதேவி எனவும் வேண்டளவுந் தின்பதாய் எனுங் கவி பெயர் . பெற்ற பெண்மணிகள் . சங்கிரதி - - 1 . சுமாலியின் குமரன் அரக்கன் சங்கறுப்போர் - சங்கினால் கைவளைசெய் 2 . ( சங் . ) நான்குமான் இவன் குமார் யும் ஜாதியார் குரு சந்திதேவன் சங்கன் - 1 . தநுபுத்திரன் . பாரதவீரரில் சங்கீரமணம் - 1 . சூர்யன் ஒரு ராசியைக் ஒருவனாகப் பிறந்தோன் . கடந்து அடுத்த ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும் 2 . விராடனுக்குச் சுரதையிடம் பிறந்த ஷணத்திற்குப் பெயர் . இது மேஷஸன் குமரன் . கிரமணம் கடகஸங்கிராந்தி மகாஸங்கி 3 . பாதாளவாசியாகிய நாகன் . ராந்தி இதைச் சங்கிராந்தி யெனவும் 4 . சூரபன்மன் படைத்தலைவரில் ஒரு கூறுவர் . வன் . 2 . சூரியன் மேஷ கடக துலா 5 . ஒரு வாநரத்தலைவன் . தனுஸு இராசிகளில் பிரவேசிக்கும் 6 . கம்சன் தம்பி . புண்யகாலம் . 7 . சூரியவம்சத்து அரசர்களில் ஒரு சங்கிரன் - இவன் ஒரு தருக்கசாத்திரம் வன் இவன் விஷ்ணுபூசாபலத்தால் இழ வல்ல வேதியன் தருக்கத்தால் யாவுஞ் ந்த நாட்டை அடைந்து திருவேங்கடத் சூனியம் எனக் கண்டு மோக்ஷநூல் ஓதா தில் பெருமாளுக்கு விமான கைங்கர்யஞ் மல் நாகம் அடைந்து ஒரு முனிவரால் நா . செய்தவன் . கத்தினின்று நீங்கியவன் . ( சூதசம்மிதை . ) 8 . சேதுவில் தன்பெயரால் தீர்த்தல் சங்கிராந்தவாதசைவன் - அவிகாரியாகிய கண்ட இருடி ஆன்மசந்நிதானத்தில் அசத்தாகிய கருவி 9 . ஜகமேஜயன் குமான் . களே சத்தாகிய சிவத்தைத் தெரிவிக்கும் 10 . கர்ண ன் குமரன் . என்பன் . ஆன்மசந்தி தானத்தில் உயிர் 11 . இராவணன் சேனாவீரரில் ஒருவன் . சேட்டிக்கும் . ஆணவம் நீங்கச் சத்திபோ பனசன் என்னும் வாநரசேனாதிபதியால் தம் உண்டாகும் . உண்டாகக் கர்த்தாவின் தோல் அறையுண்டு இறந்தவன் . அருள் உண்டாகும் . விறகில் தீயுண்டாய் 12 . ஒரு முனிவன் . இவன் தன் தமய எரிந்து செல்லக் கடைசியில் விறகு அக் னில் லாக்காலத்துத் தமயன் வைத்த உண கினியானது போல் ஆன்மா தன்னிலை வையருந்தித் தமயனால் கையறுப்புண்டு கெட்டு அருளுருவாய் ஒன்றுபட்டு முத்தி புண்ணிய தீர்த்த ஸ்நானத்தால் கைவளரப் அடையும் என்பன் . பெற்றவன் . சங்கிராந்தி - 1 . சூரியன் தனுராசியில் சஞ் சங்கரதி - ( சங் . ) சையாதி குமான் இவன் | சரிக்குங்காலம் . இது தேவர்க்கு விடியற் குமரன் ரௌத்திராசுவன் . காலம் . மகாசங்கிராமேசக்தி எனும் சத்தி சங்காகான் - ஒரு கற்பத்தில் வேதங்களை தக்ஷிணாயன ஆறு மாதத்தில் மனிதரை அபரித்து விஷ்ணுவால் கொலையுண்ட மூதேவியுருவாயும் பசுக்களைப் புலியுரு அசுன் . ( பாதமட ராணம் . ) வாயும் வருத்தி வந்தபடியால் அத்துன் சங்கய - - சுகுமன் குமான் யம் ஈசுவராநுத்திரகத்தால் நீங்கினதால் சஙகிய 11 - சூரியன் தேவி . விச்வகர்மன் தை முதல்தேதி ஜனாள் அக்கால பென . இவன்குரியனது வெப்பத்தைப் த்து விளைந்த புதுப்பொருள்களால் சூரி பொரான் - யையில் ஒருத்தியை யெ யனை ஆராதித்தனர் . தி மித் வைத்து விட்டுத் தந்தையிடன்செல் களைப் புலியுருவாய் அதகர் இருந்து லத் தாதை மறுத்தது கண் இவள் பெட்ட ' படியால் அப்பசுக்களை போன்று